Предложение за обща резолюция - RC-B6-0495/2007Предложение за обща резолюция
RC-B6-0495/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

10.12.2007

внесено съгласно
член 108, параграф 5 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно бъдещето на текстилния сектор след 2007 г.

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0495/2007
Внесени текстове :
RC-B6-0495/2007
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на текстилния сектор след 2007 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство, който бе сключен между Китай и Комисията през м. юни и изтича на 1 януари 2008 г.,

–  като взе предвид решението, взето през м. октомври 2007 г. от Комисията и министерството на външните работи на Китай, за система за съвместно наблюдение на вноса,

–  като взе предвид предишните си резолюции по този въпрос, и по-специално резолюцията си от 6 септември 2005 г.относно текстила и облеклото след 2005 г.[1],

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Китай е водещият световен производител и най-голям износител на текстил и облекло за Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че след изтичането на Споразумението за мултифибрите в рамките на СТО през 2005 г., Комисията и Китай сключиха Меморандум за разбирателство, налагащ ограничения на вноса на някои категории текстил от Китай за преходен период, който изтича на 1 януари 2008 г.,

В.   като има предвид, че Европейският съюз и министерството на външната търговия на Китай взеха решение за прилагане на система за съвместно наблюдение на вноса за 2008 г.,

Г.  като има предвид, че 70% от всички фалшифицирани стоки, които влизат на европейския пазар, идват от Китай и половината от всички европейски митнически процедури, насочени срещу фалшифицирането на продукти, се отнасят до текстила и облеклото,

Д.  като има предвид, че след присъединяването на Китай към СТО, на държавите-членки на СТО бе разрешено да приемат специални предпазни мерки под формата на количествени ограничения на китайския износ до края на 2008 г., ако е застрашено функционирането на пазара,

Е.  като има предвид, че Европейският съюз е вторият в света износител на текстил и облекло,

Ж.  като има предвид, че секторът на текстила и облеклото се състои предимно от МСП и че в някои случаи секторът в ЕС е съсредоточен в региони, силно засегнати от икономическо преструктуриране,

1.  осъзнава, че вдигането на системата от квоти е резултат от правно обвързващо споразумение, подписано при присъединяването на Китай към СТО, но напомня, че споразумението за присъединяване на Китай към СТО предоставя на всички държави-членки на СТО, включително на Европейския съюз, възможността да прилагат при необходимост предпазни мерки срещу вноса от Китай до края на 2008 г.,

Външна конкурентноспособност на базираният в Европа текстилен сектор

2.   изразява загриженост по повод на високите тарифни и нетарифни бариери в много трети страни; подчертава, че в своите двустранни, регионални и многостранни споразумения с трети страни, Комисията следва да осигурява по-добри условия на достъп до пазарите на съответните страни, тъй като това е жизненоважно за бъдещето на производството на текстил и облекло в Европа, особено за МСП;

3.  отправя искане към Комисията да се възползва от договарянето на търговски споразумения, за да насърчава и укрепва екологични и социални стандарти, например достойния труд, в трети страни с цел да гарантира лоялната конкуренция;

4.  призовава Комисията и държавите-членки да насърчават активно модернизирането на базираната в Европа текстилна промишленост, като подкрепят технологичните иновации, изследователската и развойна дейност чрез 7-та Рамкова програма, както и професионалното обучение, особено за МСП; в тази връзка, призовава Комисията да извърши подходящо глобално проучване по този сериозен въпрос;

5.   счита, че следва да се прилагат задължителни правила за означаване на произхода на текстилни продукти, внесени от трети страни, и в тази връзка призовава Съвета да приеме внесеното предложение за регламент относно означението „произведено в“; отбелязва, че гореспоменатият регламент би спомогнал за осигуряване на по-добра защита на потребителите и би подкрепил европейската промишленост, основаваща се на изследвания, иновации и качество;

Европейската текстилна промишленост и работещите в нея

6.   призовава Комисията да гарантира, че Фондът за приспособяване към глобализацията ще бъде използван в съществена степен за преструктурирането и преквалификацията на текстилния сектор и по-специално, на МСП, силно засегнати от либерализацията на пазара;

