Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0278/2007Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0278/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

11.7.2007

työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Yhdysvaltojen kanssa tehdystä matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevasta sopimuksesta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0278/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0278/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen kanssa tehdystä matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevasta sopimuksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan ja ihmisoikeuksien suojaamisesta annetun Euroopan yleissopimuksen 8 artiklan,

–  ottaa huomioon sopimuksesta Amerikan Yhdysvaltojen kanssa matkustajarekisteritietojen käytöstä 7. syyskuuta 2006 (P6_TA(2006)0354) ja 14. helmikuuta 2007 (P6_TA(2007)0039) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon matkustajarekisteritietojen käytöstä 28. toukokuuta 2004 Euroopan yhteisön ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä sekä 19. lokakuuta 2006 Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyt aiemmat sopimukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR-tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltain turvallisuusministeriölle 28. kesäkuuta 2007 tehdyn sopimusluonnoksen, jonka neuvoston puheenjohtajana toiminut ministeri Schäuble on välittänyt epävirallisesti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltain turvallisuusministeriön 28. kesäkuuta 2007 päivätyn kirjeen, joka koskee vakuutuksia ja selvityksiä matkustajarekisteritietojen suojaamisesta ja jonka neuvoston puheenjohtajana toiminut ministeri Schäuble on välittänyt epävirallisesti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 27. kesäkuuta 2007 päivätyn, neuvoston puheenjohtajana toimineelle ministeri Schäublelle osoitetun kirjeen, joka käsitteli matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevaa uutta sopimusta Yhdysvaltojen kanssa,

–  ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen liitetyn, valvontaviranomaisia ja rajat ylittäviä tietovirtoja koskevan lisäpöytäkirjan 2 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun direktiivin 2004/82/EY,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevan sopimuksen tarkoitukseksi on ilmoitettu oikeusperustan luominen Euroopan unionin matkustajarekisteritietojen siirtämiselle Yhdysvalloille sekä asianmukaisen henkilötietojen suojan ja oikeusturvan takaaminen unionin kansalaisille,

B.  katsoo, että matkustajarekisteritietojen käyttöä koskeva sopimus ei täytä jälkimmäistä tavoitetta, koska se on suuressa määrin puutteellinen, mitä tulee oikeusvarmuuteen, tietosuojaan ja unionin kansalaisten oikeussuojakeinoihin, koska siihen sisältyy avoimia ja epätarkkoja määritelmiä ja monia mahdollisuuksia poikkeuksiin,

C.  katsoo, että yksittäisten kansalaisten yksityisyyden ja kansalaisoikeuksien riittävä suojaaminen sekä tietojen laadun valvonta on välttämätöntä, jotta tietojen välittäminen olisi toimiva ja luotettava keino terrorismin torjunnassa,

Yleistä

1.  tunnustaa, että matkustajarekisteriä koskevat neuvottelut käytiin vaikeissa olosuhteissa ja myöntää periaatteessa, että yksi EU:n ja Yhdysvaltojen välinen matkustajarekisteritietojen käyttöä koskeva sopimus on parempi vaihtoehto kuin 27 erillistä kahdenvälistä sopimusta jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välillä;

2.  pahoittelee syvästi demokraattisen valvonnan täydellistä puuttumista, sillä Yhdysvaltojen vaatimuksiin perustuvasta matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevasta sopimuksesta neuvoteltiin ja sovittiin täysin ilman Euroopan parlamentin osallistumista ja suomatta kansallisille parlamenteille riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa neuvotteluvaltuutukseen tai arvioida ehdotettua sopimusta perusteellisesti tai ehdottaa siihen muutoksia;

3.  on huolissaan perustavanlaatuisesta oikeusvarmuuden puutteesta, mitä tulee lentoyhtiöille asetettavien vaatimusten seurauksiin ja laajuuteen sekä matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevan sopimuksen ja Yhdysvaltain turvallisuusministeriön kirjeen väliseen oikeudelliseen suhteeseen;

4.  katsoo, että matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevalla sopimuksella ei onnistuta riittävästi suojaamaan matkustajarekisteritietoja, ja pahoittelee, että sopimuksessa ei ole selkeitä ja oikeasuhtaisia määräyksiä tietosuojaviranomaisten suorittamasta tietojen välittämisestä, säilyttämisestä ja valvonnasta; on huolissaan siitä, että Yhdysvaltain turvallisuusministeriö voi soveltaa lukuisia määräyksiä oman harkintansa mukaan;

5.  kehottaa siksi jäsenvaltioiden parlamentteja tutkimaan tätä sopimusluonnosta huolellisesti ottaen huomioon tässä päätöslauselmassa esitetyt huomautukset;

Oikeudellinen kehys

6.  on huolissaan siitä, että Yhdysvaltain turvallisuusministeriön suorittama matkustajarekisteritietojen käsittely, kerääminen, käyttö ja varastointi eivät perustu asianmukaiseen sopimukseen, vaan ainoastaan ei-sitoviin vakuutuksiin, joita kyseinen ministeriö voi yksipuolisesti muuttaa milloin tahansa ja jotka eivät suo henkilöille tai muille osapuolille mitään oikeuksia tai etuja;

7.  pahoittelee, ettei Yhdysvaltain turvallisuusministeriön kirjeessä ole rajattu selkeästi sopimuksen tarkoitusta, sillä siinä todetaan, että matkustajarekisteritietoja voidaan käyttää terrorismin ja siihen liittyvien rikosten torjuntaan, mutta myös erilaisiin määrittelemättömiin muihin tarkoituksiin, kuten rekisteröityjen henkilöiden tai muiden henkilöiden elintärkeiden etujen suojelemiseen tai rikosoikeudenkäyntejä tai muita laissa edellytettäviä tarkoituksia varten;

8.  pitää myönteisenä Yhdysvaltain turvallisuusministeriön halukkuutta siirtyä PUSH-järjestelmään periaatteessa 1. tammikuuta 2008 mennessä, mutta pahoittelee sitä, että siirtyminen – joka sisältyi jo vuonna 2004 tehtyyn matkustajarekisteritietoja koskevaan sopimukseen – on viivästynyt usealla vuodella, vaikka se on jo pitkään ollut teknisesti toteutettavissa; katsoo, että kaikkien liikenteenharjoittajien käytössä olevan PUSH-järjestelmän pitäisi olla ehdoton edellytys matkustajarekisteritietojen siirtämiselle; korostaa, että PUSH- ja PULL-järjestelmien kilpailutilanne saattaa johtaa Euroopan unionin liikenteenharjoittajien välisen kilpailun vääristymiseen;

9.  vaatii, että Yhdysvaltain turvallisuusministeriön ja Euroopan unionin yhteisen määräaikaistarkistuksen on oltava kattava ja tapahduttava vuosittain ja että sen tulokset on julkaistava; vaatii, että tarkistuksessa on arvioitava toimenpiteiden tehokkuutta turvallisuuden lisäämisen kannalta; pahoittelee, etteivät kansalliset tietosuojavaltuutetut ja Euroopan tietosuojavaltuutettu osallistu tarkistukseen, vaikka siitä määrättiin aiemmassa matkustajarekisteritietoja koskevassa sopimuksessa;

10.  vaatii, että matkustajille on tiedotettava asianmukaisesti heitä koskevien tietojen käytöstä ja heidän oikeuksistaan ja varsinkin oikeudesta tehdä valitus sekä oikeudesta saada tietää, millä perusteella matkustaja pysäytetään, ja että lentoyhtiöiden on huolehdittava tästä velvoitteesta; katsoo, että Yhdysvaltain turvallisuusministeriön ja Euroopan komission on otettava vastuu matkustajille tiedottamisesta, ja ehdottaa, että artikla 29 -työryhmän (WP 132) ehdottama "Lyhyt tiedote Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisistä matkoista" saatetaan kaikkien matkustajien saataville;

11.  pahoittelee, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa ei otettu huomioon direktiiviä 2004/82 tai EU:n ja Australian ja EU:n ja Kanadan välisiä sopimuksia matkustajarekisteritietojen käytöstä, joissa taataan henkilötietojen suojelun korkeampi taso;

12.  palauttaa mieliin, että EU:n ja Yhdysvaltojen välillä tehty hallinnollinen sopimus ei saa alentaa jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä taattua henkilötietojen suojelun tasoa, ja pahoittelee, että sekaannus mahdollisesti pahenee, mitä tulee lentoyhtiöiden velvoitteisiin ja EU:n kansalaisten perusoikeuksiin;

Tietosuoja

13.  pitää myönteisenä määräystä, jonka mukaan yksityisyyden suojaa koskeva Yhdysvaltojen laki ulotetaan hallinnollisesti koskemaan Euroopan unionin kansalaisia;

14.  pahoittelee, että Yhdysvaltain turvallisuusministeriö varaa itselleen oikeuden soveltaa poikkeuksia tietojen vapaata saatavuutta koskevan Yhdysvaltojen lain nojalla;

15.  pahoittelee, että sopimukseen ei sisälly Yhdysvaltain turvallisuusministeriön suorittaman henkilötietojen suojelun määritelmän täsmällisiä kriteerejä, jotka vastaisivat EU-standardeja;

16.  pahoittelee tässä yhteydessä sitä, että EU:n kansalaisten matkustajarekisteritietoja käsitellään yksinomaan Yhdysvaltojen lain nojalla, ilman niiden soveltuvuuden arviointia tai ilmoittamatta sovellettavaa Yhdysvaltojen lakia;

17.  pitää valitettavana, että matkustajarekisteritietojen säilyttämisaikaa pidennetään kolmesta ja puolesta vuodesta 15 vuoteen ja että tätä säännöstä sovelletaan takautuvasti myös aikaisempien matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevien sopimusten aikana kerättyihin tietoihin; kritisoi voimakkaasti sitä, että 15 vuoden säilytysajan – joka muodostuu seitsemästä aktiivisesta ja kahdeksasta passiivisesta vuodesta – jälkeen ei ole mitään takeita tietojen lopullisesta hävittämisestä;

18.  panee merkille, että tietokenttien määrää on vähennetty 34:stä 19:ään kenttään, mutta huomauttaa, että muutos on lähinnä kosmeettinen ja johtuu kenttien poistamisen sijaan niiden yhteensulauttamisesta ja uudelleen nimeämisestä;

19.  panee huolestuneena merkille, että Yhdysvaltain turvallisuusministeriön käyttöön saatetaan arkaluonteisia tietoja (esim. tietoja, jotka paljastavat henkilön rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset näkemykset ja ammattiyhdistysjäsenyyden, sekä terveyteen ja seksuaalisuuteen liittyviä tietoja), joita se voi käyttää poikkeustapauksissa;

20.  on huolissaan siitä, että tietoja pidetään seitsemän vuoden ajan "aktiivisissa analyyttisissä tietokannoissa", mistä seuraa huomattava laajamittaisen profiloinnin ja tietojen louhinnan riski, mikä puolestaan on Euroopan unionin perusperiaatteiden vastaista ja mistä edelleen keskustellaan Yhdysvaltain kongressissa;

Tietojen jakaminen

21.  pahoittelee, ettei sopimuksessa määritellä täsmällisesti niitä Yhdysvaltojen viranomaisia, joilla on oikeus saada matkustajarekisteritietoja;

22.  on huolestunut Yhdysvaltain turvallisuusministeriön kirjeessä mainitusta suunnitelmasta, jonka mukaan matkustajarekisteritiedoista peräisin olevia analyyttisiä tietoja siirrettäisiin Yhdysvaltojen viranomaisilta jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaisille, ja mahdollisesti Europolille ja Eurojustille, ilman kytkentää mihinkään tiettyyn oikeusmenettelyyn tai poliisitutkintaan, sillä tällainen menettely tulisi sallia vain voimassa olevien EU:n ja Yhdysvaltain keskinäisestä oikeusavusta ja rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta tekemien sopimusten mukaisesti;

