Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0357/2007Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0357/2007

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

26.9.2007

Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par vispārēja moratorija noteikšanu nāvessodam

Procedūra : 2007/2629(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0357/2007
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0357/2007
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vispārēja moratorija noteikšanu nāvessodam

Eiropas Parlaments,

-  ņemot vērā savas 2007. gada 1. februāra[1] un 2007. gada 26. aprīļa[2] rezolūcijas par Itālijas iniciatīvu attiecībā uz vispārēja moratorija noteikšanu nāvessodam,

-  ņemot vērā 1998. gada 3. jūnija pamatnostādnes ES politikai attiecībā uz nāvessoda piemērošanu trešās valstīs,

-  ņemot vērā ANO Ģenerālajā asamblejā 2006. gada 19. decembrī sniegto ES prezidentvalsts paziņojumu attiecībā uz nāvessoda atcelšanu (šo paziņojumu sākotnēji parakstīja 85 valstis, pārstāvot visus ģeogrāfiskos reģionus),

-  ņemot vērā paziņojumu, ko ES prezidentvalsts sniedza Eiropas Savienības vārdā ANO Cilvēktiesību padomes ceturtajā sesijā 2007. gada 29. martā,

-  ņemot vērā, ka ANO ģenerālsekretārs, nesen viesojoties Romā, publiski pauda atbalstu moratorijam,

-  ņemot vērā iniciatīvu ik gadu 10. oktobrī atzīmēt Eiropas dienu pret nāvessodu, kam 2007. gada 12. jūlijā atbalstu pauda arī EP Priekšsēdētāju konference,

-  ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 2. pantu,

-  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  tā kā aicinājums noteikt vispārēju nāvessoda moratoriju ir konkrēts politisks lēmums, kura mērķis — panākt nāvessoda atcelšanu visās valstīs;

B.  tā kā savās 2007. gada 1. februāra un 2007. gada 26. aprīļa rezolūcijās Eiropas Parlaments aicināja ES prezidentvalsti steidzami iesniegt rezolūciju pašreizējai ANO Ģenerālajai asamblejai un informēt Eiropas Parlamentu par rezultātiem; tā kā līdz šim brīdim pašreizējai ANO Ģenerālajai asamblejai šāda rezolūcija nav iesniegta;

C.  tā kā 2006. gada 19. decembrī ANO Ģenerālajā asamblejā sniegto Eiropas Savienības paziņojumu attiecībā uz nāvessoda atcelšanu patlaban jau ir parakstījušas 95 valstis, pārstāvot visus ģeogrāfiskos reģionus,

1.  tā kā Padome ir pilnvarojusi ES prezidentvalsti sadarbībā ar Itāliju izstrādāt un iesniegt tekstu par starptautiska moratorija noteikšanu nāvessodam, lai nosūtītu šo tekstu ANO Ģenerālajai asamblejai,

2.  atkārtoti apstiprina ES prezidentvalstij un dalībvalstīm, ka minētās rezolūcijas galvenajai politiskajai domai jābūt tādai, ka vispasaules moratorija noteikšana ir izšķirošs solis nāvessoda atcelšanas virzienā;

3.  mudina ES prezidentvalsti un dalībvalstis iesniegt rezolūciju par moratorija noteikšanu ANO Ģenerālās asamblejas 62. sesijas atklāšanā, iekļaujot to darba kārtības punktā „Cilvēktiesības”, ar mērķi pieņemt šo rezolūciju līdz šā gada beigām; atkārtoti aicina ES prezidentvalsti iesaistīt rezolūcijas atbalstītāju vidū iespējami daudzas valstis;

4.  aicina ES prezidentvalsti mudināt valstis, kuras vēl nav parakstījušas un ratificējušas Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Otro fakultatīvo protokolu, parakstīt un ratificēt šo protokolu, un mudināt dalībvalstis, kuras vēl nav parakstījušas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 13. protokolu par nāvessodu, parakstīt šo protokolu;

5.  atkārtoti pauž neierobežotu atbalstu ES iestādēm un dalībvalstīm kopā ar Eiropas Padomi pasludināt 10. oktobri par ikgadējo Eiropas dienu pret nāvessodu; pauž nožēlu par to, ka Padomei šajā jautājumā trūkst vienprātības, un aicina Polijas nākamo valdību pilnībā atbalstīt šo iniciatīvu, kas atspoguļo Eiropas Savienības pamatvērtības; aicina visas iestādes un ES dalībvalstis kopā ar Eiropas Padomi turpināt atbalstīt minēto ieceri un pilnvaro priekšsēdētāju veicināt šo politisko iniciatīvu;

6.  aicina Padomi un Komisiju atbalstīt reģionālu moratorija piekritēju un nāvessoda atcelšanas koalīciju izveidi;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ES dalībvalstīm, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam un ANO dalībvalstīm.