Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0362/2007

Predložena besedila :

RC-B6-0362/2007

Razprave :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Glasovanja :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 102kWORD 67k
26.9.2007
PE394.801v01-00}
PE394.803v01-00}
PE395.994v01-00}
PE395.995v01-00} RC1
 
B6‑0362/2007}
B6‑0364/2007}
B6‑0366/2007}
B6‑0367/2007} RC1
v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
   Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hubert Pirker in Bogdan Klich v imenu skupine PPE-DE
   Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson in Marie-Arlette Carlotti v imenu skupine PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE
   Ryszard Czarnecki in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   ALDE (B6‑0362/2007)
   UEN (B6‑0364/2007)
   PSE (B6‑0366/2007)
   PPE-DE (B6‑0367/2007)
o operacijah evropske varnostne in obrambne politike v Čadu in Srednjeafriški republiki

Resolucija Evropskega parlamenta o operacijah evropske varnostne in obrambne politike v Čadu in Srednjeafriški republiki 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju spora v Darfurju in njegovega širšega regionalnega vpliva, zlasti na vzhodni del Čada in severni del Srednjeafriške republike,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 1706 z 31. avgusta 2006, v kateri je poudarjeno, da bi bilo treba za dosego trajnega miru v Darfurju obravnavati regionalne vidike varnosti,

–  ob upoštevanju sklepov seje Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose s 23. in 24. julija 2007, v katerih poziva svoja pristojna telesa, naj "nadaljujejo z načrtovanjem zaradi morebitnega sklepa o premostitveni operaciji, in sicer v okviru evropske varnostne in obrambne politike v podporo prisotnosti Združenih narodov z več razsežnostmi v vzhodnem Čadu in na severovzhodu Srednjeafriške republike, da se tako izboljšajo varnostne razmere na teh področjih",

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 1769(2007) z 31. julija 2007, s katero je bila uvedena mešana operacija Afriške unije in Združenih narodov v Darfurju za začetno obdobje 12 mesecev,

–  ob upoštevanju poročila, ki ga je generalni sekretar Združenih narodov predstavil 10. avgusta 2007 in v katerem je priporočil večrazsežnostno prisotnost v vzhodnem Čadu in severovzhodni Srednjeafriški republiki, s katero bi izboljšali varnost beguncev in pregnancev, olajšali pošiljanje človekoljubne pomoči in ustvarili razmere za obnovo in razvoj na teh območjih,

–  ob upoštevanju srečanja o miru v Darfurju, ki je potekalo od 3. do 6. avgusta 2007 v Aruši,

–  ob upoštevanju političnega sporazuma, ki je bil v navzočnosti mednarodne skupnosti in predsednika Čada Idrisa Debija Itnoja podpisan 13. avgusta 2007 v N'Djameni in katerega cilj je, da bi vse čadske koalicijske in opozicijske politične stranke okrepile demokratični proces v Čadu,

–  ob upoštevanju predsedniške izjave z dne 27. avgusta 2007, v kateri varnostni svet Združenih narodov potrjuje, da je pripravljen ustanoviti misijo Združenih narodov v Čadu, in pozdravlja namero EU, da zagotovi pomoč v obliki vojaške misije evropske varnostne in obrambne politike (EVOP),

–  ob upoštevanju dejstva, da je Svet Evropske unije s pisnim postopkom 10. septembra sprejel koncept kriznega upravljanja,

–  ob upoštevanju svoje resolucije o razmerah v Darfurju z 12. julija 2007,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.  ker je izredno zaskrbljen zaradi vedno slabšega humanitarnega položaja v Čadu, kjer je zaradi spora v Darfurju in njegovih čezmejnih posledic v 12 taboriščih vzdolž vzhodne čadske meje s Sudanom nastanjenih 238.000 beguncev iz Sudana, 44.600 beguncev iz Srednjeafriške republike ter 170.000 notranje razseljenih oseb,

B.  ker je zaskrbljen zaradi varnostnih razmer v vzhodnem delu Čada, ki so od leta 2006 vedno slabše zaradi spopadov med čadskimi varnostnimi silami in čadskimi uporniki ter zaradi vdorov milice džandžavidov in oboroženih skupin iz Sudana, pri čemer je treba omeniti tudi ropanje in napade na humanitarne organizacije,

C.  ker so uporniške sile iz Sudana napadale tudi civilno prebivalstvo v severovzhodni Srednjeafriški republiki,

D.  ker je treba prispevati k varnosti v tej regiji, prizadeti zaradi spora v Darfurju, s celovitim in regionalnim pristopom,

E.  ker je za dolgotrajno stabilnost v Sudanu, Čadu in Srednjeafriški republiki treba zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, pravne države in dobrega upravljanja,

