Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0362/2007Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0362/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

26.9.2007

i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om ESFP-insatser i Tchad och i Centralafrikanska republiken

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0362/2007
Ingivna texter :
RC-B6-0362/2007
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om ESFP-insatser i Tchad och i Centralafrikanska republiken

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av konflikten i Darfur och de mer omfattande regionala konsekvenserna för särskilt östra delen av Tchad och norra delen av Centralafrikanska republiken,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1706 av den 31 augusti 2006, där det framhölls att man måste åtgärda de regionala aspekterna av säkerhetsproblemen för att få till stånd en hållbar fred i Darfur,

–  med beaktande av slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 23–24 juli 2007 i vilka rådet uppmanade ”sina behöriga organ att fortsätta planeringen inför ett eventuellt beslut om en ’överbryggningsoperation’ inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken till stöd för den multidimensionella FN-närvaron i östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken i syfte att förbättra säkerheten i dessa områden”,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1769(2007) av den 31 juli 2007 om inrättandet av en gemensam FN/AU-insats i Darfur (Unamid) för en inledande period på 12 månader,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 10 augusti 2007 där han rekommenderar en utstationering av en multidimensionell närvaro i östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken i syfte att förbättra flyktingarnas och internflyktingarnas säkerhet, underlätta leveranser av humanitär hjälp och skapa villkor för återuppbyggnad och utveckling i dessa områden,

–  med beaktande av mötet i Arusha den 3–6 augusti 2007 om fred i Darfur,

–  med beaktande av den politiska överenskommelse för att stärka demokratiseringsprocessen i Tchad som undertecknades i N'Djamena den 13 augusti 2007 av alla tchadiska politiska partier i majoritets- eller oppositionsställning, i närvaro av det internationella samfundet och Tchads statsöverhuvud, president Idriss Deby Itno,

–  med beaktande av det uttalande som gjordes av ordföranden för FN:s säkerhetsråd som bekräftade att man var villig att inleda ett FN-uppdrag i Tchad och välkomnade att EU var beredd att stödja detta genom ett militärt ESFP-uppdrag,

–  med beaktande av rådets antagande av ”krishanteringskonceptet” genom skriftligt förfarande den 10 september 2007,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om situationen i Darfur,

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det förvärrade humanitära läget i Tchad, på grund av Darfurkonflikten och dess gränsöverskridande konsekvenser, är ytterst oroväckande. Ungefär 238 000 flyktingar från Sudan, 44 600 flyktingar från Centralafrikanska republiken och 170 000 internt fördrivna personer har inhysts i tolv läger längs Tchads östra gräns mot Sudan.

B.  Säkerhetsläget i östra delen av Tchad är oroväckande och har förvärrats sedan 2006 till följd av sammandrabbningarna mellan tchadiska säkerhetsstyrkor, tchadiska rebeller och angreppen från Janjaweed-milisen och väpnade styrkor från Sudan. Dessutom förekommer banditverksamhet och angrepp mot hjälporganisationer.

C.  Även civilbefolkningen i nordöstra delen av Centralafrikanska republiken har attackerats av rebellstyrkor från Sudan.

D.  Det är viktigt att inom ramen för en övergripande och regional strategi bidra till säkerheten i denna region som påverkas av konflikten i Darfur.

E.  En långsiktig stabilitet inbegriper i Sudan, Tchad och i Centralafrikanska republiken respekt för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och god förvaltning.

F.  En välkommen utveckling är FN:s säkerhetsråd resolution 1769(2007) som innehåller ett mandat att upprätta en AU/FN-styrka på 26 000 soldater i Darfur. Denna styrka kommer att bidra till att skapa fred i hela regionen, i samverkan med en FN-polisstyrka och det planerade ESFP-uppdraget i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken.

G.  De tchadiska och centralafrikanska myndigheterna har för FN:s generalsekreterare bekräftat att de godkänner utstationeringen av EU:s multidimensionella närvaro.

H.  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon förtjänar stöd i sina ansträngningar att finna en förhandlingslösning på konflikten i Darfur genom att uppmuntra till kontakter mellan de sudanesiska myndigheterna och olika rebellgrupper.

I.  Det är välkommet att Tchads samtliga politiska partier i N’Djamena den 13 augusti 2007 undertecknade en politisk överenskommelse om att stärka den demokratiska processen i landet.

J.  Regionala aktörer har ansträngt sig för att tillsammans med de grupper som inte undertecknade den tidigare överenskommelsen finna en lösning på den interna konflikten i Tchad.

1.  Europaparlamentet påpekar att inget fredsuppdrag i östra Tchad eller norra delen av Centralafrikanska republiken kan lyckas utan en genuin politisk förlikningsprocess.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför rådet, kommissionen och FN att samordna sina ansträngningar för att skapa förutsättningar för att ge de olika parterna i konflikten i det större område som omfattar Darfur/östra Tchad/norra centralafrikanska republiken möjlighet att finna en politisk lösning på den osäkerhet som råder och den humanitära katastrof som denna har givit upphov till, och därmed underlätta för flyktingarna att återvända till sina hemorter.

3.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till att en ESFP-operation inleds i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken med en varaktighet på ett år, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

  • a)Uppgiften för den europeiska styrkan (EUFOR) måste vara att skapa förutsättningar för en säker miljö där FN:s polisstyrka kan verka, där interflyktingar kan återvända till sina hem, som underlättar för leveranser av humanitär hjälp, där humanitär personal kan röra sig fritt och där dialogen mellan de politiska krafterna i området kan fortsätta.
  • b)Det är utomordentligt viktigt att EUFOR ses som opartisk. EUFOR:s sammansättning bör därför vara blandad, och medlemsstaterna måste bidra med nödvändiga trupper så snart som möjligt.
  • c)Samtidigt, och för att undvika att själv bli måltavla, måste EUFOR se till att förbli neutral i den komplicerade politiska situation som råder i regionen genom att undvika att låta sig dras med i strider mellan regeringsstyrkor och rebeller.
  • d)Helt i enlighet med principerna för internationell humanitär rätt bör EUFOR undvika att engagera sig i eller bli inblandad i uppdrag som utförs av frivilligorganisationer i Tchad och Centralafrikanska republiken, för att undvika att dessa utsätts för risker.
  • e)EUFOR måste inleda en effektiv samordning med UNAMID för att så effektivt som möjligt garantera säkerheten i det område som styrkan bär ansvar för.
  • f)EUFOR-styrkan måste ha en avskräckande verkan vilket betyder att den måste få ett kraftfullt mandat i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan, med tydliga insatsregler som tillåter användning av våld när så anses vara nödvändigt, i synnerhet i samband med angrepp mot civilpersoner, flyktingläger och byar, biståndsarbetare och polispersonal i FN-tjänst samt i självförsvar.
  • g)För att avskräcka eventuella angripare måste EUFOR-styrkan vara tillräckligt stor och ha den utrustning som uppdraget kräver. Den måste vara i stånd att försvara sina försörjningslinjer och patrullera stora områden med pansarfordon, helikoptrar (såväl transport- som attackhelikoptrar) och spaningsflyg.
  • h)EUFOR måste betraktas som en ”överbryggningsstyrka” med ett tidsbegränsat mandat. Innan uppdraget inleds måste en därför tydlig strategi för att dra sig ur engagemanget utarbetas. För att säkra att uppdraget avslutas på ett framgångsrikt sätt och de berörda trupperna skickas hem i god tid bör en sådan strategi vara inriktad på att ersätta EUFOR med en efterföljande operation (i form av en AU- eller FN-styrka eller blandad styrka).

4.  Europaparlamentet beklagar att detta ESFP-uppdrag av många olika skäl inte kan ledas från EU:s nyligen upprättade ledningscentral i Bryssel.

5.  Europaparlamentet understryker att dess slutliga godkännande av operationen avhänger att det hålls fullt underrättat om de olika steg som ingår i förberedelsearbetet (krishanteringskoncept, gemensamma åtgärder, operativt koncept, operationsplan, insatsplaneringen (Force Generation Process) osv.).

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare och Tchads, Centralafrikanska republikens och Sudans presidenter, regeringar och parlament.