Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0495/2007Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0495/2007

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

10.12.2007

vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Tekstiilisektori tulevik pärast 2007. aastat

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0495/2007
Esitatud tekstid :
RC-B6-0495/2007
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon tekstiilisektori tuleviku kohta pärast 2007. aastat

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 2005. aasta juunis Hiina ja komisjoni vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit, mis on jõus kuni 1. jaanuarini 2008;

–  võttes arvesse komisjoni ja Hiina välisministeeriumi 2007. aasta oktoobri otsust ühise impordi järelevalve süsteemi kohta;

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone selles küsimuses ning eelkõige 6. septembri 2005. aasta resolutsiooni tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku kohta pärast 2005. aastat[1];

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et Hiina on maailma juhtiv tekstiil- ja rõivatoodete tootja ning suurim nende toodete eksportija Euroopa Liitu;

B.  arvestades, et komisjon ja Hiina sõlmisid WTO tekstiil- ja rõivatoodete lepingu lõppemise järel 2005. aastal vastastikuse mõistmise memorandumi, kehtestades Hiina teatavatesse tekstiilikategooriatesse kuuluvate toodete impordile piirangud üleminekuajaks, mis lõpeb 1. jaanuaril 2008;

C.   arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina väliskaubanduse ministeerium otsustasid luua 2008. aastaks ühise impordi järelevalve süsteemi;

D.  arvestades, et 70% kõikidest Euroopa turule jõudvatest võltsitud toodetest pärineb Hiinast ning et pool võltsinguid käsitlevatest Euroopa tollimenetlustest on seotud tekstiil- ja rõivatoodetega;

E  arvestades, et pärast Hiina liitumist WTOga oli WTO liikmetel õigus rakendada Hiina ekspordile konkreetseid kaitsemeetmeid koguseliste piirangute näol kuni 2008. aasta lõpuni, kui turg peaks olema häiritud;

F.  arvestades, et Euroopa Liit on maailmas suuruselt teine tekstiil- ja rõivatoodete eksportija;

G.  arvestades, et sektor koosneb peamiselt VKEdest ning et mõnel juhul on ELi tekstiil- ja rõivatoodete sektor koondunud majanduse ümberkorraldamisest tugevasti mõjutatud piirkondadesse,

1.  on teadlik, et kvoodisüsteemi kaotamine tuleneb õiguslikult siduvast kokkuleppest, kui Hiina ühines WTOga, kuid tuletab meelde, et Hiina WTOga liitumise leping võimaldab kõikidel WTO liikmetel, kaasa arvatud Euroopa Liidul, rakendada vajaduse korral Hiina impordi vastu kaitsemeetmeid kuni 2008. aasta lõpuni;

Euroopa tekstiilisektori rahvusvaheline konkurentsivõime

2.  väljendab muret seoses kõrgete tariifide ja mittetariifsete tõketega paljudes kolmandates riikides; rõhutab, et komisjon peaks tagama kolmandate riikidega sõlmitavates kahepoolsetes, piirkondlikes ja mitmepoolsetes lepingutes paremad turupääsu tingimused nendes riikides, sest see on Euroopa tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku, eriti VKEde jaoks ülimalt oluline;

3.  palub komisjonil kasutada võimalust saavutada läbirääkimistega niisugused kaubanduslepingud, mis edendaksid ja tugevdaksid kolmandates riikides keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid, nagu inimväärne töö, eesmärgiga tagada aus konkurents;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama aktiivselt ELi tekstiilitööstuse moderniseerimist, toetades seitsmenda raamprogrammi kaudu tehnoloogiauuendusi, teadus- ja arendustegevust, samuti kutseõpet, eriti VKEde jaoks; kutsub sellega seoses komisjoni üles viima selles tõsises küsimuses läbi põhjalik ja üldine uuring;

5.   on seisukohal, et tuleks rakendada siduvaid eeskirju, mis käsitlevad päritoluriigi märkimist kolmandatest riikidest imporditavatele tekstiiltoodetele, ja palub sellega seoses nõukogul võtta vastu menetluses olev määruse ettepanek päritolumaa märkimise kohta; märgib, et see määrus aitaks tarbijaid paremini kaitsta ning toetaks teadusuuringutel, innovatsioonil ja kvaliteedil põhinevat Euroopa tööstust;

ELi tekstiilitööstus ja töötajad

6.   kutsub komisjoni üles tagama, et globaliseerumisega kohanemise fondi kasutataks olulisel määral tekstiilisektori ümberkorraldamiseks ja ümberõppeks, eriti mis puudutab turu liberaliseerimisest tugevasti mõjutatud VKEsid;

