Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0527/2007/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0527/2007/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

12.12.2007

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: itäisestä Tšadista

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0527/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0527/2007
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma itäisestä Tšadista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tšadin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 26. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta ETPP-operaatiosta,

–  ottaa huomioon 25. syyskuuta 2007 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1778, jossa määrätään moniulotteisen kansainvälisen joukon sijoittamisesta itäiseen Tšadiin ja koilliseen Keski-Afrikan tasavaltaan sekä ETPP-operaatiosta EUFOR Tšad/RCA,

–  ottaa huomioon neuvoston 15. lokakuuta 2007 hyväksymät yhteistoimet EUFOR Tšad/RCA-operaatiota varten,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 31. heinäkuuta 2007 antaman päätöslauselman 1769, jolla käynnistetään 12 kuukauden pituiseksi ensimmäiseksi jaksoksi AU:n ja YK:n yhteinen operaatio Darfurissa (UNAMID),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että maanantaina 26. marraskuuta 2007 Tšadin armeija tappoi satoja tšadilaisia kapinallisia Tšadin itärajalla ja että maanantaina 3. joulukuuta Tšadin armeija hyökkäsi uudelleen maan kapinallisia vastaan,

B.  ottaa huomioon, että Tšadin armeijan sekä United Force for Democracy and Development (UFDD) ja Rally of Forces for Change (RFC) -kapinallisryhmien välinen aseellinen taistelu on käynnistynyt uudelleen marraskuun lopulla tehdyn hauraan rauhansopimuksen jälkeen; ottaa huomioon, että kapinallisryhmät, hallituksen virkamiehet ja ulkomaalaiset tarkkailijat ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että 26. marraskuuta käynnistyneet taistelut ovat olleet Tšadin ankarimmat presidentti Idriss Debyn joulukuussa 1990 tapahtuneen valtaannousun jälkeen,

C.  ottaa huomioon, että noin 238 000 pakolaista Sudanista, 44 600 pakolaista Keski-Afrikan tasavallasta ja 170 000 maansisäistä pakolaista on majoitettu 12 leiriin Tšadin Sudanin vastaiselle itärajalle,

D.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu varoitti tiistaina 4. joulukuuta, että itäisessä Tšadissa viimeisen kymmenen päivän aikana käydyt taistelut hallituksen joukkojen ja kapinallisten välillä ovat rajoittaneet YK:n pääsyä leireihin, jotka ovat satojen tuhansien pakolaisten ja maan sisällä siirtymään joutuneiden kotina, ja lisänneet jännitteitä alueella,

E.  ottaa huomioon, että taistelut haittaavat Maailman elintarvikeohjelman (WFP) operaatioita itäisessä Tšadissa, koska ne estävät siltä pääsyn joihinkin pakolaisleireihin ja viivästyttävät ruokatoimituksia toisiin; ottaa huomioon, että taistelut lähellä Farchanaa, jossa on kolme pakolaisleiriä, ovat vaikeuttaneet erityisesti humanitaarisia operaatioita; ottaa huomioon, että aseistetut rosvot hyökkäsivät ainakin kerran WFP:n elintarvikkeita sisältävän WFP:n vuokraaman kuorma-auton kimppuun,

F.  ottaa huomioon, että taistelut keskittyvät suurimmaksi osaksi Farchanan, Iriban, Biltinen ja Gueredan alueille, jotka sijaitsevat pohjoiseen ja itään Abechén kaupungista, joka on ainakin 12 pakolaisleirin pääasiallinen tukikohta, ottaa huomioon, että pakolaisleirien läheisyydessä Abechén eteläpuolella olevat alueet, kuten Goz Beida, ovat myös muuttuneet turvattomammiksi,

G.  ottaa huomioon, että Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) mukaan humanitaaristen avustustoimien suurimpana uhkana ovat aseelliset ryöstöt ja ryöstely alueella, ja katsoo, että armeijan hyökkäykset pahentavat rikollisuutta; ottaa huomioon, että lisääntyvä ryöstely itäisessä Tšadissa pakottaa humanitaariset virastot vähentämään henkilöstöään ja liikkumistaan tärkeissä kaupungeissa, mikä rajoittaa lisää niiden kykyä tarjota kaivattua humanitaarista apua,

H.  ottaa huomioon, että Tšadin presidentti Idriss Deby erotti hiljattain United Front for Change -ryhmän johtajan Mahamat Nour Abdelkerimin puolustusministerin virasta, mikä todistaa jännitteistä ja välien rikkoutumisesta hallituksen tasolla,

