Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B6-0363/2007

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0363/2007

Debates :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Balsojumi :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 106kWORD 55k
26.9.2007
PE394.802v01-00}
PE395.996v01-00}
PE395.997v01-00}
PE395.998v01-00}
PE395.999v01-00}
PE396.000v01-00} RC1
 
B6‑0363/2007}
B6‑0368/2007}
B6‑0369/2007}
B6‑0370/2007}
B6‑0371/2007}
B6‑0372/2007} RC1
Ievērojot Reglamenta 103.  panta 4.  punktu, iesniedza:
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt un Colm Burke PPE-DE grupas vārdā,
   Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock un Barbara Weiler PSE grupas vārdā,
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella un Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā,
   Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski un Marcin Libicki UEN grupas vārdā,
   Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt un Cem Özdemir Zaļo/ALE grupas vārdā,
   Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
   UEN (B6‑0363/2007)
   GUE/NGL (B6‑0368/2007)
   ALDE (B6‑0369/2007)
   PSE (B6‑0370/2007)
   PPE-DE (B6‑0371/2007)
   Zaļie/ALE (B6‑0372/2007)
par Birmu

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Birmu 

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Birmu, īpaši 2007. gada 6. septembra rezolūciju(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  tā kā Visu Birmas budistu mūku alianse Birmā ir kļuvusi par liela pret represīvo militāro huntu vērsta miermīlīgu demonstrāciju viļņa vadītāju un prasījusi atbrīvot Aung San Suu Kyi, kā arī citus politieslodzītos;

B.  tā kā neskatoties uz arestiem un bailēm no valdības spēku vardarbīgas reakcijas demonstrācijas turpina paplašināties;

C.  ņemot vērā Dalailamas 2007. gada 23. septembra aicinājumu, kurā viņš mudina Birmas varas iestādes atturēties no vardarbības pret budistu mūkiem un pārējiem protestētājiem;

D.  tā kā 20. septembrī ANO Drošības padomē stāvoklis Birmā tika apspriests tikai īsumā;

1.  augsti vērtē Birmas mūku un desmitiem tūkstošu pārējo demonstrantu drosmīgo rīcību, pretojoties antidemokrātiskajai un represīvajai varai Birmā;

2.  atkārtoti aicina nekavējoties atbrīvot Aung San Suu Kyi un nodrošināt viņai pilnīgu pārvietošanās un vārda brīvību;

3.  aicina Birmas pārvaldes iestādes nevērst pret demonstrācijām vardarbīgus atbildes pasākumus, lai nenāktos vēlreiz piedzīvot to šausminošo asinspirti, par kuras liecinieci pasaule kļuva 1988. gadā, bet tā vietā atzīt izteikto prasību leģitimitāti un atbrīvot apcietinātos demonstrāciju dalībniekus un citus politieslodzītos;

4.  aicina pārtraukt pašlaik notiekošo nelikumīgo konstitucionālo procesu un to aizstāt ar pilnīgas pārstāvības Nacionālo konventu, kura sastāvā būtu arī Nacionālā Demokrātijas līga (NLD) un citas politiskās partijas un grupas;

5.  aicina ANO Drošības padomi stāvokli Birmā uzskatīt par steidzamu jautājumu un pilnvarot ANO ģenerālsekretāru veikt pasākumus, kas ļautu Birmā panākt nacionālu izlīgumu un pāriet uz demokrātisku iekārtu, kā arī aicina ANO Ģenerālo asambleju rīkoties šai situācijai atbilstīgi;

6.  aicina ANO Drošības padomi nodrošināt, ka ANO Īpašais sūtnis Ibrahim Gambari veic savu plānoto Birmas apmeklējumu steidzami, kā arī nodrošināt, ka viņam ir netraucēta pārvietošanās brīvība un piekļuve;

7.  aicina ES Padomi steidzami sadarboties ar ASV, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju un citiem starptautiskās sabiedrības locekļiem, lai sagatavotu virkni saskaņotu papildu pasākumu, paredzot arī ekonomiskas sankcijas, ko varētu izmantot pret Birmas režīmu, ja tas atkal rīkotos vardarbīgi un nereaģētu uz aicinājumu atgriezties pie demokrātijas;

8.  aicina Komisiju Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta ietvaros paredzēt piemērotus līdzekļus, lai sniegtu atbalstu demokrātiskai kustībai un nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas ar mērķi atjaunot labu pārvaldi Birmā;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas dalībvalstu valdībām, Nacionālajai Demokrātijas līgai, Valsts Miera un attīstības padomei (SPDC) un ANO Ģenerālsekretāram.

(1) Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2007)0384

Juridisks paziņojums - Privātuma politika