Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0363/2007

Předložené texty :

RC-B6-0363/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 102kWORD 59k
26. 9. 2007
PE394.802v01-00}
PE395.996v01-00}
PE395.997v01-00}
PE395.998v01-00}
PE395.999v01-00}
PE396.000v01-00} RC1
 
B6‑0363/2007}
B6‑0368/2007}
B6‑0369/2007}
B6‑0370/2007}
B6‑0371/2007}
B6‑0372/2007} RC1
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt a Colm Burke za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock a Barbara Weiler za skupinu PSE
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE
   Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski a Marcin Libicki za skupinu UEN
   Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   UEN (B6‑0363/2007)
   GUE/NGL (B6‑0368/2007)
   ALDE (B6‑0369/2007)
   PSE (B6‑0370/2007)
   PPE-DE (B6‑0371/2007)
   Verts/ALE (B6‑0372/2007)
o Barmě

Usnesení Evropského parlamentu o Barmě 

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě, zejména na usnesení ze dne 6. září 2007(1),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Aliance všech barmských buddhistických mnichů vede masivní vlnu pokojných demonstrací proti represivní vojenské juntě v Barmě a požaduje osvobození Aun Schan Su Ťij a ostatních politických vězňů,

B.  vzhledem k tomu, že intenzita demonstrací stále narůstá navzdory zatýkání a obavám z násilné reakce vládních sil,

C.  s ohledem na výzvu dalajlámy z 23. září 2007, v níž naléhá na barmské orgány, aby proti jeho bratřím buddhistickým mnichům ani proti ostatním demonstrantům nepoužily násilí;

D.  vzhledem k tomu, že v Radě bezpečnosti OSN se dne 20. září o situaci v Barmě diskutovalo jen krátce,

1.  schvaluje odvážný čin barmských mnichů a desetitisíců dalších pokojných demonstrantů, při němž se postavili antidemokratickému a represivnímu režimu v Barmě;

2.  opakuje svoji výzvu k okamžitému propuštění Aun Schan Su Ťij a k tomu, aby jí byla poskytnuta úplná svoboda pohybu a slova;

3.  naléhavě vyzývá barmské orgány, aby proti demonstrujícím nepoužily násilí, zajistily, aby se neopakovaly hrůzné scény krveprolití, jejichž svědkem byl svět v roce 1988, a aby místo toho uznaly oprávněnost předkládaných požadavků a aby propustily uvězněné demonstranty a ostatní politické vězně;

4.  vyzývá k ukončení současného nelegitimního ústavního procesu a jeho nahrazení plně reprezentativním národním shromážděním, jehož součástí by byla Národní liga pro demokracii (NLD) a další politické strany a skupiny;

5.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby se situací v Barmě neprodleně zabývala a aby generálního tajemníka OSN pověřila podniknutím kroků, které by usnadnily národní usmíření a přechod k demokracii v Barmě; vyzývá rovněž Valné shromáždění OSN, aby podniklo patřičné kroky;

6.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby zajistila, že zvláštní vyslanec OSN Ibrahim Gambari neprodleně podnikne svou plánovanou cestu do Barmy a že mu bude poskytnuta neomezená svoboda pohybu a přístup kamkoliv bez omezení;

7.  vyzývá Radu EU, aby neprodleně navázala kontakty se Spojenými státy, zeměmi ASEAN a ostatními příslušníky mezinárodního společenství s cílem připravit koordinovaný soubor dalších opatření, včetně cílených ekonomických sankcí, jež by mohly být použity proti barmskému režimu, pokud se uchýlí k násilí a nebude reagovat na výzvu k návratu k demokracii;

8.  žádá Komisi, aby v rámci nástroje pro demokracii a lidská práva poskytla náležité prostředky k aktivní podpoře prodemokratického hnutí a prodemokratických nevládních organizací, které usilují o podporu řádné správy věcí veřejných v Barmě;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládám zemí sdružení ASEAN, Národní lize pro demokracii, Státní radě pro mír a rozvoj a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Text přijaté tohoto dne, P6_TA-PROV(2007)0384

Právní upozornění - Ochrana soukromí