Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0526/2007

Indgivne tekster :

RC-B6-0526/2007

Forhandlinger :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Afstemninger :

PV 13/12/2007 - 12.2

Vedtagne tekster :


FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 97kWORD 57k
12.12.2007
PE398.208v01-00}
PE398.212v01-00}
PE398.216v01-00}
PE398.219v01-00}
PE398.221v01-00}
PE398.222v01-00} RC1
 
B6‑0526/2007}
B6‑0530/2007}
B6‑0534/2007}
B6‑0537/2007}
B6‑0539/2007}
B6‑0540/2007} RC1
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
   Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Colm Burke for PPE-DE-Gruppen
   Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes og Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen
   Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen
   Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan og Konrad Szymański for UEN-Gruppen
   Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans og Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen
   Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald og Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   UEN (B6‑0526/2007)
   GUE/NGL (B6‑0530/2007)
   PPE-DE (B6‑0534/2007)
   ALDE (B6‑0537/2007)
   Verts/ALE (B6‑0539/2007)
   PSE (B6‑0540/2007)
om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien

Europa-Parlamentets beslutning om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien 

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til, at Saudi-Arabien den 7. september 2000 ratificerede FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

−  der henviser til FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Saudi-Arabien ratificerede den 23. september 1997,

−  der henviser til, at Saudi-Arabien siden den 26. januar 1996 har været kontraherende stat i konventionen om barnets rettigheder,

−  der henviser til, at Saudi-Arabien i maj 2006 indvalgtes i FN's nye Menneskerettighedsråd,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger af 18. januar 1996 og 10. marts 2005 om Saudi-Arabien,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at kvinder i Saudi-Arabien fortsat udsættes for mange former for diskrimination i privatlivet og det offentlige liv, hyppigt er ofre for seksuelle overgreb og ofte stilles over for enorme forhindringer i det strafferetlige system,

B.  der henviser til, at en 19-årig kvinde, kendt som "pigen fra Qatif", i oktober 2006 idømtes 100 piskeslag efter en tildragelse, hvor hun var alene i en bil sammen med en mand, som ikke var en nær slægtning, og som hun førte en samtale med, da hun blev angrebet og udsat for gruppevoldtægt,

C.  der er dybt bekymret over, at den almindelige ret i Qatif (Saudi-Arabien) tog dommen op til fornyet overvejelse og idømte kvinden seks måneders fængsel og 200 piskeslag,

D.  der henviser til, at en embedsmand ved den almindelige ret i Qatif har udtalt, at retten skærpede kvindens dom efter ordre fra domstolenes øverste råd som følge af hendes forsøg på at irritere og påvirke domstolene gennem medierne,

E.  der henviser til, at ofrets advokat, Abdul Rahman Al-Lahem, har fået forbud mod at møde op i retssalen og mod på noget tidspunkt fremover at repræsentere sin klient, efter at han forsøgte at indlede retssag mod Justitsministeriet som følge af dettes undladelse af at forsyne ham med et eksemplar af dommen mod hans klient, således at han kunne forberede en appelsag; der henviser til, at Justitsministeriet nu har anlagt disciplinærsag mod Al-Lahem, og at sanktionerne mod ham kan omfatte suspendering i tre år og fratagelse af hans advokatbestalling;

F.  der henviser til, at Al-Lahem også var forsvarer i sagen mod parret Fatimeh og Mansour Al-Taimani, som er forældre til to børn og efter anmodning fra kvindens bror blev tvangsskilt i juli 2007 med den begrundelse, at Fatimeh nedstammede fra en højere stamme end hendes mand; der henviser til, at de begge har siddet fængslet i dagevis, sågar månedsvis, sammen med deres børn, fordi de har nægtet at acceptere skilsmissen, og at Fatimeh siden har været tvunget til at opholde sig på et særligt tilflugtssted, fordi hun nægter at vende tilbage til sin familie;

G.  der navnlig er bekymret over, at Saudi-Arabiens kriminalisering af enhver form for nær kontakt mellem ugifte personer af modsat køn lægger alvorlige hindringer i vejen for voldtægtsofres mulighed for at få deres sag behandlet retfærdigt ved en domstol, og at en domstol kan betragte en kvindes beskyldning om voldtægt som en indrømmelse af, at hun haft et seksuelt forhold uden for ægteskab, medmindre hun kan forelægge nøjagtige beviser for, at den pågældende kontakt skete mod hendes vilje,

H.  der konstaterer, at stater, der er kontrahenter i internationale menneskerettighedskonventioner (f.eks. CEDAW), er forpligtede til at sikre lige rettigheder for mænd og kvinder,

1.  kræver, at den saudiarabiske regering træffer yderligere foranstaltninger med henblik på at løfte restriktionerne for kvinders rettigheder, herunder for deres frie bevægelighed, for deres ret til at føre bil, for deres beskæftigelsesmuligheder, for deres status som juridiske personer og for deres repræsentation i retssager, afskaffer enhver form for diskrimination af kvinder i privatlivet og det offentlige liv og fremmer deres deltagelse i det økonomiske, sociale og politiske liv;

2.  beklager, at den almindelige ret i Qatif har truffet beslutning om at straffe voldtægtsofret, og opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at omstøde dommen og frafalde alle anklager mod voldtægtsofret;

3.  tager til efterretning, at kong Abdullah den 3. oktober 2007 bekendtgjorde en retsreform og lovede at etablere nye specialiserede domstole og at forbedre dommeres og advokaters uddannelse; erindrer om, at det i maj 2007 forlød, at kong Abdullah havde givet ordre til etablering af en ny domstol med speciale i sager vedrørende vold i hjemmet;

4.  mener, at en bevidstgørelseskampagne om vold mod kvinder i Saudi-Arabien, navnlig vold i hjemmet, ville være et højst velkomment initiativ, som bør tages snarest muligt;

5.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at rejse disse spørgsmål på det næste fælles råds- og minstermøde mellem EU og Golfsamarbejdsrådet;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, den saudiarabiske regering, Den Islamiske Konferences generalsekretær og Golfsamarbejdsrådets generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik