Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0362/2007Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0362/2007

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

26.9.2007

Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par EDAP operāciju Čadā un Centrālāfrikas Republikā

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0362/2007
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0362/2007
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par EDAP operāciju Čadā un Centrālāfrikas Republikā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā konfliktu Dārfūrā un tā ietekmi plašākā reģionā, īpaši Čadas austrumu daļā un Centrālāfrikas Republikas ziemeļu daļā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2006. gada 31. augusta rezolūciju Nr. 1760, kurā norādīts, ka, lai nodrošinātu ilglaicīgu mieru Dārfūrā, ir jārisina reģionālās drošības jautājumi;

–  ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007. gada 23. un 24. jūnija sanāksmes secinājumus, kuros kompetentās iestādes tiek aicinātas „turpināt plānošanu, lai saistībā ar Eiropas Drošības un aizsardzības politiku varētu pieņemt lēmumu par savienojošu operāciju, tādējādi atbalstot daudzdimensiālo ANO klātbūtni Čadas austrumos un Centrālāfrikas Republikas ziemeļaustrumos, ar mērķi uzlabot drošību šajās teritorijās”,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2007. gada 31. jūlija rezolūciju Nr. 1769(2007), kura paredz sākotnēji uz 12 mēnešiem Dārfūrā izvērst ANO un Āfrikas Savienības (ĀS) apvienoto operāciju (UNAMID),

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2007. gada 10. augusta ziņojumu, kurā ierosina nodrošināt daudzdimensionālu klātbūtni Čadas austrumu daļā un Centrālāfrikas Republikas ziemeļaustrumu daļā, lai tādējādi uzlabotu bēgļu un pārvietoto iedzīvotāju drošību, atvieglotu humānās palīdzības sniegšanu un radītu apstākļus atjaunošanas un attīstības darbam šajās teritorijās,

–  ņemot vērā 2007. gada 3.–6. augustā Arušā notikušo sanāksmi par mieru Dārfūrā,

–  ņemot vērā, ka 2007. gada 13. augustā Ndžamenā, klātesot starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem un Čadas valsts vadītājam prezidentam Idriss Deby Itno, visas šīs valsts politiskās partijas — gan pie varas, gan opozīcijā esošās — parakstīja politisku vienošanos, lai Čadā pastiprinātu demokrātisko procesu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2007. gada 27. augusta paziņojumu, kurā apstiprināta Drošības padomes gatavība nosūtīt ANO misiju uz Čadu un atzinīgi vērtēts ES nodoms sniegt atbalstu, norīkojot militāru EDAP misiju,

–  ņemot vērā 10. septembrī ar rakstisko procedūru pieņemto Padomes „krīzes pārvaldības koncepciju”;

–  ņemot vērā 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par situāciju Dārfūrā,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  paužot nopietnas bažas par to, ka pasliktinās humanitārā situācija Čadā, kur Dārfūras konflikta un tā pārrobežu seku dēļ 12 nometnēs gar Čadas austrumu robežu ar Sudānu ir uzņemti aptuveni 238 000 bēgļu no Sudānas, 44 600 bēgļu no Centrālāfrikas Republikas un 170 000 iekšzemē pārvietoto personu;

B.  izsakot bažas par drošību Čadas austrumu daļā, kas kopš 2006. gada ir pasliktinājusies Čadas drošības spēku un Čadas nemiernieku sadursmju, kā arī Sudānas džandžavīdu un bruņoto grupu iebrukumu dēļ, pieminot arī bandītismu un uzbrukumus humānās palīdzības organizācijām;

C.  tā kā Sudānas nemiernieki ir uzbrukuši arī civiliedzīvotājiem Centrālāfrikas Republikas ziemeļu daļā;

D.  tā kā globālās un reģionālās pieejas ietvaros ir jāveicina šī Dārfūras konflikta ietekmētā reģiona drošība;

E.  tā kā ilglaicīgas stabilitātes nodrošināšanai Sudānā, Čadā un Centrālāfrikas Republikā ir nepieciešama cilvēktiesību ievērošana, tiesiskums un labas pārvalde;

F.  atzinīgi vērtējot ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1769(2007), kurā dota atļauja Dārfūrā izvietot ĀS un ANO spēkus 26 000 karavīru sastāvā, kuri palīdzēs panākt mieru visā reģionā, ko papildinās ANO policijas spēku izvietošana un plānotā EDAP operācija Čadas austrumu daļā un Centrālāfrikas Republikas ziemeļu daļā;

G.  tā kā Čadas un Centrālāfrikas Republikas iestādes devušas piekrišanu ANO ģenerālsekretāram par ES daudzdimensionālās klātbūtnes īstenošanu;

H.  paužot atbalstu ANO ģenerālsekretāra Bana Kimūna centieniem Dārfūras konflikta noregulējumu panākt sarunu ceļā, veicinot sakarus starp Sudānas iestādēm un dažādām nemiernieku grupām;

I.  atzinīgi vērtējot to, ka 2007. gada 13. augustā Ndžamenā visas Čadas politiskās partijas parakstīja vienošanos, kuras mērķis ir pastiprināt demokrātisko procesu Čadā;

J.  atzīmējot reģionālo iesaistīto pušu centienus Čadas iekšējā konflikta risinājumu panākt ar grupām, kas neparakstīja iepriekšējo vienošanos,

1.  atkārtoti uzsver, ka neviena miera uzturēšanas misija Čadas austrumu daļā un Centrālāfrikas Republikas ziemeļu daļā nebūs veiksmīga bez patiesa politiskā izlīguma procesa;

2.  tāpēc aicina Padomi, Komisiju un ANO koordinēt centienus, lai radītu nosacījumus, kas plašākā reģionā (Dārfūra–Čadas austrumu daļa–Centrālāfrikas Republikas ziemeļu daļa) dažādajām konfliktējošām pusēm ļautu rast politisku risinājumu, kurš izbeigtu nedrošību un ar to saistīto humanitāro krīzi, tādējādi veicinot bēgļu un iekšzemē pārvietoto personu atgriešanos viņu izcelsmes vietā;

3.  piekrīt, ka Čadas austrumu daļā un Centrālāfrikas Republikas ziemeļu daļā tiek sākta EDAP operācija, kura ilgs vienu gadu, taču galīgo piekrišana saista ar turpmāk minēto nosacījumu izpildi:

  • a)Eiropas Savienības vadīto spēku (EUFOR) misijai ir jārada droši apstākļi, lai darbotos ANO policijas spēki, atgrieztos mājās iekšzemē pārvietotās personas un turpinātos šā reģiona politisko spēku dialogs;
  • b)ir ārkārtīgi svarīgi, lai EUFOR uzskatītu par neitrāliem spēkiem; EUFOR sastāvam jābūt daudzveidīgam, un dalībvalstīm pēc iespējas ātri jāparedz spēki šai misijai;
  • c)tajā pašā laikā, lai izvairītos no tā, ka EUFOR paši kļūst par uzbrukumu mērķi, šiem spēkiem jābūt neitrāliem attiecībā uz šā reģiona sarežģīto politisko situāciju, neiesaistoties cīņās starp valdības iestādēm un nemiernieku grupām;
  • d)pilnībā ievērojot starptautiskos tiesību aktus cilvēktiesību jomā, EUFOR nevajadzētu iesaistīties un iejaukties Čadā un Centrālāfrikas Republikas esošo nevalstisko organizāciju darbā, lai tās neapdraudētu;
  • e)EUFOR sekmīgi jākoordinē darbība ar UNAMID, lai visefektīvāk nodrošinātu drošību tā pārziņā esošajā teritorijā;
  • f)EUFOR jādarbojas kā spēkam, kas attur no vardarbības, tāpēc tiem nepieciešams stingrs mandāts saskaņā ar ANO Statūtu VII nodaļu un skaidri darbības noteikumi, kas vajadzības gadījumā ļauj izmantot spēku, it īpaši, lai nepieļautu uzbrukumus civiliedzīvotājiem, ciemiem un nometnēm, humānās palīdzības darbiniekiem vai ANO policistiem, kā arī pašaizsardzības nolūkos;
  • g)lai atturētu jebkādus iespējamos agresorus, EUFOR spēkiem jābūt pietiekamā skaitā un pienācīgi apgādātiem; tiem jāspēj garantēt savu apgādes līniju drošumu un patrulēt plašā teritorijā ar bruņumašīnām, helikopteriem (to skaitā transporta un uzbrukuma helikopteriem) un izlūklidmašīnām;
  • (h)EUFOR jāuzskata par pārejas laika militāru spēku ar pagaidu mandātu; tāpēc, pirms karavīru izvietošana sākas, ir jāizstrādā skaidra operācijas pabeigšanas stratēģija, kurā jāparedz, ka EUFOR operācija tiek aizstāta ar secīgu operāciju (ĀS, ANO vai apvienotiem spēkiem), lai tādējādi nodrošinātu šā mandāta sekmīgu īstenošanu un nosūtīto vienību laicīgu atgriešanos;

4.  pauž nožēlu, ka daudzu iemeslu dēļ šo EDAP operāciju nevar vadīt no ES jaunizveidotā operāciju vadības centra Briselē;

5.  uzsver, ka EP galīgā piekrišana operācijai tiks sniegta, ja vien Parlaments saņems pilnīgu informāciju par operācijas sagatavošanas dažādiem posmiem (krīzes situāciju vadības koncepciju, kopīgo rīcību, operāciju koncepciju, operatīvo plānu, spēku komplektēšanas procesu utt.);

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Āfrikas Savienībai, ANO ģenerālsekretāram, kā arī Čadas, Centrālāfrikas Republikas un Sudānas prezidentiem, valdībām un parlamentiem.