Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0400/2007Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0400/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

24.10.2007

ktorý v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o zvyšovaní cien krmív a potravín

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0400/2007
Predkladané texty :
RC-B6-0400/2007
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o zvyšovaní cien krmív a potravín

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 33 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 26. septembra 2007 o vyňatí pôdy z produkcie na rok 2008,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sa svetové ceny obilia v posledných mesiacoch dramaticky zvýšili a súkromné, ako aj verejné zásoby obilia klesli na najnižšiu úroveň za posledných 40 rokov,

B.  keďže posledné odhady hovoria, že úroda obilia v EÚ – 27 bude o asi 8 miliónov ton nižšia než v minulom roku,

C.  keďže úroda v roku 2006 bola iba 265,5 miliónov ton, pričom na intervenciu v tomto roku zostal iba jeden milión ton,

D.  keďže svetové zásoby obilia sú ovplyvnené nepriaznivými poveternostnými podmienkami, najmä suchom a záplavami, ktoré sú pravdepodobne spojené s klimatickými zmenami,

E.  keďže vo väčšine členských štátov EÚ je nemožné identifikovať priamu a dlhodobú spojitosť medzi zvýšením cien určitých produktov a dopytom po biopalivách, avšak je potrebné zdôrazniť, že v krajinách ako USA má aktívna politika podpory pestovania kukurice na výrobu bioetanolu priamy vplyv na ceny krmív a potravín; a keďže to uznala aj OECD,

F.  keďže štúdia OECD zo septembra 2007 o vplyve výroby biopalív na celosvetovú potravinovú bezpečnosť a biodiverzitu varuje, že konkurencia v oblasti využívania pôdy a zdrojov medzi výrobcami potravín a krmiva na jednej strane a v oblasti paliva na strane druhej by mohla viesť k takému zvýšeniu cien, že by to ohrozilo prístup najchudobnejších ľudí a regiónov k potrave,

G.  keďže svetový dopyt po potravinách rastie rýchlejšie než ich ponuka, v neposlednom rade preto, že rastúce príjmy v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako sú India a Čína, v kombinácii s rastúcim počtom obyvateľstva stupňujú dopyt najmä po mäse a mliečnych výrobkoch, a teda aj po krmive,

H.  keďže vyše 854 miliónov ľudí nemá zabezpečené zásobovanie potravinami, pričom asi 820 miliónov z nich žije v rozvojových krajinách,

I.  keďže maloobchodné ceny nedržia krok s nákladmi na živobytie a výstupné ceny sa vzdialili od maloobchodných cien,

J.  keďže najväčšie veľkoobchodné spoločnosti a menší počet veľkých maloobchodných predajcov v EÚ majú dostatočne veľkú silu na to, aby určovali ceny potravín a keďže sú koncentrované do takej miery, že sa vo vzťahu k výrobcom nachádzajú v dominantnom postavení,

K.  keďže rastúce ceny kŕmnych zmesí spôsobujú zvyšovanie výrobných nákladov v odvetví živočíšnej výroby,

L.  keďže za posledných 15 rokov už Spoločná poľnohospodárska politika prešla dramatickými zmenami v reakcii na tlak zo strany európskej spoločnosti a jej ekonomiky, ktorá prechádza vývojom, a keďže oddelenie (tzv. decoupling) poskytuje farmárom príležitosť reagovať na signály trhu,

M.  keďže v článku 33 Zmluvy o ES sa uvádza, že zabezpečenie dostupnosti zásob a zabezpečenie, že zásoby sa dostanú k spotrebiteľom za primerané ceny, sú cieľmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky,

Pôda vyňatá z produkcie

1.  víta nedávne rozhodnutie ministrov poľnohospodárstva EÚ prijať návrh Komisie o zrušení záväzkov v súvislosti s vyňatím pôdy z produkcie na rok 2008;

2.  poukazuje na odhad Komisie, že týmto opatrením sa uvoľní okolo 2,9 milióna hektárov na produkciu obilia a úroda v budúcom roku sa zvýši asi o 10 miliónov ton;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada neprijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, ktoré sa snažili pozastaviť vyňatie pôdy aj na rok 2009, a očakáva, že touto otázkou sa bude zaoberať najbližšia revízia SPP;

Výroba potravín a maloobchodný predaj

4.  berie na vedomie nedávne vyjadrenia komisárky Fischer-Boelovej, že ceny mäsa a mäsových výrobkov by sa mohli v dôsledku nárastu cien krmív zvýšiť v roku 2008 až o 30 %;

5.  konštatuje, že zvýšenie ceny mlieka v roku 2007 predstavuje malé, ale nevyhnutne potrebné zvýšenie príjmov poľnohospodárov produkujúcich mlieko, prináša však problémy spotrebiteľom a sťažuje zabezpečovanie požadovaných dodávok mliečnych výrobkov, napríklad pre školy a nemocnice;

6.  so znepokojením berie na vedomie, že európski chovatelia hydiny musia platiť za krmivo o 40 – 60 % viac než pred rokom, najmä preto, že krmivo tvorí okolo 60 % ich celkových nákladov;

7.  čo najdôraznejšie upozorňuje, že náklady na suroviny sú relatívne malou zložkou celkovej ceny mnohých potravinárskych výrobkov, najmä spracovaných potravín, a že aj po nedávnom zvýšení cien pšenice zodpovedajú náklady na ňu menej než 10 % maloobchodnej ceny bochníka chleba v Spojenom kráľovstve a menej než 5 % percentám ceny bagety vo Francúzsku;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali nezrovnalosti medzi výstupnými cenami a cenami, ktoré stanovujú najvýznamnejší maloobchodní predajcovia; poukazuje predovšetkým na to, že Komisia by mala preskúmať účinky koncentrácie v maloobchodnom sektore, najmä pokiaľ sú tým znevýhodnení malí výrobcovia, malé podniky a spotrebitelia, a mala by využiť všetky právne opatrenia, ktoré má k dispozícii, v prípade ak sa zistia prípady zneužívania postavenia na trhu;

9.  vyzýva Komisiu, aby schválila vyplatenie priamych platieb chovateľom z EÚ formou preddavkov, a to najmä tým, ktorí boli postihnutí epidémiami chorôb (napr. katarálnou horúčkou oviec), pretože hrozí, že v dôsledku zvýšenia cien krmív budú mať vážne problémy s finančnými tokmi;

Biopalivá

10.  zdôrazňuje, že len veľmi malý podiel produkcie obilia EÚ sa v súčasnosti používa na výrobu biopalív a že splnenie cieľov EÚ v oblasti biopalív v roku 2020 bude stále vyžadovať využitie len 15 % ornej pôdy EÚ;

11.  konštatuje, že výmera pôdy v EÚ, na ktorej sa pestujú energetické plodiny, sa od roku 2004 zvýšila desaťnásobne a dosahuje 2,84 milióna hektárov;

12.  zdôrazňuje, že biopalivá sú v súčasnosti jedinou náhradou za fosílne palivá, ktoré sú vo veľkej miere dostupné na trhu, a na rozdiel od fosílnych palív sú obnoviteľné a môžu výrazne znížiť emisie skleníkových plynov;

13.  konštatuje, že ak sa v EÚ použije jedna tona obilnín na výrobu bioetanolu, až do 40 % sa vráti do krmovinárskeho sektora vo forme vedľajšieho produktu;

14.  napriek tomu vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili viac na podporu využívania a výroby bioenergie druhej generácie, ktorá skôr zahŕňa spracovanie hnojiva a poľnohospodárskeho odpadu než prvotné poľnohospodárske produkty;

15.  vyzýva Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu na životné prostredie a potravinovú bezpečnosť, pri ktorom zoberie do úvahy existujúci konkurenčný vzťah medzi výrobcami potravín a výrobcami paliva na rastlinnom základe v oblasti využívania pôdy a zdrojov vrátane vplyvu na zmenu klímy a prípadných opatrení zabraňujúcich ďalšiemu vyčerpávaniu zdrojov potravinárskej výroby;

Dovoz a vývoz

16.  s vážnym znepokojením berie na vedomie, že náklady na kŕmne zmesi sa zvýšili o 75 EUR za tonu a v dôsledku akútneho nedostatku kŕmneho obilia ďalej rastú a že to pre živočíšnu výrobu EÚ predstavuje dodatočné zvýšenie nákladov o 10 miliárd EUR;

17.  poukazuje na oznámenie z posledného zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva o zámere podať návrh na zrušenie dovozného cla za obilie na rok 2008 ako prostriedku riešenia ťažkej situácie v odvetví živočíšnej výroby, najmä v sektore chovu ošípaných;

18.  upozorňuje, že takéto rozhodnutia môžu v skutočnosti oslabiť rokovaciu pozíciu EÚ v rámci WTO v súvislosti s prístupom na trh;

19.  zdôrazňuje, že toto rozhodnutie by nemalo slúžiť ako precedens pre ďalšie odvetvia, napríklad pestovanie ryže;

20.  odmieta akékoľvek kroky na zavedenie vývozných kvót a ciel v poľnohospodárskej výrobe EÚ;

21.  žiada, aby sa na subjekty tretích krajín vzťahovali rovnako prísne kontroly ako na výrobcov EÚ;

22.  vyzýva Komisiu, aby zmapovala možné opatrenia týkajúce sa riadenia dodávok a potravinovej bezpečnosti, ktoré by mohli zabrániť ďalšej extrémnej nestabilite cien krmiva a potravín a neúnosnej hospodárskej súťaži medzi výrobcami potravín a paliva;

Svetový nedostatok potravinovej bezpečnosti

23.  uvedomuje si, že zníženie svetových zásob potravín má vážny a osobitný vplyv na krajiny s nízkymi príjmami a deficitom potravín v rozvojovom svete, kde sa predpokladá značné zvýšenie celkových nákladov za dovoz obilia, a to na rekordnú výšku 28 miliárd dolárov v roku 2007/08, t. j. zvýšenie o 14 % z vlaňajšej, už aj tak vysokej úrovne;

24.  konštatuje, že rozvojové krajiny celkovo spotrebujú na dovoz obilnín rekordných 52 miliárd USD;

25.  vyzýva Komisiu, aby vykonala podrobnú analýzu vplyvu, ktorý má nedostatočné zásobovanie obilím a olejninami na najohrozenejších výrobcov a spotrebiteľov potravín v EÚ a v tretích krajinách, ako aj predložila návrhy nástrojov a opatrení, ktoré zabránia nepravidelnému zásobovaniu a inflačným tlakom na základe ďalšieho zvyšovania cien;

26.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala hĺbkovú analýzu trendov na svetovom trhu vrátane rastúceho dopytu po potravinách v rozvojových krajinách, aby mohla v rámci zdravotnej kontroly SPP posúdiť vytvorenie trvalých mechanizmov na zabezpečenie primeraného zásobovania trhu v budúcnosti;

27.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.