Предложение за обща резолюция - RC-B6-0526/2007Предложение за обща резолюция
RC-B6-0526/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

12.12.2007

внесено съгласно член 115, параграф 5 от правилника, от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно правата на жените в Саудитска Арабия

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0526/2007
Внесени текстове :
RC-B6-0526/2007
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно правата на жените в Саудитска Арабия

Европейският парламент,

–  като взе предвид, че Саудитска Арабия ратифицира Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените на 7 септември 2000 г.,

–  като взе предвид, че Саудитска Арабия ратифицира Конвенцията срещу мъченията и друго жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание на 23 септември 1997 г.,

–  като взе предвид факта, че от 26 януари 1996 г. Саудитска Арабия е страна по Конвенцията относно правата на детето,

–  като взе предвид факта, че през май 2006 г. Саудитска Арабия беше избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Саудитска Арабия от 18 януари 1996 г. и 10 март 2005 г.,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че жените в Саудитска Арабия продължават да се сблъскват с много форми на дискриминация в частния и обществения живот, често са жертви на сексуално насилие и често се сблъскват с огромни препятствия в наказателната съдебна система,

Б.  като има предвид, че през октомври 2006 г. 19-годишна жена, известна с името „момичето от Qatif”, беше осъдена на 100 удара с камшик в резултат на инцидент, при който тя е разговаряла насаме в автомобил с мъж, който не е бил неин близък роднина, когато е била нападната и групово изнасилена,

В.  като изразява дълбока загриженост от факта, че Общият съд на Qatif (Саудитска Арабия) преразгледа присъдата и я осъди на лишаване от свобода за шест месеца и 200 удара с камшик,

Г.  като има предвид, че служител на Общия съд на Qatif заяви, че съдът е увеличил присъдата на жената, като е следвал напътствия от Върховния съдебен съвет, поради нейния опит да раздразни и въздейства на съдебната власт чрез медиите,

Д.  като има предвид, че адвокатът на жертвата Abdul Rahman Al-Lahem получи забрана да влиза в съдебната зала и му беше отнето правото да представлява клиента си след опити да започне съдебно производство срещу Министерството на правосъдието, за това, че не му е предоставило копие от решението, засягащо клиента му, така че да може да подготви апелативна жалба; като има предвид, че на г-н Al-Lahem сега предстои дисциплинарно дело в Министерство на правосъдието, като наказанието може да включва лишаване от адвокатски права за срок от три години и лишаване от адвокатски права;

Е.  като има предвид, че Al-Lahem беше защитник по делото на двойката Fatimeh and Mansour Al-Taimani, родители на две деца, които бяха разведени насила през м. юли 2007 г. по искане на брата на жената на основание на твърдението, че племенният произход на Fatimah бил по-висш от този на съпруга й; като има предвид, че двамата бяха лишени от свобода за дни, дори месеци, заедно с децата им, поради отказа да приемат развода и като има предвид, че оттогава Fatimeh беше принудена да живее в скривалище, тъй като отказва да се върне при семейството си,

Ж.  изразява особена загриженост, че криминализирането на всеки по-тесен контакт между лица от различен пол в Саудитска Арабия сериозно ограничава възможностите на жертви на изнасилване да потърсят правосъдие, и че съда може да гледа на обвинение за изнасилване от страна на жена като на признание за извънбрачна сексуална връзка, освен ако тя може да докаже с точни доказателствени средства, че този контакт не е бил доброволен,

З.  като отбелязва, че държавите-участнички в международни конвенции за правата на човека (като например CEDAW (Международна конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените)) имат задължение да осигуряват равни права на мъже и жени,

1.  настоява, правителството на Саудитска Арабия да предприеме по-нататъшни стъпки, целящи премахване на ограниченията на правата на жените, включително на ограниченията, свързани със свободното движение на жените, забраната за управляване на автомобил, ограниченията на възможностите им за трудова заетост, на юридическата им правосубектност и на правото да бъдат представлявани в съдебни процеси, да елиминира всички форми на дискриминация срещу жените в частния и обществения живот и да насърчава участието им в икономическите, социалните и политическите сфери;

2.  изразява неодобрение на решението, взето от Общия съд на Qatif, да наложи наказание на жертвата на изнасилване; призовава държавните органи на Саудитска Арабия да отменят присъдата и да оттеглят всички обвинения срещу жертвата на изнасилване;

3.  отбелязва, че на 3 октомври 2007 г. крал Абдула обяви съдебна реформа, обещавайки учредяването на нови специализирани съдилища и подобряване на обучението на съдии и адвокати; припомня, че през м. май 2007 г. беше съобщено, че крал Абдула е издал заповед за основаване на нов съд, който да се специализира в разглеждането на дела за домашно насилие;

4.  счита, че разяснителна кампания, насърчаваща съзнанието по отношение на насилието срещу жени в Саудитска Арабия, по-специално домашното насилие, би била най-приветствената инициатива, която би следвало спешно да се започне;

5.  Призовава Съда и Комисията да поставят на обсъждане тези въпроси при следващите Съвместен съвет и Министерска среща между ЕС и Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Генералния секретар на ООН, на правителството на Саудитска Арабия, на Генералния секретар на Организацията на ислямската конференция и на Генералния секретар на Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив.