Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B6-0363/2007

Teksty złożone :

RC-B6-0363/2007

Debaty :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Głosowanie :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 100kWORD 58k
26.9.2007
PE394.802v01-00}
PE395.996v01-00}
PE395.997v01-00}
PE395.998v01-00}
PE395.999v01-00}
PE396.000v01-00} RC1
 
B6‑0363/2007}
B6‑0368/2007}
B6‑0369/2007}
B6‑0370/2007}
B6‑0371/2007}
B6‑0372/2007} RC1
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt i Colm Burke, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock i Barbara Weiler, w imieniu grupy politycznej PSE
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella i Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy politycznej ALDE
   Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski i Marcin Libicki, w imieniu grupy politycznej UEN
   Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt i Cem Özdemir, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
   UEN (B6‑0363/2007)
   GUE/NGL (B6‑0368/2007)
   ALDE (B6‑0369/2007)
   PSE (B6‑0370/2007)
   PPE-DE (B6‑0371/2007)
   Verts/ALE (B6‑0372/2007)
w sprawie Birmy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Birmy 

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swe poprzednie rezolucje w sprawie Birmy, w szczególności rezolucję z dnia 6 września 2007 r.,(1)

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że stowarzyszenie birmańskich mnichów buddyjskich przeprowadziło szeroką falę demonstracji pokojowych przeciw represjom junty wojskowej w Birmie i zażądało uwolnienia Aung San Suu Kyi i innych więźniów politycznych.

B.  mając na uwadze, że demonstracje zwiększały się pomimo aresztowań i strachu przed użyciem przemocy ze strony sił rządowych,

C.  mając na uwadze apel Dalai Lamy z dnia 23 września 2007 r. w którym wezwał władze birmańskie do niestosowania przemocy wobec mnichów buddyjskich i innych protestujących.

D.  mając na uwadze, że w dniu 20 września Rada Bezpieczeństwa ONZ jedynie krótko omówiła kwestię Birmy,

1.  pochwala odważne działania mnichów buddyjskich i dziesiątek tysięcy innych demonstrantów pokojowych sprzeciwiających się antydemokratycznemu i represyjnemu reżimowi w Birmie;

2.  ponawia swoje wezwanie do natychmiastowego uwolnienia i udzielenia pełnej swobody poruszania się i wyrażania poglądów Aung San Suu Kyi,

3.  wzywa władze birmańskie do niestosowania przemocy wobec demonstrantów, do zapewnienia, że nie powtórzą się porażające sceny masakry, jakich byliśmy świadkami w roku 1988, oraz do uznania prawa do składanych żądań oraz do uwolnienia aresztowanych demonstrantów i innych więźniów politycznych;

4.  wzywa do zaprzestania obecnego bezprawnego procesu konstytucyjnego i zastąpienia go w pełni przedstawicielskim Konwentem Narodowym obejmującym NLD oraz inne grupy i partie polityczne;

5.  wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do niezwłocznego zajęcia się sytuacją w Birmie i do upoważnienia Sekretarza Generalnego ONZ do podjęcia działań w celu doprowadzenia do pojednania narodowego i przejścia do demokracji w Birmie, oraz wzywa Zgromadzenie Ogólne ONZ do podjęcia odpowiednich działań.

6.  wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do zapewnienia w trybie pilnym, że wysłannik specjalny ONZ Ibrahim Gambari odbędzie swoją zaplanowaną wizytę w Birmie gwarantując mu nieograniczoną wolność przemieszczania się i dostępu;

7.  wzywa Radę UE do nawiązania w trybie pilnym współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, państwami ASEAN i innymi członkami wspólnoty międzynarodowej w celu przygotowania skoordynowanej serii działań dodatkowych obejmujących sankcje gospodarcze, jakie można podjąć wobec reżimu birmańskiego, jeżeli ten nie zaprzestanie przemocy i nie odpowie na wezwanie do przywrócenia demokracji;

8.  wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich działań dostępnych w ramach Instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka, celem aktywnego wsparcia ruchów demokratycznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz przywrócenia dobrych rządów w Birmie;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządom państw ASEAN, Narodowej Lidze na rzecz Demokracji, Państwowej Radzie ds. Pokoju i Rozwoju oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2007)0348.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności