Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0279/2007Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0279/2007

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

11.7.2007

σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών

   Pasqualina Napoletano, Robert Evans και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
–   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato και Μάριου Ματσάκη, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
–   Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Aleksander Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
–   Cem Özdemir, Jean Lambert και Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
––    André Brie και Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με το Πακιστάν

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0279/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0279/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πακιστάν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, της 24ης Νοεμβρίου 2001 (που αναφέρεται επίσης ως συμφωνία συνεργασίας τρίτης γενεάς), ιδιαίτερα το άρθρο 1 της συμφωνίας αυτής που αναφέρει ότι "ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ... αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας"[1],

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Πακιστάν της 8ης Φεβρουαρίου 2007 και την πρώτη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Πακιστάν-ΕΚ στα πλαίσια της Συμφωνίας Συνεργασίας Πακιστάν-ΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2007, στο πλαίσιο της οποίας αμφότερες οι πλευρές ανέλαβαν να αναπτύξουν ευρύ επίσημο πολιτικό διάλογο και επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους σε μεγάλο φάσμα περιφερειακών και διεθνών θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι βουλευτικές, επαρχιακές και προεδρικές εκλογές πρόκειται να πραγματοποιηθούν αργότερα εντός του έτους,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη SAARC (Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας Ασίας) στο Πακιστάν, το Δεκέμβριο του 2006, και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Μουσάραφ που πραγματοποιήθηκε στη Λαχόρε,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο Πακιστάν, ιδιαίτερα εκείνα της 10ης Φεβρουαρίου 2004[2] και 22ας Απριλίου 2004[3],

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έφοδος εναντίον του Ερυθρού Τεμένους είχε ως αποτέλεσμα υψηλό αριθμό θανάτων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις εντός και γύρω από το Ερυθρό Τέμενος κατέδειξαν σαφώς τους κινδύνους που θέτει το ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κίνημα, εναντίον του οποίου ο Πρόεδρος Μουσάραφ ίσως να μην αντέδρασε αρκετά γρήγορα ή αρκετά αποφασιστικά,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά τροπολογιών στο σύνταγμα από την κυβέρνηση Μουσάραφ αλλοίωσαν ουσιαστικά τον πολιτικό σύστημα στο Πακιστάν, με συνέπεια να μεταβληθεί το σύστημα διακυβέρνησης από κοινοβουλευτικό σε προεδρικό, στο πλαίσιο του οποίου ο πρόεδρος έχει την εξουσία να παρακάμψει ή να παύσει το κοινοβούλιο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικοί και οι μυστικές υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν υπερβολική επιρροή στην πολιτική, την κυβέρνηση και την οικονομία του Πακιστάν, κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του χάρτη πορείας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπου προεβλέπετο η μεταβίβαση της εξουσίας από τους στρατιωτικούς σε πολιτική κυβέρνηση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα γεγονότα, περιλαμβανομένης της παύσης του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Πακιστάν, κ. Iftikhar Mohammad Chaudhry, στις 9 Μαρτίου, με αναπόδεικτες μέχρι σήμερα κατηγορίες για πλημμελή άσκηση καθηκόντων, και οι συνεχιζόμενες λαϊκές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν λόγω της ενέργειας αυτής, ενέτειναν τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει η αντιμετώπιση του θέματος της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο Πακιστάν,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εντείνει τις πιέσεις στο Πακιστάν για την αδυναμία του να πατάξει την τρομοκρατία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σημαντική χρηματοδότηση στο Πακιστάν για την ανακούφιση της φτώχειας και την υγεία και τη δημόσια παιδεία,

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Πακιστάν οι οποίοι είναι θύματα της βίας που προκάλεσαν οι ένοπλοι εξτρεμιστές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ασφάλεια των 1.800 ή περισσοτέρων ατόμων που σήμερα πιστεύεται ότι βρίσκονται στο Ερυθρό Τέμενος, μερικοί εκ των οποίων πιθανώς κρατούνται ως όμηροι· παροτρύνει την κυβέρνηση του Πακιστάν να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει την πολιορκία χωρίς περαιτέρω απώλειες ζωών και να προσαγάγει τους υπευθύνους ενώπιον της δικαιοσύνης·

