Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0454/2007Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0454/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

14.11.2007

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Somaliasta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0454/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0454/2007
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Somaliasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Somalian tilanteesta,

–  ottaa huomioon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin Javier Solanan sekä komission jäsenen Louis Michelin aiemmat julkilausumat,

–  ottaa huomioon 40 kansainvälisen ja kansallisen valtioista riippumattoman järjestön allekirjoittaman julkilausuman, jossa nämä ilmaisivat huolestumisensa vallitsevasta humanitaarisesta katastrofista,

–  ottaa huomioon kansallista sovintoa koskevan suunnitelman, joka esitettiin helmikuussa 2007 annetussa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1744 sen jälkeen, kun Etiopia sai voiton islamilaisten tuomioistuinten liitosta,

–  ottaa huomioon Lissabonissa 8.–9. joulukuuta 2007 järjestettävän Euroopan unionin ja Afrikan huippukokouksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ainakin 80 ihmistä on saanut surmansa islamilaisten tuomioistuinten liiton kapinallisten ja liittoutuneiden Etiopian ja siirtymäkauden liittovaltiohallituksen joukkojen välisissä viimeaikaisissa yhteenotoissa,

B.  ottaa huomioon, että Somaliassa ei ole ollut toimivaa hallitusta sen jälkeen, kun Said Barren hallinto syrjäytettiin vuonna 1991, ja katsoo, että poliittinen tilanne on tästä saakka ollut sekasorron vallassa, ja sitä ovat leimanneet klaanien väliset taistelut ja ryöstely,

C.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisviraston arvion mukaan ainakin 100 000 ihmistä on joutunut siirtymään islamilaisten tuomioistuinten liiton ja liittoutuneiden Etiopian ja siirtymäkauden liittovaltiohallituksen joukkojen viimeaikaisten yhteenottojen tieltä; ottaa huomioon, että kyseisissä yhteenotoissa on kuollut lukuisia siviilejä; katsoo, että alueella vielä asuvien ihmisten turvallisuus on suuri huolen aihe,

D.  panee merkille, että Somalian pääkaupungin Mogadishun huonontuva turvallisuustilanne on aiheuttanut sen, että kansalliset ja kansainväliset valtioista riippumattomat järjestöt eivät ole pystyneet torjumaan vallalla olevaa humanitaarista katastrofissa ja vastaamaan hätätilanteisiin,

E.  ottaa huomioon, että elintarvikevarmuutta analysoivan yksikön (FSAU) mukaan maaseutuväestön joukossa on arviolta 38 000 alle 5-vuotiasta lasta, jotka kärsivät ankarasta aliravitsemuksesta, ja arviolta 10 000 vakavasti aliravittua lasta, jotka ovat vaarassa kuolla ilman asianmukaista hoitoa,

F.  ottaa huomioon, että alueella on tavattu koleraa; katsoo tästä syystä, että on ryhdyttävä kiireesti toimiin turvallisen veden ja saniteettitilojen tarjoamiseksi maan sisällä siirtymään joutuneille henkilöille, jotta voidaan estää tautien leviäminen,

G.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston OCHA:n mukaan 450 000 ihmistä on joutunut siirtymään vuoden 2007 taistelujen aikana Somaliassa, mikä nostaa siirtymään joutuneiden ihmisten lukumäärän Somaliassa yli 850 000:een, joista 400 000 on siirretty sen jälkeen, kun sisällissota alkoi 1990-luvulla,

H.  ottaa huomioon, että Somalian 10 miljoonan ihmisen väestöstä arviolta 1,5 miljoonaa tarvitsee kansainvälistä apua,

I.  on huolestunut sisällissodan pitkittymisestä Somaliassa ja sen seurauksista maan rauhan- ja sovintoprosessille samoin kuin koko Afrikan sarven turvallisuudelle ja vakaudelle,

J.  ottaa huomioon, että Somalian pääministeri Ali Mohamed Gedi erosi riideltyään presidentti Abdullah Ahmed Yusufin kanssa; katsoo, että tämä ajoi maan entistä pahempaan poliittiseen umpikujaan,

K.  ottaa huomioon, että islamilaisten tuomioistuinten liiton kapinalliset boikotoivat väliaikaishallituksen viime kuussa järjestämää sovittelukokousta; ottaa huomioon Etiopian pääministerin Meles Zenawin ilmoituksen, että Etiopian joukot vetäytyvät heti, kun Afrikan unionin rauhanturvaajat saapuvat Mogadishuun,

L.  ottaa huomioon, että islamilaisten tuomioistuinten liiton kapinalliset eivät suostu mihinkään poliittiseen yhteydenpitoon hallituksen kanssa niin kauan, kun Etiopian armeija on läsnä Somaliassa; ottaa huomioon, että Etiopian pitkittynyt läsnäolo vaikeuttaa alueen tilannetta entisestään, samoin kuin muiden maiden, erityisesti Eritrean, oletettu tuki islamilaisten tuomioistuinten liitolle,

M.  ottaa huomioon, että vuonna 2007 tapahtuneiden toimittajien murhien tekijöistä ei ole edelleen tietoa ja että Somalian hallituksen viranomaiset eivät ole tähän päivään mennessä saaneet tuomittua murhia, saati sitten tutkittua niitä tai pidätettyä tai nostettua syytetoimia niihin yhteydessä olevia henkilöitä vastaan,

