Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0497/2007Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0497/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

10.12.2007

i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om ekonomiskt partnerskap

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0497/2007
Ingivna texter :
RC-B6-0497/2007
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om ekonomiskt partnerskap

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 oktober 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap (KOM(2007)0635),

–  med beaktande av slutsatserna om avtalen om ekonomiskt partnerskap från rådets (allmänna frågor och utrikesförbindelser) möte den 19 november 2007,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingens resolution om översyn av förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA), som antogs i Kigali den 20 november 2007,

–  med beaktande av GATT-avtalet (General Agreement on Tariffs and Trade), i synnerhet artikel XXIV,

–  med beaktande av det uttalande som AVS-ländernas ministrar avgav den 9 november 2007 om avtalen om ekonomiskt partnerskap,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner i detta ämne, i synnerhet sin resolution av den 23 maj 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 36.1 i Cotonouavtalet är parterna överens om att ingå nya handelsöverenskommelser som är förenliga med WTO:s bestämmelser i syfte att stegvis avlägsna handelshinder mellan parterna och förbättra samarbetet inom alla områden som är relevanta för handel och utveckling.

B.  Undantaget för detta avtal från WTO:s lagstiftning löper ut vid 2007 års utgång.

C.  Flera AVS-länder är mycket tveksamma till att ingå avtal om ekonomiskt partnerskap och hävdar att Europeiska kommissionen har utsatt dem för påtryckningar för att de ska underteckna ett sådant avtal. Andra insisterar på vikten av att deras ekonomi får marknadstillträde till EU.

D.  Upprättandet av regionala marknader utgör ett nyckelinstrument för ett lyckat genomförande av avtalen om ekonomiskt partnerskap.

E.  Förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap, som ska ersätta Cotonouavtalet, fortskrider inte i samma takt i alla sex regioner och kommer under alla omständigheter sannolikt inte att avslutas före utgången av 2007.

F.  I oktober 2007 föreslog Europeiska kommissionen AVS-länderna ett interimsavtal som en första fas av avtalen om ekonomiskt partnerskap, vilket ska omfatta handel med varor och alla områden som man redan kan komma överens om, till exempel ursprungsregler, och börja tillämpas från och med den 31 december 2007.

G.  Enligt Kapstadsförklaringen är det huvudsakliga syftet med förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap att stärka AVS-ländernas ekonomier.

H.  Syftet med det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet mellan AVS-länderna och EU är att främja utveckling och en gradvis integrering av AVS-länderna i världsekonomin.

1.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att avtalen om ekonomiskt partnerskap måste fungera som utvecklingsinstrument för att främja hållbar utveckling, regional integration och fattigdomsminskning i AVS-länderna samt en gradvis integrering av dessa länder i världsekonomin.

2.  Europaparlamentet konstaterar med oro att förhandlingarna fortskrider långsamt, vilket högst sannolikt kommer att innebära att det inte ingås några fullständiga avtal med de regionala AVS-grupperna före den 31 december 2007.

3.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen nyligen beslutade att dela upp förfarandet i två steg för att undvika att AVS-länder som inte tillhör de minst utvecklade drabbas av störningar av handeln samt fortsätta förhandlingarna om omfattande och utvecklingsfrämjande avtal om ekonomiskt partnerskap efter den 31 december 2007.

4.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag av den 23 oktober 2007 och det beslut som rådet (allmänna frågor och utrikesförbindelser) fattade den 17 november 2007 om att under den första förhandlingsfasen sluta interimsavtal begränsade till handel med varor.

5.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska gemenskapen den 27 november 2007 undertecknade ett interimramavtal i Kampala med Östafrikanska gemenskapens medlemsstater och flera av SADC:s medlemsstater, enligt vilket varor från de afrikanska avtalsparterna garanteras tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden.

6.  Europaparlamentet betonar att skapandet av en verklig regional marknad är en grundläggande förutsättning för ett lyckat genomförande av avtalen om ekonomiskt partnerskap och att regional integration är avgörande för AVS-ländernas sociala och ekonomiska utveckling, varför avtalen måste bidra till att regionerna förblir enade.