2.  καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Πακιστάν να επιστρέψει στη δημοκρατική διακυβέρνηση με την πραγματοποίηση ελεύθερων, δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών έως το τέλος του έτους, και εφιστά στην προσοχή στον κίνδυνο που συνεπάγεται η επιβολή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή άλλων μέτρων για την κατάργηση της ελευθερίας λόγου, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελεύθερης κυκλοφορίας·

3.  ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Μουσάραφ να σεβαστεί το ισχύον σύνταγμα επιτρέποντας στις νέες συνελεύσεις να διεξαγάγουν προεδρικές εκλογές και αποσυρόμενος από τη θέση του αρχηγού του στρατού, όπως είχε παλιότερα συμφωνήσει να πράξει σε δέσμευσή του προς την ΕΕ·

4.  παροτρύνει τις ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν να επιτρέψουν την πραγματοποίηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας των εξόριστων πολιτικών ηγετών να επιστρέψουν στο Πακιστάν και να θέσουν υποψηφιότητα· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της επιρροής των στρατιωτικών και άλλων ένοπλων ομάδων στην πολιτική και δημοκρατική διαδικασία·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ θα παρακολουθήσει τις κοινοβουλευτικές εκλογές στο Πακιστάν και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην αποστολή παρατηρητών· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για ορισμένα ζητήματα κατά την προετοιμασία των εκλογών αυτών, ιδιαίτερα για:

  • -την ουδετερότητα της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα σχηματισθεί τρεις μήνες πριν από τις εκλογές και θα ορισθεί από τον Πρόεδρο Μουσάραφ·
  • -το γεγονός ότι ως προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές είναι η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος, πράγμα που αποκλείει το 70% των Πακιστανών γυναικών από την υποβολή υποψηφιότητας· ζητεί επομένως την άρση του περιορισμού αυτού·
  • -την έλλειψη νομιμότητας του μελλοντικού Προέδρου του Πακιστάν εάν εκλεγεί από την απερχόμενη συνέλευση·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν ένα σαφές μήνυμα στον πρόεδρο Μουσάραφ ότι η μετάβαση στην πολιτική διακυβέρνηση με την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών είναι ο μόνος αποδεκτός τρόπος δημοκρατία είναι ο μόνος αποδεκτός τρόπος για την επίλυση της σημερινής κρίσης·

7.  παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τηρήσουν σθεναρή στάση υποστηρίζοντας όλες τις αρχές που κατοχυρώνονται στη Συμφωνία Συνεργασίας, ιδίως δε τη ρήτρα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα · χαιρετίζει την υπουργική συνάντηση της 8ης Φεβρουαρίου και τη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Πακιστάν -ΕΚ της 24ης Μαΐου ως θετικές ενέργειες για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν· υπογραμμίζει ότι η σχέση μεταξύ ΕΕ και Πακιστάν βασίζεται στις αρχές που καθιερώθηκαν στη Συμφωνία Συνεργασίας: τη δέσμευση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη σταθερότητα, την ανάπτυξη, την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών, και στη Νότιο Ασία μέσω της περιφερειακής συνεργασίας, και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να διεξαχθεί ευρύς πολιτικός διάλογος για τα θέματα αυτά·

8.  λυπάται για την παύση του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κ. Chaudhry, με κατηγορίες πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, γεγονός που θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια της κυβέρνησης να διατηρήσει τον έλεγχο της δικαστικής αρχής κατά τη διάρκεια έτους εκλογών· ζητεί την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής και το σεβασμό του κράτους δικαίου, καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Πακιστάν να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αναστρέψει την παρούσα αρνητική τάση σε σχέση με αυτό και να απέχει από κάθε πολιτική παρέμβαση στην υπόθεση που σήμερα εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο· σημειώνει την ισχυρή αλληλεγγύη προς τον Πρόεδρο Chaudhry που έδειξε ολόκληρος ο νομικός κόσμος του Πακιστάν·

9.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το θάνατο 41 αμάχων κατά τη διάρκεια πολιτικών διαδηλώσεων στο Καράτσι στις 12 Μαΐου, καταδικάζει τη χρήση βίας για την επίτευξη πολιτικών σκοπών είτε αυτή ασκείται από τις προσκείμενες στην κυβέρνηση δυνάμεις είτε από μέλη των αντιπολιτευομένων κομμάτων·

