Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0279/2007Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0279/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

11.7.2007

työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Pakistanista

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0279/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0279/2007
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Pakistanista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon 24. marraskuuta 2001 tehdyn Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen (josta käytetään myös nimitystä "kolmannen sukupolven yhteistyösopimus"), erityisesti sopimuksen 1 artiklan, jossa määrätään, että ihmisoikeuksien ja kansanvallan periaatteiden kunnioittaminen on sopimuksen keskeinen osa[1],

–  ottaa huomioon EU:n ja Pakistanin 8. helmikuuta 2007 antaman yhteisen julistuksen ja Pakistanin ja EY:n välisen yhteistyösopimuksen mukaisen Pakistanin ja EY:n sekakomitean 24. toukokuuta 2007 pidetyn ensimmäisen kokouksen, joissa molemmat osapuolet sitoutuivat kehittämään laajaa virallista poliittista vuoropuhelua ja vahvistivat tiiviin yhteistyönsä monissa alueellisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä,

–   ottaa huomioon, että myöhemmin tänä vuonna on tarkoitus järjestää parlamentti-, maakunta- ja presidentinvaalit,

–  ottaa huomioon suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaavan Euroopan parlamentin valtuuskunnan matkan Pakistaniin joulukuussa 2006 sekä presidentti Musharrafin kanssa Lahoressa pidetyn kokouksen,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeuksista ja demokratiasta Pakistanissa, erityisesti 10. helmikuuta 2004[2] ja 22. huhtikuuta 2004[3] antamansa päätöslauselmat,

A.  ottaa huomioon, että Punaisen moskeijan vapautusoperaatio on vaatinut suuren määrän kuolonuhreja,

B.  katsoo, että Punaisessa moskeijassa ja sen ympäristössä tapahtuneet yhteenotot ovat selkeä osoitus vaarallisesta ääri-islamilaisesta liikkeestä, jota vastaan presidentti Musharraf ei ehkä ole onnistunut toimimaan riittävän nopeasti ja päättäväisesti,

C.  katsoo, että lukuisat Musharrafin hallintokaudella tehdyt perustuslakimuutokset ovat muuttaneet merkittävästi Pakistanin poliittista järjestelmää, ja ne ovat johtaneet siihen, että hallintojärjestelmä on muuttunut parlamentaarisesta presidenttivaltaiseksi järjestelmäksi, jossa presidentillä on valta kumota parlamentin päätökset tai erottaa parlamentti,

D.  ottaa huomioon, että armeijalla ja salaisella palvelulla on edelleen kohtuuttoman suuri vaikutus Pakistanin poliittiseen elämään, hallitukseen ja talouselämään, ja katsoo, että tilanne on ristiriidassa demokratian palauttamista koskevan toimintasuunnitelman kanssa, sillä siinä sovittiin vallan siirtämisestä sotilashallinnolta takaisin siviilihallinnolle,

E.  ottaa huomioon, että viimeaikaiset tapahtumat, muun muassa Pakistanin korkeimman oikeuden puheenjohtajan Iftikhar Mohammad Chaudhryn erottaminen 9. maaliskuuta vielä toteen näyttämättömien väärinkäytössyytösten vuoksi sekä näistä johtuvat jatkuvat mielenosoitukset kansalaisten keskuudessa, ovat lisänneet tarvetta puuttua entistä pikaisemmin demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta koskevaan kysymykseen Pakistanissa,

F.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen hallitus on tehostanut Pakistanin painostamista, koska se ei ole onnistunut lopettamaan terrorismia,

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni myöntää Pakistanille huomattavia varoja köyhyyden lievittämiseksi sekä terveydenhoitojärjestelmän ja julkisen koulujärjestelmän kehittämiseksi,

1.  ilmaisee solidaarisuutensa Pakistanin kansaa kohtaan, joka ovat joutuneet aseellisten ääriainesten harjoittaman väkivallan uhreiksi; on erittäin huolissaan niiden jopa yli 1 800 ihmisen turvallisuudesta, joiden uskotaan olevan Punaisessa moskeijassa ja joista joitakin pidetään mahdollisesti panttivankeina; kehottaa Pakistanin hallitusta tekemään kaikkensa valtauksen lopettamiseksi ilman uusia kuolonuhreja ja syyllisten saattamiseksi oikeuden eteen;

