Společný návrh usnesení - RC-B6-0527/2007/REV1Společný návrh usnesení
RC-B6-0527/2007/REV1

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

12. 12. 2007

který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: o východním Čadu

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0527/2007
Předložené texty :
RC-B6-0527/2007
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o východním Čadu

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o lidských právech v Čadu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 o operaci v rámci EBOP v Čadu a Středoafrické republice,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1778 ze dne 25. září 2007, na základě které mají být ve východním Čadu a v severovýchodní části Středoafrické republiky rozmístěny všestranné mezinárodní jednotky, včetně mise EBOP EUFOR TCHAD/RCA,

–  s ohledem na společnou akci Rady o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice ze dne 15. října 2007,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1769 ze dne 31. července 2007, kterou se na počáteční období 12 měsíců zřizuje smíšená operace AU a OSN v Dárfúru (UNAMID),

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti,

–  s ohledem na článek 115 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v pondělí 26. listopadu čadská armáda pobila podél východní hranice země stovky čadských povstalců a že v pondělí 3. prosince čadská armáda zahájila další útok proti jednotkám čadských povstalců,

B.  vzhledem k tomu, že mezi čadskou armádou a povstalci ze Spojených sil za demokracii a rozvoj (UFFD) a Sdružení sil pro změnu (RFC) se po rozpadu křehkého mírového ujednání na konci listopadu opět rozpoutal ozbrojený boj; vzhledem k tomu, že skupiny povstalců, vládní úředníci a zahraniční pozorovatelé potvrzují, že boje, k nimž od 26. listopadu dochází, jsou nejtvrdší, jaké Čad zažil od doby, kdy se v prosinci 1990 dostal k moci prezident Deby,

C.  vzhledem k tomu, že ve 12 táborech podél východní hranice Čadu a Súdánu bylo přijato přibližně 238 000 uprchlíků ze Súdánů, 44 600 uprchlíků ze Středoafrické republiky a 170 000 vnitřně vysídlených osob;

D.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro uprchlíky varoval v úterý 4. prosince, že nárůst bojů ve východním Čadu mezi vládními silami a povstalci v předchozích 10 dnech omezil přístup OSN do táborů, v nichž bydlí statisíce uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, a zvýšil napětí v této oblasti,

E.  vzhledem k tomu, že boje omezují operace Světového potravinového programu OSN ve východním Čadu, neboť do některých uprchlických táborů znemožňují přístup a do jiných zpožďují potravinové mise; vzhledem k tomu, že boje v blízkosti města Farchana, kde se nachází tři uprchlické tábory, výrazně stěžují humanitární akce; vzhledem k tomu, že přinejmenším v jednom případě došlo k ozbrojenému přepadení vozu, který byl naložen potravinami dodávanými v rámci Světového potravinového programu,

F.  vzhledem k tomu, že boje se soustředily zejména v oblastech Farchana, Iriba, Biltine a Guereda, které se nachází severovýchodně od významného města Abeché, hlavní operační základny, kterou využívá 12 uprchlických táborů; vzhledem k tomu, že se snížila také bezpečnost dalších oblastí v blízkosti uprchlických táborů na jih od města Abeché, jako např. oblast Goz Beida,

G.  vzhledem k tomu, že podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) jsou akce humanitární pomoci ohroženy zejména ozbrojenými přepadeními a banditismem v regionu a ozbrojené ofenzívy podněcují zločinnost; vzhledem k tomu, že v důsledku zvyšujícího se počtu organizovaných krádeží ve východním Čadu jsou humanitární organizace nuceny snižovat počet zaměstnanců a omezovat pohyb v klíčových městech, což dále omezuje jejich schopnost poskytovat vysoce nezbytnou humanitární pomoc,

H.  vzhledem k tomu, že čadský prezident Idriss Deby nedávno odvolal vůdce Spojené fronty za demokratickou změnu z funkce ministra obrany, což nasvědčuje napětí a rozkolu na vládní úrovni,

I.  vzhledem k tomu, že 15. října 2007 Rada schválila společnou akci týkající se operace EUFOR TCHAD/RCA, která má přispět k ochraně civilistů v nebezpečí, zejména uprchlíků a vysídlených osob, zajistit poskytování humanitární pomoci a volný pohyb pracovníků humanitárních organizací tím, že zlepší bezpečnost v oblasti, v nichž probíhá humanitární pomoc, a přispěje k ochraně pracovníků OSN, technických prostředků, zařízení a vybavení a zajistí bezpečnost a volný pohyb zaměstnanců OSN a jejich pomocného personálu,

 

J.  vzhledem k tomu, že časový plán rozmístění jednotek EUFOR TCHAD/RCA, k němuž mělo dojít před koncem listopadu, se stále posouvá; vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že jakmile koncem října odezní období dešťů, skupiny povstalců budou opět schopny pohybu a začnou v regionu opět rozvíjet své akce; vzhledem k tomu, že ředitel čadské zpravodajské služby obvinil Súdán z toho, že dodává povstalcům zbraně,

K.  vzhledem k tomu, že poté, co bude operace EUFOR TCHAD/RCA zahájena, bude na ni mít negativní dopad také jakákoli vnitřní nestabilita v Čadu – společně s nebezpečím v hraniční oblasti východního Čadu, Dárfúru a Středoafrické republiky,

L.  vzhledem k tomu, že mezinárodní obavy z konfliktu vzrostly od té doby, kdy Svaz sil pro demokracii a rozvoj (UFDD), další skupina povstalců, začal hrozit útoky na francouzské i jiné zahraniční síly podílející se na operaci EUFOR TCHAD/RCA,

M.  vzhledem k tomu, že válečný zločin v podobě sexuálního násilí, včetně znásilňování používaného jako válečného prostředku, je v uprchlických táborech i v jiných částech regionu velmi rozšířen, přičemž nejvíce ohroženy jsou ženy a dívky;

1.  zdůrazňuje, že nedávné násilí a nepokoje v Čadu zvýrazňují naléhavou potřebu, aby byly bez dalšího odkladu vyslány síly EUFOR TCHAD/RCA; vyzdvihuje skutečnost, že země EU a OSN mají „odpovědnost chránit“ uprchlíky i vnitřně vysídlené osoby v této oblasti; zdůrazňuje, že tyto síly musí mít k dispozici všechny prostředky nezbytné k ochraně ohrožených civilních obyvatel a musí je využívat, a to plně v souladu s mezinárodními právními předpisy týkajícími se lidských práv i s mezinárodním humanitárním právem;

2.  lituje však, že této misi se stále nedostává životně důležitého vybavení, které by vojenským jednotkám umožnilo plnit jejich povinnosti, jako jsou vrtulníky a lékařské potřeby;

3.  vyzývá EU a její členské státy, aby uvedly do praxe politické rozhodnutí a co nejdříve poskytly této misi více vojenských jednotek a patřičné finanční, logistické a vzdušné podpory, včetně nezbytného počtu vrtulníků; zdůrazňuje, že důvěryhodnost zahraniční politiky EU na světové scéně bude ohrožena, nebude-li EU schopna zmobilizovat takový počet vojenských jednotek a vybavení, který by postačoval k provozuschopnosti této mise;

4.  znovu poukazuje na význam, který má neutralita těchto evropských sil, i na potenciální rizika vyplývající z toho, že by byly akce chápány jakožto operace vedené Francií; vyzývá proto ostatní členské státy, aby k těmto silám významně přispěly, a žádá EUFOR, aby vypracoval komplexní komunikační strategii, jejímž prostřednictvím by místní obyvatelstvo bylo informováno o jejím neutrálním mandátu;

5.  vyzývá Radu a Komisi, aby Parlament informovaly o krocích (jako např. v rámci Evropské obranné agentury), kterými jsou v současné době řešeny nedostatky, pokud jde o kapacity v klíčových oblastech a zejména co se týče vrtulníků a útvarů lékařské podpory, a aby předložily společné návrhy na krátkodobá i dlouhodobá řešení, která by zaručila přístup k těmto kapacitám jak pro humanitární účely, tak i účely EBOP;

6.  zdůrazňuje, že krize v Dárfúru má regionální dimenzi a že je třeba řešit destabilizující dopad této krize na humanitární i bezpečnostní situaci v sousedních zemích a opakuje, že je na podporu vícerozměrné přítomnosti OSN ochoten tuto vojenskou přemosťující operaci uskutečnit;

 

