Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0279/2007Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0279/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

11.7.2007

i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om Pakistan

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0279/2007
Ingivna texter :
RC-B6-0279/2007
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Pakistan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om samarbete och utveckling av den 24 november 2001, (även kallat ”tredje generationens samarbetsavtal”) särskilt artikel 1 i detta avtal där det fastslås att ”respekten för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna ... utgör en väsentlig del av detta avtal”[1],

–  med beaktande av EU:s och Pakistans gemensamma ståndpunkt av den 8 februari 2007 och det första mötet inom Pakistans och EU:s gemensamma kommitté enligt samarbetsavtalet mellan Pakistan och EU, som hölls den 24 maj 2007 och där båda parter åtog sig att utveckla en bred formaliserad politisk dialog och bekräftade sitt nära samarbete i ett stort antal regionala och internationella frågor,

–   med beaktande av att parlamentsval, provinsiella val samt presidentval skall hållas senare i år,

–  med beaktande av Europaparlamentets SAARC-delegations besök i Pakistan i december 2006 och mötet med president Musharraf i Lahore,

–   med beaktande av tidigare resolutioner om mänskliga rättigheter och demokrati i Pakistan, särskilt resolutionerna av den 10 februari 2004[2] och 22 april 2004[3],

A.  Stormandet av den röda moskén har krävt många dödsoffer.

B.  Sammandrabbningarna i och runt moskén tydliggjorde de faror som den radikala islamistiska rörelsen innebär, mot vilken president Musharraf inte har agerat tillräckligt snabbt och beslutsamt.

C.  En rad konstitutionella ändringar under Musharrafadministrationen har i hög grad förändrat det politiska systemet i Pakistan och lyckats omvandla styrelseskicket från ett parlamentariskt styre till ett presidentstyre, där presidenten har makt att ignorera parlamentets beslut eller upplösa parlamentet.

D.  Militären och säkerhetstjänsten fortsätter att ha ett alltför stort inflytande på politik, regering och ekonomi i Pakistan; en situation som strider mot principerna i planen för återupprättande av demokrati i Pakistan, i vilken man planerade för ett återlämnande av makten från militären till den civila administrationen.

E.  Händelser nyligen, t.ex. avsättningen av Iftikhar Mohammad Chaudhry, högsta domstolens ordförande, den 9 mars p.g.a. ännu obevisade anklagelser om tjänstefel och de ihållande folkliga protester som denna händelse utlöst, har gjort det ännu viktigare att ta itu med frågan om demokrati och rättsstatsprinciper i Pakistan.

F.  Förenta staternas regering har ökat pressen på Pakistan till följd av landets misslyckanden när det gäller att ta hårdare tag mot terrorismen.

G.  Europeiska unionen ger omfattande stöd till Pakistan för fattigdomslindring, hälsa och offentlig utbildning.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med Pakistans befolkning som utsätts för våld från väpnade extremister. Parlamentet är djupt oroat över säkerheten för de mer än 1 800 personer som tros befinna sig i den röda moskén, varav en del antas hållas som gisslan. Pakistans regering uppmanas att göra allt den kan för att häva belägringen utan att ytterligare liv offras, och se till att de ansvariga ställs inför rätta.

2.  Europaparlamentet uppmanar den pakistanska regeringen att återgå till ett demokratiskt styre genom att hålla fria, rättvisa och demokratiska val före slutet av innevarande år, och varnar för införandet av undantagstillstånd eller andra åtgärder som kväver yttrande-, förenings-, mötes- och rörelsefriheten.

3.  Europaparlamentet uppmuntrar president Musharraf att respektera konstitutionen genom att tillåta de nya församlingarna att hålla presidentval, och att träda tillbaka från sin post som överbefälhavare, i enlighet med sitt tidigare löfte till EU.

4.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans väpnade styrkor att göra det möjligt att hålla fria och rättvisa val, och göra det möjligt för politiska ledare i exil att återvända till Pakistan och ställa upp i valen. Parlamentet efterlyser åtgärder för att begränsa militärens och andra beväpnade gruppers inflytande på den politiska och demokratiska processen.

5.  Europaparlamentet välkomnar att EU kommer att övervaka parlamentsvalen Pakistan, och att Europaparlamentet kommer att delta i valövervakningsuppdraget. Parlamentet är emellertid oroat över en rad aspekter i samband med förberedelserna för dessa val, nämligen

  • -neutraliteten hos den expeditionsministär som kommer att bildas tre månader före valen och som kommer att utses av president Musharraf,
  • -att det ställs krav på en akademisk examen för att få kandidera, vilket innebär att 70 procent av Pakistans kvinnor hindras från att kunna ställa upp i valet, och därför bör detta krav avskaffas,
  • -den framtida pakistanska presidentens brist på legitimitet, om han eller hon väljs av det avgående parlamentet.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ge ett tydligt budskap till president Musharraf om att en övergång till civilt styre genom en förstärkning av de demokratiska institutionerna är den enda acceptabla vägen ut ur den nuvarande krisen.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att insistera på att samtliga principer i samarbetsavtalet respekteras, i synnerhet klausulen om demokrati och mänskliga rättigheter. Europaparlamentet välkomnar ministermötet som hölls den 8 februari 2007 och mötet i Pakistans och EU:s gemensamma kommitté den 24 maj 2007 som utgör positiva steg mot att stärka förbindelserna mellan EU och Pakistan. Parlamentet understryker att förbindelserna mellan EU och Pakistan bygger på de principer som fastställts i samarbetsavtalet, dvs. ett åtagande för demokrati, fred och stabilitet, utveckling, förbättring av handelsförbindelserna, inbegripet i Sydasien genom regionalt arbete, och respekt för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar till en intensiv politisk dialog om dessa frågor.

