Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0351/2007Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0351/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

24.9.2007

työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: tuotteiden ja varsinkin lelujen turvallisuudesta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0351/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0351/2007
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma tuotteiden ja varsinkin lelujen turvallisuudesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 88/378/ETY[1],

–  ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 2001/95/EY[2],

–  ottaa huomioon komission tieteellisten komiteoiden lausunnot sekä erilaiset tutkimukset, joita komissio on teettänyt lelujen turvallisuuteen liittyen,

–  ottaa huomioon voimassa olevat kansainväliset sopimukset, jotka on tehty kolmansien maiden kanssa tuotteiden, varsinkin lelujen turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kuluvan vuoden elo- ja syyskuussa terveydelle vaarallisia leluja koskeva laajamittainen, vapaaehtoinen lelujen poistaminen markkinoilta kiinnitti yleisön huomion Euroopan unionissa,

B.  ottaa huomioon, että tällainen lelujen poistaminen markkinoilta on lisännyt tietoisuutta siitä ongelmasta, että tuotteiden yhdenmukaistamisesta ja EU:n laajuisesta markkinaseurantajärjestelmästä huolimatta vaarallisia tuotteita yhä valmistetaan ja pidetään markkinoilla EU:ssa ja niitä tuodaan EU:hun,

C.  katsoo, että vastuu kuluttajansuojan korkeasta tasosta on poliittinen ja yhteiskunnallinen prioriteetti ja kuuluu lainsäätäjälle, jonka on varmistettava tuoteturvallisuus koko taloudellisten toimijoiden ketjussa (tavarantoimittajat, valmistajat, maahantuojat),

D.  ottaa huomioon, että lelujen vapaaehtoinen poistaminen markkinoilta johtuu osittain lelujen aiheuttamista vahingoista ja osittain asianosaisten yritysten seurannasta, mutta että siihen ei päädytty tehokkaan markkinaseurannan ansiosta; ottaa huomioon, että on olemassa todellinen huoli siitä, että kaikki valmistajat ja maahantuojat eivät toimi sääntöjen mukaisesti,

E.  ottaa huomioon, että 48 prosenttia vuonna 2006 havaituista vaarallisista tuotteista oli peräisin Kiinasta ja että 17 prosentin alkuperä oli tuntematon, ottaa huomioon, että 24 prosenttia kaikista vaarallisiksi havaituista tuotteista on lasten leluja, ottaa huomioon, että hyvin suuri osa Euroopan unionissa myydyistä leluista on peräisin Kiinasta,

F.  toteaa, että vaarallisten lelujen poistaminen markkinoilta on täysin perusteltua, mutta se on vain viimeinen toimenpide, joka ei tarjoa tehokasta kuluttajansuojaa, sillä tällaisia toimia toteutetaan usein liian myöhään ja lelujen keskimääräinen palautusaste on hyvin matala, minkä vuoksi valtaosa vaarallisista leluista jää tavallisesti kuluttajille,

G.  ottaa huomioon, että markkinoiden valvonta ja EU:hun tuotavien tuotteiden valvonta sekä viallisten tuotteiden myynnin kieltäminen kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle,

H.  panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja ehdotuksen asetukseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvästä akkreditoinnista ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista,

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimet sen varmistamiseksi, että EU:ssa markkinoilla pidettävät kulutustavarat ovat EU:n kaikilta osin voimassa olevien normien mukaisia eivätkä aiheuta vaaraa kuluttajien terveydelle tai turvallisuudelle;

Leludirektiivin tarkistaminen

2.  kehottaa komissiota antamaan suunnitteilla olevan lelujen turvallisuutta käsittelevän direktiivin 88/378/ETY tarkistamista koskevan ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä ja varmistamaan, että se sisältää tehokkaita tuoteturvallisvaatimuksia; katsoo, että koska kansanterveyteen ja kuluttajansuojaan liittyvät seikat ovat keskeisiä leludirektiivissä, tarvitaan selvempiä säännöksiä, jotta varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja jotta kuluttajat voivat luottaa siihen, että niiden käyttö on turvallista;

3.  kehottaa komissiota leluturvallisuusdirektiiviä tarkistaessaan noudattamaan menettelytapaa, jossa keskeisiä vaatimuksia koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään komiteamenettelyllä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, sillä tämä antaa parlamentille mahdollisuuden tietyn tasoiseen valvontaan lelujen turvallisuutta koskevien säännösten suhteen;

4.  kehottaa komissiota parantamaan direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä, mukaan lukien tehokkaat seuraamukset direktiivin noudattamatta jättämisestä;

CE-merkinnän ja muiden merkintöjen valvonta

5.  kehottaa komissiota varmistamaan, että CE-merkintä takaa EU:n teknisen lainsäädännön noudattamisen ja korostaa, että CE-merkinnän tarkoituksena ei ole koskaan ollut EU:n laajuisesti käytettävä turvallisuusmerkintä, kun otetaan huomioon sen käyttämiseen liittyvä itsesääntely;

6.  kehottaa komissiota arvioimaan kaikille talouden toimijoille tarkoitetun, CE-merkintää täydentävän yhteisen Euroopan laajuisen tuoteturvallisuusmerkin käyttöönoton tuomaa lisäarvoa, sillä kyseinen merkki auttaisi kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja tuotteiden välillä;

7.  kehottaa komissiota puuttumaan asiaan päättäväisesti jäsenvaltioiden kanssa kuluttajien oikeuksien puolustamiseksi aina, kun ulkomaiset tuottajat ja maahantuojat ovat todistetusti syyllistyneet huijauksiin ja/tai vilpillisten tai harhaanjohtavien alkuperämerkintöjen käyttöön;

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään CE-merkinnän uskottavuutta hyväksymällä pikaisesti käsiteltävänä olevia lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat tehokkaampaa markkinoiden pakollista valvontaa ja seurantaa, jota tuetaan toimivilla tulli- ja valvontamekanismeilla;

9.  kehottaa komissiota täsmentämään valmistajien ja maahantuojien vastuun CE-merkinnän väärinkäyttötapauksissa; katsoo, että on otettava käyttöön asianmukaiset seuraamukset väärinkäytöksistä; kehottaa rankaisemaan myös muiden vapaaehtoisten merkintöjen väärinkäytöstä;

RAPEX-järjestelmä

10.  kehottaa komissiota tehostamaan Rapex-järjestelmää sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot pystyvät havaitsemaan mahdollisimman monet vaaralliset tuotteet, jotta niitä ei päästetä markkinoille tai ne voidaan poistaa markkinoilta;

11.  kehottaa komissiota sisällyttämään RAPEX-järjestelmään seurannan ja kertomusten laadinnan, jotta voitaisiin tutkia tuotteiden markkinoilta poistamisen tehokkuutta;

Tuotteiden jäljitettävyys ja tuotepiratismin torjuntatoimenpiteet

12.  katsoo, että kuluttajilla on oikeus tietää Euroopan unioniin tuotujen tuotteiden alkuperä ja että valvontaviranomaisilla on oltava asianmukaista tietoa tuotteiden alkuperän jäljittämiseksi;

13.  kehottaa neuvostoa hyväksymään viipymättä komission tämänhetkisen ehdotuksen neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (KOM(2005)0661);

14.  panee merkille yhä kasvavan uhan, joka tuoteväärennöksistä aiheutuu kuluttajansuojalle, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota lisäämään tietojenvaihtoa ja rajatylittävää yhteistyötä tuoteväärennösten tuonnin valvomiseksi ja tällaisten tuotteiden hävittämiseksi;

Vaarallisten kulutustavaroiden tuonnin kieltäminen

15.  kehottaa komissiota selventämään menettelyä tuontikieltojen asettamisesta tapauskohtaisesti silloin, kun turvallisuusnormeja ei säännönmukaisesti noudateta;

16.  vaatii komissiota käyttämään toimivaltaansa vaarallisiksi havaittujen kulutustavaroiden kieltämiseksi EU:n markkinoilta;

Yhteistyö Kiinan ja muiden kolmansien maiden kanssa

17.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden asiasta vastaavien viranomaisten kanssa, jotka ovat pääasiallisia kulutustavaroiden tuojia EU:hun, erityisesti Kiinan laadunvalvonta-, tarkastus- ja takuuviraston (AQSIQ) kanssa, ja antamaan teknistä apua, jotta voidaan soveltaa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä ja parantaa tulliyhteistyötä;

18.  kehottaa komissiota tarjoamaan teknistä apua kolmansien maiden viranomaisille terveys- ja turvallisuussääntöjen täytäntöön panemiseksi kaikkialla tuotantoketjussa ja tarkastusten sekä tulliyhteistyön parantamiseksi;

19.  kehottaa komissiota selkeyttämään nykyistä kauppapolitiikkaansa mahdollisesti vaarallisten tuotteiden osalta yleensä sekä erityisesti lelujen ja tekstiilien osalta sekä selvittämään, kuinka se aikoo varmistaa, että nykyisiä sääntöjä sovelletaan rajoitetusti ja että samalla taataan unionin kansalaisten kiistämätön oikeus turvallisiin tuotteisiin;

20.  kehottaa komissiota sisällyttämään yleiset terveys- ja turvallisuusnormit kumppanuus- ja yhteistyösopimusten ja vapaakauppasopimusten seuraavan sukupolven neuvotteluihin ja luomaan mekanismeja, joilla valvotaan, miten näitä normeja noudatetaan;

21.  kehottaa jäsenvaltioita toimimaan aktiivisessa yhteistyössä kaikkien kauppakumppanien kanssa markkinaseurantaa ja tuoteturvallisuutta koskevissa kysymyksissä; kehottaa transatlanttista talousneuvostoa (TEC) sisällyttämään kyseiset seikat harkintaa edellyttävien asioiden luetteloon;

Jäsenvaltioiden rooli

22.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tuotelakien, erityisesti leluturvallisuuslakien noudattamisen tiukan valvonnan ja tehostamaan toimia markkinaseurannan ja varsinkin kansallisten tarkastusten parantamiseksi;

23.  kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan riittävästi voimavaroja kattavien ja tehokkaiden tarkastusten tekemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan aktiivisesti kaikkia merkkejä, jotka viittaavat viallisiin tuotteisiin, ja testaamaan epäilyttävät kulutustavarat;

24.  kehottaa jäsenvaltioita yhteisön lainsäädäntöä noudattaen käyttämään kaikkia laillisesti niiden käytettävissä olevia mahdollisuuksia sen varmistamiseksi, että lelujen, jotka eivät täytä vaatimuksia tai ovat vaarallisia, markkinoille saattaminen estetään tai että ne vedetään pois markkinoilta;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.