10.  εκφράζει επίσης την ανησυχία του για ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες τρεις κινέζοι εργαζόμενοι δολοφονήθηκαν από ισλαμιστές στο Πεσχαβάρ, γεγονός που πιθανόν να συνδέεται με την πολιορκία του Ερυθρού Τεμένους·

11.  καταδικάζει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, εισάγοντας τροπολογίες στις άδειες μετάδοσης, περιορίζοντας τις ζωντανές μεταδόσεις εξωτερικών γεγονότων και εκδίδοντας κυβερνητικές οδηγίες για τα μέσα ενημέρωσης και τις ενώσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών· καταδικάζει κάθε μορφή απειλής, εξαναγκασμού και εκφοβισμού δημοσιογράφων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες καλά τεκμηριωμένες υποθέσεις "εξαφάνισης" στις οποίες ενέχονται ύποπτοι τρομοκρατικών ενεργειών, δημοσιογράφοι, φοιτητές, μέλη των εθνικιστικών κινημάτων Μπαλόχ και άλλοι πολιτικοί ακτιβιστές, τονίζει με έμφαση ότι οι απαγωγές, οι εκτελέσεις χωρίς δίκη και η φυλάκιση χωρίς δίκη είναι αντίθετες με τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου περιλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή και των δικαιωμάτων για δίκαιη δίκη·

13.  χαιρετίζει την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη και την σαφή δέσμευση της ΕΕ να δώσει προσοχή στις χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις ή κυβερνητική αστάθεια και την εξίσου σαφή δέσμευσή της να συμβάλει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής πολιτικής · καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να αυξήσει σημαντικά την οικονομική υποστήριξη για τη θέσπιση και ανάπτυξη κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος με ευρείας βάσης διδασκόμενη ύλη, σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών των φυλών· καλεί την κυβέρνηση να σεβασθεί τις δεσμεύσεις της να επιβάλει πραγματικό έλεγχο στα ισλαμικά ιεροδιδασκαλεία που σήμερα ελέγχονται από εξτρεμιστές·

14.  σημειώνει με ανησυχία τις συνεχιζόμενες πληροφορίες για την καταπίεση θρησκευτικών μειονοτήτων, και τη χρήση των νόμων περί βλασφημίας εναντίον θρησκευτικών μειονοτήτων·

15.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, ενώ ο Πρόεδρος Μουσάραφ εξήγγειλε τη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό σε διεθνές επίπεδο, οι εγχώριες πολιτικές συμμαχίες που υπάρχουν μεταξύ της κυβέρνησης, των στρατιωτικών και των θρησκευτικών φονταμενταλιστών είναι δυνατόν να εμποδίσουν την ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το θέμα του εξτρεμισμού και του φονταμενταλισμού· καλεί επειγόντως την πακιστανική κυβέρνηση να προβεί σε άμεσα και αποτελεσματικά διαβήματα προκειμένου να εμποδίσει την οποιαδήποτε πολιτική ή ένοπλη ομάδα να χρησιμοποιεί το έδαφος της χώρας ως καταφύγιο και ως ορμητήριο για επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη αστάθεια και την εξάπλωση των στάσεων που συνδέονται με τη βία, σε περιοχές όπου κατοικούν φυλές και ιδιαίτερα στο Βαζιριστάν, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ορισμένες βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας περιλαμβανομένης της απόπειρας κατά του υπουργού εσωτερικών στην Πεσχαβάρ στις 28 Απριλίου· καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να αναστρέψει την κατάσταση προωθώντας το κράτος δικαίου και την επέκταση των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων στην περιοχή·

17.  ζητεί ενίσχυση του διαλόγου με τους επαρχιακούς και τοπικούς ηγέτες σχετικά με τη δυνατότητα μεγαλύτερης επαρχιακής αυτονομίας ή για αυξημένη εκπροσώπηση των συμφερόντων των επαρχιών σε εθνικό επίπεδο· καταδικάζει τις κατασταλτικές πολιτικές της κυβέρνησης στο Μπαλοχιστάν όπου συνεχίζεται η διατύπωση αιτημάτων για μεγαλύτερη επαρχιακή αυτονομία και αυξημένο περιφερειακό έλεγχο στους σημαντικούς φυσικούς πόρους της περιοχής·

18.  καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Πακιστάν και να επεκτείνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες στις Βόρειες Περιοχές·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Πακιστάν.