8.  Europaparlamentet beklagar avsättningen av Iftikhar Mohammad Chaudhry, högsta domstolens ordförande p.g.a. anklagelser om tjänstefel, vilket allmänt betraktades som ett försök av regeringen att behålla kontrollen över domstolarna under ett valår. Parlamentet uppmanar till respekt för rättssystemet och rättsstatsprincipen och uppmanar bestämt Pakistans regering att vidta adekvata åtgärder för att vända den nuvarande negativa trenden i detta hänseende och att avstå från all politisk inblandning i det fall som för närvarande behandlas i högsta domstolen. Parlamentet uppmärksammar den starka solidaritet som hela den pakistanska domarkåren har visat högsta domstolens ordförande.

9.  Europaparlamentet beklagar djupt att 41 civila dödades under de politiska demonstrationerna i Karachi den 12 maj och fördömer användningen av våld för att nå politiska mål, oavsett om gärningsmännen är regeringstrupper eller medlemmar av politiska oppositionspartier.

10.  Europaparlamentet är också oroat över rapporterna om att tre kinesiska arbetare har skjutits ihjäl av islamiska aktivister i Peshawar, något som möjligen har förbindelse med belägringen av den röda moskén.

11.  Europaparlamentet fördömer alla försök av regeringen att begränsa mediernas frihet genom att ändra sändningslicenserna, begränsa direktsändningar från händelser utomhus och utfärda regeringsdirektiv till medie- och sändningsorganisationer. Parlamentet fördömer alla former av hot, tvång och trakasserier mot journalister och personer som arbetar med radio- och TV-sändningar.

12.  Europaparlamentet är bekymrat över de många väldokumenterade fallen av ”försvinnanden” som har inkluderat terroristmisstänkta, journalister, studenter, medlemmar av den nationalistiska Baloch-rörelsen och andra politiska aktivister. Parlamentet understryker kraftigt att bortföranden, utomrättsliga avrättningar och internering utan rättegång strider mot de grundläggande principerna i internationell rätt, inklusive rätten till liv och rätten till en rättvis rättegång.

13.  Europaparlamentet välkomnar såväl det samförstånd som uppnåtts inom EU rörande utvecklingspolitiken som EU:s klara åtagande att ta sig an länder som drabbats av konflikter eller instabilitet och dess lika klara åtagande att uppnå millennieutvecklingsmålen, däribland målet om utbildning. Den pakistanska regeringen uppmanas att bevilja betydligt större anslag för att upprätta och utveckla ett offentligt skolsystem med en omfattande undervisningsplan i hela landet, inbegripet i stamområdena. Regeringen uppmanas att fullgöra sina åtaganden i fråga om att driva igenom verkliga kontroller över de madraser som för närvarande kontrolleras av extremister.

14.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över de fortlöpande rapporterna om förtryck mot religiösa minoriteter och användningen av lagarna om hädelse mot religiösa minoriteter.

15.  Europaparlamentet ser det som bekymmersamt att samtidigt som president Musharraf har uttalat sitt engagemang för att ta itu med terrorism och extremism på internationell nivå, kan de nationella politiska allianserna mellan regeringen, militären och religiösa fundamentalister komma att inskränka regeringens förmåga att ta itu med extremism och fundamentalism. Parlamentet uppmanar Pakistans regering att omedelbart vidta effektiva åtgärder för att förhindra att politiska eller väpnade grupper utnyttjar landet som en fristad och som bas för operationer i Afghanistan.

16.  Europaparlamentet är oroat över den ökande instabiliteten och spridningen av upprorsrelaterat våld i stamområdena, särskilt i Waziristan, och noterar särskilt raden av självmordsbombningar, inklusive attentatet mot inrikesministern i Peshawar den 28 april. Pakistans regering uppmanas att vända situationen genom att främja rättsstatsprincipen och utöka de medborgerliga och politiska rättigheterna i området.

17.  Europaparlamentet uppmanar till en fördjupad dialog med provinsledare och lokala ledare om möjligheterna till större provinsiellt självstyre eller utökad representation av provinsernas intressen på nationell nivå. Europaparlamentet fördömer regeringens repressiva politik i Balochistan, där man fortsätter att kräva större provinsiellt självstyre och större regional kontroll över de stora naturtillgångarna i detta område.

18.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att genomföra de rekommendationer som Pakistans högsta domstol fastslagit och att utöka de grundläggande rättigheterna och politiska friheterna till norra Pakistan.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och Pakistans regering och parlament.