Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0454/2007Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0454/2007

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

14.11.2007

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om Somalia

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0454/2007
Indgivne tekster :
RC-B6-0454/2007
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Somalia

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Somalia,

−  der henviser til Den Højtstående Repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Javier Solanas og kommissær Louis Michels tidligere erklæringer om Somalia,

−  der henviser til erklæringen fra fyrre internationale og nationale ngo'er, hvor de giver udtryk for foruroligelse over den humanitære katastrofe, der er under udvikling i Somalia,

−  der henviser til den plan for national forsoning, der er fremsat i FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1744, som vedtoges i februar 2007, efter Etiopiens sejr over sammenslutningen af islamiske domstole,

−  der henviser til det kommende topmøde mellem EU og Afrika i Lissabon den 8. og 9. december 2007,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at mindst 80 personer er blevet dræbt under de seneste kampe mellem oprørerne i sammenslutningen af islamiske domstole og Etiopiens og overgangsregeringens allierede tropper,

B.  der minder om, at Somalia ikke har haft nogen fungerende regering, siden Said Barres styre blev afsat i 1991, og siden da har den politiske situation været præget af anarki, kampe mellem de forskellige klaner og lovløshed,

C.  der henviser til, at FN's Flygtningehøjkommissariat anslår, at mindst 100 000 personer er blevet fordrevet under de seneste kampe mellem sammenslutningen af islamiske domstole og Etiopiens og overgangsregeringens allierede tropper, at adskillige civile er blevet dræbt under disse kampe og at den øvrige befolknings sikkerhed giver anledning til alvorlig bekymring,

D.  der henviser til, at forværringen af sikkerhedssituationen i Somalias hovedstad Mogadishu har bevirket, at nationale og internationale ngo'er ikke har kunnet yde hjælp under den humanitære katastrofe, der er under udvikling, og reagere på nødsituationer,

E.  der henviser til, at ifølge Food Security Analysis Unit (FSAU) anslås 38 000 børn under fem år i landbefolkningen at være akut underernærede, og 10 000 anslås at være alvorligt underernærede og i fare for at dø, hvis de ikke modtager passende hjælp,

F.  der henviser til, at der er bekræftet koleratilfælde i området, og at det derfor er vigtigt, at der hurtigst muligt træffes forholdsregler med henblik på at etablere sikre vandforsyninger og sanitetsforhold for internt fordrevne for at inddæmme sygdommens spredning,

G.  der henviser til, at ifølge FN's kontor for koordination af humanitære anliggender i Somalia (OCHA) er ca. 450 000 personer blevet fordrevet af kampene i 2007, hvorved det samlede antal fordrevne personer i Somalia når op på over 850 000, når man medregner de ca. 400 000 personer, der er blevet fordrevet, efter borgerkrigen startede i 1990'erne,

H.  der påpeger, at ca. 1,5 millioner somaliere ud af en befolkning på 10 millioner indbyggere har behov for international hjælp,

I.  der er bekymret over den langvarige borgerkrig i Somalia og dens betydning for både freds- og forsoningsprocessen i dette land og sikkerheden og stabiliteten på Afrikas Horn som helhed,

J.  der henviser til, at den somaliske premierminister, Ali Mohamed Gedi, er trådt tilbage efter et opgør med præsidenten, Abdullah Ahmed Yusuf, hvilket har forværret det politiske dødvande i landet,

K.  der henviser til, at oprørerne i sammenslutningen af islamiske domstole boykottede et forsoningsmøde, som overgangsregeringen havde taget initiativet til i sidste måned, og at Etiopiens premierminister, Meles Zenawi, har udtalt, at de etiopiske styrker vil blive trukket tilbage, når den fredsbevarende styrke fra Den Afrikanske Union ankommer til Mogadishu,

L.  der henviser til, at oprørerne i sammenslutningen af islamiske domstole har udelukket al politisk kontakt med regeringen, så længe den etiopiske hær er til stede i Somalia, og at en forlængelse af Etiopiens intervention yderligere komplicerer situationen i området på samme måde som andre landes påståede støtte til sammenslutningen af islamiske domstole - med særlig henvisning til Eritrea,

M.  der henviser til, at gerningsmændene til de fleste af drabene på journalister i 2007 fortsat ikke er fundet, og at somaliske regeringsembedsmænd hidtil konsekvent har undladt at fordømme drabene og langt mindre at efterforske, anholde eller retsforfølge nogen, der har forbindelse med disse drab,

1.  fordømmer stærkt de alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret og folkeretten på menneskerettighedsområdet, som alle parter i konflikten i Somalia har begået; kræver, at fjendtlighederne øjeblikkeligt bringes til ophør; kræver, at alle krigsførende grupper afstår fra vilkårlige angreb på civile, og at et uafhængigt panel undersøger krigsforbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne;

2.  minder om, at det internationale samfund og alle parter i den nuværende konflikt har et ansvar for at beskytte civile, tillade levering af hjælp, opretholde mulighederne for at yde nødhjælp og garantere nødhjælpsarbejderes sikkerhed; kræver derfor, at vilkårene for en passende reaktion på den humanitære katastrofe i Somalia straks tilvejebringes;

3.  advarer om, at medmindre det internationale samfund træffer stærke og hurtige foranstaltninger for at stabilisere og gradvis forbedre situationen, er der en klar risiko for, at konflikten i Somalia udvikler sig til en regional krig, der berører hele Afrikas Horn;

4.  opfordrer det internationale samfund til at øge og opretholde den diplomatiske indsats for at bringe den igangværende vold til ophør og til at foreslå en permanent mekanisme for forhandling om og overvågning af en øjeblikkelig våbenhvile;

5.  opfordrer overgangsregeringen til sammen med centrale aktører i Somalia at indlede en høringsproces, der skal føre til udnævnelsen af en ny premierminister; opfordrer alle berørte parter i Somalia til at intensivere deres bestræbelser hen imod politisk dialog og til fortsat at fokusere på en genoptagelse af den proces, der er fastlagt i overgangsforfatningen; understreger, at en vellykket dialog og forsoning er afgørende for at sikre frie og retfærdige valg i 2009 og tilvejebringe varig fred og stabilitet i Somalia;

6.  kræver, at al fremmed militær intervention i Somalia bringes til ophør;

7.  kræver, at civilsamfundets og navnlig kvindernes rolle i civilsamfundet styrkes i den nationale forsoningsproces;

8.  glæder sig over Den Afrikanske Unions indsats for at samle en fredsbevarende styrke, der skal bistå med den nationale forsoningsproces, men beklager, at kun 1 600 soldater af de 8 000, som Den Afrikanske Union havde indvilliget i at sende, rent faktisk er blevet udstationeret; opfordrer derfor Den Afrikanske Union til at henstille til sine medlemsstater at opfylde deres forpligtelser med hensyn til at bidrage til den fredsbevarende styrke; opfordrer i denne forbindelse EU til at øge sin indsats for at yde den nødvendige politiske, økonomiske og logistiske støtte til udstationeringen af den fredsbevarende styrke fra Den Afrikanske Union og til at tage alle andre skridt, der kan lette fredsprocessen;

9.  opfordrer det internationale samfund til at styrke den diplomatiske indsats hen imod fred og stabilitet i Somalia og til at undgå forsimplede opfattelser af terrortruslerne på Afrikas Horn, der undertiden anvendes til at bortlede opmærksomheden fra interne problemer og bane vejen for udenlandsk militær intervention;

10.  gentager sin opfordring til den internationale kontaktgruppe for Somalia, der består af Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union, De Forenede Stater, Sverige, Norge, Italien, Tanzania m.fl., om at fremme en positiv politisk udvikling og samarbejdet med aktører i Somalia med henblik på at støtte gennemførelsen af overgangsforfatningen og etableringen af overgangsinstitutionerne, tilvejebringe effektiv regeringsførelse og stabilitet og tage hensyn til det internationale samfunds bekymringer om terrorisme;

11.  opfordrer det internationale samfund, og navnlig EU, til at øge den humanitære bistand til internt fordrevne personer og befolkninger i nød;

12.  kræver nøje og fornyet anvendelse og overvågning af våbenembargoen mod Somalia, der indførtes af FN i 1992, og som der udvises ringe respekt for; kræver, at de, der overtræder våbenembargoen mod Somalia, for fremtiden holdes ansvarlige;

13.  understreger navnlig det presserende behov for, at journalister beskyttes, og fordømmer den somaliske regerings systematiske chikanering af journalister, dens lukning af medier og dens undladelse af at efterforske drabene på journalister, hvilket i alvorlig grad har skadet den uafhængige nyhedsdækning i Somalia; opfordrer den somaliske overgangsregering til at undersøge disse angreb og standse sin egen chikanering af medierne;

14.  opfordrer deltagerne i topmødet mellem EU og Afrika til at behandle den alvorlige situation i Somalia som et hastende spørgsmål;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, generalsekretærerne for Den Afrikanske Union, FN og IGAD, lederen af Somalias overgangsregering, Etiopiens regering og det panafrikanske parlament.