2.  kehottaa Pakistanin hallitusta palaamaan demokraattiseen hallintoon ja järjestämään vapaat, oikeudenmukaiset ja demokraattiset vaalit vuoden loppuun mennessä ja varoittaa julistamasta poikkeustilaa tai määräämästä muita toimia, joilla rajoitetaan sananvapautta tai yhdistymis-, kokoontumis- tai liikkumisvapautta;

3.  kannustaa presidentti Musharrafia kunnioittamaan nykyistä perustuslakia ja sallimaan uusien edustajakokousten järjestää presidentinvaalit sekä luopumaan paikastaan armeijan ylipäällikkönä, kuten hän on luvannut tehdä EU:lle antamassaan sitoumuksessa;

4.  kehottaa Pakistanin asevoimia sallimaan vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämisen ja antamaan maasta paenneille poliittisille johtajille mahdollisuuden palata Pakistaniin ja asettua ehdolle vaaleissa; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla rajoitetaan armeijan ja muiden aseistettujen ryhmittymien vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon ja demokraattisiin prosesseihin;

5.  pitää myönteisenä, että EU aikoo seurata Pakistanin parlamenttivaaleja ja että Euroopan parlamentti on mukana vaalitarkkailuvaltuuskunnassa; on kuitenkin vaaleihin valmistauduttaessa huolissaan monista seikoista, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

  • -kolme kuukautta ennen vaaleja muodostettavan ja presidentti Musharrafin nimittämän väliaikaisen hallituksen puolueettomuus;
  • -vaaleissa ehdokkaaksi asettuvilta vaaditaan akateeminen loppututkinto, millä estetään 70:ää prosenttia pakistanilaisnaisista asettumasta ehdolle vaaleissa; vaatii siksi tämän rajoituksen poistamista;
  • -Pakistanin tuleva presidentti ei nauti kansan luottamusta, jos tämä on edellisen edustajakokouksen valitsema;

6.  kehottaa neuvostoa ja komissiota välittämään presidentti Musharrafille selkeän viestin, että ainoa hyväksyttävä keino nykyisen kriisin ratkaisemiseksi on paluu siviilihallintoon demokraattisia instituutioita ja menettelyjä vahvistamalla;

7.   kehottaa neuvostoa ja komissiota pitämään tiukasti kiinni yhteistyösopimuksen kaikista periaatteista ja erityisesti sen demokratia- ja ihmisoikeuslausekkeista; pitää myönteisenä 8. helmikuuta pidettyä ministeritason kokousta ja 24. toukokuuta pidettyä Pakistanin ja EY:n sekavaliokunnan kokousta, jotka ovat myönteisiä askelia EU:n ja Pakistanin suhteiden vahvistamisessa; korostaa, että EU:n ja Pakistanin suhteet perustuvat yhteistyösopimuksessa vahvistettuihin periaatteisiin: sitoutuminen demokratiaan, rauhaan ja vakauteen, kehitys, kauppayhteyksien vahvistaminen myös Etelä-Aasian kanssa alueellisen yhteistyön kautta, sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen; kehottaa käymään tiivistä poliittista vuoropuhelua näistä asioista;

8.  pitää valitettavana korkeimman oikeuden puheenjohtajan Chaudhryn erottamista väärinkäytössyytösten takia, mitä pidettiin laajalti hallituksen yrityksenä säilyttää oikeuslaitos valvonnassaan vaalivuonna; vaatii kunnioittamaan oikeuslaitoksen itsenäisyyttä ja oikeusvaltion periaatetta, kehottaa Pakistanin hallitusta ryhtymään asianmukaisiin toimiin kääntääkseen nykyisen kielteisen kehityssuunnan tässä asiassa ja pidättäytymään puuttumasta poliittisesti korkeimmassa oikeudessa parhaillaan käsiteltävänä olevaan asiaan; panee merkille Pakistanin koko lakimiesammattikunnan korkeimman oikeuden puheenjohtajalle osoittaman vankan solidaarisuuden;

9.  pahoittelee syvästi 41 siviilin kuolemaa Karachissa 12. toukokuuta järjestetyissä poliittisissa mielenosoituksissa ja tuomitsee väkivallan käytön poliittisiin tarkoituksiin, riippumatta siitä, ovatko tähän syyllistyneet hallituksen liittolaisia vai oppositiopuolueiden jäseniä;

10.  on niin ikään huolissaan tiedoista, joiden mukaan kolme kiinalaista työntekijää on ammuttu kuoliaaksi Peshawarissa ja tekijäksi epäillään aseistettua muslimiryhmää, ja tämän mahdollisesta yhteydestä Punaisen moskeijan piiritykseen;

11.  tuomitsee hallituksen kaikki yritykset puuttua tiedotusvälineiden vapauteen esimerkiksi tekemällä muutoksia lähetystoiminnan harjoittajien toimilupiin, rajoittamalla suoria lähetyksiä ulkoilmatapahtumista ja antamalla ohjeita tiedotusvälineiden ja lähetystoiminnan harjoittajien yhdistyksille; tuomitsee kaikenlaisen toimittajiin ja lähetystoiminnan harjoittajiin kohdistuvan uhkailun, painostuksen ja pelottelun;

12.  on huolissaan lukuisista todistetuista "katoamistapauksista", joissa kadonneiden joukossa on terroristiepäiltyjä, toimittajia, opiskelijoita, kansallismielisen Baloch-liikkeen jäseniä ja muita poliittisia aktivisteja; korostaa, että panttivankien ottaminen, laiton tappaminen ja vangitseminen ovat vastoin kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita, joihin kuuluvat muun muassa oikeus elämään ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

13.  pitää myönteisenä eurooppalaista yksimielisyyttä kehityksestä ja EU:n selkeää sitoumusta auttaa konfliktien tai hallintorakenteiden haurauden vuoksi kärsiviä valtioita ja sen yhtä selkeää sitoumusta auttaa saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet, kuten koulutuksen järjestäminen; kehottaa Pakistanin hallitusta lisäämään huomattavasti rahoitustukea sellaisen julkisen koulujärjestelmän luomiseen ja kehittämiseen, joka perustuu laajapohjaiseen opetussuunnitelmaan ja kattaa koko maan, myös heimoalueet; kehottaa hallitusta täyttämään sitoumuksensa ja huolehtimaan nykyään ääriryhmien valvonnassa toimivien koraanikoulujen todellisen valvonnan toteuttamisesta;

14.  panee huolestuneena merkille toistuvat kertomukset uskonnollisten vähemmistöjen sortamisesta ja jumalanpilkkalakien käyttämisestä uskonnollisia vähemmistöjä vastaan;

15.  on huolissaan siitä, että vaikka presidentti Musharraf on sitoutunut torjumaan terrorismia ja ääriliikkeitä kaikilla tasoilla, hallituksen, armeijan ja uskonnollisten fundamentalistien väliset kansalliset poliittiset liittoumat saattavat heikentää hallituksen mahdollisuuksia puuttua ääri-ilmiöitä ja fundamentalismia koskevaan kysymykseen; vaatii Pakistanin hallitusta ryhtymään välittömiin ja tehokkaisiin toimiin estääkseen poliittisia tai aseistettuja joukkoja käyttämästä sen aluetta turvapaikkana ja Afganistaniin kohdistuvien toimien tukikohtana;

16.  on huolissaan lisääntyvästä epävakaudesta ja kapinallismielisen väkivallan leviämisestä heimoalueilla ja varsinkin Waziristanissa, ja panee erityisesti merkille joukon itsemurhapommiräjäytyksiä, esimerkiksi sisäministerin murhayrityksen Peshawarissa 28. huhtikuuta; kehottaa Pakistanin tulevaa hallitusta korjaaman tilanteen vahvistamalla oikeusvaltioperiaatetta ja ulottamalla kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet myös kyseiselle alueelle;

17.  kehottaa käymään entistä tiiviimpää vuoropuhelua maakunnallisten ja paikallisten johtajien kanssa mahdollisuudesta laajentaa maakuntien itsehallintoa tai tehostaa maakuntien etujen ajamista kansallisella tasolla; tuomitsee hallituksen tukahdutustoimet Balochistanin maakunnassa, jossa vaaditaan jatkuvasti, että maakunnan olisi saatava nykyistä itsenäisempi asema ja alueen merkittävistä luonnonvaroista olisi saatava päättää enemmän aluetasolla;

18.  kehottaa hallitusta panemaan täytäntöön Pakistanin korkeimman oikeuden suositukset ja ulottamaan perusoikeudet ja poliittiset vapaudet maan pohjoisille alueille;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille sekä Pakistanin hallitukselle ja parlamentille.