7.  призовава Комисията и държавите-членки да подпомагат работниците в сектора на текстила и облеклото чрез социални мерки и планове в предприятията, на които предстои преструктуриране;

Нелоялна конкуренция и фалшифициране

8.  припомня, че инструментите за търговска защита (антидъмпингови мерки, мерки срещу субсидиран внос и предпазни мерки) са основни регулативни механизми и легитимни средства за активно справяне със законния и незаконния внос от трети страни, особено в сектора на текстила и облеклото, който понастоящем е открит, незащитен от квоти пазар;

9.  призовава Комисията да насърчи китайските власти да приведат в съответствие обменните курсове на тяхната валута и да преразгледат техния външно-обменен баланс евро-долар, които понастоящем улесняват масивния поток на внасяните китайски текстил и облекла;

10.  изразява загриженост по повод на системното нарушаване на правата на интелектуална собственост; настойчиво призовава Комисията да се бори с тези нарушения, по-специално с фалшификациите, на многостранно, регионално и двустранно равнище, включително с всички форми на нелоялна търговия;

Наблюдение на вноса

11.  приветства системата на съвместно наблюдение на вноса, съгласно която ще се извършва двойна проверка на китайския износ за ЕС на осем текстилни продукта и облекла; изразява обаче дълбока загриженост относно начина, по който системата ще бъде осъществена; призовава Комисията да гарантира правилното прилагане на гореспоменатите двойни проверки и да извърши оценка на тяхната ефективност, с цел да гарантира плавен преход към свободна търговия с текстилни продукти;

12.  подчертава, че системата на двойни проверки не може да се прилага само през 2008 г. и че следва да се гарантира една ефективна система за наблюдение за по-дълъг период;

13.  счита, че Групата на високо равнище следва да осигури контрол над системата за наблюдение на вноса на текстил и облекла в Европейския съюз;

14.  призовава Комисията и Съединените Щати да започнат консултации по въпроса на вноса на текстилни продукти от Китай;

15.  призовава Комисията да създаде мониторингова система и да извърши оценка на резултатите преди края на първото тримесечие на 2008 г., с цел да гарантира надлежното и навременно отчитане на смущенията, причинени от едно нарастване на вноса на текстилни продукти и отправя искане Комисията да докладва пред Парламента;

Безопасност и защита на потребителите

16.  настойчиво призовава Комисията да използва правомощията си за забрана на опасни стоки на пазара на ЕС и по отношение на сектора на текстила и облеклото;

17.  призовава Комисията да гарантира, че вносните текстилни продукти, влизащи на пазара на ЕС, особено тези от Китай, са предмет на изисквания за безопасност и защита на потребителите, идентични с прилаганите спрямо текстилни продукти, произведени в ЕС;

18.  отправя искане към Комисията да извърши подходящи оценка и проучване по въпроса дали разликата от понижението на цените се прехвърля на потребителите в ЕС, както се твърди;

Развиващите се страни и средиземноморските партньори на ЕС

19.  призовава Комисията да подкрепи създаването на евро-средиземноморска производствена зона в текстилния сектор, като се възползва от географската близост на средиземноморския и европейския пазар за създаване на зона, която е конкурентноспособна на международно равнище и може да осигури поддържането на промишленото производство и заетостта;

20.  подчертава, че прекратяването на ограниченията върху вноса на текстилни продукти ще доведе не само до дълбоки промени на тенденциите във вноса, но рискува да повлияе на секторите на текстила и облеклото в развиващите се страни, включително в средиземноморските партньори на ЕС;

21.  призовава Комисията да проучи въздействието на пълната либерализация на сектора на текстила и облеклото върху най-слабо развитите страни; изразява особена загриженост относно отменянето на основни социални и трудови права, които някои от най-слабо развитите страни прилагат, за да останат конкурентноспособни; призовава Комисията да направи оценка по какъв начин „Помощ за търговията“ и други подобни програми могат да помогнат на най-слабо развитите страни да се ангажират със социално и екологично устойчиви секторни програми;

Предоставяне на информация на Европейския парламент

22.  изисква Комисията да предоставя на Европейския парламент пълна информация относно всякакви значими събития в рамките на международната търговия с текстилни продукти;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите-членки.