Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0526/2007Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0526/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

12.12.2007

projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0526/2007
Teksty złożone :
RC-B6-0526/2007
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ratyfikację przez Arabię Saudyjską w dniu 7 września 2000 r., Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkiej dyskryminacji kobiet (CEDAW),

–  uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania ratyfikowaną przez Arabię Saudyjską w dniu 23 września 1997 r.,

–  uwzględniając fakt, że Arabia Saudyjska jest stroną Konwencji Praw Dziecka od 26 stycznia 1996 r.,

–  uwzględniając fakt, ze Arabia Saudyjska została wybrana do zasiadania w Radzie Praw Człowieka ONZ w maju 2007 r.,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Arabii Saudyjskiej z dnia 18 stycznia 1996 r. oraz 10 marca 2005 r.,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że kobiety w Arabii Saudyjskiej nadal napotykają na liczne formy dyskryminacji w życiu prywatnym i publicznym, często padają ofiarą przemocy seksualnej i napotykają na ogromne przeszkody w systemie sadownictwa karnego,

B.  mając na uwadze, że w październiku 2006 r., dziewiętnastoletnia kobieta znana jako "dziewczyna z Qatif" została skazana na 100 batów, ponieważ przebywała sam na sam w samochodzie z mężczyzną, który nie był jej krewnym w momencie, gdy została zaatakowana zgwałcona przez grupę mężczyzn;

C.  wyrażając głębokie zaniepokojenie faktem, że sąd w Qatif (Arabia Saudyjska) poddał ten wyrok rewizji i skazał ją na sześć miesięcy więzienia i 200 batów;

D.  mając na uwadze, że urzędnik sądu w Qatif oświadczył, że sąd zwiększył karę w związku z zaleceniami Sądu Najwyższego, ponieważ dziewczyna pogorszyła sytuację próbując wpłynąć na sąd poprzez media,

E.  mając na uwadze, że adwokat ofiary Abdul Rahman Al-Lahem został odsunięty od występowania w sądzie i dalszego reprezentowania swojej klientki po próbie podjęcia działań prawnych przeciw Ministerstwu Sprawiedliwości, ponieważ nie otrzymał on kopii wyroku w sprawie jego klientki, tak by mógł przygotować apelację; mając na uwadze, że Al-Lahem musi stawić się na przesłuchanie dyscyplinarne w Ministerstwie Sprawiedliwości, a sankcje mogą obejmować zawieszenie wykonywania zawodu na trzy lata i pozbawienie prawa wykonania zawodu;

F.  mając na uwadze, że Al-Lahem również bronił małżeństwa Fatimeh i Mansour Al.-Taimani, rodziców dwojga dzieci, na siłę rozwiedzionych w lipcu 2007 r., na wniosek brata kobiety, uzasadniając, że Fatimah wywodziła się z lepszego rodu niż jej mąż; mając na uwadze, że zostali oni uwięzieni na wiele dni a nawet miesięcy wraz z ich dziećmi, ponieważ odmówili zaakceptowania rozwodu oraz mając na uwadze, że Fatimeh została zmuszona zamieszkać w przytułku, ponieważ nie zgadza się na powrót do swojej rodziny;

G.  wyrażając szczególne zaniepokojenie faktem, że kryminalizacja wszelkich bliskich kontaktów niezamężnych osób płci przeciwnej w Arabii Saudyjskiej, stanowi poważną przeszkodę w dochodzeniu sprawiedliwości przez ofiary gwałtów oraz że sąd może uznać zarzuty gwałtu składane przez kobiety za zgodę na pozamałżeńskie kontakty seksualne, chyba że mogą one udowodnić, że nie wyraziły zgody na takie kontakty;

H.  mając na uwadze, że krajowe strony w międzynarodowych konwencjach praw człowieka (takich jak Konwencja NZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet) mają obowiązek zagwarantowania równych praw dla mężczyzn i kobiet;

1.  wzywa rząd Arabii Saudyjskiej do podjęcia dalszych kroków mających na celu zniesienie restrykcji nałożonych na prawa kobiet, w tym swobodnego poruszania się kobiet, zakazu prowadzenia samochodu, ograniczeń w zakresie możliwości zatrudnienia, osobowości prawnej i reprezentowania w procesach sądowych, zniesienia wszelkich form dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym i publicznym oraz do promowania uczestnictwa kobiet w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym;

2.  ubolewa nad decyzją podjętą przez sąd w Qatif o skazaniu ofiary gwałtu; wzywa władze Arabii Saudyjskiej do uchylenia wyroku i wycofania zarzutów przeciw ofierze gwałtu;

3.  zauważa, że w dniu 3 października 2007 r. król Abdullah zapowiedział reformę sądownictwa obiecując utworzenie nowych wyspecjalizowanych sądów i poprawę szkolenia sędziów i prawników; przypomina, że w maju 2007 r. król Abdullah zażądał ustanowienia nowego sądu wyspecjalizowanego w sprawach przemocy w rodzinie;

4.  uważa, że kampania uświadamiająca na temat przemocy wobec kobiet w Arabii Saudyjskiej, zwłaszcza przemocy w rodzinie, byłaby pożądaną inicjatywą, która powinna zostać wprowadzona niezwłocznie;

5.  wzywa Radę i Komisję do poruszenia tych kwestii podczas kolejnego posiedzenia Wspólnej Rady i spotkania ministerialnego między UE a Radą Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej;

6.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, rządowi Arabii Saudyjskiej, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Konferencji Islamskiej oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej.