Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0495/2007Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0495/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

10.12.2007

työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: tekstiilialan tulevaisuudesta vuoden 2007 jälkeen

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0495/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0495/2007
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma tekstiilialan tulevaisuudesta vuoden 2007 jälkeen

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Kiinan ja komission kesäkuussa 2005 tekemän yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2008,

–  ottaa huomioon komission ja Kiinan ulkoasiainministeriön lokakuussa 2007 tekemän päätöksen yhteisestä tuontivalvontajärjestelmästä,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta ja etenkin 6. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tekstiili- ja vaatetusalasta vuoden 2005 jälkeen[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kiina on maailman johtava tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuottaja ja niiden suurin viejä Euroopan unioniin,

B.  ottaa huomioon, että komissio ja Kiina tekivät monikuitusopimuksen päätyttyä WTO:ssa vuonna 2005 "yhteisymmärryspöytäkirjan", jolla rajoitetaan eräiden tekstiililuokkien tuontia Kiinasta siirtymäaikana ja jonka voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2008,

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Kiinan ulkomaankauppaministeriö ovat päättäneet yhteisestä tuontivalvontajärjestelmästä vuodeksi 2008,

D.  ottaa huomioon, että 70 prosenttia Euroopan markkinoille saapuvista tuoteväärennöksistä tulee Kiinasta ja että puolet kaikista väärennösten torjuntaan liittyvistä yhteisön tullimenettelyistä koskee tekstiili- ja vaatetustuotteita,

E  ottaa huomioon, että Kiinan liityttyä Maailman kauppajärjestöön WTO:n jäsenille annettiin oikeus ottaa käyttöön erityisiä suojatoimenpiteitä eli asettaa kiinalaisille vientituotteille määrällisiä rajoituksia vuoden 2008 loppuun saakka, mikäli markkinat häiriintyvät,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on maailman toiseksi suurin tekstiili- ja vaatetustuotteiden viejä,

G.  ottaa huomioon, että ala koostuu pääasiassa pk-yrityksistä ja että unionin tekstiili- ja vaatetusala on joissakin tapauksissa keskittynyt alueille, joilla on käynnissä voimakas talouden rakenneuudistus,

1.  on tietoinen siitä, että kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen perustuu oikeudellisesti sitovaan sopimukseen, joka tehtiin Kiinan liittyessä Maailman kauppajärjestöön, mutta muistuttaa, että Kiinan liittymistä WTO:hon koskeva sopimus antaa kaikille WTO:n jäsenille, myös Euroopan unionille, mahdollisuuden soveltaa tarvittaessa Kiinasta tapahtuvan tuonnin vastaisia suojatoimenpiteitä vuoden 2008 loppuun saakka;

Euroopassa toimivan tekstiiliteollisuuden ulkoinen kilpailukyky

2.   on huolissaan korkeista tullitariffeista ja muista kaupan esteistä monissa yhteisön ulkopuolisissa maissa; korostaa, että komission olisi turvattava kahdenvälisissä, alueellisissa ja monenvälisissä sopimuksissaan kolmansien maiden kanssa paremmat edellytykset päästä näiden maiden markkinoille, sillä tämä on elintärkeää Euroopassa toimivan tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tulevaisuudelle ja erityisesti pk-yrityksille;

3.  pyytää komissiota käyttämään kauppasopimuksista käytävien neuvottelujen tarjoamaa tilaisuutta hyväkseen edistääkseen ja lujittaakseen ympäristönormeja ja sosiaalisia normeja, kuten ihmisarvoista työtä koskevaa periaatetta, kolmansissa maissa terveen kilpailun takaamiseksi;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään aktiivisesti Euroopan unionin alueella toimivan tekstiiliteollisuuden uudenaikaistamista tukemalla teknistä innovointia, tutkimusta ja kehitystä seitsemännen puiteohjelman avulla ja edistämällä ammattikoulutusta erityisesti pk-yrityksiä ajatellen; pyytää tässä yhteydessä komissiota tekemään asianmukaisen maailmanlaajuisen tutkimuksen tästä vakavasta asiasta;

5.   katsoo, että kolmansista maista peräisin olevissa tekstiileihin olisi sovellettava alkuperän merkitsemistä koskevia sitovia sääntöjä, ja pyytääkin neuvostoa hyväksymään käsiteltävänä olevan alkuperämerkintää ("made in") koskevan asetusehdotuksen; toteaa, että asetus edistäisi kuluttajasuojan parantamista ja tukisi tutkimukseen, innovaatioon ja laatuun perustuvaa eurooppalaista teollisuutta;

EU:n tekstiiliteollisuus ja sen työntekijät

6.   kehottaa komissiota varmistamaan, että globalisaatiorahaston varoja käytetään tuntuvalla tavalla tekstiilialan rakenneuudistukseen ja uudelleenkoulutukseen ja että niitä kohdistetaan etenkin markkinoiden vapauttamisesta erityisesti kärsiviin pk-yrityksiin;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan tekstiili- ja vaatetusalan työntekijöitä sosiaalisin toimenpitein ja suunnitelmin yrityksissä, joissa toteutetaan rakenneuudistuksia;

Epäreilu kauppa ja tuoteväärennökset

8.  muistuttaa, että kauppaan liittyvät suojamekanismit (polkumyynnin ja vientitukien vastaiset toimet ja suojatoimenpiteet) ovat sääntelyn perusmekanismeja ja oikeutettuja keinoja, joiden avulla voidaan puuttua ennakoivasti sekä lailliseen että laittomaan tuontiin kolmansista maista etenkin tekstiili- ja vaatetusalalla, joka toimii nykyisin avoimilla markkinoilla ilman kiintiöiden suojaa;

9.  kehottaa komissiota kannustamaan Kiinan viranomaisia mukauttamaan valuuttakurssejaan ja tarkistamaan valuuttapositiotaan suhteessa euroon/dollariin, koska nämä tekijät helpottavat nyt massiivista tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuontia Kiinasta;

10.  on huolissaan teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmällisestä loukkaamisesta; vaatii komissiota vastustamaan monenvälisellä, alueellisella ja kahdenvälisellä tasolla näitä loukkaamisia ja erityisesti väärentämistä, kaikenlainen epäreilu kauppa mukaan luettuna;

Tuonnin valvonta

11.  pitää myönteisenä yhteistä tuontivalvontajärjestelmää, jossa kahdeksan tekstiili- ja vaatetustuotteen vienti Kiinasta Euroopan unioniin tarkastetaan kaksinkertaisesti; on kuitenkin erittäin huolissaan järjestelmän perustamistavasta; kehottaa komissiota takaamaan tämän kaksinkertaisen tarkastamisen asianmukaisen täytäntöönpanon ja arvioimaan sen tehokkuutta, jotta voidaan varmistaa kitkaton siirtyminen tekstiilien vapaakauppaan;

12.  korostaa, että kaksinkertaisen tarkastuksen järjestelmää ei voida soveltaa yksinomaan vuonna 2008 ja että tehokas valvontajärjestelmä olisi turvattava pidemmälle aikavälille;

13.  katsoo, että korkean tason ryhmän olisi huolehdittava Euroopan unionin alueelle tuotavien tekstiili- ja vaatetustuotteiden valvontajärjestelmän seurannasta;

14.  kehottaa komissiota ja Yhdysvaltoja käynnistämään kiinalaisten tekstiilien tuontia koskevat neuvottelut;

15.  kehottaa komissiota perustamaan seurantajärjestelmän ja arvioimaan sen tuloksia ennen vuoden 2008 ensimmäistä neljännestä varmistaakseen, että tekstiilituonnin lisääntymisen aiheuttamat markkinahäiriöt otetaan asianmukaisella tavalla ja nopeasti huomioon, sekä pyytää komissiota raportoimaan parlamentille;

Turvallisuus ja kuluttajansuoja

16.  vaatii komissiota käyttämään toimivaltaansa vaarallisten tuotteiden, myös tekstiili- ja vaatetustuotteiden, kieltämiseksi EU:n markkinoilta;

17.  kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n markkinoille erityisesti Kiinasta tuotaviin tekstiilituotteisiin sovelletaan samoja turvallisuutta ja kuluttajansuojaa koskevia vaatimuksia kuin EU:n alueella valmistettuihin tekstiilituotteisiin;

18.  pyytää komissiota tekemään asianmukaisen arvion ja selvityksen hinnanalennusten väitetystä siirtymisestä EU:n kuluttajahintoihin;

Kehitysmaat ja EU:n kumppanimaat Välimeren alueella

19.  kehottaa komissiota tukemaan tekstiilialan Euro–Välimeri-tuotantoalueen perustamista ja hyödyntämään näin Välimeren ja Euroopan markkinoiden maantieteellistä läheisyyttä, jotta voidaan luoda sellainen kansainvälisesti kilpailukykyinen alue, jolla pystytään varmistamaan teollisuustuotannon ja työllisyystason ylläpitäminen;

20.  painottaa, että tekstiilejä koskevien tuontirajoitusten päättyminen ei ainoastaan aiheuta rajuja muutoksia tuonnin kehitykseen EU:n markkinoilla vaan uhkaa vaikuttaa myös vaatetus- ja tekstiilialaan kehitysmaissa, EU:n Välimeren alueen kumppanimaat mukaan luettuina;

21.  kehottaa komissiota tutkimaan tekstiili- ja vaatetusalan täydellisen vapauttamisen vaikutuksia vähiten kehittyneisiin maihin; on erityisen huolissaan sosiaalisten ja työtä koskevien perusoikeuksien poistamisesta, johon jotkut vähiten kehittyneet maat ovat ryhtyneet kilpailukykynsä säilyttämiseksi; kehottaa komissiota arvioimaan, miten kauppaa tukeva Aid for Trade -aloite ja vastaavat ohjelmat voivat auttaa vähiten kehittyneitä maita toteuttamaan sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestäviä alakohtaisia ohjelmia;

Tiedottaminen Euroopan parlamentille

22.  pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille täydelliset tiedot kaikesta kansainvälisen tekstiilikaupan merkittävästä kehityksestä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.