I.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 15. lokakuuta 2007 EUFOR Tšad/RCA -operaatioon liittyvät yhteistoimet, joiden tarkoituksena on osallistua vaarassa olevien siviilien, varsinkin pakolaisten ja maan sisällä siirtymään joutuneiden, suojeluun, helpottaa humanitaarisen avun toimittamista ja humanitaarisen henkilöstön vapaata liikkuvuutta auttamalla parantamaan turvallisuutta toiminta-alueella ja osallistua YK:n henkilöstön, tilojen, laitteiden ja välineiden suojeluun varmistamalla sen oman henkilöstön ja YK:n palveluksessa olevien turvallisuus ja liikkumisvapaus,

J.  ottaa huomioon, että EUFOR Tšad/RCA -operaation, joka oli tarkoitus käynnistää ennen marraskuun loppua, toteutusaikataulua myöhennetään vähitellen; ottaa huomioon, että sadekauden päätyttyä lokakuun lopussa kapinallisjoukkojen odotettiin lisäävän liikkumistaan ja toimintaansa alueella; ottaa huomioon, että Tšadin tiedustelupäällikkö on syyttänyt Sudania kapinallisten aseistamisesta,

K.  ottaa huomioon, että kaikki epävakaus Tšadissa – yhdessä itäisen Tšadin raja-alueen, Darfurin ja Keski-Afrikan tasavallan turvattomuuden kanssa – vaikuttaa myös kielteisesti EUFOR Tšad/RCA -operaatioon sen käynnistyttyä,

L.  ottaa huomioon, että kansainvälinen huolestuminen konfliktin takia on lisääntynyt, koska toinen kapinallisryhmä, UFFD (Union of Forces for Democracy and Development), on uhannut hyökätä Ranskan tai joidenkin muiden EUFOR Tšad/RCA -operaatioon osallistuvien ulkomaalaisten joukkojen kimppuun,

M.  ottaa huomioon, että sotarikoksena seksuaalinen väkivalta, johon sisältyy raiskauksen käyttö aseena, on yleistä pakolaisleireissä ja muualla konfliktialueella ja että naiset ja lapset ovat herkimmin sen kohteina,

1.  tähdentää, että viimeaikainen väkivalta ja levottomuus Tšadissa korostaa tarvetta sijoittaa EUFOR Tšad/RCA -operaation joukot viipymättä maahan; korostaa, että EU:n jäsenvaltioilla ja YK:lla on "vastuu suojella" alueen pakolaisia ja maan sisällä siirtymään joutuneita; painottaa, että kyseisillä joukoilla on oltava käytettävissään kaikki tarvittavat keinot vaarassa olevien siviilien suojelemiseen ja niiden on myös käytettävä niitä kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudattaen;

2.  pahoittelee kuitenkin sitä, että operaatiolta puuttuu edelleen tärkeitä varusteita, joiden avulla joukot voisivat suorittaa velvollisuutensa, kuten helikoptereita ja lääketarvikkeita;

3.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kunnioittamaan tehtyä poliittista päätöstä ja antamaan operaatiolle enemmän joukkoja sekä asianmukaista taloudellista, logistista ja ilmatukea, mukaan luettuna riittävä määrä helikoptereita, mahdollisimman nopeasti; korostaa EU:n ulkopolitiikan uskottavuuden maailmassa olevan vaarassa, jos se ei pysty mobilisoimaan riittävästi joukkoja ja välineistöä operaation käynnistämiseksi;

4.  tähdentää eurooppalaisten joukkojen puolueettomuuden tärkeyttä ja mahdollisista riskejä, joita joukkojen pitämisestä Ranskan johtamana operaationa aiheutuu; kehottaa tästä syystä muita jäsenvaltioita antamaan operaatiolle runsaasti joukkoja ja EUFORia laatimaan kattavan tiedotusstrategian, jotta se voi tiedottaa paikallisväestölle puolueettomasta mandaatistaan;

5.  kehottaa neuvostoa ja komissiota kertomaan parlamentille uusista (esimerkiksi Euroopan puolustusviraston tekemistä) aloitteista valmiuksissa olevien puutteiden korjaamiseksi avainalueilla ja erityisesti helikoptereiden ja lääkintätuen osalta sekä tekemään yhteisiä ehdotuksia lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuiksi, joilla taataan valmiuksien käyttö sekä humanitaarisiin että ETPP:n tarkoituksiin;

6.  korostaa Darfurin kriisin alueellista ulottuvuutta ja tarvetta käsitellä kriisin epävakauttavaa vaikutusta naapurimaiden humanitaariseen ja turvallisuustilanteeseen; toistaa halukkuutensa suorittaa tämä EU:n väliaikainen sotilasoperaatio, jolla tuetaan YK:n moniulotteista läsnäoloa;

 