23.  vastustaa voimakkaasti sitä, että kolmansille maille yleisesti myönnettäisiin pääsy matkustajarekisteritietoihin, jos ne täyttävät Yhdysvaltain turvallisuusministeriön erityisehdot, ja että kolmansille maille voidaan poikkeuksellisesti, määrittelemättömissä hätätapauksissa, myöntää pääsy matkustajarekisteritietoihin edellyttämättä kyseisiltä mailta vakuutuksia siitä, että tietoja käsitellään Yhdysvaltain turvallisuusministeriön tietosuojatason mukaisesti;

24.  pahoittelee, että EU on suostunut olemaan puuttumatta EU:n kansalaisten matkustajarekisteritietojen suojeluun ja että Yhdysvallat voi välittää niitä kolmansille maille;

25.  panee merkille, että sopimuksen mukaan Yhdysvaltain turvallisuusministeriö voi toimittaa matkustajarekisteritietoja muille Yhdysvaltojen viranomaisille erityistapauksissa ja tapauksen luonteesta riippuen; pahoittelee, että sopimuksessa ei täsmennetä, millä Yhdysvaltojen viranomaisilla on oikeus käyttää matkustajarekisteritietoja, ja että Yhdysvaltain turvallisuusministeriön kirjeen I artiklassa määritelty soveltamisala on hyvin laaja;

Eurooppalainen matkustajarekisteritietojärjestelmä

26.  panee merkille, että sopimuksessa viitataan mahdolliseen myöhempään Euroopan unionin matkustajarekisteritietojärjestelmään tai yhden tai useamman jäsenvaltion järjestelmään, ja määräyksen, jonka mukaan järjestelmän sisältämät matkustajarekisteritiedot voidaan saattaa Yhdysvaltain turvallisuusministeriön käyttöön;

27.  pyytää komissiota selvittämään Euroopan unionin matkustajarekisteritietojärjestelmän tilanteen ja antamaan käyttöön lupaamansa toteutettavuustutkimuksen;

28.  toistaa artikla 29 -työryhmän ilmaisemat huolet, jotka koskevat matkustajarekisteritietojen käyttöä lainvalvontatarkoituksiin, ja pyytää Euroopan komissiota täsmentämään

a)  matkustajarekisteritietojen keräämisen operationaalisen tarpeen ja tarkoituksen matkustajien saapuessa Euroopan unionin alueelle;

b)  matkustajarekisteritietojen keräämisen lisäarvon siihen nähden, että Euroopan unionin alueelle saavuttaessa on jo käytössä turvallisuuteen liittyviä valvontakeinoja, kuten Schengenin järjestelmä, viisumitietojärjestelmä ja APIS-järjestelmä;

c)  matkustajarekisteritietojen kaavaillun käytön, etenkin, onko kyse yksilöiden tunnistamisesta lentoturvallisuuden takaamiseksi, Euroopan unionin alueelle saapuvien henkilöiden tunnistamisesta vai matkustajien yleisestä kielteisestä tai myönteisestä profiloinnista;

29.  vaatii, että Euroopan parlamentti otetaan mukaan kyseisiin vaiheisiin EY:n perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 251 artiklan mukaisesti;

30.  muistuttaa, että matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevaa sopimusta on mahdollisesti tarkistettava, ottaen huomioon tulevat EU:n toimielimiä koskevat uudistukset, joita hahmoteltiin kesäkuussa 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä ja seuraavan hallitustenvälisen konferenssin toimeksiannossa;

31.  aikoo pyytää oikeudellista arviota sopimuksen vastaavuudesta jäsenvaltioiden ja EU:n lainsäädännön kanssa ja kehottaa artikla 29 -työryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua esittämään kattavasti näkemyksensä tältä osin;

o

o o

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdysvaltojen kongressille.