7.  připomíná své usnesení ze dne 26. září 2007, ve kterém podpořil zahájení operace EBOP ve východním Čadu a severní části Středoafrické republiky, a naléhavě vyzývá Radu i Komisi, aby urychlily přijímání rozhodnutí o jejím zahájení, aby mohli být první vojáci vysláni před koncem roku a aby tato mise plně rozvinula svůj potenciál do února či v prvních březnových dnech příštího roku;

8.  vítá, že Komise poskytla pro tuto misi financování přesahující 50 mil. EUR, včetně 10 mil. EUR z nástroje stability, určených na část této mírové operace, která se týká odborné přípravy policejních sil OSN; poznamenává, že se jedná o důkaz soudržného interinstitucionálního přístupu EU k evropské bezpečnostní a obranné politice;

9.  hluboce lituje neústupnosti prezidenta Súdánu, podle nějž by síly UNAMID, jež mají EUFOR TCHAD/RCA posílit, měly být výlučně africké, což je v rozporu s příslušnou rezolucí Rady bezpečnosti OSN; zdůrazňuje rovněž, že je nezbytné urychlit vyslání mírových sil OSN a AU do Dárfúru; naléhavě vyzývá vládu Súdánu, aby spolupracovala s Mezinárodním trestním soudem, a navrhuje, aby součástí mandátu smíšených sil bylo také pátrání po osobách, na něž Mezinárodní trestní soud vydal zatykač, a jejich zatčení.

10.  konstatuje, že se stupňují záměrné a cílené útoky na civilní obyvatelstvo ze strany džandžavídských milicí, které přicházejí ze Súdánu, a místních čadskoarabských i některých nearabských skupin; všímá si míry sexuálního násilí, obtěžování, zastrašování a znásilňování, ke kterému v tomto regionu dochází naprosto beztrestně; vyzývá čadské orgány, aby prošetřily zprávy o znásilňování a dalších případech vážného porušování lidských práv a pachatele postavily před soud;

11.  zdůrazňuje obzvláště otázku sexuálního vykořisťování v tomto konfliktním regionu i to, že jednotky poskytnuté UNAMID a EUFOR TCHAD/RCA členskými státy musí být obeznámeny s tímto porušováním lidských práv a musí uplatňovat rozdílný přístup k mužům a ženám ve všech stadiích reakce na sexuální násilí v tomto konfliktu, včetně odborné přípravy týkající se toho, jak řešit specifické potřeby obětí; zdůrazňuje, že země poskytující pro účely této mírové operace vojenské a policejní jednotky musí zajistit, že budou uplatňovány nekompromisní kodexy chování a že bude zajištěna řádná odborná příprava a že viníci sexuálního násilí budou hnáni k odpovědnosti; konstatuje, že bylo prokázáno, že vysílání vyššího počtu žen v rámci mírových sil vede nejen k lepším vztahům s hostitelskými komunitami, ale i k lepšímu chování příslušníků mírových sil;

12.  je hluboce znepokojen zprávami humanitárních pracovníků, že jak povstalci, tak i zástupci vlády navštívili uprchlické tábory, kde mezi dětmi prováděli nábor do svých jednotek;

13.  naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby vyvíjela tlak na uskutečnění komplexního mírového procesu za použití tlaku i pobídek, které by všechny strany konfliktu povzbudily k návratu k vyjednávacímu stolu, kde by formou dialogu řešily všechny úrovně konfliktu, který v současné době v Čadu probíhá, včetně napětí mezi vládou a povstalci a konfliktu mezi jednotlivými etnickými skupinami;

14.  naléhavě vyzývá Čad, aby ve spolupráci se Súdánem a Libyí vytvořil nezbytné podmínky pro dlouhodobé politické řešení pro uplatňování mírové dohody ze Sirte, a vlády Súdánu a Čadu, aby plnily své závazky vyplývající z dohod z Tripolisu a Sirte;

15.  vyjadřuje své obavy z růstu nezákonného prodeje a pašování zbraní, zejména zakázaných ručních a lehkých střelných zbraní;

16.  připomíná, že žádná mírová mise ve východní části Čadu a severní části Středoafrické republiky nemůže uspět bez procesu opravdového politického usmíření;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a prezidentům, vládám a parlamentům Čadu, Středoafrické republiky a Súdánu.