Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0526/2007

Esitatud tekstid :

RC-B6-0526/2007

Arutelud :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 95kWORD 57k
12.12.2007
PE398.208v01-00}
PE398.212v01-00}
PE398.216v01-00}
PE398.219v01-00}
PE398.221v01-00}
PE398.222v01-00} RC1
 
B6‑0526/2007}
B6‑0530/2007}
B6‑0534/2007}
B6‑0537/2007}
B6‑0539/2007}
B6‑0540/2007} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
   Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Colm Burke fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel,
   Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,
   Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel,
   Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel,
   Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald ja Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   UEN (B6‑0526/2007)
   GUE/NGL (B6‑0530/2007)
   PPE-DE (B6‑0534/2007)
   ALDE (B6‑0537/2007)
   Verts/ALE (B6‑0539/2007)
   PSE (B6‑0540/2007)
Naiste õigused Saudi Araabias

Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste õiguste kohta Saudi Araabias 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse, et Saudi Araabia ratifitseeris 7. septembril 2000 ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni;

–  võttes arvesse ÜRO piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, mille Saudi Araabia ratifitseeris 23. septembril 1997;

–  võttes arvesse asjaolu, et Saudi Araabia on alates 26. jaanuarist 1996 lapse õiguste konventsiooni osaline;

–  võttes arvesse, et Saudi Araabia valiti 2006. aasta mais uude ÜRO inimõiguste nõukogusse;

–  võttes arvesse oma varasemaid, 18. jaanuari 1996. aasta ja 10. märtsi 2005. aasta resolutsioone Saudi Araabia kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et Saudi Araabia naisi diskrimineeritakse endiselt mitmel moel nii era- kui ka avalikus elus, samuti et nad langevad sageli seksuaalvägivalla ohvriks ja peavad muuhulgas silmitsi seisma suurte takistustega kriminaalkohtusüsteemis;

B.  arvestades, et 2006. aasta oktoobris määrati Qatifi Tüdruku nime all tuntud 19aastasele naisele karistuseks 100 piitsahoopi, sest ta viibis autos mehega, kes rünnaku ja grupiviisilise vägistamise ajal ei kuulunud tema lähisugulaste hulka;

C.  olles sügavalt mures, et Qatifi üldkohus Saudi Araabias vaatas otsuse uuesti läbi ning karmistas karistust kuuekuulise vangistuse ja 200 piitsahoobini;

D.  arvestades Qatifi üldkohtu ametniku avaldust, et kohus karmistas karistust vastavalt kohtunike ülemkogu juhistele, kuna karistatu üritas meedia abil kohtusüsteemi kahjustada ja mõjutada;

E.  arvestades, et ohvri advokaadil Abdul Rahman Al-Lahemil keelati kohtusaali siseneda ja oma klienti edaspidi esindada pärast seda, kui ta üritas võtta õiguslikke meetmeid justiitsministeeriumi vastu, sest viimane ei soostunud esitama klienti puudutava otsuse koopiat, mille abil saanuks ta ette valmistada apellatsioonikaebuse; arvestades, et hr Al-Lahemi ootab nüüd ees distsiplinaarkuulamine justiitsministeeriumis ning sanktsioonide hulka võivad kuuluda ka tegevuse peatamine kolmeks aastaks ja tegevusloa äravõtmine;

F.  arvestades, et hr Al-Lahem osales kaitsjana ka kohtuasjades, milles käsitleti kahe lapsega abielupaari Fatima ja Mansour Al-Taimani 2007. aasta juulis toimunud sunniviisilist lahutamist naise venna palvel argumendiga, et Fatima pärineb kõrgemast soost kui tema mees; arvestades, et mõlemat on nüüdseks juba kuid koos lastega kinni peetud, sest nad keelduvad lahutust tunnistamast, ning arvestades, et alates sellest ajast on Fatima sunnitud elama varjupaigas, kuna keeldub oma pere juurde naasmast;

G.  olles eriliselt mures, et vallaliste vastassoost isikute kriminaalkorras karistamine mistahes lähedase kontakti eest Saudi Araabias kahjustab tõsiselt vägistamise ohvrite võimalusi pöörduda kohtu poole ning et kohus võib naise vägistamissüüdistust käsitleda hoopis abieluvälise seksuaalsuhtega nõustumisena, kui ta ei suuda kindlalt tõendada, et kontakt ei olnud vabatahtlik;

H.  märkides, et rahvusvahelistes inimõigustealastes konventsioonides (nagu naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitlev konventsioon) osalevad riigid on kohustatud tagama meestele ja naistele võrdsed õigused,

1.  nõuab, et Saudi Araabia valitsus teeks edasisi samme naiste õiguste piirangute – sealhulgas naiste vaba liikumine, sõiduki juhtimise keeld, töövõimalused, juriidilise isiku staatus ja naiste esindamine kohtumenetlustes – tühistamiseks, kaotaks naiste diskrimineerimise kõik vormid era- ja avalikus elus ning edendaks nende osalemist majandus-, sotsiaal- ja poliitilises sfääris;

2.  mõistab hukka Qatifi üldkohtu otsuse vägistamise ohvri karistamise kohta; kutsub Saudi Araabia ametivõimusid üles seda kohtuotsust tühistama ja loobuma kõikidest vägistamise ohvrile esitatud süüdistustest;

3.  märgib, et 3. oktoobril 2007 andis kuningas Abdullah teada kohtureformist, lubades luua uued spetsialiseeritud kohtud ning parandada kohtunike ja advokaatide väljaõpet; tuletab meelde, et 2007. aasta mais teatati kuningas Abdullah’ nõudmiseset luua uus, koduvägivalla juhtumitele spetsialiseerunud kohus;

4.  arvab, et kampaania naistevastase vägivalla, eriti aga koduvägivalla alase teadlikkuse suurendamiseks Saudi Araabias oleks eriliselt tervitatav algatus, mis tuleks võimalikult kiiresti ette võtta;

5.  palub nõukogul ja komisjonil tõstatada need küsimused ELi ja Pärsia Lahe Koostöönõukogu järgmisel nõukogu ja ministrite ühiskohtumisel;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, Saudi Araabia valitsusele, Islami Konverentsi Organisatsiooni peasekretärile ja Pärsia Lahe Koostöönõukogu peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika