Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0363/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0363/2007

Συζήτηση :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 108kWORD 69k
26.9.2007
PE394.802v01-00}
PE395.996v01-00}
PE395.997v01-00}
PE395.998v01-00}
PE395.999v01-00}
PE396.000v01-00} RC1
 
B6‑0363/2007}
B6‑0368/2007}
B6‑0369/2007}
B6‑0370/2007}
B6‑0371/2007}
B6‑0372/2007} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt, Colm Burke εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock, Barbara Weiler εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella, Annemie Neyts-Uyttebroeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki εξ ονόματος της Ομάδας UEN
   Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, Cem Özdemir εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   UEN (B6‑0363/2007)
   GUE/NGL (B6‑0368/2007)
   ALDE (B6‑0369/2007)
   PSE (B6‑0370/2007)
   PPE-DE (B6‑0371/2007)
   Verts/ALE (B6‑0372/2007)
σχετικά με τη Βιρμανία

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία και ιδιαίτερα εκείνο της 6ης Σεπτεμβρίου 2007(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμμαχία Όλων των Βιρμανών Βουδιστών Μοναχών έχει ηγηθεί σε ένα μαζικό κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων εναντίον της καταπιεστικής στρατιωτικής χούντας της Βιρμανίας και έχει ζητήσει την ελευθερία για την κ. Aung San Suu Kyi και άλλους πολιτικούς κρατουμένους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις εξακολουθούν να πυκνώνουν παρά τις συλλήψεις και τους φόβους βίαιης αντίδρασης από τις κυβερνητικές δυνάμεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του Δαλάι Λάμα της 23ης Σεπτεμβρίου 2007, στην οποία κάλεσε τις βιρμανικές αρχές να αποφύγουν την άσκηση βίας εναντίον των βουδιστών μοναχών και άλλων διαδηλωτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Σεπτεμβρίου η κατάσταση στην Βιρμανία συζητήθηκε σύντομα μόνο από το Συμβούλιο Ασφαλείας,

1.  χαιρετίζει τη θαρραλέα δράση των βιρμανών μοναχών και δεκάδων χιλιάδων άλλων ειρηνικών διαδηλωτών που αντιπαρατίθενται στο αντιδημοκρατικό και καταπιεστικό καθεστώς της Βιρμανίας·

2.  επαναλαμβάνει την έκκληση για άμεση απελευθέρωση και απόλυτη ελευθερία κινήσεων της κ. Aung San Suu Kyi·

3.  ζητεί επιμόνως από τις αρχές της Βιρμανίας να αποφύγουν οποιαδήποτε βίαια αντίδραση στις διαδηλώσεις και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν οι ανατριχιαστικές σκηνές σφαγής τις οποίες γνώρισε ο πλανήτης το 1988, αλλά αντίθετα να αναγνωρίσουν τη νομιμότητα των αιτημάτων που διατυπώνονται και να απελευθερώσουν τους διαδηλωτές και τους άλλους πολιτικούς κρατουμένους·

4.  ζητεί επιμόνως τη διακοπή της τρέχουσας παράνομης συνταγματικής διαδικασίας και την αντικατάστασή της με μια πλήρως αντιπροσωπευτική Εθνική Συνέλευση η οποία να περιλαμβάνει την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία (NLD) και τα άλλα πολιτικά κόμματα και ομάδες·

5.  καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ασχοληθεί επειγόντως με την κατάσταση στη Βιρμανία και να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει δράση προκειμένου να διευκολύνει την εθνική συμφιλίωση και τη μετάβαση στη δημοκρατία στη Βιρμανία· καλεί επίσης τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει τη δέουσα δράση·

6.  καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσει ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών κ. Ibrahim Gambari θα πραγματοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βιρμανία·

7.  καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να συνεννοηθεί επειγόντως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ASEAN και άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να προετοιμάσουν συντονισμένη σειρά επιπρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, που θα μπορούσαν να ληφθούν εναντίον του βιρμανικού καθεστώτος εάν αυτό δεν ανταποκριθεί στην έκκληση για επιστροφή στη δημοκρατία·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα στο πλαίσιο του Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να υποστηρίξει ενεργά το δημοκρατικό κίνημα και τις ΜΚΟ που εργάζονται για την αποκατάσταση της καλής διακυβέρνησης στη Βιρμανία·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις των μελών του ASEAN, την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία, το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_TA-PROV(2007)0384

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου