Predlog skupne resolucije - RC-B6-0278/2007Predlog skupne resolucije
RC-B6-0278/2007

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

11.7.2007

v skladu s členom 103(2) poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o sporazumu PNR z Združenimi državami Amerike

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0278/2007
Predložena besedila :
RC-B6-0278/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o sporazumu PNR z združenimi državami Amerike

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 6 PEU, člena 8 Listine o temeljnih pravicah in člena 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju resolucij o PNR z dne 7. septembra 2006 (P6_TA(2006)0354) in z dne 14. februarja 2007 (P6_TA(2007)0039),

–  ob upoštevanju prejšnjih sporazumov o PNR med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 28. maja 2004 in med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike z dne 19. oktobra 2006,

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma z dne 28. junija 2007 med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov PNR letalskih prevoznikov ameriškemu ministrstvu za domovinsko varnost (DHS), ki ga je predsedujoči Svetu, g. Schäuble, na neformalni osnovi posredoval predsedniku odbora LIBE,

–  ob upoštevanju pisma DHS z dne 28. junija 2007, v katerem ameriško ministrstvo razlaga zagotovila za varovanje podatkov PNR, ki ga je predsedujoči Svetu, g. Schäuble, na neformalni osnovi posredoval predsedniku odbora LIBE,

–  ob upoštevanju pisma o novem sporazumu PNR z ZDA, ki ga je evropski nadzornik za varstvo podatkov 27. junija 2007 poslal predsedujočemu Svetu, g. Schäublu,

–  ob upoštevanju člena 2 Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznikov pri avtomatski obdelavi osebnih podatkov, glede nadzornih organov in čezmejnega prenosa podatkov,

–  ob upoštevanju Direktive 2004/82/ES o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je izraženi namen sporazuma PNR na eni strani zagotoviti pravno podlago za prenos podatkov PNR iz EU v ZDA, na drugi strani pa ponuditi ustrezno zaščito osebnih podatkov in opredeliti postopkovne zaščitne ukrepe za evropske državljane,

B.  ker sporazum PNR ne izpolnjuje tega drugega cilja, saj vsebuje znatne pomanjkljivosti glede pravne varnosti, varovanja podatkov in pravnih sredstev za državljane EU, zlasti zaradi splošnih in nejasnih opredelitev ter številnih možnih izjem;

C.  ker sta ustrezna zaščita zasebnosti in državljanskih svoboščin posameznih državljanov ter nadzor nad kakovostjo podatkov, nujna, če naj bo posredovanje podatkov in informaciji dragoceno in zanesljivo sredstvo v boju proti terorizmu;

Splošno

1.  priznava težke razmere, v katerih so potekala pogajanja o PNR, ter načeloma priznava prednosti enega sporazuma med EU in ZDA o PNR pred 27 dvostranskimi sporazumi med državami članicami in ZDA;

2.  globoko obžaluje dejstvo, da ni demokratičnega nadzora, saj je bil sporazum PNR, ki je nastal na zahtevo ZDA, sklenjen brez vsakršnega sodelovanja Evropskega parlamenta in ker so tudi nacionalni parlamenti imeli le malo možnosti za vpliv na pogajalski mandat in za temeljito oceno predlaganega sporazuma, niti niso mogli predlagati sprememb;

3.  izraža zaskrbljenost nad še vedno pomanjkljivo pravno varnostjo glede posledic in obsega obveznosti, ki veljajo za letalske prevoznike, ter nad pravnim razmerjem med sporazumom PNR in pismom DHS;

4.  izraža kritiko nad tem, da sporazum PNR ne nudi ustrezne ravni zaščite podatkov PNR, in obžaluje, da ni jasnih in sorazmernih določb o posredovanju informacij, njihovi hrambi in nadzoru nad njimi s strani organov za varstvo podatkov; zaskrbljen je nad dejstvom, da lahko ameriško ministrstvo za domovinsko varnost številne določbe izvaja poljubno;

5.  zaradi tega poziva nacionalne parlamente držav članic, da natančno preučijo ta osnutek sporazuma ob upoštevanju pripomb iz te resolucije;

Glede pravnega okvira

6.  je zaskrbljen, ker ravnanje, zbiranje, uporaba in shranjevanje podatkov PNR v DHS ne temelji na posebnem sporazumu, ampak zgolj na nezavezujočih zagotovilih, ki jih ameriško ministrstvo lahko kadar koli enostransko spremeni in ne vsebujejo nobenih pravic ali koristi za katerega koli posameznika ali stranko;

7.  obžaluje, da pismo ameriškega ministrstva ne vsebuje jasno izraženega namena, pač pa navaja, da se podatki PNR lahko uporabijo za boj proti terorizmu in podobna kazniva dejanja, kot tudi za številne druge, neopredeljene namene, denimo „za zaščito bistvenih interesov posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali drugih oseb, ali v katerem koli kazenskem postopku, oziroma v drugem zakonsko določenem primeru“;

8.  pozdravlja pripravljenost DHS, da načeloma najkasneje 1. januarja 2008 začne uporabljati sistem PUSH, čeprav obžaluje, da se je zamenjava – predvidena že v sporazumu PNR iz leta 2004 – zavlekla za več let, in to ne glede na dejstvo, da so bili tehnični pogoji že zdavnaj izpolnjeni; meni, da bi moral biti sistem PUSH za vse prevoznike conditio sine qua non pri prenosih podatkov PNR; poudarja, da bi lahko sočasni obstoj sistemov PUSH in PULL privedel do nelojalne konkurence med letalskimi prevozniki EU;

9.  vztraja, da so skupni redni pregledi DHS in EU izčrpni, da se izvajajo vsakoletno in da so njihove ugotovitve objavljene; vztraja, da morajo pregledi vsebovati oceno učinkovitosti ukrepov, kar zadeva večjo varnost; obžaluje dejstvo, da pri pregledih ni predvideno sodelovanje evropskega nadzornika za varstvo podatkov oziroma njegovih nacionalnih kolegov, kar je določal prejšnji sporazum PNR;

10.  vztraja, da morajo biti potniki ustrezno obveščeni o uporabi njihovih podatkov in o njihovih pravicah, zlasti o pravici do pravnega sredstva in pravici, da so obveščeni, na kakšni osnovi so lahko zadržani; vztraja, da je obveščanje naloga prevoznikov; meni, da morata DHS in Komisija prevzeti odgovornost za obveščanje potnikov ter predlaga, da bi si potniki lahko prebrali „Kratko obvestilo o potovanju med Evropsko unijo in ZDA“, kar je predlagala delovna skupina iz člena 29 (WP 132);

11.  obžaluje dejstvo, da se pri pogajanjih Unije z ZDA niso upoštevali ne Direktiva 2004/82/ES niti sporazuma PNR med EU in Avstralijo oziroma Kanado, s katerima so zagotovljeni višji standardi varstva osebnih podatkov;

12.  opozarja, da upravni sporazum med EU in ZDA ne sme imeti učinka znižanja ravni varstva osebnih podatkov, kot jo zagotavljajo nacionalne zakonodaje držav članic; obžaluje, da bo sporazum ustvaril še dodatno zmedo glede obveznosti letalskih prevoznikov EU in glede temeljnih pravic državljanov EU;

Glede varstva podatkov

13.  pozdravlja določbo, po kateri bo ameriški zakon o zasebnosti v upravnih zadevah veljal tudi za državljane EU;

14.  obžaluje dejstvo, da si DHS v skladu z zakonom o prostem dostopu do informacij pridržuje pravico do izjem;

15.  obžaluje, da sporazum ne določa natančnih meril, po katerih bi lahko opredelitev varovanja osebnih podatkov DHS ocenili kot ustrezno glede na standarde EU;

16.  pri tem obžaluje, da so lahko podatki PNR državljanov Evropske unije obdelani izključno po predpisih ZDA brez ustrezne presoje ali kakršne koli navedbe konkretnih ameriških predpisov, ki se pri tem uporabljajo;

17.  obžaluje dejstvo, da se bo obdobje hrambe podatkov PNR s 3 in pol let podaljšalo na 15 let, kar bo retroaktivno veljalo tudi za podatke, zbrane po prejšnjih sporazumih o PNR; izreka odločno kritiko nad dejstvom, da po 15-letnem obdobju hrambe, sestavljenem iz 7-letnega „aktivnega“ obdobja in 8-letnega „obdobja mirovanja“, ni nobenih jamstev, da bodo podatki dokončno izbrisani;

18.  je seznanjen s tem, da se je število podatkovnih polj s 34 zmanjšalo na 19, a poudarja, da je zmanjšanje v veliki meri zgolj kozmetično, saj so bila podatkovna polja združena in preimenovana, ne pa črtana;

19.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bo DHS razpolagal z občutljivimi podatki (tj. osebnimi podatki, ki kažejo na rasno ali narodnostno poreklo, politične nazore, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, ter podatki v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem posameznikov) in da jih bo DHS lahko uporabljal v izjemnih primerih;

20.  je zaskrbljen nad dejstvom, da bodo podatki v „aktivnih analitičnih zbirkah podatkov“ shranjeni sedem let, kar vodi v precejšnjo nevarnost množičnega profiliranja in pridobivanja podatkov, kar je nezdružljivo s temeljnimi evropskimi načeli, poleg tega pa gre za prakso, o kateri še vedno poteka razprava v ameriškem kongresu;

Glede izmenjave informacij

21.  obžaluje, da v sporazumu ni natančno opredeljeno, kateri organi ZDA lahko dostopajo do podatkov PNR;

22.  je zaskrbljen zaradi predvidenega prenosa analitičnih podatkov iz podatkov PNT od organov ZDA k policijskim in pravosodnim organom v državah članicah, in morebiti k Europolu in Eurojustu, zunaj konkretnih pravosodnih postopkov ali policijskih preiskav, kot je omenjeno v pismu DHS, saj bi moralo biti to dovoljeno le v skladu z obstoječimi sporazumi med EU in ZDA o medsebojni pravni pomoči in izročitvah;

23.  odločno nasprotuje določbi, da bi do podatkov PNR lahko dostopale vse tretje države, ki bi izpolnjevale specifične pogoje DHS, ter da bi te države izjemoma, v neopredeljenih izrednih primerih, lahko dostopale do podatkov PNR, in to brez zagotovil, da bodo z njimi ravnale v skladu z ravnjo varstva podatkov DHS;

24.  obžaluje, da se je Unija strinjala, da se ne vmešava glede varstva osebnih podatkov državljanov EU v primerih, ko bi ZDA podatke izmenjale s tretjimi državami;

25.  ugotavlja, da sporazum omogoča, da DHS drugim ameriškim vladnim organom posreduje podatke PNR v zvezi s konkretnimi primeri in v skladu z naravo primera; obžaluje, da v sporazumu ni natančno navedeno, kateri organi ZDA lahko dostopajo do podatkov PNR, in da so cilji, predvideni v členu I pisma DHS, zelo široki;

Glede evropskega sistema PNR

26.  ugotavlja, da se sporazum sklicuje na možni prihodnji sistem PNR na ravni EU oziroma ene ali več držav članic, in da navaja, da bi bili vsi podatki PNR iz takšnega sistema lahko na voljo DHS;

27.  zahteva, da Komisija pojasni, ali se dejansko pripravlja evropski sistem PNR, in predstavi možnostno študijo, za katero pravi, da jo je izvedla;

28.  se pridružuje zaskrbljenosti, ki jo je delovna skupina iz člena 29 izrazila v zvezi z uporabo podatkov PNR za namene kazenskega pregona, in Evropsko komisijo poziva, da utemelji:

(a) operativno potrebo in namen zbiranja podatkov PNR na točki vstopa na ozemlje Evropske unije;

(b) dodano vrednost zbiranja podatkov PNR v primerjavi z že obstoječimi kontrolnimi ukrepi na točki vstopa v EU za namene varnosti (schengenski sistem, vizumski informacijski sistem, sistem API);

(c) predvideno uporabo podatkov PNR, zlasti če bodo uporabljeni za identifikacijo oseb za namene zagotavljanja varnosti v letalskem prometu, za identifikacijo oseb, ki vstopajo na ozemlje EU, ali za splošno negativno ali pozitivno profiliranje potnikov;

29.  vztraja pri zahtevi, da pri vseh teh vprašanjih v skladu s členoma 71(1)(c) in 251 Pogodbe o ES sodeluje tudi Evropski parlament;

30.  opozarja, da bo sporazum o PNR sčasoma treba pregledati glede na prihodnje institucionalne reforme Unije, nakazane v sklepih Evropskega sveta junija 2007, in v skladu z mandatom prihodnje medvladne konference;

31.  namerava prositi za pravno oceno sporazuma glede skladnosti z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU in poziva delovno skupino iz člena 29 ter evropskega nadzornika za varstvo podatkov, da pripravita izčrpni poročili v zvezi s tem;

o

o  o

32.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter kongresu ZDA.