Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0278/2007Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0278/2007

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

  11.7.2007

  ktorý v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku predkladajú
  a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o dohode o PNR so Spojenými štátmi americkými

  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B6-0278/2007
  Predkladané texty :
  RC-B6-0278/2007
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode o PNR so Spojenými štátmi americkými

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na článok 6 Zmluvy o EÚ, článok 8 Charty základných práv a článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

  –  so zreteľom na svoje uznesenia o PNR zo 7. septembra 2006 (P6_TA(2006)0354) a zo 14. februára 2007 (P6_TA(2007)0039),

  –  so zreteľom na predchádzajúce dohody o osobnom zázname o cestujúcom (Passanger Name Record, ďalej len PNR) medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 28. mája 2004 a medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z 19. októbra 2006,

  –  so zreteľom na návrh dohody z 28. júna 2007 medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracúvaní a poskytovaní údajov PNR leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (Department of Homeland Security, ďalej len DHS), ktorý úradujúci predseda minister Schäuble neformálne odovzdal predsedovi výboru LIBE,

  –  so zreteľom na list DHS z 28. júna 2007 o zárukách vysvetľujúcich zabezpečenie údajov PNR, ktorý úradujúci predseda minister Schäuble neformálne odovzdal predsedovi výboru LIBE,

  –  so zreteľom na list Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 27. júna 2007 o novej dohode o PNR s USA zaslaný úradujúcemu predsedovi Schäublemu,

  –  so zreteľom na článok 2 Dodatkového protokolu Rady Európy k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov týkajúceho sa dozorných orgánov a cezhraničných tokov údajov,

  –  so zreteľom na smernicu 2004/82/ES o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich,

  –  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže deklarovaným účelom dohody o PNR je vytvoriť právny základ pre poskytovanie údajov PNR Európskej únie Spojeným štátom americkým na jednej strane a zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov a procedurálne záruky európskym občanom na strane druhej,

  B.  keďže dohoda o PNR nespĺňa druhý cieľ, pretože má podstatné nedostatky v oblasti právnej istoty, ochrany údajov a zákonného odškodňovania občanov EÚ, najmä otvorenými a vágnymi definíciami a mnohými možnosťami výnimiek,

  C.  keďže primeraná ochrana súkromia a občianskych slobôd jednotlivca a kontrola kvality údajov je nevyhnutná na to, aby vzájomná výmena údajov a informácií bola cenným a spoľahlivým nástrojom boja proti terorizmu,

  Vo všeobecnosti

  1.  uznáva náročné podmienky, za ktorých sa uskutočnili rokovania o PNR, a oceňuje v podstate výhody jednej dohody o PNR medzi EÚ a USA namiesto 27 bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a USA;

  2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom akéhokoľvek demokratického dohľadu pri rokovaní a schvaľovaní dohody o PNR na žiadosť USA, ktoré prebehlo bez účasti Európskeho parlamentu a ktoré národným parlamentom dostatočne neumožnilo ovplyvniť rokovací mandát prostredníctvom dôkladného posúdenia navrhovanej dohody či navrhnutia jej úprav;

  3.  vyjadruje znepokojenie nad trvalým nedostatkom právnej istoty v súvislosti s dôsledkami a rozsahom povinností leteckých spoločností, ako aj s právnou súvislosťou medzi dohodou o PNR a listom DHS;

  4.  kritizuje skutočnosť, že dohoda o PNR neposkytuje dostatočnú úroveň ochrany údajov PNR a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných a primeraných ustanovení v súvislosti so vzájomnou výmenou informácií, ich uchovávaním a kontrolou informácií prostredníctvom orgánov na ochranu údajov; je znepokojený mnohými ustanoveniami, ktoré sa majú vykonávať podľa uváženia DHS;

  5.  vyzýva preto národné parlamenty členských štátov, aby dôkladne preskúmali súčasný návrh dohody na základe postrehov uvedených v tomto uznesení;

  V súvislosti s právnym rámcom

  6.  je znepokojený skutočnosťou, že zaobchádzanie s údajmi PNR, ich zbieranie, používanie a uchovávanie zo strany DHS nie je založené na riadnej dohode, ale iba na nezáväzných zárukách, ktoré DHS môže kedykoľvek jednostranne zmeniť a ktoré nepriznávajú práva ani výhody žiadnej osobe či strane;

