Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0357/2007Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0357/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

26.9.2007

projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci

Procedura : 2007/2629(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0357/2007
Teksty złożone :
RC-B6-0357/2007
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci

Parlament Europejski,

-  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 lutego 2007 r.[1] i z dnia 26 kwietnia 2007 r.[2] w sprawie włoskiej inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci,

-  uwzględniając wytyczne z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie polityki UE wobec krajów trzecich w zakresie kary śmierci,

-  uwzględniając oświadczenie o zniesieniu kary śmierci przedstawione w dniu 19 grudnia 2006 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez prezydencję UE i parafowane przez 85 państw ze wszystkich regionów geograficznych świata,

-  uwzględniając oświadczenie odczytane przez prezydencję UE w imieniu Unii Europejskiej na czwartej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w dniu 29 marca 2007 r.,

-  uwzględniając poparcie dla moratorium wyrażone publicznie przez Sekretarza Generalnego ONZ podczas jego niedawnej wizyty w Rzymie,

-  uwzględniając ustanowienie dnia 10 października corocznym Europejskim Dniem przeciwko Karze Śmierci, poparte także przez Konferencję Przewodniczących w dniu 12 lipca 2007 r.,

-  uwzględniając art. 2 Karty Praw Podstawowych UE,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że apel o wprowadzenie powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci jest wyraźną decyzją polityczną zmierzającą do zniesienia kary śmierci we wszystkich krajach,

B.  mając na uwadze, że w swoich rezolucjach z dnia 1 lutego 2007 r. i z dnia 26 kwietnia 2007 r. Parlament Europejski wezwał prezydencję UE do pilnego przedłożenia rezolucji obecnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ oraz do informowania Parlamentu o osiągniętych wynikach; mając na uwadze, że obecnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ nie przedłożono do tej pory żadnej rezolucji,

C.  mając na uwadze, że oświadczenie o karze śmierci przedstawione przez Unię Europejską w dniu 19 grudnia 2006 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zostało do tej pory podpisane przez 95 państw ze wszystkich regionów geograficznych świata,

D.  mając na uwadze, że prezydencja UE została upoważniona przez Radę do przygotowania i złożenia, we współpracy z Włochami, dokumentu na temat międzynarodowego moratorium na wykonywanie kary śmierci, który to dokument zostanie przesłany Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ,

1.  przypomina prezydencji UE i państwom członkowskim, że głównym politycznym punktem rezolucji musi być przyjęcie światowego moratorium jako zasadniczego kroku na drodze do zniesienia kary śmierci;

2.  wzywa prezydencję UE i państwa członkowskie do przedłożenia rezolucji w sprawie moratorium podczas sesji inauguracyjnej 62. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w punkcie „prawa człowieka”, w celu przyjęcia jej do końca tego roku; ponawia swój apel do prezydencji UE o włączenie jak największej liczby państw w przedłożenie rezolucji;

3.  wzywa prezydencję UE do zachęcania państw, które jeszcze nie podpisały i nie ratyfikowały Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, aby to uczyniły, a państw członkowskich niebędących sygnatariuszami Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczącego kary śmierci do podpisania go;

4.  ponownie wyraża pełne poparcie dla ogłoszenia przez instytucje UE i państwa członkowskie wraz z Radą Europy dnia 10 października corocznym Europejskim Dniem przeciwko Karze Śmierci; wyraża ubolewanie z powodu braku jednomyślności w Radzie w tej kwestii i wzywa przyszły rząd polski do pełnego poparcia tej inicjatywy, będącej odzwierciedleniem podstawowych wartości Unii Europejskiej; wzywa wszystkie instytucje i państwa członkowskie UE oraz Radę Europy do dalszego wspierania tego przedsięwzięcia i upoważnia swojego przewodniczącego do promowania tej inicjatywy politycznej;

5.  wzywa Radę i Komisję, aby wspierały formowanie regionalnych koalicji na rzecz moratorium i zniesienia kary śmierci;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim UE, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz państwom członkowskim ONZ.