Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0278/2007

Esitatud tekstid :

RC-B6-0278/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0347

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 115kWORD 64k
11.7.2007
PE 392.993v01-00}
PE 392.995v01-00}
PE 392.996v01-00}
PE 393.000v01-00} RC1
 
B6‑0278/2007}
B6‑0280/2007}
B6‑0281/2007}
B6‑0285/2007} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
   Martine Roure ja Stavros Lambrinidis fraktsiooni PSE nimel,
   Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel,
   Kathalijne Maria Buitenweg ja Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel,
   Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   PSE (B6‑0278/2007)
   ALDE (B6‑0280/2007)
   Verts/ALE (B6‑0281/2007)
   GUE/NGL (B6‑0285/2007)
Reisijate isikuandmete (PNR) leping Ameerika Ühendriikidega

Euroopa Parlamendi resolutsioon reisijate isikuandmete (PNR) lepingu kohta Ameerika Ühendriikidega 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi lepingu artiklit 6, põhiõiguste harta artiklit 8 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 8;

–  võttes arvesse 7. septembri 2006. aasta (P6_TA(2006)0354) ja 14. veebruari 2007. aasta (P6_TA(2007)0039) resolutsioone reisijate isikuandmete (PNR) kohta;

–  võttes arvesse varasemaid reisijate isikuandmete lepinguid – 28. mai 2004. aasta lepingut Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel ning 19. oktoobri 2006. aasta lepingut Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel;

–  võttes arvesse 28. juuni 2007. aasta lepingu projekti Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel reisijate isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta lennuettevõtjate poolt USA sisejulgeolekuministeeriumile, mille eesistuja hr Schäuble edastas mitteametlikult kodanike õiguste, justiits-ja siseasjade komisjoni esimehele;

–  võttes arvesse USA sisejulgeolekuministeeriumi 28. juuni 2007. aasta kirja kinnituste kohta, milles selgitati reisijate isikuandmete kaitsmist ja mille eesistuja hr Schäuble edastas mitteametlikult kodanike õiguste, justiits-ja siseasjade komisjoni esimehele;

–  võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 27. juuni 2007. aasta kirja eesistujale hr Schäublele, mis käsitles uut reisijate isikuandmete lepingut Ameerika Ühendriikidega;

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni üksikisiku kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel lisaprotokolli artiklit 2, mis käsitleb järelevalveameteid ja andmete piiriülest liikumist;

–  võttes arvesse direktiivi 2004/82/EÜ veoettevõtjate kohustuse kohta edastada reisijaid käsitlevaid andmeid;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.  arvestades, et reisijate isikuandmete lepingu eesmärgiks on nimetatud ühelt poolt õigusliku aluse loomist reisijate isikuandmete edastamisele Euroopa Liidu poolt Ameerika Ühendriikidele ning teiselt poolt isikuandmete nõuetekohase kaitse tagamist ja menetluslikke tagatisi Euroopa kodanikele;

B.  arvestades, et reisijate isikuandmete leping ei täida teist eesmärki, kuna selles on olulisi puudujääke õiguskindluse, andmekaitse ja ELi kodanike õiguskaitsevahendite osas, eriti avatud ja ebamääraste definitsioonide ning mitmete võimalike erandite tõttu;

C.  arvestades, et kodanike privaatsuse ja kodanikuvabaduste asjakohane kaitse ning andmete kvaliteedi kontroll on vajalikud, kui andme- ja teabevahetus osutub väärtuslikuks ja usaldusväärseks vahendiks terrorismivastases võitluses;

Üldine

1.  tunnistab raskeid tingimusi, milles reisijate isikuandmete lepingu läbirääkimised toimusid ning tunnistab põhimõtteliselt pigem ühtse ELi-USA reisijate isikuandmete lepingu kui 27 kahepoolse kokkuleppe sõlmimise kasulikkust liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vahel;

2.  avaldab sügavat kahetsust demokraatliku kontrolli puudumise üle, kuna Ameerika Ühendriikide nõudmiste põhjal algatatud reisijate isikuandmete lepingu üle on läbirääkimisi peetud ja selles kokku lepitud ilma Euroopa Parlamendi osaluseta, samuti on riikide parlamentidele jäetud ebapiisavalt võimalusi läbirääkimisvolitusi mõjutada, lepingu projekti põhjalikult hinnata või sellele muudatusettepanekuid esitada;

3.  on mures õiguskindluse jätkuva puudumise pärast lennuettevõtjatele pandud kohustuste tagajärgede ja ulatuse osas, samuti reisijate isikuandmete lepingu ja USA sisejulgeolekuministeeriumi kirja õigussuhte pärast;

4.  kritiseerib asjaolu, et reisijate isikuandmete leping ei suuda tagada reisijate isikuandmete kaitset vajalikul tasemel ning avaldab kahetsust, et puuduvad selged ja proportsionaalsed sätted informatsiooni jagamise, säilitamise ja andmekaitseasutuste poolse järelevalve kohta; on mures arvukate sätete üle, mida rakendatakse USA sisejulgeolekuministeeriumi äranägemise järgi;

5.  kutsub seetõttu liikmesriikide parlamente üles praegust lepingu projekti käesolevas resolutsioonis tehtud tähelepanekute valguses hoolikalt uurima;

Õiguslik raamistik

6.  on mures, et reisijate isikuandmete käsitlemine, kogumine, kasutamine ja talletamine USA sisejulgeolekuministeeriumis ei põhine asjakohasel lepingul, vaid mittesiduvatel kinnitustel, mida ministeerium võib igal hetkel ühepoolselt muuta ning mis ei taga ühegi isiku või poole õigusi või soodustusi;

7.  väljendab kahetsust selle üle, et USA sisejulgeolekuministeeriumi kirjas ei piiritletud selgelt eesmärki, vaid märgiti, et reisijate isikuandmeid võib kasutada terrorismi ja sellega seotud kuritegude vastaseks võitluseks, aga lisaks ka mitmetel täpsustamata eesmärkidel, nagu näiteks „andmesubjekti või teiste isikute eluliselt tähtsate huvide kaitseks, samuti mis tahes kriminaalkohtumenetlustes või muudel seaduses sätestatud juhtudel”;

8.  tervitab USA sisejulgeolekuministeeriumi nõusolekut minna põhimõtteliselt üle nn push-süsteemile hiljemalt 1. jaanuaril 2008. aastal, kuid tunneb kahetsust, et seda üleminekut, mida nähti ette juba 2004. aasta isikuandmete kaitse lepingus, on aastate viisi edasi lükatud, ehkki tehnilised tingimused selleks on ammu täidetud; usub, et nn push-süsteem kõikide veoettevõtjate jaoks peaks olema reisijate isikuandmete esitamise vältimatu eeltingimus; rõhutab, et nn push- ja pull-süsteemide üheaegne eksisteerimine võib viia ELi veoettevõtjate konkurentsitingimuste moonutamiseni;

9.  nõuab, et USA sisejulgeolekuministeeriumi ja ELi ühine regulaarne läbivaatamine peab olema laiaulatuslik, leidma aset igal aastal ning selle tulemused tuleb avalikustada; nõuab, et läbivaatamise käigus tuleb hinnata ka meetmete tõhusust suurema turvalisuse osas; väljendab kahetsust tõsiasja üle, et läbivaatamisse ei kaasata mingil moel riikide ega Euroopa andmekaitseinspektoreid, nagu nägi ette eelmine reisijate isikuandmete leping;

10.  nõuab, et reisijaid teavitataks nõuetekohaselt nende andmete kasutamisest ja nende õigustest, eriti õigusest kahjude hüvitamisele ja õigusest teada, mille alusel reisija peatatakse, ning et see kohustus oleks lennuettevõtjatel; usub, et USA sisejulgeolekuministeerium ja Euroopa Komisjon peavad vastutama selle eest, et reisijaid teavitataks, ning teeb ettepaneku, et artikli 29 alusel loodud töörühma (WP 132) soovitatud „Lühike teatis reisimiseks Euroopa Liidu ja USA vahel” tehtaks kõikidele reisijatele kättesaadavaks;

11.  kahetseb, et ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelistel läbirääkimistel ei võetud arvesse direktiivi 2004/82 ega ELi reisijate isikuandmete (PNR) lepinguid Austraalia ja Kanadaga, millega tagatakse isikuandmete kaitse kõrgemad standardid;

12.  tuletab meelde, et ELi ja Ameerika Ühendriikide halduskokkulepe ei tohi vähendada liikmesriikide õigusega tagatud isikuandmete kaitse taset, ja kahetseb tulevikus aset leidvat segadust seoses ELi lennuettevõtjate kohustuste ja ELi kodanike põhiõigustega;

Andmekaitse

13.  tervitab sätet, mille kohaselt Ameerika Ühendriikide eraelu puutumatuse seadust laiendatakse administratiivselt ka ELi kodanikele;

14.  väljendab kahetsust selle üle, et USA sisejulgeolekuministeerium jätab endale õiguse viia teabevabaduse seaduse alusel sisse erandeid;

15.  väljendab kahetsust, et lepinguga ei nähta ette täpseid kriteeriume USA sisejulgeolekuministeeriumi poolse isikuandmete kaitse määratlemiseks sellisena, mis oleks vastavuses ELi standarditega;

16.  mõistab sellega seoses hukka asjaolu, et ELi kodanike PNRi andmeid töödeldakse tuginedes üksnes Ameerika Ühendriikide õigusele, hindamata seejuures kehtiva Ameerika Ühendriikide õigustiku asjakohasust või muid asjaolusid;

17.  mõistab hukka tõsiasja, et reisijate isikuandmete säilitamiseaega pikendatakse 3,5 aastalt 15 aastale, samuti selle perioodi pikendamise tagasiulatuvat kehtestamist ka eelmise reisijate isikuandmete lepingu alusel kogutud andmetele; kritiseerib jõuliselt asjaolu, et pärast 15-aastast andmete säilitamise perioodi, mis koosneb 7-aastasest "aktiivsest" ja 8-aastasest "uinuvast" perioodist, ei ole mingit garantiid, et andmed lõplikult kustutatakse;

18.  märgib andmeväljade kahanemist 34-lt 19-le, kuid juhib tähelepanu sellele, et vähenemine on suuresti kosmeetiline, kuna andmeväljade tegeliku kustutamise asemel on neid lihtsalt liidetud ja ümber nimetatud;

19.  märgib murega, et nn tundlikud andmed (st rassilist või etnilist päritolu puudutavad isikuandmed, poliitilised vaated, religioossed või filosoofilised uskumused, kuulumine ametiühingusse ja isiku tervist või suguelu puudutavad andmed) tehakse USA sisejulgeolekuministeeriumile kättesaadavaks ning et ministeerium võib neid andmeid erandjuhtudel kasutada;

20.  tunneb muret, et andmeid hoitakse seitse aastat “aktiivsetes analüütilistes andmebaasides”, mis toob kaasa märkimisväärse massilise andmete hankimise ja profiili koostamise riski; see ei lähe aga kokku Euroopa põhimõtetega ja USA Kongressis jätkuvalt arutlusel oleva tavaga;

Teabe jagamine

21.  väljendab kahetsust, et lepingus ei määratleta ikka veel täpselt, missugused USA ametivõimud võivad reisijate isikuandmetele juurde pääseda;

22.  on mures selle üle, et tõenäoliselt võidakse reisijate isikuandmetest saadavat analüütilist informatsiooni edastada USA ametivõimudelt liikmesriikide politseile ja kohtuametitele, ning võib-olla ka Europolile ja Eurojustile, väljaspool konkreetseid kohtumenetlusi või politseijuurdlusi, nagu märgitakse USA sisejulgeolekuministeeriumi kirjas, kuna see peaks olema lubatud ainult kooskõlas kehtivate ELi–USA vastastikuse õigusabi ja väljaandmise lepingutega;

23.  on jõuliselt vastu sättele, mille kohaselt võidaks mis tahes kolmandatele riikidele võimaldada USA sisejulgeolekuministeeriumi määratletud tingimustel juurdepääs reisijate isikuandmetele, ning et kolmandatele riikidele võidaks erandkorras, määratlemata hädajuhtudel võimaldada juurdepääs reisijate isikuandmetele ilma kinnituseta, et neid andmeid käsitletakse USA sisejulgeolekuministeeriumi andmekaitsenõuetele vastaval tasemel;

24.  kahetseb asjaolu, et EL nõustus mitte sekkuma ELi kodanike PNRi andmete (mida USA võib kolmandatele riikidele jagada) kaitsesse;

25.  märgib, et leping võimaldab USA sisejulgeolekuministeeriumil seoses konkreetsete juhtumitega ja vastavalt juhtumi olemusele esitada reisijate isikuandmeid teistele siseriiklikele valitsusasutustele; kahetseb, et lepingus ei sätestata, mis juhtudel saavad USA ametivõimud juurdepääsu reisijate isikuandmetele, ning et USA sisejulgeolekuministeeriumi kirja artiklis 1 ette nähtud eesmärgid on väga laialdased;

Reisijate isikuandmete Euroopa register

26.  juhib tähelepanu asjaolule, et lepingus viidatakse võimalikule tulevasele reisijate isikuandmete registrile ELi tasandil, või ühes või mitmes liikmesriigis, ning sättele, mille kohaselt sellises registris olevad reisijate isikuandmed võivad olla USA sisejulgeolekuministeeriumi kättesaadavad;

27.  nõuab, et Euroopa Komisjon selgitaks olukorda ELi reisijate isikuandmete registri osas ning avalikustaks teostatavusuuringu, mille ta on lubanud läbi viia;

28.  kordab artikli 29 alusel loodud töörühma väljendatud muret seoses reisijate isikuandmete kasutamisega õiguskaitse eesmärkidel, paludes Euroopa Komisjonil selgitada:

a)  Euroopa Liidu territooriumile sisenemisel reisijate isikuandmete kogumise konkreetset vajadust ja eesmärki;

b)  reisijate isikuandmete kogumise lisandväärtust ELi sisenemisel julgeolekueesmärkidel juba kehtivate kontrollimeetmete valguses, nagu näiteks Schengeni süsteem, viisainfosüsteem ja API süsteem;

c)  reisijate isikuandmete kavandatavat kasutamist, eriti seda, kas andmeid kasutatakse isikute tuvastamiseks lennundusohutuse tagamise eesmärgil, ELi territooriumile sisenevate isikute tuvastamiseks või reisijate üldiste negatiivsete või positiivsete profiilide koostamiseks;

29.  nõuab, et Euroopa Parlament kaasataks EÜ asutamislepingu artikli 71 lõike 1 punkti c ja artikli 251 alusel mis tahes sündmuste arengusse kõnealuses valdkonnas;

30.  tuletab meelde, et reisijate isikuandmete leping tuleb hiljem uuesti läbi vaadata, pidades silmas tulevasi ELi institutsionaalseid reforme, mis on välja toodud 2007. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumiste järeldustes ja järgmise valitsustevahelise konverentsi volitustes;

31.  kavatseb taotleda kõnealusele lepingule õiguslikku hinnangut, mis näitaks selle kooskõla riiklike ja ELi õigusaktidega ning et artikli 29 alusel loodud töörühm ja Euroopa andmekaitseinspektor esitaks sellega seoses põhjalikud arvamused;

o

o  o

32.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning USA Kongressile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika