Предложение за обща резолюция - RC-B6-0362/2007Предложение за обща резолюция
RC-B6-0362/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

26.9.2007

внесено съгласно член 103, параграф 4 от правилника от:
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: за операцията в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО) в Чад и Централноафриканската република

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0362/2007
Внесени текстове :
RC-B6-0362/2007
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно операцията в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО) в Чад и Централноафриканската република

Европейският парламент,

–  като взе предвид конфликта в Дарфур и по-широкото регионално въздействие, по-специално в източната част на Чад и северната част на Централноафриканската република,

–  като взе предвид резолюция № 1706 на Съвета за сигурност на ООН от 31 август 2006 г., в която се изтъкваше, че трябва да се намери решение за регионалните аспекти на сигурността, за да се постигне траен мир в Дарфур,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 23-24 юли 2007 г., в които се призовава "неговите компетентни органи да продължат планирането с оглед вземането на евентуално решение за свързваща операция, в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана, в подкрепа на многоизмерно присъствие на ООН в източната част на Чад и североизточната част на Централноафриканската република с оглед повишаване на сигурността в тези райони",

–  като взе предвид резолюция № 1769(2007) на Съвета за сигурност на ООН от 31 юли 2007 г. относно започването, първоначално за период от 12 месеца, на операция на смесените сили на АС/ООН (UNAMID),

–  като взе предвид доклада, представен на 10 август 2007 г. от генералния секретар на ООН, в който се препоръчваше разгръщането на многоизмерно присъствие в източната част на Чад и североизточната част на Централноафриканската република, с цел подобряване на сигурността на бежанците и вътрешно разселените лица, улесняване на доставките на хуманитарна помощ и създаване на предпоставки за възстановяване и развитие на тези райони,

–  като взе предвид срещата в Аруша за мир в Дарфур, проведена в периода 3-6 август 2007 г.,

–  като взе предвид подписването в Н`джамена на 13 август 2007 г., в присъствието на представители на международната общност и държавния ръководител на Чад, президентът Idriss Deby Itno, на политическото споразумение за укрепване на демократичния процес в Чад, от страна на всички чадски политически партии от мнозинството и опозицията,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН, с което се потвърждава готовността му за изпращане на мисия на ООН в Чад и се приветства намерението на ЕС да окаже подкрепа под формата на военна мисия в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана,

–  като взе предвид приемането от Съвета на 10 септември на "концепцията за управление на кризи" чрез писмена процедура,

–  като взе предвид резолюцията си от 19 януари 2006 г. относно Европейската политика за добросъседство,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  изразява изключителна загриженост за влошаващата се хуманитарна ситуация в Чад, където поради конфликта в Дарфур и трансграничните последици от него, около 238 000 бежанци от Судан, 44 600 бежанци от Централноафриканската република и 170 000 вътрешно разселени лица са подслонени в 12 лагера по източната граница на Чад със Судан,

Б.  загрижен от положението със сигурността в източната част на Чад, което се влоши от 2006 г. поради сблъсъци между чадските сили за сигурност и чадски бунтовници и набезите на милициите Джанджауид и въоръжени групировки от Судан, към които трябва да се прибавят разбойническите актове и нападенията над хуманитарни организации,

В.  като има предвид, че цивилното население в североизточната част на Централнофриканската република също бе подложено на нападения от страна на бунтовнически сили от Судан,

Г.  като има предвид, че трябва да се допринася за сигурността на този регион, засегнат от конфликта в Дарфур, като част от глобален и регионален подход,

Д.  като има предвид, че дългосрочната стабилност предполага, както в Судан, така и в Чад и Централноафриканската република, зачитането на правата на човека и спазването на принципите на правовата държава и доброто управление,

Е.  приветства резолюция №1769(2007) на Съвета за сигурност на ООН, с която се разрешава разгръщането в Дарфур на сили на АС/ООН, включващи 26 000 военнослужещи, което ще допринесе за омиротворяване на целия регион, наред с разгръщането на полицейски сили на ООН и планираната операция в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана в източната част на Чад и северната част на Централноафриканската република,

Ж.  като има предвид, че чадските и централноафриканските власти потвърдиха пред генералния секретар на ООН съгласието си за разгръщането на това многоизмерно присъствие на Европейския съюз,