7.  Europaparlamentet uppmanar båda sidor att ta sitt ansvar för att snarast möjligt fortsätta förhandlingarna om övriga frågor och betonar att ett långsiktigt avtal endast kan uppnås om samtliga parter engagerar sig i det.

8.  Europaparlamentet betonar att fullständig asymmetri i avtalen, vilket är förenligt med WTO:s krav, bör inbegripa maximal flexibilitet i fråga om sänkta tullar, känsliga produkter som ska omfattas och en tillräcklig övergångsperiod innan avtalet ska tillämpas till fullo.

9.  Europaparlamentet insisterar på att de specifika intressena i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna måste beaktas vid förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap, på grundval av artikel 299.2 och 299.3 i EG-fördraget.

10.  Europaparlamentet inser att det är viktigt att AVS-länderna engagerar sig i processen för de ekonomiska partnerskapen och främjar de reformer som behövs för att de sociala och ekonomiska strukturerna ska stämma överens med avtalen. Parlamentet vädjar till AVS‑ländernas regeringar att verkställa bestämmelser om gott styre och uppmanar kommissionen att hålla fast vid principerna om fullständig asymmetri och flexibilitet.

11.  Europaparlamentet understryker att kommissionens erbjudande i fråga om ursprungsregler innebär en uppluckring av de befintliga bestämmelserna och anser att avtalet måste stadga om den flexibilitet som behövs med tanke på skillnaderna i industriell utvecklingsnivå mellan EU och AVS-länderna samt mellan AVS-länderna själva.

12.  Europaparlamentet noterar vikten av att föra förhandlingar på högsta nivå om investeringar och handel med tjänster och uppmanar kommissionen att visa prov på flexibilitet när det gäller dessa frågor eftersom vissa AVS-länder ogärna behandlar dem.

13.  Europaparlamentet påminner om rådets och kommissionens löften att inte förhandla om läkemedelsrelaterade TRIPS-plusbestämmelser som påverkar folkhälsan och tillgången till läkemedel, till exempel bestämmelser om dataexklusivitet, förlängning av patent och begränsning av grunderna för tvångslicenser.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att både under och efter förhandlingarna systematiskt analysera de sociala konsekvenserna av avtalen om ekonomiskt partnerskap för mest sårbara grupperna.

15.  Europaparlamentet understryker att handelsreglerna måste åtföljas av ett ökat stöd för handelsrelaterat bistånd, särskilt bistånd för regional handel som är förenligt med EU:s importbestämmelser och ‑standarder, samt att interimavtalen måste innehålla specifika bestämmelser om handelsbistånd som är kopplat till avtalen om ekonomiskt partnerskap och som beviljas utöver finansieringen från Europeiska utvecklingsfonden. Vidare begär parlamentet att man innan förhandlingarna om avtal ekonomiskt partnerskap avslutas tar konkreta åtaganden i fråga om såväl handelsrelaterat bistånd som anpassningskostnaderna till följd av avtalen om ekonomiskt partnerskap, helt i överensstämmelse med EU:s strategi ”bistånd för handel”.

16.  Europaparlamentet ser med intresse på diskussionerna kring upprättandet av regionala fonder för avtalen om ekonomiskt partnerskap som kommer att göra det lättare att ta EU:s givarresurser i anspråk och tillhandahålla ekonomiskt bistånd till initiativ för inkomstdiversifiering.

17.  Europaparlamentet anser att slutandet av en ny generation frihandelsavtal med andra utvecklingsländer inte får leda till en urholkning av de handelspreferenser som AVS-länderna har i dagsläget.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att samråda med Europaparlamentet om slutandet av interimsavtal om ekonomiska partnerskap i enlighet med artikel 300.3 andra stycket i EU-fördraget.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, AVS-EU-rådet och gemensamma parlamentariska AVS‑EU‑församlingen.