Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0400/2007Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0400/2007

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

24.10.2007

depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind creşterea preţurilor la furaje şi la produsele alimentare

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0400/2007
Texte depuse :
RC-B6-0400/2007
Texte adoptate :

Rezoluţia Parlamentului European privind creşterea preţurilor la furaje şi la produsele alimentare

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 33 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

–  având în vedere Rezoluţia sa legislativă din 26 septembrie 2007 privind scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol în anul 2008,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, pe plan mondial, preţurile la cereale au crescut foarte mult în ultimele luni, iar rezervele publice şi private de cereale au scăzut până la cel mai mic nivel din ultimii 40 de ani;

B.  întrucât ultimele estimări arată că producţia de cereale din cele 27 de state membre va fi cu circa opt milioane de tone mai mică decât cea de anul trecut;

C.  întrucât recolta pe anul 2006 a fost de doar 265,5 milioane de tone, lăsând pentru regimul de intervenţie anul acesta numai un milion de tone;

D.  întrucât rezerva mondială de cereale a fost afectată de condiţii meteorologice neprielnice, în special de secete şi inundaţii, care sunt, probabil, asociate cu schimbările climatice;

E.  întrucât în majoritatea statelor membre este imposibil de stabilit o legătură directă şi pe termen lung între creşterea preţurilor la anumite produse şi cererea de bio-combustibil dar, totuşi, trebuie subliniat faptul că, în ţări precum SUA, politica activă de promovare a cultivării porumbului pentru producerea de bioetanol are un impact direct asupra preţurilor la furaje şi produsele alimentare şi întrucât acest fapt a fost recunoscut de OCDE;

F.  întrucât studiul OCDE din septembrie 2007 privind impactul producţiei de biocombustibili asupra siguranţei alimentare pe plan mondial şi asupra biodiversităţii avertizează că prin concurenţa pentru terenuri agricole şi pentru resurse între producţia de alimente şi de furaje, pe de o parte, şi de combustibili, pe de altă parte, s-ar putea ajunge la o creştere atât de mare a preţurilor la produsele alimentare, încât ar fi ameninţat accesul la hrană al populaţiilor şi regiunilor celor mai sărace;

G.  întrucât cererea mondială de hrană creşte mai repede decât oferta, nu în ultimul rând datorită creşterii veniturilor din ţările cu o economie emergentă cum ar fi India sau China, la care se adaugă creşterea populaţiei, conduc la creşterea cererii, în special pentru produsele din carne şi produsele lactate şi, prin urmare, şi pentru furaje;

H.  întrucât nesiguranţa alimentară continuă să reprezinte o realitate pentru peste 854 milioane de oameni, dintre care circa 820 de milioane se află în ţările în curs de dezvoltare;

I.  întrucât preţurile cu amănuntul la produsele alimentare nu au evoluat în acelaşi ritm cu costul vieţii, iar preţurile de la poarta fermelor nu s-au aliniat la preţurile cu amănuntul;

J.  întrucât principalele societăţi de vânzare cu ridicata şi un număr redus de mari comercianţi cu amănuntul care funcţionează pe piaţa UE dispun de o putere semnificativă de a stabili preţuri la produsele alimentare şi întrucât concentrarea acestora este atât de mare încât duce la o poziţie dominantă faţă de producători;

K.  întrucât preţul din ce în ce mai mare la furajele combinate conduce la creşterea costurilor de producţie în sectorul creşterii animale;

L.  întrucât, în ultimii 15 ani, politica agricolă comună a cunoscut schimbări foarte mari ca urmare a presiunii din partea societăţii europene şi a economiei comunitare aflate în proces de evoluţie şi întrucât sistemul decuplării le oferă fermierilor oportunitatea de a răspunde la semnalele pieţei;

M.  întrucât articolul 33 din Tratatul CE prevede că garantarea siguranţei aprovizionărilor şi asigurarea unor preţuri rezonabile de livrare către consumatori reprezintă obiective ale politicii agricole comune;

Scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol

1.  saluta decizia recentă a Miniştrilor Agriculturii din UE de a adopta propunerea Comisiei de suspendare a obligaţiilor de scoatere temporară a terenurilor din circuitul agricol în 2008;

2.  ia act de estimările Comisiei confirm cărora acest demers va disponibiliza în jur de 2,9 milioane de hectare pentru producţia de cereale şi va conduce la creşterea producţiei pentru anul viitor cu circa 10 milioane de tone;

3.  regretă faptul că Consiliul nu a adoptat amendamentele Parlamentului de a suspenda scoaterea temporară de terenuri din circuitul agricol şi pentru anul 2009 şi se aşteaptă ca această problemă să fie discutată la apropiatul Bilanţ al PAC;

Producţia şi vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare

4.  ia act de recentele comentarii ale comisarului Fischer Boel conform cărora preţurile la carne şi produsele din carne ar putea creşte cu până la 30% în 2008 din cauza costurilor ridicate la furaje;

5.  constată faptul că preţurile crescute la lapte în 2007 au condus la o creştere mică, dar de care era nevoie urgent, a veniturilor producătorilor de lapte, dar este problematică pentru consumatori şi pentru producţia cantităţii cerute de produse lactate pentru şcoli şi spitale, de exemplu;

6.  constată cu îngrijorare că producătorii europeni de carne de pasăre trebuie să plătească cu 40%-60% mai mult pentru furaje decât acum un an, dat fiind în special faptul că furajele reprezintă în jur de 60% din costurile lor totale;