З.  подкрепя усилията на генералния секретар на ООН Ban Ki-Moon за намирането на постигнато по пътя на преговори решение за конфликта в Дарфур чрез насърчаване на контактите между суданските власти и различните бунтовнически групировки,

И.  приветства подписването в Н`джамена на 13 август 2007 г.от всички чадски политически партии на споразумение, насочено към укрепване на демократичния процес в Чад,

Й.  отбелязва усилията на регионалните организации за намиране на решение на вътрешния конфликт в Чад с групите, които не подписаха предишното споразумение,

1.  Припомня, че никоя мироопазваща мисия в източната част на Чад и в северната част на Централноафриканската република не може да бъде успешна без истински процес на политическо помирение;

2.  Следователно призовава Съвета, Комисията и ООН да координират усилията си с цел да създадат условия, които биха дали възможност на различните страни на конфликта в по-широкия регион на Дарфур/Източен Чад/Северна Централноафриканска република да намерят политическо решение, което би поставило край на несигурността и на последвалата хуманитарна криза, като по този начин се улесни завръщането на бежанците и вътрешно разселените лица в родните им места;

3.  Одобрява започването на операция в рамките на ЕПСО в източната част на Чад и в северната част на Централноафриканската република, която ще продължи една година, но окончателното му одобрение зависи от изпълнението на следните условия:

  • a)мисията на европейските военни сили (EUFOR) трябва да бъде създаване на условия за сигурна среда за работата на полицейските сили на ООН, завръщане на вътрешно разселените лица, доставка на хуманитарна помощ, свободно движение на хуманитарните работници и продължаване на диалога между политическите сили в региона,
  • б)изключително важно е EUFOR да се възприема като безпристрастна страна; следователно съставът на EUFOR трябва да бъде разнообразен, а държавите-членки е необходимо да дадат своя принос чрез предоставяне на необходимите войски възможно най-скоро
  • в)същевременно и за да се избегне превръщането му в мишена, EUFOR трябва да останат неутрален с оглед на сложното политическо положение в региона, като се избягва участието му в конфликти между правителствени органи и бунтовнически групировки,
  • г)зачитайки напълно принципите на международното хуманитарно право, EUFOR следва да не участва или да не се намества в задачите, изпълнявани от неправителствените организации в Чад и Централноафриканската република, за да не ги застрашава,
  • д)EUFOR трябва да установи ефективна координация с Мисията на ООН и Африканския съюз в Дарфур (UNAMID), с цел да се гарантира сигурност на региона под негова отговорност по най-ефикасен начин;
  • е)EUFOR трябва да действа възпиращо, което означава, че трябва да има силен мандат съгласно глава VІІ от Устава на ООН и ясни правила за намеса, позволяващи използване на сила при необходимост, особено за предотвратяване на нападения срещу граждани, лагери и села, хуманитарни работници или полицейски служители на ООН, както и за самоотбрана,

   ж)   за да възпре всеки потенциален агресор, EUFOR трябва да има необходимия брой войски и да разполага с подходящото оборудване. Той трябва да е в състояние да осигури безопасността на пътищата си на снабдяване и да провежда патрули с далечно действие с бронирани машини, хеликоптери (в т.ч. транспортни и ударни хеликоптери) и разузнавателни самолети;

   з)   EUFOR трябва да се счита за подпомагаща сила с временен мандат. Следователно трябва да се определи ясна изходна стратегия преди започване на развръщането, която следва да предвиди замяната на EUFOR от операция, която да стане приемник (АС, ООН или смесени сили), за да се осигури успешно приключване на мандата му и своевременно завръщане на ангажираните войски;

4.  Изразява съжаление, че поради много причини операцията в рамките на ЕПСО не може да се провежда от новосъздадените операционни центрове на Европейския съюз в Брюксел;

5.  Подчертава, че окончателното му одобрение на операцията зависи от пълното му осведомяване за различните етапи на подготовката на операцията (понятие за управление на кризи, съвместно действие, понятие за операции, оперативен план, процес на сформиране на военни части и т.н.)

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, както и на председателите, правителствата и парламентите на Чад, Централноафриканската република и Судан.