Společný návrh usnesení - RC-B6-0363/2007Společný návrh usnesení
RC-B6-0363/2007

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

26. 9. 2007

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: o Barmě

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0363/2007
Předložené texty :
RC-B6-0363/2007
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Barmě

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě, zejména na usnesení ze dne 6. září 2007[1],

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Aliance všech barmských buddhistických mnichů vede masivní vlnu pokojných demonstrací proti represivní vojenské juntě v Barmě a požaduje osvobození Aun Schan Su Ťij a ostatních politických vězňů,

B.  vzhledem k tomu, že intenzita demonstrací stále narůstá navzdory zatýkání a obavám z násilné reakce vládních sil,

C.  s ohledem na výzvu dalajlámy z 23. září 2007, v níž naléhá na barmské orgány, aby proti jeho bratřím buddhistickým mnichům ani proti ostatním demonstrantům nepoužily násilí;

D.  vzhledem k tomu, že v Radě bezpečnosti OSN se dne 20. září o situaci v Barmě diskutovalo jen krátce,

1.  schvaluje odvážný čin barmských mnichů a desetitisíců dalších pokojných demonstrantů, při němž se postavili antidemokratickému a represivnímu režimu v Barmě;

2.  opakuje svoji výzvu k okamžitému propuštění Aun Schan Su Ťij a k tomu, aby jí byla poskytnuta úplná svoboda pohybu a slova;

3.  naléhavě vyzývá barmské orgány, aby proti demonstrujícím nepoužily násilí, zajistily, aby se neopakovaly hrůzné scény krveprolití, jejichž svědkem byl svět v roce 1988, a aby místo toho uznaly oprávněnost předkládaných požadavků a aby propustily uvězněné demonstranty a ostatní politické vězně;

4.  vyzývá k ukončení současného nelegitimního ústavního procesu a jeho nahrazení plně reprezentativním národním shromážděním, jehož součástí by byla Národní liga pro demokracii (NLD) a další politické strany a skupiny;

5.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby se situací v Barmě neprodleně zabývala a aby generálního tajemníka OSN pověřila podniknutím kroků, které by usnadnily národní usmíření a přechod k demokracii v Barmě; vyzývá rovněž Valné shromáždění OSN, aby podniklo patřičné kroky;

6.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby zajistila, že zvláštní vyslanec OSN Ibrahim Gambari neprodleně podnikne svou plánovanou cestu do Barmy a že mu bude poskytnuta neomezená svoboda pohybu a přístup kamkoliv bez omezení;

7.  vyzývá Radu EU, aby neprodleně navázala kontakty se Spojenými státy, zeměmi ASEAN a ostatními příslušníky mezinárodního společenství s cílem připravit koordinovaný soubor dalších opatření, včetně cílených ekonomických sankcí, jež by mohly být použity proti barmskému režimu, pokud se uchýlí k násilí a nebude reagovat na výzvu k návratu k demokracii;

8.  žádá Komisi, aby v rámci nástroje pro demokracii a lidská práva poskytla náležité prostředky k aktivní podpoře prodemokratického hnutí a prodemokratických nevládních organizací, které usilují o podporu řádné správy věcí veřejných v Barmě;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládám zemí sdružení ASEAN, Národní lize pro demokracii, Státní radě pro mír a rozvoj a generálnímu tajemníkovi OSN.