7.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles aitama tekstiil- ja rõivatoodete sektori töötajaid sotsiaalsete meetmetega ning tegevuskavadega ümberkorraldamist vajavate ettevõtete jaoks;

Ebaõiglane kaubandus ja võltsingud

8.  tuletab meelde, et kaubanduse kaitsemeetmed (dumpingu- ja subsiidiumivastased ning kaitsemeetmed) on põhilised reguleerimismehhanismid ja õiguslikud vahendid ennetavaks tegelemiseks nii legaalse kui ka illegaalse impordi takistamisega kolmandatest riikidest, eriti tekstiil- ja rõivatoodete sektoris, mis on nüüd kvootide kaitseta avatud turg;

9.  kutsub komisjoni üles julgustama Hiina ametivõime viima oma vahetuskurssi vastavusse tegeliku väärtusega ning vaatama üle valuutakursi tasakaalu euro/dollari suhtes, mis soodustab massilist Hiina tekstiil- ja rõivatoodete impordivoogu;

10.  tunneb muret intellektuaalomandi õiguste süstemaatilise rikkumise pärast; nõuab tungivalt, et komisjon võitleks selliste rikkumiste, eriti võltsimise vastu nii mitmepoolsel, piirkondlikul kui ka kahepoolsel tasandil, arvestades mis tahes kujul esinevat ebaõiglast kaubandust;

Impordi järelevalve

11.  tervitab ühist impordi järelevalve süsteemi, mis tähendab kahekordset kontrolli kaheksa tekstiil- ja rõivatoote ekspordi üle Hiinast ELi; on aga tõsiselt mures selle pärast, mil moel nimetatud süsteem luuakse; kutsub komisjoni üles tagama kahekordse kontrolli süsteemi nõuetekohast rakendamist ning hindama selle tõhusust, et kindlustada sujuv üleminek vabakaubandusele tekstiiltoodetega kauplemisel;

12.  rõhutab, et kahekordse kontrolli süsteemi ei saa rakendada üksnes 2008. aastal ning et tõhus järelevalve süsteem tuleks tagada pikemaks ajaks;

13.  on seisukohal, et kõrgetasemeline rühm peaks tagama järelevalve Euroopa Liitu imporditavate tekstiil- ja rõivatoodete järelevalvesüsteemi üle;

14.  kutsub komisjoni ja USAd üles pidama konsultatsioone Hiina tekstiiliimpordi teemal;

15.  kutsub komisjoni üles looma järelevalvesüsteemi ning hindama tulemusi enne 2008. aasta esimese kvartali lõppu, tagamaks, et tekstiiliimpordi hoogsa tõusu kahjulikku mõju võetakse arvesse nõuetekohaselt ja viivitamatult, ning palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile sellekohaseid aruandeid;

Ohutus ja tarbijakaitse

16.  nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks oma volitusi keelustada ohtlikud tooted ELi turul, ka tekstiil- ja rõivatoodete sektoris;

17.  palub komisjonil tagada, et ELi turule imporditavatele tekstiiltoodetele, eriti Hiinast pärinevatele, kehtiksid samasugused ohutus- ja tarbijakaitse nõuded nagu ELis toodetutele;

18.  palub komisjonil viia läbi nõuetekohane hindamine ja uuring küsimuses, kas hindade alanemine jõuab ka ELi tarbijateni, nagu võiks arvata;

Arengumaad ja ELi Vahemere piirkonna partnerid

19.  kutsub komisjoni üles toetama Euroopa–Vahemere tootmispiirkonna moodustamist tekstiilisektoris, kasutades ära Euroopa ja Vahemere riikide turgude geograafilist lähedust, et luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline piirkond, mis suudab tagada tööstustoodangu mahu ja tööhõive säilimise;

20.  rõhutab, et tekstiili impordipiirangute tühistamine ei too kaasa ainult radikaalseid muutusi ELi turu impordisuundumustes, vaid võib mõjutada ka arengumaade, sealhulgas ELi Vahemere piirkonna partnerite rõiva- ja tekstiiltoodete sektorit;

21.  kutsub komisjoni üles uurima tekstiil- ja rõivatoodete sektori täieliku liberaliseerimise mõju vähimarenenud maadele; on eriti mures põhiliste sotsiaalsete ja tööõiguste tühistamise pärast mõnedes vähimarenenud maades, kes püüavad sellega konkurentsivõimelisena püsida; kutsub komisjoni üles hindama, kuidas kaubandusabi programm ja teised sarnased programmid võiksid aidata kaasata vähimarenenud maid sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt jätkusuutlikesse sektori programmidesse;

Euroopa Parlamendi teavitamine

22.  palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile täieliku teabe mis tahes oluliste arengute kohta rahvusvahelises tekstiilikaubanduses;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.