Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0400/2007Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0400/2007

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

24.10.2007

Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Sööda ja toiduainete hinnatõus

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0400/2007
Esitatud tekstid :
RC-B6-0400/2007
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon sööda ja toiduainete hinnatõusu kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 33;

–  võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni maa tootmisest kõrvaldamise kohta 2008. aastal;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et teravilja maailmaturuhinnad on viimastel kuudel oluliselt tõusnud ning riiklikud ja eravalduses olevad teraviljavarud on kahanenud viimase 40 aasta kõige madalamale tasemele;

B.  arvestades, et kõige viimased hinnangud näitavad, et EL-27 teraviljasaak jääb eelmise aasta saagist 8 miljonit tonni väiksemaks;

C.  arvestades, et 2006. aastal oli saak ainult 265,5 miljonit tonni, millest jäi käesoleval aastal sekkumisvarudeks napp 1 miljonit tonni;

D.  arvestades, et maailma viljavarusid on mõjutanud karmid ilmastikutingimused, eriti põuad ja üleujutused, mis on tõenäoliselt seotud kliimamuutusega;

E.  arvestades, et enamikus ELi liikmesriikides ei võimalda veel miski tõendada otsest ja pikaajalist seost teatud toodete hinna tõusu ja biokütuse nõudluse vahel, kuid et tuleb sellegipoolest märkida, et näiteks Ameerika Ühendriikides tingib maisi kasvatamise laiaulatuslik edendamine bioetanooli toomise eesmärgil otsest ja OECD poolt tunnistatud mõju sööda ning toiduainete hindadele;

F.  arvestades, et OECD 2007. aasta septembri uuringus biokütuste tootmise mõju kohta ülemaailmsele toiduainetega kindlustatusele ja bioloogilisele mitmekesisusele hoiatatakse, et ühelt poolt toiduainete- ja söödatootmise ning teiselt poolt kütuse vaheline konkurents maa ja ressursside pärast võib tõsta toiduainehindu sellises ulatuses, et see muudab toiduained kõige vaesematele inimestele ja piirkondadele raskesti kättesaadavaks;

G.  arvestades, et maailmas kasvab nõudlus toiduainete järele kiiremini kui pakkumine eriti seetõttu, et kasvavad sissetulekud ja pidevalt suurenev elanike arv areneva majandusega riikides nagu India ja Hiina kergitavad nõudlust eriti liha- ja piimatoodete järele ning seetõttu ka loomasööda järele;

H.  arvestades, et toiduainetega kindlustamatus on jätkuvalt reaalsus rohkem kui 854 miljonile inimesele, kellest umbes 820 miljonit elab arenguriikides;

I.  arvestades, et toiduainete jaehinnad ei ole püsinud elukallidusega samal tasemel ja tootjahinnad ei ole suutnud püsida jaehindadega samal tasemel;

J.  arvestades, mis rolli mängivad suured hulgiettevõtted ja väike hulk jaemüüjaid ELis toiduainete hindade määramisel, ning et nende kontsentreerumine on tekitanud domineeriva positsiooni läbirääkimistel tootjatega;

K.  arvestades, et segajõusööda kasvav maksumus tõstab loomakasvatussektori tootmiskulusid;

L.  arvestades, et viimase 15 aasta jooksul on ühine põllumajanduspoliitika Euroopa ühiskonna ja selle areneva majanduse survel juba põhjalikult muutunud, ning et otsetoetuste lahutamine toodangust annab talupidajatele võimaluse vastata turusignaalidele;

M.  arvestades, et EÜ asutamislepingu artiklis 33 on märgitud, et ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid on tagada toiduainetega varustamine ja toiduainete jõudmine tarbijateni mõistliku hinnaga;

Maa tootmisest kõrvaldamine

1.  tunneb heameelt ELi põllumajandusministrite hiljutise otsuse üle võtta vastu komisjoni ettepanek peatada maa tootmisest kõrvaldamise kohustused 2008. aastal;

2.  märgib, et komisjoni hinnangu kohaselt vabastab see samm umbes 2,9 miljonit hektarit teraviljakasvatuseks ja suurendab järgmise aasta saaki umbes 10 miljoni tonni võrra;

3.  tunneb kahetsust asjaolu üle, et nõukogu ei võtnud vastu parlamendi muudatusettepanekuid peatada maa tootmisest kõrvaldamine ka 2009. aastal ja loodab, et küsimus võetakse arutusele peatses ühise põllumajanduspoliitika terviseanalüüsis;

Toiduainete tootmine ja jaekaubandus

4.  võtab teadmiseks volinik Fischer Boeli hiljutised märkused, et liha ja lihatoodete hinnad võivad 2008. aastal tõusta kuni 30% sööda kallinemise tõttu;

5.  märgib, et 2007. aastal tõusnud piimahindade tõttu on tekkinud kiireloomuline vajadus tõsta natuke piimatootjate sissetulekut, kuid see tekitab probleeme tarbijatele ja muudab raskemaks näiteks koolidele ja haiglatele vajaliku piimatoodete koguse hankimise;

6.  märgib murega, et Euroopa linnulihatootjad peavad sööda eest maksma 40–60% rohkem kui möödunud aastal, eriti seetõttu, et sööt moodustab nende üldkuludest umbes 60%;

7.  rõhutab tungivalt, et toorainehind moodustab paljude toiduainete, eriti töödeldud toiduainete üldkuludest suhteliselt väikese osa ja et isegi pärast hiljutist nisuhinna tõusu moodustab nisu hind alla 10% leivapätsi jaehinnast Ühendkuningriigis ja alla 5% pika saia hinnast Prantsusmaal;

8.  palub komisjonil ja liikmesriikidel analüüsida tootjahinna ja suurte jaemüüjate kehtestatud hindade lahknevusi; rõhutab eriti, et komisjon peaks uurima jaemüügi kontsentreerumise tagajärgi, mille all kannatavad peamiselt väiketootjad, väikeettevõtted ja tarbijad ning kasutama kõiki tema käsutuses olevaid õiguslikke meetmeid turuvõimu kuritarvitamise tuvastamisel;

9.  nõuab, et komisjon lubaks otsetoetuste ettemaksmist karjakasvatusettevõtetele, eriti sellistele ettevõtetele, kes on haiguspuhangute (nt lammaste katarraalne palavik) ohvrid, kuna neil võivad loomasööda hindade kasvu tõttu tekkida tõsised rahavooprobleemid;

Biokütused

10.  rõhutab, et ainult väga väikest osa ELi teraviljatoodangust kasutatakse praegu biokütuste tootmiseks ja et ELi biokütuste eesmärgi täitmine 2020. aastal nõuab siiski ainult 15% ELi põllumaa kasutamist;

11.  märgib, et energiakultuuride kasvupind ELis on alates 2004. aastast suurenenud kümnekordselt 2,84 miljoni hektarini;

12.  rõhutab, et biokütused on praegu ainukesed fossiilkütuste asendajad, mida on turul laialdaselt saada ja mis on vastupidiselt fossiilkütustele taastuvad ja võivad oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside heidet;

13.  märgib, et kui ELis kasutatakse bioetanooli tootmiseks ühte tonni teravilja, tuleb sellest 40% tagasi loomasööda sektorisse kõrvalsaadustena;

14.  palub komisjonil ja liikmesriikidel siiski teise põlvkonna bioenergia kasutamise ja tootmise edendamiseks rohkem pingutada, sest bioenergia tootmisel töödeldakse rohkem sõnnikut ja põllumajandusjäätmeid kui esmaseid põllumajandustooteid;

15.  kutsub komisjoni üles teostama keskkonnale ja toiduainetega kindlustatusele avalduva mõju hindamist, mille juures võetakse arvesse praegust toiduainete ja taimsete kütteainete tootmise vahelist konkurentsi maa ja ressursside pärast, hinnatakse kliimamuutuste mõju ja võimalikke meetmeid toiduainete tootmiseks vajalike ressursside kahanemise vältimiseks;

Import ja eksport

16.  märgib tõsise murega, et segajõusööda ühe tonni maksumus on tõusnud 75 euro võrra ja see tõus jätkub söödateravilja terava puuduse tõttu, mis tähendab 10 miljardi euro suurust lisakulu ELi loomakasvatussektorile;

17.  võtab teadmiseks viimasel põllumajandusnõukogu kohtumisel tehtud avalduse kavatsuse kohta teha ettepanek teravilja impordimaksude kaotamiseks 2008. aastal, mis oleks vahendiks, mille abil lahendada raske olukord loomakasvatussektoris, eriti sealihasektoris;

18.  rõhutab, et sellised otsused võivad tegelikult nõrgendada ELi läbirääkimispositsiooni WTO läbirääkimistel turulepääsu osas;

19.  rõhutab, et selline otsus ei tohiks olla pretsedendiks teistele sektoritele, näiteks riisisektorile;

20.  lükkab tagasi kõik katsed kehtestada ELi põllumajandustoodetele ekspordikvoodid ja -maksud;

21.  nõuab, et kolmanda riigi ettevõtjate suhtes tuleb kohaldada sama ranget kontrolli nagu ELi tootjate suhtes;

22.  kutsub komisjoni üles koostama ülevaadet võimalikest pakkumise juhtimise ja toiduainetega kindlustatuse tagamise meetmetest, mille abil saaks ära hoida tulevasi järske sööda- ja toiduainehindade kõikumisi ning toiduaine- ja kütusetootmise vahelist laastavat konkurentsi;

Ülemaailmne toiduga kindlustamatus

23.  teab, et maailma toiduainete varude vähenemisel on tõsine ja konkreetne mõju arenguriikidele, kus sissetulekud on väikesed ja toidupuudus suur ja et prognooside kohaselt tõusevad nende riikide teravilja impordi kulud oluliselt, nii et aastal 2007/2008 kerkivad need senini kõige suurema summani ehk 28 miljardi dollarini ja mis on eelmise aasta niigi kõrgest tasemest umbes 14% kõrgem;

24.  märgib, et käesoleval aastal kulutavad arenguriigid kokku rekordiliselt 52 miljardit dollarit teravilja importimiseks;

25.  palub komisjonil hoolikalt analüüsida teravilja ja õliseemnete liigvähese pakkumise mõju kõige kergemini kahjustatavatele toiduainetootjatele ja -tarbijatele ELis ja kolmandates riikides, ning kavandada vahendeid ja meetmeid, et vältida toidutarnete häireid ja edasiste hinnatõusude inflatsioonilist mõju;

26.  palub komisjonil teha maailmaturu suundumuste põhjalik analüüs, mis hõlmaks ka toiduainete kasvavat nõudlust arenguriikides, et arutada alaliste mehhanismide loomist osana ühise põllumajanduspoliitika terviseanalüüsist, mis tagaksid tulevikus nõuetekohase pakkumise turul;

27.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.