Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0526/2007

Předložené texty :

RC-B6-0526/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 12.2

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 102kWORD 62k
12. 12. 2007
PE398.208v01-00}
PE398.212v01-00}
PE398.216v01-00}
PE398.219v01-00}
PE398.221v01-00}
PE398.222v01-00} RC1
 
B6‑0526/2007}
B6‑0530/2007}
B6‑0534/2007}
B6‑0537/2007}
B6‑0539/2007}
B6‑0540/2007} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
   Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Colm Burke za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE
   Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen a Frédérique Ries za skupinu ALDE
   Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan a Konrad Szymański za skupinu UEN
   Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE
   Eva-Britt Svensson, Mary Lou MacDonald a Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   UEN (B6‑0526/2007)
   GUE/NGL (B6‑0530/2007)
   PPE-DE (B6‑0534/2007)
   ALDE (B6‑0537/2007)
   Verts/ALE (B6‑0539/2007)
   PSE (B6‑0540/2007)
o právech žen v Saúdské Arábii

Usnesení Evropského parlamentu o právech žen v Saúdské Arábii 

Evropský parlament,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), kterou Saúdská Arábie ratifikovala dne 7. září 2000,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Saúdská Arábie ratifikovala dne 23. září 1997,

–  s ohledem na skutečnost, že Saúdská Arábie je ode dne 26. ledna 1996 účastnickým státem Úmluvy OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na to, že Saúdská Arábie byla v květnu 2006 zvolena členem nové Rady OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na svá předcházející usnesení o Saúdské Arábii ze dne 18. ledna 1996 a ze dne 10. března 2005,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ženy v Saúdské Arábii nadále čelí mnoha způsobům diskriminace v soukromém i veřejném životě, často jsou oběťmi sexuálního násilí a musí se potýkat s obrovskými překážkami v systému trestního soudnictví,

B.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2006 byla 19letá žena, označovaná jako „dívka z Al Qatif“ odsouzena ke 100 ranám bičem poté, kdy byla napadena a znásilněna skupinou mužů v okamžiku, kdy hovořila o samotě v autě s mužem, který nebyl jejím blízkým příbuzným,

C.  hluboce znepokojen skutečností, že odvolací soud v Al Qatifu (Saúdská Arábie) rozsudek změnil a odsoudil ji k šesti měsícům vězení a 200 ranám bičem,

D.  vzhledem k tomu, že úředník odvolacího soudu v Al Qatifu oznámil, že soud zvýšil této ženě trest na základě nařízení vrchního soudu, neboť se pokusila o hanobení a ovlivnění soudu prostřednictvím sdělovacích prostředků,

E.  vzhledem k tomu, že právní zástupce oběti nebyl vpuštěn do soudní síně a bylo mu zakázáno jakékoli další zastupování jeho klientky poté, co se pokusil o právní řízení proti ministerstvu spravedlnosti, neboť mu neposkytlo kopii rozsudku nad jeho klientkou, která byla nezbytná k tomu, aby mohl připravit odvolání; vzhledem k tomu, že pan Al-Lahem nyní čelí disciplinárnímu řízení na ministerstvu spravedlnosti, z něhož pro něj mohou vyplývat sankce v podobě pozastavení činnosti na dobu tří let nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů,

F.  vzhledem k tomu, že pan Al-Lahem zastupoval v soudním případu také manželský pár Tatimehu a Mansoura Al-Taimaniovy, rodiče dvou dětí, kteří byli násilně rozvedeni na žádost manželčina bratra na základě argumentu, že rodinná linie Fatimahy je nadřazená rodinné linii jejího muže; vzhledem k tomu, že oba manželé byli společně s jejich dětmi dlouhé dny, respektive měsíce vězněni neboť odmítali rozvod přijmout a Fatimeh byla od té doby nucena žít v útulku, neboť se odmítala vrátit k rodině,

G.  jsa znepokojen zejména skutečností, že kriminalizace jakéhokoli blízkého kontaktu mezi nesezdanými jedinci opačného pohlaví v Saúdské Arábii naprosto znemožňuje obětem znásilnění, aby se dožadovaly spravedlnosti, a že soud může nahlížet na obvinění ze znásilnění jako na souhlas žalující ženy s mimomanželským sexuálním vztahem, pokud žena nepředloží jednoznačné důkazy, že ke styku došlo proti její vůli,

H.  bera na vědomí, že země, které jsou stranami mezinárodních úmluv o lidských právech (jako je např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen CEDAW) mají povinnost zajistit stejná práva pro muže i ženy,

1.  trvá na tom, aby vláda Saúdské Arábie přijala další opatření, která povedou k odstranění omezení práv žen, včetně volného pohybu žen, omezení zákazu řízení vozidel, omezení jejich pracovních příležitostí, jejich právní subjektivity a zastupování v soudních procesech, k odstranění všech forem diskriminace žen v soukromém a veřejném životě a k podpoře jejich účasti v hospodářské, sociální a politické oblasti;

2.  lituje rozhodnutí, které přijal odvolací soud v Al Qatifu, potrestat oběť znásilnění; a vyzývá orgány Saúdské Arábie, aby zrušily rozsudek a stáhly všechna obvinění proti oběti znásilnění;

3.  bere na vědomí, že král Abdulláh oznámil dne 3. října 2007 reformu soudního systému a přislíbil zřízení nových specializovaných soudů a lepší odbornou přípravu soudců a právníků; připomíná, že květnu 2007 byla zveřejněna zpráva, že král Abdulláh nařídil, aby byl zřízen nový soud, který by se specializoval na soudní jednání zabývající se případy domácího násilí;

4.  je toho názoru, že kampaň na zvýšení informovanosti o násilí páchaném na ženách v Saúdské Arábii, zejména domácím násilí, by byla velice vítána a její potřeba je velmi naléhavá;

5.  vyzývá Radu a Komisi, aby tyto otázky otevřely na příštím společném zasedání Rady a ministrů mezi EU a Radou pro spolupráci v Perském zálivu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, vládě Saúdské Arábie, generálnímu tajemníkovi Organizace islámské konference a generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Perském zálivu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí