Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0495/2007Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0495/2007

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

10.12.2007

Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par Eiropas tekstilizstrādājumu nozares nākotni pēc 2007. gada

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0495/2007
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0495/2007
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas tekstilizstrādājumu nozares nākotni pēc 2007. gada

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Ķīnas un Eiropas Komisijas 2005. gada jūnijā parakstīto saprašanās memorandu, kas zaudē spēku 2008. gada 1. janvārī,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas un Ķīnas Ārlietu ministrijas 2007. gada oktobrī pieņemto lēmumu ieviest kopīgu importa uzraudzības sistēmu,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas šajā jautājumā, jo īpaši 2005. gada 6. septembra rezolūciju par tekstilpreču un apģērbu nozari pēc 2005. gada[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.  tā kā Ķīna ir pasaules vadošā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražotāja un nozīmīgākā šo preču eksportētāja uz Eiropas Savienību;

B.  tā kā Eiropas Komisija un Ķīna pēc tam, kad 2005. gadā PTO spēku zaudēja Nolīgums par tekstilizstrādājumu un apģērbu starptautisko tirdzniecību, parakstīja saprašanās memorandu, ar kuru pārejas laikposmā tiek noteikti ierobežojumi atsevišķu kategoriju tekstilizstrādājumu importam no Ķīnas un kura spēkā esamība beidzas 2008. gada 1. janvārī;

C.  tā kā Eiropas Savienība un Ķīnas Ārējās tirdzniecības ministrija vienojās 2008. gadā ieviest kopīgas importēšanas uzraudzības sistēmu;

D.  tā kā 70 % visu viltoto preču, kas nonāk Eiropas tirgū, ir no Ķīnas un puse visu Eiropas muitas procedūru, kuras ierosinātas saistībā ar viltošanu, attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem;

E.  tā kā pēc Ķīnas pievienošanās PTO šīs organizācijas dalībvalstīm tika atļauts pieņemt īpašus aizsardzības pasākumus, iespējamu tirgus traucējumu gadījumā nosakot kvantitatīvus ierobežojumus Ķīnas eksportam līdz 2008. gada beigām;

F.  tā kā Eiropas Savienība ir otrā lielākā tekstilpreču un apģērbu eksportētāja pasaulē,

G.  tā kā šo nozari galvenokārt veido MVU un tā kā dažos gadījumos ES tekstilizstrādājumu un apģērbu nozare ir koncentrējusies reģionos, kurus būtiski ietekmē ekonomiskā pārstrukturēšana,

1.  apzinās, ka kvotu sistēmas atcelšana ir juridiski saistoša vienošanās, Ķīnai iestājoties PTO, taču atgādina, ka Ķīnas pievienošanās PTO nolīgums atļauj visām PTO dalībvalstīm, tostarp Eiropas Savienībai, ja tas izrādās nepieciešams, piemērot aizsardzības pasākumus pret importu no Ķīnas līdz 2008. gada beigām;

Eiropas tekstilpreču nozares ārējā konkurētspēja

2.   pauž bažas par augstajām tarifu un netarifu barjerām daudzās trešās valstīs; uzsver, ka Komisijai, tās divpusējos, reģionālos un daudzpusējos nolīgumos ar trešām valstīm, jānodrošina labāki nosacījumi piekļuvei šo valstu tirgiem, jo tas ir svarīgi Eiropas tekstilpreču un apģērbu nozarei, īpaši MVU;

3.  aicina Komisiju izmantot iespēju sarunās par tirdzniecības nolīgumiem veicināt un nostiprināt vides un sociālos standartus, piemēram, pienācīga darba standartu, trešās valstīs, lai nodrošinātu godīgu konkurenci;

4.  aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi veicināt uz ES principiem pamatotas tekstilrūpniecības modernizēšanu, ar Septītās pamatprogrammas palīdzību atbalstot tehnoloģiju inovācijas, pētniecību un izstrādi, kā arī profesionālo apmācību, it īpaši MVU nodarbinātajiem; šajā sakarā aicina Komisiju pienācīgi un plaši izpētīt šo svarīgo jautājumu;

5.   uzskata, ka attiecībā uz tekstilizstrādājumiem, kas tiek ievesti no trešām valstīm, jāpiemēro saistoši noteikumi par izcelsmes norādēm, un šajā sakarībā aicina Padomi pieņemt izskatīšanas procesā esošo priekšlikumu regulai par izgatavošanas vietas norādi; atzīmē, ka šī regula palīdzētu nodrošināt patērētāju tiesību labāku aizsardzību un veicinātu tādas Eiropas rūpniecības attīstību, kura pamatojas uz pētniecību, inovācijām un kvalitāti;

ES tekstilizstrādājumu rūpniecība un tajā nodarbinātie

6.   aicina Komisiju panākt, ka tekstilpreču nozares pārstrukturēšanai un strādājošo pārkvalificēšanai plaši izmanto Globalizācijas pielāgošanas fondu, un tas īpaši attiecas uz MVU, kurus lielā mērā skar tirgus liberalizācija;

7.  aicina Komisiju un dalībvalstis ar sociāliem pasākumiem un plāniem palīdzēt tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē nodarbinātajiem tajos uzņēmumos, kurus skar pārstrukturēšana;

Negodīga tirdzniecība un preču viltošana

8.  atgādina, ka tirdzniecības aizsardzības instrumenti (pasākumi, kas vērsti pret dempingu un subsīdijām un nodrošina aizsardzību) ir regulējoši pamatmehānismi un likumīgi līdzekļi, lai visaptveroši risinātu problēmas ar legālām un nelegālām importprecēm no trešām valstīm, jo īpaši tekstilpreču un apģērbu nozarē, jo šis tirgus tagad ir brīvs un to neaizsargā ar kvotu palīdzību;

9.  aicina Komisiju mudināt Ķīnas varas iestādes, lai tās pielāgo savu valūtas kursu, un pārskata savu eiro/dolāru ārvalstu valūtas atlikumu, kas šobrīd veicina Ķīnas tekstilpreču un apģērbu masveida importu;

10.  pauž bažas par sistemātiskiem pārkāpumiem intelektuālo īpašumtiesību jomā; mudina Komisiju cīnīties pret šiem pārkāpumiem, jo īpaši pret viltojumiem, starptautiskajā, reģionālajā un starpvalstu līmenī, vēršoties pret jebkādām negodīgas tirdzniecības izpausmēm;

Importa uzraudzība

11.  atzinīgi vērtē kopīgu importa uzraudzības sistēmu, kas paredz Ķīnas eksportpreču divkāršu pārbaudi, Eiropas Savienībā ievedot astoņu kategoriju tekstilizstrādājumus un apģērbus; tomēr pauž dziļas bažas par to, kā šī sistēma tiks izveidota; aicina Komisiju pienācīgi nodrošināt šādu divkāršo pārbaudi un novērtēt tās efektivitāti, lai panāktu netraucētu pāreju uz tekstilpreču brīvu tirdzniecību;

12.  uzsver, ka nepietiek ar to, ka 2008. gadā ieviesīs divkāršas pārbaudes sistēmu, bet vēl jānodrošina efektīva uzraudzības sistēma ilgākam laikposmam;

13.  uzskata, ka augsta līmeņa grupai ir jāpārrauga uzraudzības sistēma tekstilprecēm un apģērbiem, kurus ieved Eiropas Savienībā;

14.  aicina Komisiju un ASV iesaistīties apspriedēs par tekstilpreču importu no Ķīnas;

15.  aicina Eiropas Komisiju pirms 2008. gada pirmā ceturkšņa izveidot uzraudzības sistēmu un novērtēt gūtos rezultātus, lai nodrošinātu, ka pienācīgi un laikus ņem vērā tekstilpreču importa pieauguma negatīvo ietekmi, un lūdz Komisijai par to ziņot Parlamentam;

Drošums un patērētāju tiesību aizsardzība

16.  mudina Komisiju izmantot savas pilnvaras un aizliegt nedrošus ražojumus ES tirgū, arī attiecībā uz tekstilpreču un apģērbu nozari;

17.  aicina Eiropas Komisiju panākt, ka uz ievestiem tekstilizstrādājumiem, jo īpaši no Ķīnas, kas nonāk ES tirgū attiecas tādas pašas drošuma un patērētāju tiesību aizsardzības prasības kā uz tekstilizstrādājumiem, kuri izgatavoti Eiropas Savienībā;

18.  prasa Komisijai veikt pienācīgu novērtēšanu un izpēti attiecībā uz cenu pazeminājumu atviegloto nonākšanu līdz ES patērētājiem;

Jaunattīstības valstis un ES partnervalstis Vidusjūras reģionā

19.  aicina Komisiju atbalstīt Eiropas un Vidusjūras reģiona ražošanas zonas izveidi tekstilpreču nozarē, izmantojot Vidusjūras reģiona un Eiropas tirgus ģeogrāfisko tuvumu, lai izveidotu starptautiski konkurētspējīgu apgabalu, kurā var nodrošināt rūpniecisko ražošanu un nodarbinātību;

20.  uzsver, ka tekstilizstrādājumu importa ierobežojumu atcelšana ne tikai krasi izmainīs importa tendences ES tirgū, bet arī var ietekmēt apģērbu un tekstilizstrādājumu nozari jaunattīstības valstīs, tostarp ES partnervalstīs Vidusjūras reģionā;

21.  aicina Komisiju izpētīt tekstilpreču un apģērbu nozares pilnīgas liberalizācijas ietekmi uz vismazāk attīstītām valstīm; pauž sevišķas bažas par to, ka vismazāk attīstītajās valstīs, lai saglabātu konkurētspēju, tiek atceltas sociālās un darba pamattiesības; aicina Komisiju novērtēt, kā ar programmu „Palīdzība tirdzniecībai” un citām līdzīgām programmām var palīdzēt vismazāk attīstītās valstis iesaistīt sociālā un vides ziņā ilgtspējīgās nozaru programmās;

Eiropas Parlamenta informēšana

22.  prasa Komisijai nodrošināt Eiropas Parlamentu ar pilnīgu informāciju par visiem būtiskiem notikumiem saistībā ar tekstilizstrādājumu starptautisko tirdzniecību;

23.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.