Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0362/2007

Předložené texty :

RC-B6-0362/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 107kWORD 66k
26. 9. 2007
PE394.801v01-00}
PE394.803v01-00}
PE395.994v01-00}
PE395.995v01-00} RC1
 
B6‑0362/2007}
B6‑0364/2007}
B6‑0366/2007}
B6‑0367/2007} RC1
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
   Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hubert Pirker a Bogdan Klich za skupinu PPE-DE
   Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson a Marie-Arlette Carlotti za skupinu PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon a Thierry Cornillet za skupinu ALDE
   Ryszard Czarnecki a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   ALDE (B6‑0362/2007)
   UEN (B6‑0364/2007)
   PSE (B6‑0366/2007)
   PPE-DE (B6‑0367/2007)

o operaci EBOP v Čadu a Středoafrické republice
Usnesení Evropského parlamentu o operaci EBOP v Čadu a Středoafrické republice
 

Evropský parlament,

–  s ohledem na konflikt v Dárfúru a na jeho širší regionální dopad, zejména na východní část Čadu a severní část Středoafrické republiky,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a zahraniční věci, které se konalo ve dnech 23. a 24. července 2007, v nichž Rada „žádá své příslušné útvary, aby pokračovaly v plánovaných činnostech s ohledem na možné rozhodnutí přemosťující operaci v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky na podporu multidimenzionální přítomnosti OSN ve východním Čadu a severovýchodní Středoafrické republice a cílem zvýšit bezpečnost v těchto oblastech“,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1769(2007) ze dne 31. července 2007, kterou se na počáteční období 12 měsíců zřizuje smíšená operace AU a OSN v Dárfúru (UNAMID),

–  s ohledem na zprávu, kterou dne 10. srpna 2007 předložil generální tajemník OSN a v níž se doporučuje multidimenzionální přítomnost na východě Čadu a na severovýchodě Středoafrické republiky s cílem zlepšit bezpečnost uprchlých a vysídlených obyvatel, usnadnit zaslání humanitární pomoci a vytvořit podmínky pro rekonstrukci a rozvoj těchto oblastí,

–  s ohledem na setkání o míru v Dárfúru, které proběhlo ve městě Arusha ve dnech 3.–6. srpna 2007,

–  s ohledem na podpis politické dohody ve městě N'Djamena dne 13. srpna 2007 za přítomnosti mezinárodního společenství a čadské hlavy státu, prezidenta Idrisse Debyho Itna, jejímž cílem je posílení demokratického procesu v Čadu všemi čadskými většinovými i opozičními politickými stranami,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 27. srpna 2007, v němž potvrzuje, že je připraven zřídit misi OSN v Čadu a vítá záměr EU poskytnout podporu ve formě vojenské mise EBOP,

–  s ohledem na skutečnost, že dne 10. září Rada písemným postupem přijala „koncepci řešení krize“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. července 2007 o situaci v Dárfúru,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  s nesmírnými obavami ohledně zhoršující se humanitární situace v Čadu, kde se kvůli konfliktu v Dárfúru a jeho přeshraničním důsledkům nachází ve 12 táborech podél východních hranic Čadu se Súdánem asi 238 000 uprchlíků ze Súdánu, 44 600 uprchlíků ze Středoafrické republiky a 170 000 vnitřně vysídlených osob,

B.  vzhledem k vážnosti bezpečnostní situace ve východní části Čadu, která se od roku 2006 zhoršila v důsledku střetů mezi čadskými bezpečnostními silami a čadskými povstalci a nájezdů džandžavídských milicí a ozbrojených skupin ze Súdánu, k nimž je třeba přidat banditismus a útoky na humanitární organizace,

C.  vzhledem k tomu, že civilní obyvatelstvo severovýchodní části Středoafrické republiky zažilo rovněž útoky vzbouřenců ze Súdánu;

D.  vzhledem k tomu, že je nezbytné v rámci globálního a regionálního přístupu přispět k zajištění bezpečnosti tohoto regionu postiženého konfliktem v Dárfúru;

E.  vzhledem k tomu, že dlouhodobá stabilita v Súdánu, v Čadu i Středoafrické republice předpokládá dodržování lidských práv a právního řádu a řádnou správu věcí veřejných,

F.  vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1769(2007), která schválila použití sil AU/OSN v počtu 26 000 vojáků v Dárfúru, což přispěje k obnovení klidu v celém regionu, spolu se zapojením policejních sil OSN a plánovanou operací EBOP ve východním Čadu a v severní části Středoafrické republiky,

G.  vzhledem k tomu, že čadské a středoafrické orgány již generálnímu tajemníkovi OSN potvrdily svůj souhlas s multidimenzionální přítomností EU,

H.  podporuje skutečnost, že se generální tajemník OSN Pan Ki-Mun snaží nalézt řešení konfliktu v Dárfúru pomocí jednání tím, že podporuje kontakty mezi súdánskými orgány a různými povstaleckými skupinami,

I.  vítaje, že všechny čadské politické strany podepsaly dne 13. srpna 2007 ve městě N'Djamena dohodu zaměřenou na posílení demokratického procesu v Čadu,

J.  všímaje si úsilí regionálních aktérů nalézt řešení vnitřního konfliktu v Čadu se skupinami, které nepodepsaly předchozí dohodu,

1.  připomíná, že žádná mírová mise ve východní části Čadu a severní části Středoafrické republiky nemůže uspět bez opravdového procesu politického usmíření;

2.  vyzývá proto Radu, Komisi a OSN, aby zkoordinovaly své úsilí a vytvořily podmínky, které by jednotlivým stranám konfliktu v širším regionu Dárfúru / východního Čadu / severní části Středoafrické republiky umožnily nalézt politické řešení, které by ukončilo nejistotu a zabránilo následné humanitární katastrofě, a usnadnilo by tak návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do míst, odkud pocházejí;

3.  dává svůj souhlas se zahájením operace EBOP ve východní části Čadu a severní části Středoafrické republiky, která bude trvat jeden rok, avšak podmiňuje svůj konečný souhlas splněním následujících bodů:

   a)mise sil EU (EUFOR) musí vytvořit podmínky bezpečného prostředí pro práci policejních sil OSN, návrat vnitřně vysídlených osob, dodávky humanitární pomoci, volný pohyb humanitárních pracovníků a pokračování dialogu mezi politickými silami v regionu,
   b)je mimořádně důležité, aby mise EUFOR byla vnímána jako nestranná; složení EUFOR by proto mělo být různorodé a členské státy by měly poskytnout nezbytné jednotky co nejrychleji;
   c)zároveň a také z toho důvodu, aby se sama nestala cílem, musí EUFOR zůstat neutrální ve vztahu ke složité politické situaci v regionu, a to tak, že se nebude zapojovat do bojů vládních orgánů s povstaleckými skupinami,
   d)plně v souladu se zásadami mezinárodního humanitárního práva by se EUFOR neměla zapojovat či vměšovat do úkolů nevládních organizací působících v Čadu a Středoafrické republice, aby je neohrožovala;
   e)EUFOR musí zajistit účinnou koordinaci s jednotkami UNAMID s cílem co nejúčinněji zabezpečit oblast spadající pod jejich odpovědnost;
   f)EUFOR musí působit jako odstrašující prvek, což znamená, že musí disponovat silným mandátem podle článku VII Charty Organizace spojených národů a jasnými pravidly pro zapojení, které v nezbytných případech umožňují použití síly, zejména aby zabránila útokům na civilisty, tábory a vesnice, humanitární pracovníky a policisty OSN a v sebeobraně,
   g)aby EUFOR odradila jakéhokoli potenciálního agresora, musí disponovat nezbytným počtem jednotek a náležitým vybavením. Musí být schopna zabezpečit své zásobovací trasy a vykonávat na rozsáhlém území hlídkovou činnost za pomoci ozbrojených vozidel, vrtulníků (včetně nákladních a útočných vrtulníků) a průzkumných letadel;
   h)EUFOR musí být vnímána jako „překlenovací síla“ s dočasným mandátem. Proto musí být již před vysláním sil stanovena jasná strategie odchodu, v níž se bude počítat s tím, že misi EUFOR nahradí navazující operace (Africké unie, OSN či smíšené jednotky), aby bylo zajištěno úspěšné ukončení mandátu a včasný návrat zapojených jednotek;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že tato operace EBOP nemůže být z mnoha důvodů řízena z nově vybudovaného operačního střediska Evropské unie v Bruselu;

5.  zdůrazňuje, že jeho konečný souhlas s operací bude podmíněn plnou informovaností o jednotlivých fázích přípravy operace (koncepce řešení krize, společná akce, koncepce operací, operační plán a proces vytváření sil);

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Africké unii, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a prezidentům, vládám a parlamentům Čadu, Středoafrické republiky a Súdánu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí