Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0363/2007

Pateikti tekstai :

RC-B6-0363/2007

Debatai :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Balsavimas :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 100kWORD 58k
26.9.2007
PE394.802v01-00}
PE395.996v01-00}
PE395.997v01-00}
PE395.998v01-00}
PE395.999v01-00}
PE396.000v01-00} RC1
 
B6‑0363/2007}
B6‑0368/2007}
B6‑0369/2007}
B6‑0370/2007}
B6‑0371/2007}
B6‑0372/2007} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ir Colm Burke PPE-DE frakcijos vardu
   Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock ir Barbara Weiler PSE frakcijos vardu
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella ir Annemie Neyts-Uyttebroeck PSE frakcijos vardu
   Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ir Marcin Libicki UEN frakcijos vardu
   Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu
   Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   UEN (B6‑0363/2007)
   GUE/NGL (B6‑0368/2007)
   ALDE (B6‑0369/2007)
   PSE (B6‑0370/2007)
   PPE-DE (B6‑0371/2007)
   Verts/ALE (B6‑0372/2007)
dėl Birmos

Europos Parlamento rezoliucija dėl Birmos 

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Birmos, ypač į 2007 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Birmos budistų vienuolių sąjunga vadovauja masinėms taikioms demonstracijoms prieš karinės chuntos priespaudą Birmoje ir pareikalavo išlaisvinti Aung San Suu Kyi ir kitus politinius kalinius,

B.  kadangi demonstracijos toliau auga, nepaisant suėmimų ir baimės, kad vyriausybės pajėgos imsis prievartos,

C.  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 23 d. Dalai Lamos kreipimąsi, kuriame jis ragino Birmos vadovus nenaudoti smurto prieš vienuolius budistus ir kitus protestų dalyvius,

D.  kadangi rugsėjo 20 d. JT Saugumo Taryba tik trumpai aptarė padėtį Birmoje,

1.  džiaugiasi drąsiais budistų vienuolių ir dešimčių tūkstančių kitų taikių demonstrantų veiksmais, nukreiptais prieš antidemokratinį ir represinį režimą Birmoje;

2.  dar kartą ragina nedelsiant išlaisvinti Aung San Suu Kyi ir jai suteikti visišką judėjimo ir išraiškos laisvę;

3.  ragina Birmos valdžios institucijas nesiimti smurtinių veiksmų per demonstracijas, užtikrinti, kad nepasikartotų pasibaisėtini skerdynių vaizdai, kuriuos visas pasaulis stebėjo 1988 m., ir ragina pripažinti pateiktų reikalavimų teisėtumą bei išlaisvinti sulaikytus demonstrantus ir kitus politinius kalinius;

4.  ragina nutraukti dabartinį neteisėtą konstitucijos rengimo procesą ir pakeisti jį plačiai atstovaujamo Nacionalinio Konvento veikla, įtraukiant Nacionalinę demokratijos lygą (NDL) ir kitas politines partijas ir grupes;

5.  ragina JT Saugumo Tarybą skubiai aptarti padėtį Birmoje ir suteikti JT Generaliniam Sekretoriui įgaliojimus imtis veiklos, siekiant palengvinti nacionalinį susitaikymą ir perėjimą prie demokratijos Birmoje, ir ragina JT Generalinę Asamblėją imtis atitinkamų veiksmų;

6.  ragina JT Saugumo Tarybą užtikrinti, kad JT specialusis pasiuntinys Ibrahim Gambari kuo greičiau įvykdytų savo planuotą apsilankymą Birmoje ir ragina užtikrinti, kad jam būtų suteikta nevaržoma judėjimo laisvė ir prieiga;

7.  ragina Europos Sąjungos Tarybą skubiai užmegzti ryšius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, ASEAN ir kitais tarptautinės bendruomenės nariais, siekiant parengti suderintų papildomų priemonių (įskaitant tikslines ekonomines sankcijas), kurių būtų galima imtis prieš Birmos režimą, jeigu jis imsis smurto ir nereaguos į raginimus atkurti demokratiją;

8.  prašo Komisijos skirti reikiamų lėšų, kurias galima naudoti taikant Žmogaus teisių ir demokratijos rėmimo priemonę, siekiant aktyviai paremti demokratinį judėjimą ir nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos tikslas – gero valdymo atkūrimas Birmoje;

9.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, ASEAN šalių vyriausybėms, Nacionalinei demokratijos lygai, Valstybės taikos ir vystymo tarybai ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2007)0384.

Teisinė informacija - Privatumo politika