7.  muistuttaa 26. syyskuuta 2007 antamastaan päätöslauselmasta, jossa se hyväksyy Tšadin itäosissa ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosissa toteutettavan ETPP-operaation; vaatii neuvostoa ja komissiota nopeuttamaan päätösprosessia operaation käynnistämistä sen varmistamiseksi, että sotilaiden sijoittaminen aloitetaan ennen vuoden loppua ja operaatio on täydessä vauhdissa ensi vuoden helmikuuhun tai maaliskuun alkuun mennessä;

8.  suhtautuu myönteisesti komission operaatiolle myöntämään yli 50 miljoonan euron rahoitukseen, johon sisältyy vakautusvälineen 10 miljoona euroa rauhanturvaoperaatioon kuuluvaan YK:n poliisien koulutusosuuteen; huomauttaa tämän olevan todiste yhdenmukaista toimielinten välisestä EU:n lähestymistavasta yhteisön turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan;

9.  pahoittelee Sudanin presidentin vaatimusta, että UNAMID-joukkojen, joita EUFOR Tšad/RCA -operaation on tarkoitus tukea, on koostuttava pelkästään afrikkalaista, mikä on vastoin YK:n turvallisuusneuvoston asiasta antamaa päätöslauselmaa; korostaa, että YK:n ja AU:n rauhanturvajoukkojen sijoittamista Darfuriin on nopeutettava; kehottaa Sudanin hallitusta tekemään yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) kanssa; ehdottaa, että yhteisjoukkojen mandaattiin lisätään valtuudet etsiä ja pidättää ne, joille ICC on määrännyt pidätettäviksi;

10.  toteaa, että Sudanin puolelta tulevien Janjaweed-joukkojen sekä paikallisten Tšadin arabiryhmien ja joidenkin ei-arabiryhmien siviiliväestöön kohdistamat tahalliset hyökkäykset ovat lisääntyneet; panee merkille alueella tapahtuvan sukupuolisen väkivallan, häirinnän, pelottelun ja raiskausten määrän ja rankaisemattomuuden ilmapiirin; kehottaa Tšadin viranomaisia tutkimaan ilmoitukset raiskauksista ja muista vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja väärinkäytöksistä ja saattamaan niihin syyllistyneet oikeuden tuomittaviksi;

11.  korostaa seksuaalisen hyväksikäytön erityisongelmaa konfliktialueella ja tähdentää, että jäsenvaltioille, jotka antavat joukkoja UNAMIDille ja EUFOR Tšad/RCA -operaatiolle, on tehtävä selväksi väärinkäytökset ja että sukupuolisensitiivinen lähestymistapa on otettava käyttöön kaikissa seksuaalisen välivallan torjuntavaiheissa konflikteissa, mukaan luettuna uhrien erityistarpeita käsittelevä koulutus; korostaa, että joukkoja ja poliiseja rauhanturvaoperaatioihin lähettävien maiden velvollisuutena on varmistaa, että sovelletaan ankaria menettelysääntöjä ja annetaan kunnon koulutus ja että seksuaalisesta väkivallasta joutuu vastuuseen; toteaa, että naisten lisääntyvä määrä rauhanturvaamisessa on sekä parantanut suhteita isäntäyhteisöihin että parantanut rauhanturvaajien käytöstä;

12.  on syvästi huolestunut avustajien ilmoituksista, että niin kapinalliset kuin hallituksen joukot ovat vierailleet pakolaisleireissä värväämässä lapsia omalle puolelleen;

13.  kehottaa EU:ta tähtäämään kattavaan rauhanprosessiin käyttämällä painostamalla ja kannustamalla kaikkia osapuolia palaamaan neuvottelupöytään ja käsittelemään Tšadin tämänhetkisen konfliktin kaikkia tasoja, myös hallituksen ja kapinallisten välisiä jännitteitä ja eri kansallisuuksien selkkauksia;

14.  kehottaa Tšadia luomaan yhteistyössä Sudanin ja Libyan kanssa tarvittavat edellytykset kestävälle poliittiselle ratkaisulle Sirten rauhansopimuksen täytäntöön panemiseksi; kehottaa Sudanin ja Tšadin hallituksia täyttämään velvoitteensa Tripolin ja Sirten sopimusten mukaisesti;

15.  ilmaisee huolestumisensa aseiden, erityisesti laittomien pien- ja kevytaseiden, laittoman myynnin ja salakuljetuksen lisääntymisestä;

16.  muistuttaa, että mikään rauhanturvaoperaatio Tšadin itäosassa ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa ei voi olla menestyksekäs ilman aitoa poliittista sovinnontekoprosessia;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä Tšadin, Keski-Afrikan tasavallan ja Sudanin presidenteille, hallituksille ja parlamenteille.