  7.  vyjadruje poľutovanie nad nejasne vymedzeným účelom v liste DHS, ktorý uvádza, že údaje PNR sa môžu použiť na boj proti terorizmu a súvisiacim zločinom, ale aj na celý rad ďalších nešpecifikovaných účelov, predovšetkým na „ochranu životne dôležitých záujmov subjektu, ktorého sa údaje týkajú, či iných osôb alebo v inom trestnom konaní, či na iný účel tak, ako to vyžadujú právne predpisy“;

  8.  víta ochotu DHS preorientovať sa na systém PUSH najneskôr do 1. januára 2008, ale vyjadruje poľutovanie na tým, že tento prechod, ktorý sa predpokladal už v dohode o PNR z roku 2004, sa roky odkladal napriek tomu, že technické podmienky realizácie boli už dlho splnené; domnieva sa, že systém PUSH by pre všetkých dopravcov mal pri poskytovaní akýchkoľvek PNR byť sine qua non; zdôrazňuje, že súbežná existencia systémov PUSH a PULL by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi dopravcami EÚ;

  9.  trvá na tom, že spoločné pravidelné revízie zo strany DHS a EÚ musia byť úplné, musia sa konať každoročne a ich výsledky sa musia uverejňovať; trvá na tom, že revízia musí obsahovať aj hodnotenie účelnosti opatrení z hľadiska vyššej bezpečnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že revízia nepredpokladá zapojenie národných dozorných úradníkov ani európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ako bolo stanovené v predchádzajúcej dohode o PNR;

  10.  trvá na tom, že cestujúcim sa musia poskytovať úplné informácie o využití ich údajov a o ich právach, najmä o práve na odškodnenie a práve na informovanosť o tom, na základe čoho sú zastavení, a aby povinnosť poskytovať tieto informácie mali letecké spoločnosti; je presvedčený, že DHS a Komisia musia prevziať zodpovednosť za informácie poskytované cestujúcim a podporuje úsilie, aby sa Krátke oznámenie v súvislosti s cestovaním medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi sprístupnilo všetkým cestujúcim, čo navrhuje pracovná skupina vytvorená na základe článku 29 (PS 132);

  11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rokovania EU a USA nezohľadnili smernicu 2004/82 ani dohody EÚ o PNR s Austráliou a Kanadou, ktoré zaručujú vyššiu úroveň ochrany osobných údajov;

  12.  pripomína, že administratívna dohoda medzi EÚ a USA nesmie znižovať úroveň ochrany osobných údajov zaručenú vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov a vyjadruje poľutovanie nad možnosťou ďalších nejasností, čo sa týka povinností leteckých spoločností EÚ a základných práv občanov EÚ;

  V súvislosti s ochranou údajov

  13.  víta skutočnosť, že uplatňovanie zákona USA o ochrane súkromia sa úradne rozšíri na občanov EÚ;

  14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že DHS si vyhradzuje právo zaviesť výnimky podľa zákona o slobode informácií;

  15.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dohoda nestanovuje presné kritérií definície ochrany osobných údajov poskytovaných DHS ako je zvykom podľa noriem EÚ;

  16.  v tejto súvislosti vyjadruje hlboký nesúhlas s tým, že s údajmi PNR občanov EÚ sa môže zaobchádzať výhradne podľa právnych predpisov USA bez hodnotenia primeranosti či udania konkrétnych uplatniteľných právnych predpisov USA;

  17.  vyjadruje hlboké rozčarovanie nad tým, že doba uchovávania údajov PNR sa predĺži z 3,5 na 15 rokov a bude sa spätne uplatňovať na údaje zozbierané podľa predchádzajúcich dohôd o PNR; dôrazne kritizuje skutočnosť, že po 15 rokoch uchovávania, ktoré tvorí 7 rokov „aktívneho“ a 8 rokov „latentného“ uchovávania, neexistuje záruka, že údaje sa s konečnou platnosťou vymažú;

  18.  berie na vedomie zníženie počtu oblastí údajov z 34 na 19, ale poukazuje na to, že toto zníženie je do značnej miery kozmetickou úpravou vyplývajúcou zo zlúčenia a premenovania oblastí, a nie je skutočným vymazaním;

  19.  so znepokojením konštatuje, že dôverné údaje (t.j. osobné údaje odhaľujúce rasový či etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborárskych združeniach a údaje súvisiace so zdravotným stavom alebo sexuálnou orientáciou jednotlivca) sa sprístupnia DHS a že tieto údaje môže DHS vo výnimočných prípadoch použiť;

  20.  je znepokojený skutočnosťou, že údaje sa budú uchovávať 7 rokov v „aktívnych analytických databázach“, čo povedie k značnému riziku rozsiahleho profilovania a získavania údajov, čo je nezlučiteľné so základnými európskymi zásadami a je to postup, o ktorom sa v Kongrese USA stále vedú diskusie;

  V súvislosti so vzájomnou výmenou informácií

  21.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dohoda presne neurčuje, ktoré orgány USA majú prístup k údajom PNR;

  22.  je znepokojený zamýšľaným prevodom analytických informácií, ktoré pochádzajú z údajov PNR od úradov USA a ďalej sa poskytujú policajným a súdnym orgánom v členských štátoch a prípadne Europolu a Eurojustu mimo rámca osobitných súdnych postupov alebo policajných vyšetrovaní, ako sa uvádza v liste DHS, pretože to by sa malo povoliť v súlade s existujúcimi dohodami medzi EÚ a USA o vzájomnom právnom poradenstve a extradícii;

  23.  rozhodne nesúhlasí s ustanovením, že sa tretím krajinám vo všeobecnosti umožní prístup k údajom PNR v prípade, ak splnia stanovené podmienky DHS, a že sa tretím krajinám výnimočne, v nekonkretizovaných núdzových prípadoch, umožní prístup k údajom PNR bez záruk, že sa s údajmi bude zaobchádzať v súlade s úrovňou ochrany zaručovanou zo strany DHS;

  24.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že EÚ súhlasila s tým, že nebude zasahovať do ochrany údajov PNR občanov EÚ, ktoré si môže USA vymieňať s tretími krajinami;

  25.  berie na vedomie, že dohoda umožňuje DHS poskytovať údaje PNR iným vnútroštátnym vládnym orgánom v konkrétnych prípadoch a v závislosti na povahe prípadu; vyjadruje poľutovanie na tým, že dohoda nespresňuje, ktoré orgány USA majú prístup k údajom PNR, a že účely stanovené v článku I listu DHS sú veľmi všeobecné;

  V súvislosti s európskym systémom PNR

  26.  berie na vedomie, že dohoda odkazuje na možný budúci systém PNR na úrovni EÚ alebo v jednom či viacerých členských štátoch, a ustanovenie, že všetky údaje PNR v takomto systéme sa môžu sprístupniť DHS;

  27.  žiada, aby Komisia objasnila súčasný stav európskeho systému PNR a sprístupnila realizačnú štúdiu, ktorú sa zaviazala vypracovať;

  28.  opakuje obavy vyjadrené pracovnou skupinou vytvorenou na základe článku 29 v súvislosti s využívaním údajov PNR na účely trestného konania, predovšetkým vyzýva Komisiu, aby zdôvodnila:

  a)  operatívna potrebu a cieľ zberu údajov PNR pri vstupe na územie Európskej únie,

  b)  pridanú hodnotu zberu údajov PNR vzhľadom na existujúce kontrolné opatrenia pri vstupe do EÚ na bezpečnostné účely, ako napr. schengenský systém, vízový informačný systém a systém API,

  c)  predpokladané vyžívanie údajov PNR, najmä v súvislosti s tým, či pôjde o identifikáciu jednotlivca s cieľom zaručiť letovú bezpečnosť, identifikáciu osoby, ktorá vstupuje na územie EÚ, alebo o všeobecné negatívne či pozitívne profilovanie cestujúcich;

  29.  trvá na tom, aby Európsky parlament bol podľa článku 71 ods. 1 písm. c) Zmluvy o EÚ a článku 251 uvedenej zmluvy zapojený do tohto vývoja;

  30.  pripomína, že dohodu o PNR bude možno treba prehodnotiť vzhľadom na budúce inštitucionálne reformy EÚ, ktoré sú načrtnuté v záveroch Európskej rady z júna roku 2007 a v mandáte nasledujúcej medzivládnej konferencie.

  31.  chce požiadať o právne posúdenie súladu dohody s vnútroštátnou legislatívou a legislatívou EÚ a vyzýva pracovnú skupinu vytvorenú na základe článku 29 (PS 132) a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby v tejto súvislosti prezentovali podrobné stanoviská;

  o

  o  o

  32.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kongresu USA.