Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0525/2007Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0525/2007

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  12.12.2007

  työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: lohtunaisista

  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B6-0525/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B6-0525/2007
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma lohtunaisista

  Euroopan parlamentti, joka

  • ottaa huomioon, että vuonna 2007 orjakaupan lopettamisesta on kulunut 200 vuotta,
  • ottaa huomioon naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä tarkoittavan kansainvälisen yleissopimuksen (1921), jonka Japani on allekirjoittanut,
  • ottaa huomioon pakollista työtä koskevan sopimuksen n:o 29 (1930), jonka Japani on ratifioinut,
  • ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 antaman päätöslauselman nro 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,
  • ottaa huomioon järjestelmällisiä raiskauksia, seksiorjuutta ja orjuuteen rinnastettavia käytäntöjä aseellisten konfliktien aikana käsittelevän YK:n erityisedustajan Gay McDougallin raportin (22. kesäkuuta 1998),
  • ottaa huomioon YK:n kidutuksen vastaisen komitean 38. istunnossaan (9–10. toukokuuta 2007) antamat päätelmät ja suositukset,
  • ottaa huomioon raportin tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin hollantilaisnaisten pakkoprostituutiota Alankomaiden Itä-Intiassa japanilaismiehityksen aikana koskevia Alankomaiden valtion asiakirjoja, Haag (2004),
  • ottaa huomioon Yhdysvaltojen kongressin 30. heinäkuuta 2007 ja Kanadan parlamentin 29. marraskuuta 2007 antamat päätöslauselmat,
  • ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan,
  • A.ottaa huomioon, että Japanin hallitus määräsi Aasian ja Tyynenmeren saarten siirtomaavallan ja sota-ajan miehityskauden aikana 1930-luvulta lähtien toisen maailmansodan päättymiseen saakka virallisesti hankkimaan yksinomaan keisarillisten asevoimien seksuaaliseen orjuuteen nuoria naisia, jotka tunnetaan yleisesti nimityksellä ianfu tai "lohtunaiset",
  • B.ottaa huomioon, että historioitsijoiden päätelmien mukaan yli 100 000 naista pakotettiin orjuuteen,
  • C.katsoo, että "lohtunaisten" järjestelmään sisältyi joukkoraiskauksia, pakkoabortteja, nöyryytystä ja seksuaalista väkivaltaa, joka johti pahoinpitelyihin, kuolemiin tai mahdollisiin itsemurhiin, ja se muodosti yhden 1900-luvun suurimmista ihmiskauppatapauksista,
  • D.ottaa huomioon, että kymmenissä "lohtunaisten" tapauksissa, joita on käsitelty Japanin tuomioistuimissa, kantajan korvausvaateet on hylätty huolimatta tuomioistuinten päätöksistä, joissa tunnustetaan keisarillisten asevoimien suora ja epäsuora osallisuus ja valtion vastuu,
  • E.ottaa huomioon, että useimmat "lohtunaisten" järjestelmän uhrit ovat jo kuolleet ja elossa olevat ovat jo 80-vuotiaita tai sitä vanhempia,
  • F.ottaa huomioon, että lukuisat Japanin hallituksen korkea-arvoiset jäsenet ja virkamiehet ovat viime vuosina antaneet pahoittelevia lausuntoja "lohtunaisten" järjestelmästä, mutta jotkut japanilaisvirkamiehet ovat äskettäin valitettavasti ilmaisseet halunsa vesittää näitä lausuntoja tai kumota ne,
  • G.ottaa huomioon, että Japanin hallitus ei ole koskaan täysin tuonut esiin seksuaaliorjuusjärjestelmän koko laajuutta ja että joissakin Japanin kouluissa käytetyissä uusissa pakollisissa oppimateriaaleissa pyritään vähättelemään "lohtunaisten" tragediaa ja muita sotarikoksia, joihin Japani syyllistyi toisen maailmansodan aikana,
  • H.ottaa huomioon, että Aasian naisten rahaston, joka oli valtion perustama yksityinen säätiö ja jonka tavoitteena oli käynnistää ohjelmia ja hankkeita korvausten myöntämiseksi "lohtunaisille" heidän kokemastaan hyväksikäytöstä ja kärsimyksistä, toimivalta päättyi 31. maaliskuuta 2007,
  • 1.panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin ja Japanin erinomaiset suhteet, jotka perustuvat molemmille yhteisiin monipuoluedemokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvoihin;
  • 2.ilmaisee solidaarisuutensa naisille, jotka joutuivat "lohtunaisten" järjestelmän uhreiksi koko toisen maailmansodan ajan;
  • 3.panee tyytyväisenä merkille kabinettipäällikkö Yohei Konon vuonna 1993 ja pääministeri Tomiichi Murayaman vuonna 1994 antamat lausunnot "lohtunaisista" sekä Japanin parlamentin vuosina 1995 ja 2005 antamat päätöslauselmat, joissa pyydettiin anteeksi sota-ajan uhreilta, "lohtunaisten" järjestelmän uhrit mukaan luettuina;
  • 4.panee tyytyväisenä merkille Japanin hallituksen aloitteen perustaa vuonna 1995 nyt jo lopetettu Aasian naisten rahasto, joka oli etupäässä valtion rahoittama yksityinen säätiö ja joka jakoi jonkin verran "hyvitysrahaa" sadoille "lohtunaisille", mutta katsoo, että tällä humanitaarisella aloitteella ei kyetä täyttämään uhrien vaatimuksia laillisesta tunnustamisesta ja korvauksista kansainvälisen julkisoikeuden mukaisesti, kuten YK:n erityisedustajan Gay McDougallin raportissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta vuodelta 1998 todetaan;
  • 5.kehottaa Japanin hallitusta tunnustamaan virallisesti, pyytämään anteeksi ja hyväksymään selkeästi ja kiistattomasti historiallisen ja oikeudellisen vastuunsa siihen, että keisarilliset asevoimat pakottivat Aasian ja Tyynenmeren saarten siirtomaavallan ja sota-ajan miehityskauden aikana 1930-luvulta lähtien toisen maailmansodan päättymiseen saakka seksuaaliorjuuteen nuoria naisia, jotka tunnetaan yleisesti nimityksellä "lohtunaiset";
  • 6.kehottaa Japanin hallitusta panemaan täytäntöön tehokkaan hallinnollisen järjestelmän korvausten maksamiseksi kaikille "lohtunaisten" järjestelmän elossa oleville uhreille ja jo kuolleiden uhrien perheille;
  • 7.kehottaa Japanin parlamenttia ryhtymään oikeudellisiin toimiin korvausten hankkimista Japanin tuomioistuimissa koskevien nykyisten esteiden poistamiseksi; katsoo, että erityisesti yksilöiden oikeus vaatia korvauksia valtiolta olisi nimenomaisesti tunnustettava kansallisessa lainsäädännössä ja että olisi asetettava etusijalle kansainvälisessä oikeudessa rikokseksi määritetyn seksuaaliorjuuden elossa olevien uhrien korvausvaateet, kun otetaan huomioon uhrien ikä;
  • 8.kehottaa Japanin hallitusta kumoamaan julkisesti kaikki väitteet, joiden mukaan "lohtunaisten" alistamista ja orjuuttamista ei koskaan tapahtunut;
  • 9.rohkaisee Japanin kansaa ja hallitusta ryhtymään lisätoimiin kansakunnan koko historian tunnustamiseksi sekä tietoisuuden parantamiseksi Japanissa maan toimista 1930- ja 1940-luvulla, "lohtunaisia" koskevat tapahtumat mukaan luettuina; kehottaa Japanin hallitusta tarjoamaan nykyiselle ja tuleville sukupolville tietoa näistä tapahtumista;
  • 10.kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Japanin hallitukselle ja parlamentille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, ASEAN-maiden, Korean demokraattisen kansantasavallan, Etelä-Korean tasavallan, Kiinan kansantasavallan, Taiwanin ja Itä-Timorin hallituksille sekä neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.