Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0278/2007Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0278/2007

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

11.7.2007

pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR)

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0278/2007
Pateikti tekstai :
RC-B6-0278/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES sutarties 6 straipsnį, Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 7 d. (P6_TA(2006)0354) ir 2007 m. vasario 14 d. (P6_TA(2007)0039) savo rezoliucijas dėl PNR,

–  atsižvelgdamas į ankstesnius susitarimus dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) – Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 2004 m. gegužės 28 d. susitarimą bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 2006 m. spalio 19 d. susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 2007 m. birželio 28 d. susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui projektą, kurį einantis Tarybos pirmininko pareigas W. Schäuble neformaliai perdavė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento 2007 m. birželio 28 d. laišką dėl garantijų, kuriame paaiškinama, kaip minėtasis departamentas saugo PNR duomenis, kurį einantis Tarybos pirmininko pareigas W. Schäuble neformaliai perdavė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos pareigūno 2007 m. birželio 27 d. laišką, susijusį su naujuoju PNR susitarimu su Jungtinėmis Valstijomis, adresuotą einančiam Tarybos pirmininko pareigas W. Schäuble,

–  atsižvelgdamas į Konvencijos dėl asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, papildomo protokolo 2 straipsnį, susijusį su priežiūros institucijomis ir valstybės sienas kertančiais duomenų srautais,

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 2004/82/EB dėl vežėjų prievolės teikti su keleiviais susijusius duomenis,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi viešai paskelbtas PNR susitarimo tikslas yra užtikrinti teisinį pagrindą ES keleivių duomenų įrašų perdavimui Jungtinėms Valstijoms ir kartu užtikrinti Europos Sąjungos piliečiams pakankamą asmens duomenų apsaugą ir procesines apsaugos priemones,

B.  kadangi PNR susitarimas neatitinka antrojo tikslo, nes susitarimas turi esminių trūkumų, susijusių su teisiniu aiškumu, duomenų apsauga ir ES piliečių teisėtu žalos atlyginimu, ypač dėl laisvų ir neaiškių apibrėžimų ir daugybės išimčių galimybių,

C.  kadangi tinkama atskirų piliečių privatumo ir pilietinių laisvių apsauga bei duomenų kokybės kontrolė būtina siekiant, kad keitimasis duomenimis ir informacija būtų vertinga ir patikima kovos su terorizmu priemonė,

Bendrosios nuostatos

1.  pripažįsta, kad dėl PNR susitarimo buvo deramasi sunkiomis sąlygomis, ir pripažįsta, kad iš esmės priimtiniau pasirašyti vieną ES ir JAV susitarimą dėl PNR, o ne 27 dvišalius valstybių narių ir JAV susitarimus;

2.  itin apgailestauja, kad nebuvo jokios demokratinės kontrolės, nes dėl PNR susitarimo, JAV reikalavimu, buvo deramasi ir susitarta visiškai nedalyvaujant Europos Parlamentui, o nacionaliniams parlamentams buvo palikta per mažai galimybių daryti įtakos derybų įgaliojimams, kruopščiai įvertinti pasiūlytą susitarimą arba siūlyti jo pakeitimus;

3.  yra susirūpinęs dėl nuolatinio teisinio neaiškumo, susijusio su įpareigojimų, primestų oro linijoms, pasekmėmis ir apimtimi, taip pat su teisiniu ryšiu tarp PNR susitarimo ir Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento laiško;

4.  kritikuoja tai, kad PNR susitarime nepasiūlytas pakankamas PNR duomenų apsaugos lygis, ir apgailestauja, kad nėra aiškių ir proporcingų nuostatų, susijusių su keitimusi informacija, jos saugojimu ir duomenų apsaugos institucijų vykdoma priežiūra; išreiškia susirūpinimą daugelio nuostatų, kurios turėtų būti įgyvendinamos Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento nuožiūra;

5.  dėl šios priežasties ragina nacionalinius valstybių narių parlamentus, atsižvelgiant į rezoliucijoje pateiktas pastabas, nuodugniai išnagrinėti šį susitarimo projektą;

Dėl teisinio pagrindo

6.  yra susirūpinęs, kad Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento vykdomas PNR duomenų tvarkymas, rinkimas, naudojimas ir saugojimas pagrįstas ne tikru susitarimu, o tik neįpareigojančiomis garantijomis, kurias Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas gali vienašališkai keisti bet kuriuo metu ir kurios nesuteikia teisių ar naudos kuriems nors asmenims arba subjektams;

7.  apgailestauja, kad Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento laiške, kuriame nurodoma, kad PNR duomenys gali būti naudojami kovai su terorizmu ir susijusiais nusikaltimais, bet kartu ir kitais nenurodytais papildomais tikslais, o būtent duomenų subjekto ar kitų asmenų gyvybinių interesų apsaugai arba teismo baudžiamosiose bylose, arba kitais įstatymuose numatytais tikslais, nėra aiškaus tikslų apibrėžimo;

8.  pritaria Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento norui pradėti naudoti vadinamąją stumtelėjimo (angl. push) sistemą ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d., tačiau apgailestauja, kad perėjimas, jau numatytas 2004 m. PNR susitarime, keletą metų vilkinamas, nepaisant to, kad jau seniai sudarytos techninio įgyvendinimo galimybės; mano, kad visiems vežėjams stumtelėjimo sistemos taikymas turėtų būti būtina PNR perdavimo sąlyga; pabrėžia, kad stumtelėjimo ir truktelėjimo (angl. pull) sistemų veikimas vienu metu gali sukelti ES vežėjų konkurencijos iškraipymų;

9.  primygtinai reikalauja, kad periodinė Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento ir ES bendra peržiūra būtų visapusiška ir būtų atliekama kasmet, ir kad rezultatai būtų skelbiami; primygtinai reikalauja, kad atliekant peržiūrą būtų įvertinamas priemonių veiksmingumas didinant saugumą; apgailestauja, kad peržiūroje nenumatytas valstybių narių ar Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų dalyvavimas, kuris buvo numatytas ankstesniajame PNR susitarime;

10.  primygtinai reikalauja, kad keleiviai būtų tinkamai informuojami apie jų duomenų panaudojimą ir jų teises, ypač teisę į žalos atlyginimą ir teisę būti informuotiems, kuo remiantis keleivis yra sulaikomas, ir kad atsakomybė už tai tektų oro linijoms; mano, kad Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas ir Komisija privalo prisiimti atsakomybę dėl informacijos, teikiamos keleiviams, ir siūlo, kad vadinamasis trumpas pranešimas dėl kelionės iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas, siūlomas Darbo grupės 29 straipsnio klausimais (WP 132), turėtų būti prieinamas visiems keleiviams;

11.  apgailestauja, kad ES derybose su Jungtinėmis Valstijomis nebuvo atsižvelgiama į Direktyvą 2004/82/EB ir Europos Sąjungos PNR susitarimus su Australija ir Kanada, kuriuose užtikrinami aukštesni asmens duomenų apsaugos standartai;

12.  primena, kad administracinis susitarimas, kurį sudarė ES ir JAV, neturėtų silpninti asmens duomenų apsaugą, kuri užtikrinama valstybių narių teisės aktuose, ir apgailestauja dėl to, kad ir toliau kils painiavos dėl ES oro linijų pareigų ir pagrindinių ES piliečių teisių;

Dėl duomenų apsaugos

13.  džiaugiasi nuostata, kad Jungtinių Valstijų Privatumo įstatymas administracine tvarka būtų taikomas ir ES piliečiams;

14.  apgailestauja, kad Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas pasilieka teisę nustatyti išimtis pagal Informacijos laisvės įstatymą;

15.  apgailestauja, kad šiame susitarime nenumatyti tikslūs kriterijai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, ar Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento užtikrinama asmens duomenų apsauga patenkina ES nustatytus reikalavimus;

16.  atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad ES piliečių PNR duomenys turėtų būti tvarkomi tik pagal JAV įstatymus, neįvertinus šių įstatymų tinkamumo ir nenurodžius konkrečių JAV taikomų įstatymų;

17.  apgailestauja, kad PNR duomenų saugojimo laikas bus pratęstas nuo 3,5 metų iki 15 metų, taip pat dėl to, kad šis reikalavimas bus atgaline tvarka taikomas duomenims, surinktiems pagal ankstesnius PNR susitarimus; ypač nepritaria tam, kad po 15 metų saugojimo laikotarpio, kurį sudaro 7 metų vadinamasis aktyvus laikotarpis ir 8 metų vadinamasis pasyvus laikotarpis, nesuteikiama garantijų, kad duomenys bus galutinai ištrinti;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad duomenų laukelių sumažėjo nuo 34 iki 19, tačiau pabrėžia, kad šis sumažinimas daugiau kosmetinis, atsiradęs dėl duomenų laukelių sujungimo ir pervadinimo, o ne dėl tikro jų išbraukimo;

19.  susirūpinęs pažymi, kad viešai neskelbtini duomenys (pvz., asmens duomenys, kurie susiję su rasine arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, ir duomenys, susiję su asmens sveikata arba seksualiniu gyvenimu), bus pateikiami Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui, ir kad šiuos duomenis Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas gali panaudoti ypatingais atvejais;

