Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B6-0362/2007

Ingediende teksten :

RC-B6-0362/2007

Debatten :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Stemmingen :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PDF 108kWORD 63k
26.9.2007
PE394.801v01-00}
PE394.803v01-00}
PE395.994v01-00}
PE395.995v01-00} RC1
 
B6‑0362/2007}
B6‑0364/2007}
B6‑0366/2007}
B6‑0367/2007} RC1
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
   Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hubert Pirker en Bogdan Klich namens de PPE-DE-Fractie
   Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson en Marie-Arlette Carlotti, namens de PSE-Fractie
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie
   Ryszard Czarnecki en Girts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
   ALDE (B6‑0362/2007)
   UEN (B6‑0364/2007)
   PSE (B6‑0366/2007)
   PPE-DE (B6‑0367/2007)
over de EDVB-operatie in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR)

Resolutie van het Europees Parlement over de EDVB-operatie in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) 

Het Europees Parlement,

-  gelet op het geschil in Darfur en de wijdere regionale gevolgen voor met name het oostelijke deel van Tsjaad en het noordelijke deel van de Centraalafrikaanse republiek (CAR),

-  gelet op resolutie 1706 van 31 augustus 2006 van de Veiligheidsraad van de VN waarin werd gesteld dat de regionale veiligheidsaspecten moesten worden opgelost om duurzame vrede in Darfur te kunnen bewerkstelligen,

-  gezien de conclusies van de Raad van Algemene Zaken en externe betrekkingen van 23 en 24 juli waarin de bevoegde organen werden verzocht te blijven plannen met het oog op een mogelijke overbruggingsoperatie in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid, ter ondersteuning van een multidimensionale VN-aanwezigheid in oostelijk Tsjaad en het noordoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek ter verbetering van de veiligheid in die gebieden,

-  gezien resolutie 1769(2007) van de Veiligheidsraad van de VN van 31 juli 2007 op basis waarvan voor een eerste periode van 12 maanden een gemengde operatie van AU en VN wordt opgezet in Darfur (UNAMID),

-  gezien het verslag van 10 augustus 2007 van de secretaris-generaal van de VN waarin het inzetten wordt aanbevolen van een multidimensionale aanwezigheid in het oosten van Tsjaad en het noordoosten van de Centraal-Afrikaanse republiek, ter verbetering van de veiligheid van de vluchtelingen en ontheemden, ter vergemakkelijking van de aanvoer van humanitaire hulp en om de voorwaarden te scheppen voor wederopbouw- en ontwikkelingswerkzaamheden in deze gebieden,

-  gelet op de bijeenkomst in Arusha over vrede in Darfur, die is gehouden van 3 t/m 6 augustus 2007,

-   gelet op de politieke overeenkomst tot versterking van het democratische proces in Tsjaad, die alle politieke partijen in Tsjaad, zowel van de meerderheid als de oppositie op 13 augustus 2007 in N'Djamena hebben ondertekend, in aanwezigheid van de internationale gemeenschap en het staatshoofd van Tsjaad, president Idriss Deby ,

-   gezien de verklaring van de voorzitter van de Veiligheidsraad van de VN van 27 augustus 2007 waarin de bereidheid wordt bevestigd een VN-missie naar Tsjaad te sturen en waarin waardering wordt uitgesproken voor het voornemen van de EU steun te geven in de vorm van een militaire EVDB-missie,

-  gezien de vaststelling door de Raad van de Europese Unie van een concept-crisisbeheer via een schriftelijke procedure op 10 september,

-  onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 juli 2007 over de situatie in Darfur,

-  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A.  uiterst verontrust over de verslechtering van de humanitaire situatie in Tsjaad waar, ten gevolge van het conflict in Darfur en de grensoverschrijdende effecten ervan, ongeveer 238.000 vluchtelingen uit Soedan, 44.600 vluchtelingen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en 170.000 binnenlands ontheemden (IDP's) zijn gehuisvest in 12 kampen langs de oostelijke grens van Tsjaad met Soedan,

B.  verontrust over de veiligheidssituatie in het oostelijke deel van Tsjaad die sinds 2006 slechter is geworden ten gevolge van botsingen tussen Tsjadische veiligheidstroepen en Tsjadische opstandelingen en invallen van Janjaweed milities en gewapende benden uit Soedan, nog verergerd door banditisme en aanvallen op humanitaire organisaties,

C.  overwegende dat de burgerbevolking in het noodoosten van de Centraal-Afrikaanse republiek eveneens is aangevallen door troepen van uit Soedan afkomstige opstandelingen,

D.  overwegende dat het van wezenlijk belang is dat er in het kader van een algemene en regionale aanpak een bijdrage wordt geleverd aan de beveiliging van deze regio die gebukt gaat onder het geschil Darfur,

E.  overwegende dat stabiliteit op lange termijn voor Soedan, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse republiek inhoudt dat de hand wordt gehouden aan mensenrechten, rechtsstaat en behoorlijk bestuur,

F.  zijn waardering uitsprekend voor resolutie 1769(2007) van de Veiligheidsraad van de VN, waarin toestemming wordt gegeven voor het inzetten van een AU/VN-eenheid van 26.000 soldaten, hetgeen een bijdrage levert tot de totstandbrenging van vrede in de hele regio in verband met het inzetten van een VN-politiemacht en de voorgenomen EVDV-operatie in het oostelijke deel van Tsjaad en het noordelijke deel van de CAR;

G.  overwegende dat de Tsjadische en Centraal-Afrikaanse instanties ten overstaan van de secretaris-generaal van de VN hebben bevestigd in te stemmen met het inzetten van deze multidimensionele aanwezigheid van de Europese Unie,

H.  zijn steun betuigend aan de pogingen van de VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon om via onderhandelingen tot een vreedzame oplossing te komen van het geschil in Darfur door contacten te bevorderen tussen de Soedanese autoriteiten en de verschillende rebellengroepen;

I.  zijn waardering uitsprekend voor de ondertekening op 13 augustus 2007 in N'Djamena door alle desbetreffende Tsjadische politieke partijen van een overeenkomst ter consolidatie van het democratische proces in Tsjaad;

J.  kennis nemend van de inspanningen van het Libische leiderschap om een oplossing te vinden voor het interne conflict in Tsjaad met de groepen die bovenbedoeld akkoord niet hebben ondertekend;

1.  wijst er andermaal op dat vredesmissies in het oostelijke deel van Tsjaad en het noordelijk deel van de CAR niet kunnen slagen zonder een daadwerkelijk politiek verzoeningsproces; .

2.  vraagt de Raad, de Commissie en de VN hun inspanningen te bundelen en zo de voorwaarden te scheppen waaronder de verschillende partijen in het conflict in de wijdere regio Darfur/oostelijk Tsjaad/noordelijk CAR tot een politieke oplossing kunnen komen die een einde maakt aan de onveiligheid en daaraan verbonden humanitaire ramp, en aldus de terugkeer van de vluchtelingen en binnenlands ontheemden naar hun eigen dorpen te vergemakkelijken;

3.  hecht zijn goedkeuring aan de start van een EVDB-operatie in het oostelijk deel van Tsjaad en het noordelijk deel van de CAR, die een jaar zal duren, maar geeft zijn toestemming voorwaardelijk, dat wil zeggen dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

   (a)de Europese troepenmacht (EUFOR) moet tot taak krijgen humanitaire activiteiten te steunen en de voorwaarden te scheppen voor een veilige omgeving voor het werk van de VN-politiemacht, de terugkeer van binnenlands ontheemden en de voortzetting van de dialoog tussen de politieke krachten in de regio,
   (b)het is uiterst belangrijk dat EUFOR neutraal overkomt; daarom    moet de samenstelling van EUFOR gemengd zijn en moeten de lidstaten zo spoedig mogelijk de noodzakelijke troepen leveren;
   (c)tegelijkertijd moet EUFOR, ook al om zelf niet tot doelwit te worden, neutraal blijven ten opzichte van de complexe politieke situatie in de regio, door zich niet te laten betrekken in gevechten tussen regeringsautoriteiten en rebellengroepen,
   d)volledig de voorschriften van de Internationale humanitaire wetgeving in acht nemend, moet EUFOR niet betrokken raken bij of zich inmengen in de taken die worden uitgevoerd door de in Tsjaad en de CAR aanwezige NGO om deze niet in gevaar te brengen;
   e)EUFOR moet effectieve communicatiekanalen met UNAMID opzetten, om het gebied dat onder haar verantwoordelijkheid valt zo doeltreffend mogelijk te beveiligen,
   f)EUFOR moet een afschrikwekkende werking hebben, hetgeen betekent dat zij een robuust mandaat moet krijgen overeenkomstig hoofdstuk VII, alsmede duidelijke geweldsinstructies op grond waarvan zo nodig geweld mag worden gebruikt, met name bij aanvallen op burgers, kampen en dorpen, humanitaire werkers en VN-politiemensen, en voor zelfverdediging,
   g)om potentiële agressors af te schikken moet EUFOR over de nodige troepenaantallen beschikken en dienovereenkomstig zijn uitgerust; EUFOR moet in staat zijn haar aanvoerlijnen te beveiligen en lange-afstandspatrouilles uit te voeren met pantservoertuigen, helikopters (waaronder ook aanvalshelikopters), en verkenningsvliegtuigen,
   h)EUFOR moet worden beschouwd als "overbruggingsmacht" met een tijdelijk mandaat. Daarom moet er een duidelijke exitstrategie zijn vastgesteld voordat de troepen worden ingezet, die voorziet in de vervanging van EUFOR door een vervolgoperatie (UA-, VN- of gemengde troepenmacht) zodat zijn mandaat succesvol kan worden afgerond en de ingezette troepen volgens schema kunnen terugkeren;

4.  betreurt dat deze EVDB-operatie om tal van redenen niet kan worden geleid vanuit het onlangs opgerichte operatiecentrum van de Europese Unie;

5.  benadrukt dat zijn definitieve goedkeuring van de operatie gebonden is aan de voorwaarde dat het volledig geïnformeerd wordt over de verschillende voorbereidingsfasen van de operatie (crisisbeheersingsconcept, gemeenschappelijk optreden, operationeel concept, operatieplan, en opbouw van de troepenmacht);

6.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de presidenten, regeringen en parlementen van Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Soedan.

Juridische mededeling - Privacybeleid