7.  subliniază în mod deosebit faptul că costul materiei prime reprezintă o parte relativ minoră din costul total al multor produse alimentare, în special alimentele prelucrate şi că chiar şi după recentele majorări ale preţului grâului, costul grâului reprezintă mai puţin de 10% din preţul cu amănuntul al unei franzele de pâine în Marea Britanie şi mai puţin de 5% din cel al unei „baguette” în Franţa;

8.  invită Comisia şi statele membre să analizeze discrepanţele dintre preţurile de la poarta fermei şi cele practicate de cei mai importanţi comercianţi cu amănuntul; subliniază, în special, faptul că Comisia ar trebui să investigheze efectele concentrării în sectorul comerţului cu amănuntul, mai ales în dezavantajul micilor producători, micilor întreprinderi şi consumatorilor şi să utilizeze toate mijloacele juridice disponibile dacă se identifică abuzuri de poziţie dominantă pe piaţă;

9.  îndeamnă Comisia să autorizeze plăţile directe anticipate pentru crescătorii de animale, în special pentru cei afectaţi de apariţia unor epidemii (de exemplu febra catarală ovină), având în vedere că pot întâmpina dificultăţi importante privind lichidităţile din cauza majorării preţurilor furajelor;

Bio-combustibili

10.  subliniază faptul că doar o foarte mică parte din producţia de cereale a UE este utilizată în momentul actual pentru producţia de biocombustibil şi că atingerea obiectivelor UE în materie de biocombustibili pentru anul 2020 ar necesita folosirea a doar 15% din suprafaţa arabilă a UE;

11.  constată că suprafaţa arabilă a UE pentru culturi energetice a crescut de zece ori din 2004, până la 2,84 milioane hectare;

12.  subliniază faptul că biocombustibilul este în momentul actual singurul substitut disponibil pe piaţă pe scară largă pentru combustibilii fosili şi, spre deosebire de combustibilii fosili, este regenerabil şi poate genera reduceri importante ale emisiilor de gaze cu efect de seră;

13.  constată că dintr-o tonă de cereale utilizată în UE pentru producţia de bioetanol, un procent de până la 40% se recuperează pentru sectorul furajelor sub formă de subproduse;

14.  totuşi, invită Comisia şi statele membre să ia mai multe măsuri pentru promovarea utilizării şi producerii bioenergiei de a doua generaţie, care implică prelucrarea mai degrabă a gunoiului de grajd şi deşeurilor agricole, decât a produselor agricole primare;

15.  invită Comisia să realizeze o evaluare a impactului asupra mediului şi siguranţei alimentare, care să ţină seama de concurenţa actuală pentru terenuri agricole şi resurse între producţia de alimente şi producţia de combustibili din plante, inclusiv impactul schimbării climatice şi posibile măsuri pentru evitarea epuizării resurselor pentru producţia de alimente;

Importuri şi exporturi

16.  constată cu deosebită preocupare că costul furajelor combinate s-a majorat cu 75 EUR pe tonă şi continuă să crească ca urmare a penuriei de cereale furajere şi că acest fapt reprezintă un cost suplimentar de 10 miliarde EUR pentru sectorul creşterii animalelor;

17.  ia act de anunţul făcut la ultima reuniune a Consiliului pentru agricultură privind intenţia de a propune eliminarea taxelor de import la cereale pentru anul 2008 ca soluţie la situaţia dificilă în care se află sectorul creşterii animalelor, în special producţia de carne de porc;

18.  subliniază faptul că astfel de decizii pot slăbi de fapt poziţia de negociere a UE privind accesul pe piaţă în cadrul negocierilor OMC;

19.  subliniază faptul că această decizie nu trebuie să fie folosită ca precedent pentru alte sectoare precum cel al orezului;

20.  respinge orice măsuri de a impune contingente la export şi tarife pentru producţia agricolă a UE;

21.  solicită ca producătorii din ţări terţe să fie supuşi aceluiaşi regim de controale stricte ca şi producătorii din UE;

22.  invită Comisia să realizeze inventarierea măsurilor posibile de gestionare a ofertei şi siguranţei alimentare care ar putea preveni volatilitatea extremă a preţurilor furajelor şi produselor alimentare şi concurenţa nedurabilă între producţia de alimente şi cea de carburanţi;

Nesiguranţa alimentară la nivel mondial

23.  este conştient că reducerea rezervelor alimentare mondiale are un impact grav şi deosebit asupra ţărilor în curs de dezvoltare cu venituri reduse şi deficit alimentar şi că factura totală pentru importurile de cereale a acestor ţări se preconizează să se majoreze considerabil, ajungând la un nivel record de 28 de miliarde USD în 2007/2008, cu aproximativ 14% mai mult faţă de nivelul deja ridicat al anului trecut;

24.  constată că, în ansamblu, ţările în curs de dezvoltare vor cheltui o sumă record de 52 miliarde USD pentru importurile de cereale;

25.  solicită Comisiei să analizeze cu atenţie efectele penuriei de cereale şi seminţe oleaginoase asupra celor mai vulnerabili producători şi consumatori din UE şi din ţările terţe şi să prezinte propuneri de instrumente şi măsuri pentru prevenirea perturbărilor în furnizarea de alimente şi a efectelor inflaţioniste ale creşterii în continuare a preţurilor;

26.  invită Comisia să realizeze o analiză profundă a tendinţelor pieţei mondiale, în care să includă creşterea cererii de alimente din ţările în curs de dezvoltare pentru lua în discuţie, în cadrul Bilanţului PAC, crearea unui mecanism permanent de garantare a unei aprovizionări adecvate a pieţei în viitor;

27.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.