F.  ker pozdravlja resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov 1769(2007), s katero je bila odobrena razporeditev 26.000 vojakov Afriške unije in Združenih narodov v Darfurju, ki bodo pripomogli k vzpostavitvi miru v celotni regiji v povezavi s policijskimi silami Združenih narodov in načrtovano operacijo EVOP v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike,

G.  ker so čadske oblasti in oblasti Srednjeafriške republike generalnemu sekretarju Združenih narodov izrazile svoje soglasje k tej večrazsežnostni prisotnosti Evropske unije,

H.  ker podpira prizadevanja generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna, da poišče pogajalsko rešitev za spor v Darfurju s spodbujanjem stikov med sudanskimi oblastmi in različnimi skupinami upornikov,

I.  ker pozdravlja dejstvo, da so vse čadske politične stranke 13. avgusta 2007 v N'Djameni podpisale sporazum, ki je usmerjen v krepitev demokratičnega procesa v Čadu,

J.  ker je seznanjen s prizadevanji regionalnih akterjev, da bi poiskali rešitev za notranji spor v Čadu s skupinami, ki niso podpisale prejšnjega sporazuma,

1.  opozarja, da nobena mirovna misija v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike ne more biti uspešna brez pravega političnega spravnega procesa;

2.  zato poziva Svet, Komisijo in Združene narode, da uskladijo svoja prizadevanja in s tem ustvarijo razmere za to, da bi različnim stranem, udeleženim v sporu na širšem območju med Darfurjem, vzhodnim Čadom in severno Srednjeafriško republiko, pomagali najti politično rešitev, s katero bi dosegli varnost in tako ustavili humanitarno krizo ter beguncem in notranje razseljenim osebam olajšali vrnitev v kraje, iz katerih izhajajo,

3.  daje dovoljenje za začetek operacije EVOP v vzhodnem delu Čada in severnem delu Srednjeafriške republike, ki bo trajala eno leto, vendar je njegova dokončna odobritev odvisna od izpolnitve naslednjih pogojev:

   (a)naloge evropskih sil (EUFOR) morajo biti zagotavljanje varnega okolja za delo policijskih sil Združenih narodov, vrnitev notranje razseljenih oseb, dostava humanitarne pomoči, neovirano gibanje humanitarnega osebja ter nadaljevanje dialoga med političnimi silami v regiji,
   (b)nadvse pomembno je, da EUFOR nastopa nepristransko; njegova sestava mora biti zato raznolika, države članice pa morajo čim prej prispevati potrebne vojaške enote;
   (c)obenem in zato, da ne bi sam postal tarča, mora EUFOR ostati nepristranski do zapletenih političnih razmer v regiji in se ne sme vmešavati v boje med vladnimi silami in skupinami upornikov,
   (d)EUFOR se zaradi polnega spoštovanja načel mednarodnega humanitarnega prava ne sme vpletati ali se vmešavati v naloge, ki jih v Čadu in Srednjeafriški republiki opravljajo nevladne organizacije, da jih ne bi ogrozil;
   (e)EUFOR mora vzpostaviti učinkovito usklajevanje z mešano misijo Združenih narodov in Afriške unije (UNAMID), da bi čim bolj učinkovito zavaroval območje, za katerega je odgovoren;
   (f)EUFOR mora delovati odvračilno, kar pomeni, da mora imeti čvrst mandat v skladu s VII. poglavjem listine Združenih narodov ter jasna pravila bojevanja, ki dovoljujejo uporabo sile, kadar je potrebno, zlasti za preprečitev napadov na civiliste, taborišča in vasi, humanitarne delavce ali policiste Združenih narodov in v samoobrambi,
   (g)da lahko EUFOR odvrne vse morebitne napadalce, mora imeti potrebno število enot in primerno opremo; zmožen mora biti zavarovati potek oskrbe in patruljirati na dolge razdalje z oklepnimi vozili, helikopterji (vključno s transportnimi in bojnimi helikopterji) ter izvidniškimi letali,
   (h)EUFOR mora biti "premostitvena sila" z začasnim mandatom; zato je treba pred razporeditvijo sil opredeliti jasno strategijo umika, s katero bo predvidena nadomestitev EUFOR-ja z naslednjo operacijo (AU, ZN ali skupnih sil), da se zagotovi uspešen zaključek njegove naloge in pravočasna vrnitev nameščenih enot,

4.  obžaluje, da te operacije EVOP iz številnih razlogov ni mogoče izvajati iz novo ustanovljenega operativnega centra Evropske unije v Bruslju;

5.  poudarja, da bo njegova končna odobritev operacije odvisna od njegove popolne obveščenosti o različnih fazah priprave operacije (koncept kriznega upravljanja, skupni ukrepi, koncept operacij, načrt operacij in proces oblikovanja sil itd.);

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Afriški uniji, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter predsednikom, vladam in parlamentom Čada, Srednjeafriške republike in Sudana.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov