Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0363/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0363/2007

Keskustelut :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Äänestykset :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 55k
26.9.2007
PE394.802v01-00}
PE395.996v01-00}
PE395.997v01-00}
PE395.998v01-00}
PE395.999v01-00}
PE396.000v01-00} RC1
 
B6‑0363/2007}
B6‑0368/2007}
B6‑0369/2007}
B6‑0370/2007}
B6‑0371/2007}
B6‑0372/2007} RC1
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ja Colm Burke PPE-DE-ryhmän puolesta
   Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock ja Barbara Weiler PSE-ryhmän puolesta
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta
   Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ja Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta
   Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   UEN (B6‑0363/2007)
   GUE/NGL (B6‑0368/2007)
   ALDE (B6‑0369/2007)
   PSE (B6‑0370/2007)
   PPE-DE (B6‑0371/2007)
   Verts/ALE (B6‑0372/2007)
Burmasta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burmasta 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta ja erityisesti 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Burman buddhalaismunkkien liitto on johtanut massiivista rauhanomaisten mielenosoitusten aaltoa Burman sortavaa sotilasjunttaa vastaan ja vaatinut vapautta Aung San Suu Kyille ja muille poliittisille vangeille,

B.  ottaa huomioon, että mielenosoitukset ovat kasvaneet jatkuvasti huolimatta pidätyksistä ja hallituksen joukkojen pelätystä väkivaltaisesta reagoinnista,

C.  ottaa huomioon Dalain Laman 23. syyskuuta 2007 esittämän vetoomuksen, jossa hän kehotti Burman viranomaisia välttämään väkivaltaa buddhalaisia munkkeja ja muita mielenosoittajia vastaan,

D.  ottaa huomioon, että 20. syyskuuta Burman tilanteesta keskusteltiin ainoastaan lyhyesti YK:n turvallisuusneuvostossa,

1.  ylistää Burman munkkien ja kymmenientuhansien muiden rauhanomaisten mielenosoittajien rohkeaa toimintaa heidän vastustaessaan demokratian vastaista sortohallintoa Burmassa;

2.  toistaa vaatimuksensa Aung San Suu Kyin välittömästä vapauttamisesta ja täydellisestä liikkumis- ja mielipiteenvapaudesta;

3.  kehottaa Burman viranomaisia välttämään kaikkia mielenosoittajiin kohdistuvia väkivaltaisia vastatoimia ja varmistamaan, että maailman vuonna 1988 todistamat järkyttävät joukkomurhat eivät toistu ja että sen sijaan tunnustetaan esitettyjen vaatimusten legitiimiys ja vapautetaan vangitut mielenosoittajat sekä muut poliittiset vangit;

4.  pyytää lopettamaan nykyisen laittoman perustuslakiprosessin ja korvaamaan sen täysimääräisesti edustetulla kansalliskokouksella, johon osallistuvat myös kansallinen demokratialiitto NLD ja muut poliittiset puolueet ja ryhmät;

5.  pyytää YK:n turvallisuusneuvostoa käsittelemään kiireesti Burman tilannetta ja valtuuttamaan YK:n pääsihteerin toimimaan välittäjänä Burmassa helpottaakseen kansallisen sovinnon syntymistä ja siirtymistä demokratiaan ja YK:n yleiskokousta ryhtymään välittömästi asianmukaisiin toimiin;

6.  kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa varmistamaan, että YK:n erityislähettiläs Ibrahim Gambari toteuttaa mahdollisimman pian suunnitellun Burman-vierailunsa ja että hänelle annetaan liikkumisvapaus ja esteetön pääsy;

7.  kehottaa EU:n neuvostoa ottamaan kiireellisesti yhteyttä Yhdysvaltoihin, ASEANiin ja muihin kansainvälisen yhteisön jäseniin koordinoitujen lisätoimien valmistelemiseksi, mukaan luettuina kohdennetut talouspakotteet, joita voitaisiin määrätä Burman hallitusta vastaan, mikäli se turvautuu väkivaltaan eikä vastaa demokratiaan palaamista koskevaan pyyntöön;

8.  pyytää komissiota varaamaan riittävästi varoja ihmisoikeusrahoitusvälineen puitteissa tukeakseen aktiivisesti demokratialiikettä ja kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat hyvän hallintotavan palauttamiseksi Burmaan;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille, kansalliselle demokratialiitolle (NLD), Myanmarin rauhan ja kehityksen neuvostolle sekä YK:n pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2007)0384.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö