Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0357/2007Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0357/2007

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

26.9.2007

pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo

Procedūra : 2007/2629(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0357/2007
Pateikti tekstai :
RC-B6-0357/2007
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo

Europos Parlamentas,

-  atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 1 d.[1] ir balandžio 26 d.[2] rezoliucijas dėl Italijos iniciatyvos skelbti visuotinį mirties bausmės moratoriumą,

-  atsižvelgdamas į ES politikos, susijusios su trečiosiose šalyse taikoma mirties bausme, 1998 m. birželio 3 d. gaires,

-  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 19 d. per JT Generalinės Asamblėjos posėdį paskelbtą ES pirmininkaujančios valstybės narės pareiškimą dėl mirties bausmės panaikinimo, kurį iš pradžių pasirašė 85 šalys, atstovaujančios visiems geografiniams regionams,

-  atsižvelgdamas į pareiškimą, kurį ES pirmininkaujanti valstybė narė Europos Sąjungos vardu paskelbė 2007 m. kovo 29 d. per ketvirtąją JT Žmogaus teisių tarybos sesiją,

-  atsižvelgdamas į tai, kad neseniai įvykusio vizito Romoje metu JT Generalinis Sekretorius pažymėjo, jog visuomenė pritaria moratoriumui,

-  atsižvelgdamas tai, kad kiekvienų metų spalio 10 d. paskelbta Europos kovos su mirties bausme diena, ir į tai, kad 2007 m. liepos 12 d. tam taip pat pritarė Parlamento Pirmininkų sueiga,

-  atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį,

-  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi raginimas paskelbti visuotinį mirties bausmės moratoriumą yra aiškus politinis sprendimas siekiant panaikinti mirties bausmę visose šalyse,

B.  kadangi 2007 m. vasario 1 d. ir balandžio 26 d. savo rezoliucijose Parlamentas paragino ES pirmininkaujančią valstybę narę skubiai pateikti rezoliuciją per šią JT Generalinės Asamblėjos sesiją ir informuoti Parlamentą apie pasiektus rezultatus; kadangi kol kas per šią JT Generalinę Asamblėją nepateikta nė vienos rezoliucijos,

C.  kadangi Europos Sąjungos pareiškimą dėl mirties bausmės panaikinimo, paskelbtą JT Generalinėje Asamblėjoje 2006 m. gruodžio 19 d., jau pasirašė 95 šalys, atstovaujančios visiems geografiniams regionams,

D.  kadangi ES pirmininkaujančiai valstybei Taryba suteikė įgaliojimus, bendradarbiaujant su Italija, parengti ir pateikti tarptautinio mirties bausmės moratoriumo tekstą, kuris turi būti pasiųstas Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai;

1.  primena ES pirmininkaujančiai valstybei ir valstybėms narėms, kad svarbiausias politinis rezoliucijos aspektas turi būti pritarimas visuotiniam moratoriumui, nes tai būtų esminis poslinkis siekiant panaikinti mirties bausmę;

2.  prašo ES pirmininkaujančią valstybę narę ir valstybes nares pateikti rezoliuciją dėl moratoriumo prasidėjus 62-ajai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijai pagal darbotvarkės punktą „Žmogaus teisės“, siekiant, kad rezoliucija būtų priimta iki šių metų pabaigos; dar kartą ragina ES pirmininkaujančią valstybę siekti, kad kuo daugiau šalių remtų šią rezoliuciją;

3.  ragina ES pirmininkaujančią valstybę narę paskatinti šalis, kurios dar nepasirašė ir neratifikavo Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrojo neprivalomojo protokolo, tai padaryti, taip pat paraginti valstybes nares, kurios dar nepasirašė Europos žmogaus teisių konvencijos protokolo Nr. 13 dėl mirties bausmės, jį pasirašyti;

4.  dar kartą visiškai pritaria ES institucijoms ir valstybėms narėms, kartu su Europos Taryba siekiančioms paskelbti kiekvienų metų spalio 10 d. Europos kovos su mirties bausme diena; apgailestauja, kad Taryba šiuo klausimu nevieninga, ir ragina būsimąją Lenkijos vyriausybę iki galo remti šią iniciatyvą, atspindinčią pagrindines Europos Sąjungos vertybes; ragina visas ES institucijas ir valstybes nares kartu su Europos Taryba ir toliau remti šią akciją ir įgalioja Pirmininką imtis priemonių siekiant skatinti šią politinę iniciatyvą;

5.  ragina Tarybą ir Komisiją remti regioninių koalicijų, kurios pritartų moratoriumui ir mirties bausmės panaikinimui, kūrimąsi;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybėms narėms, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui ir JT valstybėms narėms.