20.  išreiškia susirūpinimą dėl to, kad duomenys 7 metus bus saugomi vadinamuosiuose aktyviuose analitinių duomenų bankuose, taigi kyla didelis pavojus, kad bus vykdomas didelio masto asmenų klasifikavimas ir duomenų gavyba, o tai nesuderinama su pagrindiniais Europos principais ir yra praktika, dėl kurios vis dar diskutuojama Jungtinių Valstijų Kongrese;

Dėl keitimosi informacija

21.  apgailestauja, kad susitarime tiksliai neapibrėžta, kurios JAV valdžios institucijos gali turėti prieigą prie PNR duomenų;

22.  yra susirūpinęs dėl to, kad numatyta, jog JAV valdžios institucijos perduos analitinę informaciją, pateiktą PNR, valstybių narių policijai ir teisminėms institucijoms ir, galbūt, Europolui ir Eurojustui, nesilaikydamos specialių teisinių procedūrų ar nevykstant policijos tyrimų, kaip minima Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento laiške, nes tai turėtų būti leidžiama tik laikantis galiojančiuose ES ir JAV susitarimuose dėl teisinės tarpusavio pagalbos ir ekstradicijos numatytos tvarkos;

23.  griežtai prieštarauja nuostatai, kad iš esmės trečiosioms šalims gali būti suteikta prieiga prie PNR, jei jos laikysis Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento nurodytų sąlygų, ir kad trečiosioms šalims išimties tvarka, nenurodytais ypatingais atvejais, gali būti suteikiama prieiga prie PNR duomenų negarantuojant, kad su šiais duomenimis bus elgiamasi laikantis Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento duomenų apsaugos lygio;

24.  apgailestauja, kad ES sutiko „nesikišti“ dėl ES piliečių PNR duomenų, kuriais Jungtinės Valstijos gali keistis su trečiosiomis šalimis;

25.  atkreipia dėmesį tai, kad pagal susitarimą Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui leidžiama kitoms šalies vidaus institucijoms teikti PNR duomenis, susijusius su konkrečiomis bylomis ir atsižvelgiant į bylos pobūdį; apgailestauja, kad susitarime nenurodyta, kurios Jungtinių Valstijų institucijos gali turėti prieigą prie PNR duomenų, ir kad tikslai, nurodyti Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento laiško I straipsnyje, labai neapibrėžti;

Dėl Europos PNR sistemos

26.  pažymi, kad susitarime minima, jog gali būti sukurta ES lygmens PNR sistema, arba ši sistema gali būti sukurta vienoje ar daugiau valstybių narių, ir kad pateikiama nuostata, jog, galbūt, šios sistemos PNR duomenimis galės naudotis Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas;

27.  reikalauja, kad Komisija aiškiai nurodytų, kas padaryta Europos Sąjungos PNR sistemos klausimu, įskaitant galimybę susipažinti su sistemos įgyvendinamumo tyrimu, kurį Komisija įsipareigojusi atlikti;

28.  pakartoja savo susirūpinimą, kurį išreiškė Darbo grupė 29 straipsnio klausimais, dėl PNR duomenų naudojimo teisėsaugos tikslais, t. y. ragina Komisija pagrįsti:

a)  PNR duomenų rinkimo ES teritorijos sienos kirtimo punktuose darbinę būtinybę ir tikslą;

b)  PNR duomenų rinkimo ES teritorijos sienos kirtimo punktuose saugumo tikslais papildomą vertę palyginti su jau esamomis kontrolės priemonėmis, pvz., Šengeno sistema, Vizų informacine sistema (VIS) ir Išankstinės informacijos apie keleivius (angl. API) sistema;

c)  numatytą PNR duomenų naudojimą, ypač ar jis skirtas atpažinti asmenims, siekiant užtikrinti skrydžių saugą, ar siekiant nustatyti, kas atvyksta į ES teritoriją, ar apskritai keleivių klasifikavimui į vadinamuosius teigiamus ir neigiamus;

29.  primygtinai reikalauja, kad Europos Parlamentas dalyvautų, kaip numatyta EB sutarties 71 straipsnio 1c dalyje ir 251 straipsnyje, priimant visus su šiuo klausimu susijusius sprendimus;

30.  primena, kad PNR susitarimas ilgainiui turės būti persvarstytas, atsižvelgiant į būsimas ES institucines reformas, nurodytas 2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose ir būsimos tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) įgaliojimuose;

31.  ketina siekti, kad būtų teisiškai įvertintas susitarimo atitikimas nacionalinės ir ES teisės aktams, taip pat ragina Darbo grupę 29 straipsnio klausimais ir Europos duomenų apsaugos pareigūną pateikti išsamias nuomones šiuo klausimu;

o

o  o

32.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Valstijų Kongresui.