Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B6-0357/2007Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B6-0357/2007

  GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

  26.9.2007

  ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
  ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties: over een wereldwijd moratorium op de doodstraf

  Procedure : 2007/2629(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  RC-B6-0357/2007
  Ingediende teksten :
  RC-B6-0357/2007
  Aangenomen teksten :

  Resolutie van het Europees Parlement over een wereldwijd moratorium op de doodstraf

  Het Europees Parlement,

  -  onder verwijzing naar zijn resoluties van 1 februari 2007[1] en 26 april 2007[2] over het Italiaanse initiatief voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf,

  -  gelet op de richtsnoeren voor het EU-beleid ten aanzien van derde landen inzake de doodstraf van 3 juni 1998,

  -  gelet op de verklaring over de afschaffing van de doodstraf die het EU-voorzitterschap op 19 december 2006 heeft afgelegd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en die in eerste instantie door 85 landen uit alle delen van de wereld is ondertekend,

  -  gelet op de verklaring die het EU-voorzitterschap op 29 maart 2007 namens de Europese Unie heeft afgelegd tijdens de vierde zitting van de Mensenrechtenraad van de VN,

  -  gezien de steun voor een moratorium, waarop de secretaris-generaal van de VN tijdens zijn recente bezoek aan Rome publiekelijk heeft gewezen,

  -  gezien de instelling van een Europese Dag tegen de doodstraf op 10 oktober elk jaar, waaraan ook de Conferentie van voorzitters van het Parlement op 12 juli 2007 haar steun heeft betuigd,

  -  gelet op artikel 2 van het Handvest van grondrechten van de Europese Unie,

  -  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

  A.  overwegende dat de oproep voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf een duidelijk politiek besluit is om de doodstraf in alle landen afgeschaft te krijgen,

  B.  overwegende dat het Parlement het EU-voorzitterschap in zijn resoluties van 1 februari en 26 april 2007 opriep om op korte termijn een resolutie in te dienen in de huidige Algemene Vergadering van de VN en het Parlement op te hoogte te stellen van de bereikte resultaten; overwegende dat er tot dusver geen resolutie aan de huidige Algemene Vergadering van de VN is voorgelegd,

  C.  overwegende dat de verklaring over de afschaffing van de doodstraf die de Europese Unie op 19 december 2006 heeft afgelegd in de Algemene Vergadering van de VN, inmiddels door 95 landen uit alle delen van de wereld is ondertekend,

  D.  overwegende dat het EU-voorzitterschap een mandaat heeft gekregen van de Raad om samen met Italië een tekst voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf op te stellen en op de Algemene Vergadering van de VN in te dienen,

  1.  herinnert het EU-voorzitterschap en de lidstaten eraan dat de resolutie als belangrijkste politieke inhoud moet hebben de vaststelling van een wereldwijd moratorium als fundamentele stap om te komen tot afschaffing van de doodstraf;

  2.  roept het EU-voorzitterschap en de lidstaten op bij de opening van de Algemene Vergadering van de VN onder het punt "mensenrechten" een resolutie over het moratorium in te dienen, zodat deze resolutie tijdens de 62ste zitting aangenomen kan worden; roept het EU-voorzitterschap nogmaals op ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk landen als mede-indiener van de resolutie optreden;

  3.  verzoekt het EU-voorzitterschap de landen die zulks nog niet gedaan hebben ertoe te bewegen het tweede facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten te ondertekenen en te ratificeren, en de lidstaten die het dertiende protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens inzake de doodstraf nog niet hebben ondertekend ertoe aan te sporen dit te doen;

  4.  schaart zich eens te meer volledig achter het voorstel van instellingen en lidstaten van de EU en van de Raad van Europa om de tiende oktober van elk jaar uit te roepen tot Europese Dag tegen de doodstraf; betreurt het gebrek aan unanimiteit in de Raad ter zake en roept de toekomstige Poolse regering op om haar volle steun te geven aan dit initiatief, dat de fundamentele waarden van de Europese Unie weerspiegelt; roept alle instellingen en lidstaten van de EU alsmede de Raad van Europa op om dit streven te blijven steunen en draagt zijn Voorzitter op om dit politieke initiatief te bevorderen;

  5.  verzoekt de Raad en de Commissie om de totstandkoming van regionale coalities voor een moratorium en afschaffing van de doodstraf te steunen;

  6.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de lidstaten van de EU en de secretaris-generaal, de voorzitter van de Algemene Vergadering en de lidstaten van de Verenigde Naties.