Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0363/2007Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0363/2007

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

26.9.2007

Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Birma

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0363/2007
Esitatud tekstid :
RC-B6-0363/2007
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Birma kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma kohta, eriti 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni[1];

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.  arvestades, et Kõikide Birma Buda Munkade Allianss on juhtinud massiliste rahulike meeleavalduste lainet Birma repressiivse sõjaväehunta vastu ning nõudnud vabadust Aung San Suu Kyile ja teistele poliitvangidele;

B.  arvestades, et meeleavaldused on laienenud, vaatamata arreteerimistele ja kartusele, et valitsusväed võivad vägivaldselt reageerida;

C.  arvestades dalai-laama 23. septembri 2007. aasta üleskutset, milles ta nõudis tungivalt, et Birma võimud hoiduksid vägivallast buda munkade ja teiste meeleavaldajate suhtes;

D.  arvestades, et 20. septembril arutati olukorda Birmas vaid lühidalt ÜRO Julgeolekunõukogus,

1.  tervitab buda munkade ja kümnete tuhandete teiste rahumeelsete meeleavaldajate vaprat tegutsemist Birma ebademokraatlikule ja repressiivsele režiimile vastu astumisel;

2.  kordab oma nõudmist vabastada viivitamatult Aung San Suu Kyi ning tagada talle liikumis- ja sõnavabadus;

3.  nõuab tungivalt, et Birma võimud hoiduksid mis tahes vägivalla kasutamisest meeleavaldajate suhtes, et ei korduks kohutav veresaun, mille tunnistajaks oli maailm 1988. aastal, ja et võimud tunnistaksid selle asemel esitatavate nõudmiste õiguspärasust ning vabastaksid vahistatud meeleavaldajad ja teised poliitvangid;

4.  nõuab praeguse ebaseadusliku põhiseadusliku protsessi peatamist ja selle asendamist täielikult esindusliku Rahvusliku Konvendiga, millesse oleksid kaasatud Rahvuslik Demokraatlik Liiga (NLD) ning teised erakonnad ja fraktsioonid;

5.  kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles tegelema Birma olukorraga pakilise küsimusena ja volitama ÜRO peasekretäri astuma samme, et aidata kaasa rahvuslikule leppimisele Birmas ja demokraatiale üleminekule; palub ÜRO Julgeolekunõukogul võtta asjakohaseid meetmeid;

6.  palub ÜRO Julgeolekunõukogul tagada ÜRO erisaadiku Ibrahim Gambari kavakohase Birma-visiidi kiire toimumine ning tema takistamatu liikumisvabadus ja juurdepääs;

7.  kutsub ELi nõukogu üles tegema koostööd Ameerika Ühendriikide, ASEANi ja rahvusvahelise üldsuse teiste liikmetega, et valmistada ette kooskõlastatud täiendavad meetmed, sealhulgas eesmärgistatud majandussanktsioonid, mida võidakse rakendada Birma režiimi suhtes, kui viimane kasutab vägivalda ja ei vasta nõudmisele pöörduda demokraatia teele;

8.  palub komisjonil eraldada demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahendi kaudu vajalikud vahendid, et toetada aktiivselt Birma demokraatlikku liikumist ja valitsusväliseid organisatsioone, mis tegutsevad Birmas hea valitsemistava taastamise nimel;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ASEANi riikide valitsustele, Rahvuslikule Demokraatlikule Liigale, riiklikule rahu- ja arengunõukogule ning ÜRO peasekretärile.