1.  tuomitsee voimakkaasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön vakavat loukkaukset, joihin kaikki Somalian konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet; kehottaa lopettamaan vihamielisyydet välittömästi; vaatii, että kaikkien sotivien osapuolten on pidättäydyttävä yhtä lailla siviileihin kohdistuvista hyökkäyksistä ja kehottaa riippumatonta paneelia tutkimaan sotarikokset ja ihmisoikeusloukkaukset;

2.  muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö ja kaikki käynnissä olevan konfliktin osapuolet ovat velvollisia suojelemaan siviilejä, sallimaan avun toimittamisen ja kunnioittamaan humanitaarista tilaa ja avustustyöntekijöiden turvallisuutta; vaatii tästä syystä luomaan välittömästi edellytykset sille, että Somalian humanitaariseen katastrofiin voidaan vastata asianmukaisesti;

3.  varoittaa, että ellei kansainvälinen yhteisö ryhdy nopeasti voimakkaisiin toimiin tilanteen vakauttamiseksi ja asteittaiseksi parantamiseksi, on olemassa selkeä vaara, että Somalian konflikti laajenee alueelliseksi sodaksi, jonka vaikutukset ulottuvat koko Afrikan sarveen,

4.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään ja jatkamaan diplomaattisia ponnisteluja, jotta jatkuva väkivalta saadaan loppumaan, ja ehdottamaan pysyvää mekanismia välittömän tulitauon neuvottelemiseksi ja valvomiseksi;

5.  kehottaa siirtymäkauden liittovaltiohallitusta osallistumaan kuulemismenettelyyn asianomaisten somalialaisten sidosryhmien kanssa uuden pääministerin nimittämiseksi; kehottaa somalialaisia sidosryhmiä pyrkimään uudelleen poliittiseen vuoropuheluun ja keskittämään huomionsa siirtymäkauden liittovaltiota koskevassa peruskirjassa vahvistetun prosessin käynnistämiseen; korostaa, että kyseinen vuoropuhelu ja sovitus ovat ratkaisevia tekijöitä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien varmistamiseksi vuonna 2009 sekä kestävän rauhan ja vakauden saavuttamiseksi;

6.  kehottaa kaikkia ulkovaltoja lopettamaan sotilaallisen väliintulon Somaliassa;

7.  kehottaa lujittamaan kansalaisyhteiskunnan, erityisesti naisten, osallistumista kansallisen sovituksen prosessiin;

8.  pitää myönteisenä, että Afrikan unioni pyrkii kokoamaan rauhanturvajoukkoja auttamaan kansallisen sovituksen prosessissa, mutta pitää valitettavana, että Afrikan unionin lupaamista 8 000 sotilaasta on tähän mennessä lähetetty ainoastaan 1 600; kehottaa tästä syystä, että Afrikan unionin olisi kannustettava jäsenvaltioitaan pitämään lupauksensa ja annettava oma panoksensa rauhanturvajoukkoihin; kehottaa tässä yhteydessä, että Euroopan unionin olisi lisättävä pyrkimyksiään tarjotakseen tarvittavan poliittisen, taloudellisen ja logistisen tuen Afrikan unionin rauhanturvajoukkojen lähettämiselle sekä toteuttaakseen kaikki muut toimet, jotka helpottavat rauhanprosessia;

9.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään diplomaattisia ponnistuksiaan Somalian rauhan ja vakauden saavuttamiseksi sekä välttämään liian yksinkertaista kuvaa Afrikan sarven terrorismiuhasta, jota välillä käytetään siirtämään huomio pois sisäisistä ongelmista ja avaamaan tie ulkovaltojen sotilaalliselle väliintulolle;

10.  toistaa mm. Afrikan unionista, Yhdistyneistä Kansakunnista, Euroopan unionista, Yhdysvalloista, Ruotsista, Norjasta, Italiasta ja Tansaniasta koostuvalle kansainväliselle Somalian yhteysryhmälle esittämänsä pyynnön, että sen olisi tuettava myönteistä poliittista kehitystä ja suhteiden luomista Somalian sisällä, jotta voidaan tukea siirtymäkauden liittovaltion peruskirjan ja toimielinten täytäntöönpanoa, rakentaa tehokas hallinto ja vakaus sekä pyrkiä löytämään ratkaisu kansainvälisen yhteisön huoleen terrorismista;

11.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti EU:ta lisäämään humanitaarisen avun määrää asuinseudultaan siirtymään joutuneille henkilöille ja apua tarvitseville ihmisille;

12.  kehottaa, että YK:n vuonna 1992 Somalialle asettamaa aseidenvientikieltoa, jota noudatetaan tuskin lainkaan, on alettava soveltaa ja valvoa uudelleen; kehottaa, että Somalian vastaisen aseidenvientikiellon rikkojia on alettava vaatia tilille;

13.  korostaa erityisesti, että toimittajia on ryhdyttävä suojelemaan kiireesti, ja tuomitsee Somalian hallituksen toimittajiin kohdistaman järjestelmällisen häirinnän, mediayhtiöiden sulkemiset ja sen, ettei hallitus ole tutkinut toimittajien murhia, mikä on haitannut riippumatonta uutisointia Somaliasta; kehottaa Somalian väliaikaishallitusta tutkimaan kyseiset hyökkäykset sekä lopettamaan tiedotusvälineisiin kohdistamansa häirinnän;

14.  kehottaa EU:n ja Afrikan välistä huippukokousta käsittelemään kiireesti Somaliassa vallitsevaa vakavaa tilannetta;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Afrikan unionin, YK:n ja IGAD:n pääsihteereille, Somalian siirtymäkauden liittovaltiohallituksen puheenjohtajalle, Etiopian hallitukselle sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.