Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0363/2007

Внесени текстове :

RC-B6-0363/2007

Разисквания :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 111kWORD 61k
26.9.2007 г.
PE394.802v01-00}
PE395.996v01-00}
PE395.997v01-00}
PE395.998v01-00}
PE395.999v01-00}
PE396.000v01-00} RC1
 
B6‑0363/2007}
B6‑0368/2007}
B6‑0369/2007}
B6‑0370/2007}
B6‑0371/2007}
B6‑0372/2007} RC1
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt и Colm Burke, от името на групата PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock и Barbara Weiler, от името на групата PSE
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE
   Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski и Marcin Libicki, от името на групата UEN
   Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   UEN (B6‑0363/2007)
   GUE/NGL (B6‑0368/2007)
   ALDE (B6‑0369/2007)
   PSE (B6‑0370/2007)
   PPE-DE (B6‑0371/2007)
   Verts/ALE (B6‑0372/2007)
относно Бирма

Резолюция на Европейския парламент относно Бирма 

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Бирма, и по-конкретно резолюцията от 6 септември 2007 г.(1),

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Съюзът на всички бирмански будистки монаси проведе масирани мирни демонстрации против репресивната военна хунта в Бирма и изиска освобождаването на Аун Сан Су Чи и други политически затворници;

Б.  като има предвид, че демонстрациите продължават да се засилват въпреки арестите и страха от насилствено потушаване от страна на правителствените сили;

В.  като взе предвид апела на Далай Лама от 23 септември 2007 г., в който той настоятелно призовава органите на Бирма да избягват да упражняват насилие спрямо будистките монаси и други протестиращи;

Г.  като има предвид, че на 20 септември Съветът за сигурност на ООН само бегло засегна ситуацията в Бирма;

1.  приветства смелите действия на бирманските монаси и десетките хиляди други мирни демонстранти, противопоставили се на антидемократичния и репресивен режим в Бирма;

2.  повтаря настояването си за незабавно освобождаване и пълна свобода на движението и изразяването за Аун Сан Чу Чи;

3.  Призовава органите в Бирма да избягват да упражняват насилие спрямо демонстрациите, да гарантират, че няма да се повторят ужасяващите сцени на кръвопролитие, на които светът беше свидетел през 1988 г., а вместо това да признаят легитимността на поставените искания; и да освободят арестуваните участници в демонстрации и другите политически затворници;

4.  призовава за преустановяване на текущия незаконосъобразен конституционен процес и за замяната му с напълно представителен Национален конгрес, включващ НЛД и други политически партии и групи;

5.  призовава Съвета за сигурност на ООН неотложно да разгледа положението в Бирма и да оправомощи Генералния секретар на ООН да предприеме действия за улесняване на националното помирение и извършването на преход към демокрация в Бирма; призовава Общото събрание на ООН също да предприеме подходящи действия;

6.  призовава Съвета за сигурност на ООН да гарантира, че специалният пратеник на ООН, г-н Ибрахим Гамбари, неотложно ще осъществи планираното си посещение в Бирма и че на същия ще бъдат предоставени неограничена свобода и достъп;

7.  призовава Съвета на ЕС неотложно да осъществи връзка със САЩ, АСЕАН и други членове на международната общност с оглед подготвяне на съгласувана поредица от допълнителни мерки, в т.ч. целеви икономически санкции, които биха могли да бъдат наложени срещу режима в Бирма в случай, че същият прибегне до употреба на насилие и не откликне на призива за възстановяване на демокрацията;

8.  изисква от Европейската комисия да осигури подходящите средства в рамките на Инструмента за демокрация и права на човека с цел оказване на активна подкрепа на движението за демокрация и неправителствените организации, работещи за възстановяване на доброто управление в Бирма;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, правителствата на държавите от АСЕАН, Националната лига за демокрация, Държавния съвет за мир и развитие, както и на Генералния секретар на ООН.

(1) Приети текстове, P6_TA-PROV(2007)0384

Правна информация - Политика за поверителност