Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0526/2007Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0526/2007

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

12.12.2007

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl moterų teisių Saudo Arabijoje

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0526/2007
Pateikti tekstai :
RC-B6-0526/2007
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų teisių Saudo Arabijoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2000 m. rugsėjo 7 d. Saudo Arabija ratifikavo Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kuri Saudo Arabija ratifikavo 1997 m. rugsėjo 23 d.

–  atsižvelgdamas į tai, kad 1996 m. sausio 26 d. Saudo Arabija pasirašė Vaiko teisių konvenciją;

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. gegužės mėn. Saudo Arabija buvo išrinkta į JT Žmogaus teisių tarybą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes 1996 m. sausio 18 d. ir 2005 m. kovo 10 d. rezoliucijas Saudo Arabijos klausimu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Saudo Arabijoje moterys ir toliau patiria įvairių formų diskriminaciją asmeniniame ir viešajame gyvenime ir dažnai tampa lytinės prievartos aukomis bei susiduria su dideliais sunkumais baudžiamojo teisingumo sistemoje,

B.  kadangi 2006 m. spalio mėn. 19 metų moteris, žinoma kaip „Qatifo mergaitė”, buvo nuteista ir jai paskirta 100 rimbo kirčių dėl to, kad tuo metu, kai buvo užpulta ir išžaginta grupiniu būdu, ji viena automobilyje kalbėjosi su vyru, kuris nebuvo jos artimas giminaitis,

C.  labai susirūpinęs dėl to, kad Qatifo bendrasis teismas Saudo Arabijoje iš naujo svarstė nuosprendį ir nuteisė ją kalėti šešis mėnesius ir skyrė 200 rimbo kirčių;

D.  kadangi Qatifo bendrojo teismo pareigūnas pareiškė, kad teismas nusprendė sugriežtinti moters bausmę gavęs nurodymus iš Aukščiausios teisėjų tarybos, nes ji bandė apsunkinti teisėjų darbą ir daryti jiems įtaką naudodamasi žiniasklaida;

kadangi nukentėjusiosios advokatui Abdului Rahmanui Al-Lahemui buvo uždrausta įeiti į teismo salę ir toliau atstovauti savo klientei po to, kai jis bandė imtis teisinių veiksmų prieš Teisingumo ministeriją, atsisakiusią jam duoti jo klientės teismo sprendimo kopiją, kurios reikia kad būtų galima apskųsti teismo sprendimą; kadangi Abdul Al-Lahem iškviestas į drausminį svarstymą Teisingumo ministerijoje ir jam gali būti paskirtos sankcijos, įskaitant trejų metų nušalinimą nuo pareigų ir teisės verstis advokato praktika atėmimą;

F.  kadangi Abdul Al-Lahem taip pat buvo advokatas Fatimehos ir Mansourio Al-Taimanio, poros turinčios du vaikus, byloje, kurie 2007 m. liepos mėn. buvo prievarta išskirti žmonos broliui pareikalavus ir argumentuojant, kad Fatimehos genties linija yra geresnė nei jos vyro; kadangi nesutikusi išsiskirti pora kelis mėnesius buvo įkalinta kartu su savo vaikais ir kadangi nuo to laiko Fatimeh turi gyventi prieglaudoje, nes nesutinka grįžti į savo šeimą;

G.  ypač susirūpinęs, kad dėl bet kokio glaudaus nesusituokusių skirtingos lyties asmenų ryšio kriminalizavimo Saudo Arabijoje išžaginimo aukoms labai sudėtinga siekti teisingumo ir kad teismas gali traktuoti moters kaltinimą išžaginimu kaip sutikimą nesantuokiniams lytiniams santykiams, nebent ji gali pateikti tikslius įrodymus, kad ji šiems santykiams priešinosi,

H.  pažymi, kad tarptautines žmogaus teisių konvencijas, pvz., Konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo, pasirašiusios valstybės privalo užtikrinti lygias vyrų ir moterų teises,

1.  primygtinai reikalauja, kad Saudo Arabijos vyriausybė imtųsi tolesnių priemonių siekdama panaikinti moterų teisių apribojimus, susijusius su laisvu moterų judėjimu, draudimu vairuoti, įsidarbinimo galimybėmis, juridinio asmens teisėmis ir atstovavimu joms teismo procese, panaikinti visų formų moterų diskriminaciją asmeniniame ir viešajame gyvenime ir skatinti jų dalyvavimą ekonominėje, socialinėje ir politinėje veikloje;

2.  smerkia Qatifo bendrojo teismo sprendimą nubausti išžaginimo auką; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas panaikinti nuosprendį ir atsisakyti visų kaltinimų išžaginimo aukai;

3.  pažymi, kad 2007 m. spalio 3 d. karalius Abdullah paskelbė teismo reformą, pažadėdamas įsteigti naujus specializuotus teismus ir pradėti patobulintą teisėjų bei advokatų mokymą; primena, kad 2007 m. gegužės mėnesį buvo pranešta, kad karalius Abdullah įsakė įsteigti naują teismą, kuriame būtų tiriamos smurto šeimoje bylos;

4.  mano, kad sąmoningumą apie moterų smurtą, ypač apie smurtą šeimoje, Saudo Arabijoje skatinanti kampanija būtų labai gera iniciatyva ir jos reikia imtis nedelsiant;

5.  prašo Tarybą ir Komisiją iškelti šiuos klausimus kitame Jungtinės tarybos posėdyje ir ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ministrų susitikime;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Saudo Arabijos vyriausybei, Islamo konferencijos organizacijos generaliniam sekretoriui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui.