Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0278/2007

Ingivna texter :

RC-B6-0278/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0347

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 115kWORD 68k
11.7.2007
PE 392.993v01-00}
PE 392.995v01-00}
PE 392.996v01-00}
PE 393.000v01-00} RC1
 
B6‑0278/2007}
B6‑0280/2007}
B6‑0281/2007}
B6‑0285/2007} RC1
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
   Martine Roure och Stavros Lambrinidis för PSE-gruppen
   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen
   Kathalijne Maria Buitenweg och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen
   Sylvia-Yvonne Kaufmann och Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   PSE (B6‑0278/2007)
   ALDE (B6‑0280/2007)
   Verts/ALE (B6‑0281/2007)
   GUE/NGL (B6‑0285/2007)
om avtalet med Förenta staterna om passageraruppgifter

Europaparlamentets resolution om avtalet med Förenta staterna om passageraruppgifter 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 6 i EU-fördraget, artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 8 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

–  med beaktande av sina resolutioner om passageraruppgifter av den 7 september 2006 (P6_TA(2006)0354) och av den 14 februari 2007 (P6_TA(2007)0039),

–  med beaktande av de tidigare avtalen om passageraruppgifter mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater av den 28 maj 2004 och mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater av den 19 oktober 2006,

–  med beaktande av förslaget till avtal av den 28 juni 2007 mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandlingen och överföringen av passageraruppgifter genom flygbolag till Förenta staternas ministerium för inre säkerhet, United States Department of Homeland Security (DHS), som informellt överlämnades av den tjänstgörande ordföranden för rådet, Schäuble, till ordföranden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från Förenta staternas ministerium för inre säkerhet (DHS) av den 28 juni 2007 om garantierna för att skydda passageraruppgifterna som informellt överlämnades av den tjänstgörande ordföranden för rådet, Schäuble, till ordföranden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från Europeiska datatillsynsmannen av den 27 juni 2007 om det nya avtalet med Förenta staterna om passageraruppgifter som skickats till den tjänstgörande ordföranden för rådet, Schäuble,

–  med beaktande av artikel 2 i Europarådets tilläggsprotokoll till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, avseende tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande uppgiftsflöden,

–  med beaktande av direktiv 2004/82/EG om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den uttalade avsikten med avtalet om passageraruppgifter är, å ena sidan, att tillhandahålla en rättslig grund för överföringen av passageraruppgifter från EU till Förenta staterna och, å andra sidan, att garantera ett adekvat skydd av personuppgifter och rättsliga garantier för europeiska medborgare.

B.  Avtalet om passageraruppgifter uppfyller inte den andra målsättningen eftersom det har avsevärda brister när det gäller rättssäkerhet, uppgiftsskydd och möjligheter till rättslig prövning för EU-medborgare, i synnerhet genom oprecisa och vaga definitioner och flerfaldiga möjligheter till undantag.

C.  Adekvat skydd för enskilda medborgares privatliv och medborgerliga friheter samt kontroller av uppgiftskvaliteten är nödvändiga för att uppgifts- och informationsutbytet skall vara ett värdefullt och tillförlitligt verktyg i kampen mot terrorismen.

Allmänna synpunkter

1.  Europaparlamentet erkänner att förhandlingarna om passageraruppgifter ägde rum under svåra förutsättningar och medger i princip fördelen med ett enda avtal om passageraruppgifter mellan EU och Förenta staterna snarare än 27 bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Förenta staterna.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt bristen på all form av demokratisk kontroll eftersom avtalet om passageraruppgifter, som drivits på av krav från Förenta staterna, har förhandlats fram och överenskommits utan någon medverkan från Europaparlamentet. De nationella parlamenten har heller inte givits tillräcklig möjlighet att utöva något inflytande över förhandlingsmandatet, att på ett grundligt sätt bedöma det föreslagna avtalet eller att föreslå ändringar till detta.

3.  Europaparlamentet är oroat över den ständiga bristen på rättssäkerhet när det gäller följderna och omfattningen av de skyldigheter som åläggs flygbolagen liksom det rättsliga förhållandet mellan avtalet om passageraruppgifter och skrivelsen från Förenta staternas ministerium för inre säkerhet (DHS).

4.  Europaparlamentet kritiserar att avtalet om passageraruppgifter inte erbjuder en adekvat nivå på skyddet av passageraruppgifter och beklagar bristen på tydliga och proportionerliga bestämmelser när det gäller informationsutbytet, bevarande av uppgifter och tillsyn av dataskyddsmyndigheter. Parlamentet är oroat över de talrika bestämmelser som skall tillämpas skönsmässigt av DHS.

5.  Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaternas nationella parlament att noggrant analysera föreliggande förslag till avtal mot bakgrund av de iakttagelser görs i denna resolution.

Den rättsliga ramen

6.  Europaparlamentet är oroat över att DHS hantering, insamling, användning och lagring av passageraruppgifter inte grundas på ett egentligt avtal utan bara på icke bindande garantier som ensidigt kan ändras av DHS när som helst och som inte ger någon person eller part några rättigheter eller fördelar.

7.  Europaparlamentet beklagar bristen på tydlig avsiktsbegränsning i skrivelsen från DHS, i vilken det konstateras att passageraruppgifterna kan användas för kampen mot terrorismen och brott i samband med denna, men också för en mängd ospecificerade andra ändamål, särskilt för skydd av väsentliga intressen för uppgiftsinnehavaren eller andra personer, eller i ett straffrättsligt förfarande, eller där lagen så kräver.

8.  Europaparlamentet välkomnar att DHS i princip är berett att gå över till PUSH-systemet senast den 1 januari 2008 men beklagar att övergången – som redan förutsågs i avtalet om passageraruppgifter 2004 – har försenats i flera år, trots att villkoren för ett tekniskt genomförande sedan länge varit uppfyllda. PUSH-systemet för samtliga transportörer borde vara ett absolut villkor för överföring av passageraruppgifter. Den samtida användningen av PUSH- och PULL-systemen skulle kunna leda till en snedvridning av konkurrensen mellan transportörer inom EU.

9.  Europaparlamentet insisterar på att DHS och EU:s gemensamma regelbundna översyn skall vara allomfattande och årlig samt att resultaten skall offentliggöras. Översynen måste innehålla en bedömning av åtgärdernas effektivitet när det gäller större säkerhet. Parlamentet beklagar att översynen inte föreskriver en medverkan från nationella och europeiska datatillsynsmyndigheter, vilket föreskrevs i det tidigare avtalet om passageraruppgifter.

10.  Europaparlamentet insisterar på att passagerna på ett korrekt sätt måste informeras om användningen av deras uppgifter och om deras rättigheter, i synnerhet rätten till rättslig prövning och rätten att informeras om på vilken grund en resande stoppas, samt att denna skyldighet skall åvila flygbolagen. DHS och kommissionen måste ta ansvaret för den information som ges passagerarna och parlamentet föreslår att den kortfattade informationen för resande mellan Europeiska unionen och Förenta staterna som föreslås av artikel 29‑arbetsgruppen (WP 132) skall bli tillgänglig för samtliga passagerare.

11.  Europaparlamentet beklagar att man under EU:s förhandlingar med Förenta staterna inte tog någon hänsyn till direktiv 2004/82 eller till EU:s avtal om passageraruppgifter med Australien och Kanada, där en högre skyddsnivå för personuppgifter garanteras.

12.  Europaparlamentet påminner om att det administrativa avtal som ingåtts mellan EU och Förenta staterna inte får leda till att den dataskyddsnivå som garanteras i medlemsstaternas nationella lagstiftning sänks. Parlamentet beklagar att det sannolikt kommer att förvärra förvirringen när det gäller skyldigheterna för EU:s flygbolag och EU-medborgarnas grundläggande rättigheter.

Uppgiftsskydd

13.  Europaparlamentet välkomnar bestämmelsen om att Förenta staternas ”Privacy Act” för skydd av privatlivet administrativt även kommer att omfatta EU-medborgare.

14.  Europaparlamentet beklagar att DHS förbehåller sig rätten att införa undantag under lagen om informationsfrihet ”Freedom of Information Act”.

15.  Europaparlamentet beklagar att avtalet inte preciserar några kriterier för vilken definition av skydd av personuppgifter från DHS sida som skulle vara adekvat enligt EU:s normer.

16.  Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang att EU-medborgarnas passageraruppgifter skall behandlas uteslutande enligt amerikansk lagstiftning, utan någon riktighetsbedömning eller någon annan indikation om specifik tillämplig amerikansk lagstiftning.

17.  Europaparlamentet beklagar djupt att tiden för att bevara passageraruppgifter förlängs från 3,5 till 15 år och att detta retroaktivt också gäller för de uppgifter som insamlats under de tidigare avtalen om passageraruppgifter. Parlamentet kritiserar skarpt att det efter bevarandeperioden på 15 år, bestående av en aktiv period på sju år följd av en passiv period på 8 år, inte ges några garantier för att uppgifterna slutgiltigt kommer att raderas.

18.  Europaparlamentet noterar minskningen av uppgiftsområden från 34 till 19 men påpekar att minskningen huvudsakligen är kosmetisk till följd av sammanslagningar och namnändringar på uppgiftsområden i stället för en faktisk radering.

19.  Europaparlamentet konstaterar med oro att känsliga uppgifter (dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller livsåskådning och fackföreningstillhörighet samt uppgifter om den enskildes hälsa eller sexualliv) kommer att bli tillgängliga för DHS och att dessa uppgifter kan användas av DHS i undantagsfall.

20.  Europaparlamentet är oroat över att uppgifter kommer att bevaras under sju år i aktiva analytiska databaser, vilket leder till en betydande risk för utarbetande av profiler och dataextrahering i stor omfattning, vilket är oförenligt med grundläggande europeiska principer och en metod som fortfarande diskuteras i Förenta staternas kongress.

Informationsutbyte

21.  Europaparlamentet beklagar att avtalet inte exakt fastställer vilka myndigheter i Förenta staterna som kan få tillgång till passageraruppgifterna.

22.  Enligt skrivelsen från DHS planerar man att överföra analytisk information ur passageraruppgifterna, från de amerikanska myndigheterna till polis- och domstolsmyndigheter i medlemsstaterna och eventuellt till Europol och Eurojust, utanför ramen för särskilda domstolsförfaranden eller polisutredningar. Detta oroar Europaparlamentet eftersom en sådan överföring endast borde tillåtas i enlighet med de befintliga avtalen mellan EU och Förenta staterna om ömsesidigt rättsligt bistånd och utlämnande.

23.  Europaparlamentet motsätter sig kraftfullt bestämmelsen att tredjeländer i allmänhet kan få tillgång till passageraruppgifter om de accepterar DHS specifika villkor och att tredjeländer, i ospecificerade nödfall, undantagsvis kan få tillgång till passageraruppgifter utan garantier för att uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med DHS nivå på uppgiftsskyddet.

24.  Europaparlamentet beklagar att EU har accepterat att inte blanda sig i skyddet av EU:s medborgares passageraruppgifter när Förenta staterna kan utbyta dessa med tredje länder.

25.  Europaparlamentet noterar att DHS enligt avtalet får tillhandahålla personuppgifter till andra inhemska myndigheter i specifika fall och i proportion till fallets natur. Europaparlamentet beklagar att avtalet saknar uppgift om vilka amerikanska myndigheter som kan få tillgång till personuppgifter och att de syften som beskrivs i artikel I i DHS skrivelse är mycket allmänna.

Det europeiska systemet för passageraruppgifter

26.  Europaparlamentet konstaterar att det i avtalet hänvisas till ett eventuellt framtida system för passageraruppgifter på EU-nivå eller i en eller flera medlemsstater och att det finns en bestämmelse om att alla passageraruppgifter i ett sådant system kan vara tillgängliga för DHS.

27.  Europaparlamentet begär att kommissionen klargör läget när det gäller EU:s system för passageraruppgifter och gör tillgänglig den genomförandestudie som utlovats.

28.  Europaparlamentet upprepar den oro som uttrycktes av artikel 29-arbetsgruppen när det gäller användningen av passageraruppgifter för brottsbekämpning, och uppmanar i synnerhet kommissionen att visa på

a)  verksamhetsbehovet och avsikten med att insamla passageraruppgifter vid ankomsten till Europeiska unionen,

b)  mervärdet med att samla in passageraruppgifter mot bakgrund av de redan befintliga säkerhetskontrollåtgärderna vid ankomsten till EU, exempelvis Schengensystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS) och systemet för förhandsinformationen om passagerare (API),

c)  den användning som planeras för passageraruppgifterna, särskilt om det är för att identifiera individer i syfte att garantera flygsäkerheten, för att identifiera vem som kommer till EU eller för att rent allmänt utarbeta en negativ eller positiv passagerarprofil?

29.  Europaparlamentet insisterar på att det skall medverka i varje relevant utveckling i enlighet med artikel 71.1 c och artikel 251 i EG-fördraget.

30.  Europaparlamentet påminner om att avtalet om personuppgifter i sinom tid kommer att behövas ses över i ljuset av de framtida institutionella reformer inom EU som nämns i slutsatserna från Europeiska rådets möte i juni 2007 och i uppdraget för nästa regeringskonferens.

31.  Europaparlamentet avser att söka en rättslig bedömning av avtalet om huruvida det är förenligt med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning och uppmanar artikel 29‑arbetsgruppen och Europeiska datatillsynsmannen att lämna heltäckande utlåtanden i detta hänseende.

o

o  o

32.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Förenta staternas kongress.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy