Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0495/2007Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0495/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

10.12.2007

i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om textilindustrins framtid efter 2007

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0495/2007
Ingivna texter :
RC-B6-0495/2007
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om textilindustrins framtid efter 2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det samförståndsavtal som slöts i juni 2005 mellan Kina och kommissionen och som löper ut den 1 januari 2008,

–  med beaktande av kommissionens och det kinesiska utrikeshandelsministeriets beslut om ett system för en gemensam importövervakning i oktober 2007,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om detta ämne, särskilt resolutionen av den 6 september 2005 om textil- och konfektionsindustrins framtid efter 2005[1],

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kina är världsledande producent och den största exportnationen av textil och konfektion till EU.

B.  Efter det att multifiberavtalet inom Världshandelsorganisationen (WTO) löpt ut 2005, ingick kommissionen och Kina ett samförståndsavtal genom vilket man ålade importrestriktioner på kinesisk import av viss slags textil under en övergångsperiod som löper ut den 1 januari 2008.

C.  Utrikeshandelsministrarna från EU och Kina beslutade om ett system för gemensam importövervakning för 2008.

D.  70 procent av alla förfalskade produkter som kommer in på den europeiska marknaden kommer från Kina. Hälften av alla europeiska tullförfaranden om förfalskningar rör textilier och konfektion.

E.  Efter Kinas anslutning till WTO, tilläts organisationens medlemmar att vidta särskilda skyddsåtgärder i form av kvantitativa begränsningar av kinesisk export till och med slutet av 2008 vid eventuella störningar på marknaden.

F.  EU är världens andra största exportör av textilier och konfektion.

G.  I vissa fall är textil- och konfektionsindustrin i EU koncentrerad till regioner som drabbas kraftigt av ekonomisk omstrukturering, och branschen består till största delen av små och medelstora företag.

1.  Europaparlamentet är medvetet om att avskaffandet av kvotsystemet följer av ett rättsligt bindande avtal i samband med att Kina blev medlem i WTO, men påminner om att avtalet om Kinas anslutning till WTO ger alla WTO:s medlemsstater, även EU, möjlighet att vid behov vidta skyddsåtgärder mot import från Kina fram till slutet av 2008.

Den europeiska textilsektorns yttre konkurrenskraft

2.   Europaparlamentet uttrycker sin oro över de höga tullhinder och icke-tariffära hinder som förekommer i många tredjeländer. Europaparlamentet understryker att kommissionen i sina bilaterala, regionala och multilaterala avtal med tredjeländer bör garantera bättre villkor för marknadstillträde i dessa länder, eftersom detta är oerhört viktigt för den europeiska textil- och konfektionsindustrins framtid, och särskilt för de små och medelstora företagen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda möjligheten att förhandla fram handelsavtal för att främja och stärka miljömässiga och sociala standarder, såsom värdiga arbeten, i tredjeländer i syfte att garantera rättvis konkurrens.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt främja modernisering av EU-baserad textilindustri genom att stödja teknisk innovation, forskning och utveckling genom det sjunde ramprogrammet, liksom yrkesutbildning, i synnerhet för små och medelstora företag. Kommissionen uppmanas därför att genomföra en grundlig och internationell undersökning om denna viktiga fråga.

5.   Europaparlamentet anser att bindande lagstiftning om ursprungsmärkning i textilier för import från tredjeländer bör tillämpas, och uppmanar i detta sammanhang rådet att anta det förslag till förordning om ursprungsmärkning som är under behandling. Förordningen skulle bidra till ett bättre konsumentskydd och stödja den europeiska industrin som baseras på forskning, innovation och kvalitet.

EU:s textilindustri och textilarbetare

6.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter används på ett ändamålsenligt sätt för att omstrukturera och omskola textilindustrin, och särskilt de små och medelstora företagen som speciellt påverkas av en liberalisering av marknaden.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att hjälpa arbetstagarna inom textil- och konfektionsindustrin genom sociala åtgärder och planer i företag som står inför omstruktureringar.

Illojal handel och förfalskningar

8.  Europaparlamentet påminner om att handelspolitiska skyddsåtgärder (antidumpnings-, antisubventions- och säkerhetsåtgärder) är grundläggande regleringsmekanismer och legitima verktyg för att på ett föregripande sätt hantera både legal och illegal import från tredjeländer, särskilt för textil- och konfektionsindustrin, som nu är en öppen marknad som inte skyddas av kvoter.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra de kinesiska myndigheterna att justera sina växelkurser och att se över sin växelkurs för euron och dollarn som nu gör det betydligt lättare att exportera kinesiska textil- och konfektionsprodukter.

10.  Europaparlamentet är oroat över de systematiska kränkningarna av immaterialrätten. Parlamentet uppmanar kommissionen att bekämpa dessa brott, särskilt förfalskningar, på en multilateral, regional och bilateral nivå, inklusive varje form av illojal handel.

Importövervakning

11.  Europaparlamentet ser positivt på en gemensam importövervakning som innebär en dubbel kontroll av den kinesiska exporten till EU av åtta textil- och konfektionsprodukter. Parlamentet är dock mycket oroligt över hur systemet kommer att upprättas. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att denna dubbelkontroll genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att utvärdera hur effektiv den är när det gäller att garantera en smidig övergång till frihandel av textilier.

12.  Europaparlamentet understryker att ett system med dubbelkontroll inte enbart kan tillämpas under 2008, utan att ett effektivt övervakningssystem bör garanteras för en längre period.

13.  Europaparlamentet anser att högnivågruppen måste se till att en översyn görs av övervakningssystemet för import av textilier och konfektion till EU.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och USA att inleda samråd om textilimport från Kina.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett övervakningssystem och att utvärdera resultaten före första kvartalet 2008, för att se till att störningar till följd av ökad textilimport beaktas i tid. Kommissionen uppmanas redogöra för resultaten till Europaparlamentet.

Säkerhet och konsumentskydd

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sina befogenheter för att förbjuda farliga produkter från EU:s marknad, också när det gäller textil- och konfektionsindustrin.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att importerade textilprodukter som kommer in på EU:s marknad, särskilt från Kina, omfattas av samma villkor i fråga om säkerhet och konsumentskydd som textilprodukter som har tillverkats i EU.

18.  Europaparlamentet ber kommissionen att göra en egen utvärdering och studie av frågan om hur prissänkningarna slår igenom för EU:s konsumenter.

Utvecklingsländerna och EU:s partner i Medelhavsområdet

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja inrättandet av ett produktionsområde för EU:s och Medelhavsområdets textilindustri, och dra nytta av den geografiska närheten mellan marknaderna i Europa och i Medelhavsområdet för att skapa ett internationellt sett konkurrenskraftigt område som kan innebära att produktiviteten och sysselsättningen inom industrin upprätthålls.

20.  Europaparlamentet betonar att upphörandet av importbegränsningar för textilier inte enbart för med sig radikala förändringar av importtrenderna på EU:s marknad, utan riskerar också att påverka konfektions- och textilindustrin i utvecklingsländerna, inklusive EU:s partner i Medelhavsområdet.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka konsekvenserna av en fullständig liberalisering av textil- och konfektionsindustrin för de minst utvecklade länderna. Parlamentet är särskilt oroat över att vissa av de minst utvecklade länderna avskaffar de grundläggande sociala rättigheterna och arbetstagarrättigheterna för att förbli konkurrenskraftiga. Kommissionen uppmanas att utvärdera hur Aid-for-Trade och liknande program kan hjälpa de minst utvecklade länderna att ägna sig åt socialt och miljömässigt hållbara sektorsprogram.

Information till Europaparlamentet

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna det fullständiga uppgifter om alla viktiga händelser inom den internationella handeln med textilier.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.