Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0527/2007/REV1Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0527/2007/REV1

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

12.12.2007

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Rytų Čado

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0527/2007
Pateikti tekstai :
RC-B6-0527/2007
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Rytų Čado

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių Čade,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) įgyvendinimo Čade ir Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2007 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją Nr. 1778, pagal kurią numatyta Čado rytuose ir Centrinės Afrikos Respublikos (CAR) šiaurės rytuose dislokuoti tarptautines pajėgas, į kurias įeitų ir pagal ESGP vykdoma misija EUFOR TCHAD/RCA,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 15 d. Tarybos priimtus bendruosius veiksmus dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR TCHAD/RCA),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 31 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1769(2007), pagal kurią pradiniam 12 mėnesių laikotarpiui įsteigiama jungtinė Afrikos Sąjungos ir JT operacija Darfūre (angl. UNAMID),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi 2007 m. lapkričio 26 d., pirmadienį, Čado kariuomenė prie šalies rytinės sienos nužudė šimtus Čado sukilėlių, o gruodžio 3 d., pirmadienį, Čado kariuomenė pradėjo naują Čado sukilėlių pajėgų puolimą,

B.  kadangi ginkluota Čado kariuomenės ir Jungtinių demokratijos ir plėtros pajėgų (angl. UFDD) bei Susivienijimo už pokyčius pajėgų (angl. RFC) sukilėlių kova po trapios taikos atsinaujino ir tai atsiskleidė lapkričio mėn. pabaigoje, kadangi sukilėlių grupuotės, vyriausybės pareigūnai ir užsienio stebėtojai patvirtina, kad nuo lapkričio 26 d. vykstančios kovos yra aršiausios Čade nuo pat prezidento I. Deby atėjimo į valdžią 1990 m. gruodžio mėn.,

C.  kadangi 12-oje pabėgėlių stovyklų, kurios išdėstytos palei Čado rytinę sieną su Sudanu, suteiktas prieglobstis apie 238 tūkst. pabėgėlių iš Sudano, 44,6 tūkst. pabėgėlių iš Centrinės Afrikos Respublikos ir 170 tūkst. šalies viduje perkeltų asmenų,

D.   kadangi gruodžio 4 d., antradienį, Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (UNHCR) paskelbė įspėjimą, kad kovų Rytų Čade tarp vyriausybės ir sukilėlių banga per pastarąsias dešimt dienų apribojo JT patekimą į stovyklas, kuriose gyvena šimtai tūkstančių pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų ir todėl regione išaugo įtampa,

E.  kadangi kovos kliudo Pasaulio maisto programos darbuotojų veiklai Čado rytuose, nes neįmanoma patekti į kai kurias pabėgėlių stovyklas ir vėluoja maisto pristatymas į kitas; kadangi kovos prie Farchanos vietovės, kurioje įsikūrusios trys pabėgėlių stovyklos, itin apsunkino humanitarinių operacijų vykdymą; kadangi mažiausiai vienu atveju Pasaulio maisto programai įgyvendinti išnuomotą sunkvežimį, kuriame buvo pagal Pasaulio maisto programą dalijamas maistas, užpuolė ginkluoti plėšikai,

F.  kadangi daugiausia kovų vyksta Farchanos, Iribos, Biltinės and Gueredos vietovėse, esančiose į šiaurę ir į rytus nuo Abeché miesto – pagrindinės mažiausiai dvylikos pabėgėlių stovyklų veiksmų bazės; kadangi netoli pabėgėlių stovyklų esančios vietovės į pietus nuo Abeché miesto, pvz., Goz Beida taip pat tapo mažiau saugios,

G.  kadangi, anot Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto, humanitarinės pagalbos veiklai didžiausias pavojus kyla dėl ginkluotų plėšikų ir banditų grupuočių veiklos regione, karinių puolimų ir dažnėjančio nusikalstamumo; kadangi dažnėjantys plėšikavimo Čado rytuose atvejai verčia humanitarines agentūras sumažinti darbuotojų skaičių ir veiklą pagrindiniuose miestuose, taip dar labiau apribojant jų sugebėjimus teikti būtiną humanitarinę pagalbą,

H.  kadangi Čado Prezidentas Idrissas Deby neseniai atleido Jungtinio pasikeitimų fronto vadovą Mahamatą Nour Abdelkerimą iš gynybos ministro pareigų, o tai reiškia, kad vyriausybės lygmeniu esama įtampos ir netikėtumų,

I.  kadangi 2007 m. kovo 15 d. Taryba priėmė bendruosius veiksmus dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR TCHAD/RCA), kuriais siekiama prisidėti apsaugant pavojuje atsidūrusius civilius, ypač pabėgėlius ir šalies viduje perkeltus asmenis, palengvinti humanitarinės pagalbos teikimą ir laisvą humanitarinių darbuotojų judėjimą padedant jiems užtikrinti saugumą veiklos regione ir prisidėti apsaugant JT darbuotojus, infrastruktūrą, įrangą ir priemones bei užtikrinant savo darbuotojų ir JT darbuotojų saugumą ir laisvą judėjimą,

 

J.  kadangi EUFOR TCHAD/RCA pajėgų, kurios turėjo pradėti veikti prieš lapkričio pabaigą, dislokavimo terminas laipsniškai nukėlinėjamas; kadangi daroma prielaida, kad spalio pabaigoje nurimus lietui sezonui sukilėlių grupuotės vėl taps mobilesnės ir aktyvesnės regione; kadangi Čado žvalgybos vadovas apkaltino Sudaną ginkluojant sukilėlius,

K.  kadangi bet kokie Čado vidaus neramumai, kartu su nestabilumu Rytų Čado pasienio regione, Darfūre ir Centrinėje Afrikos Respublikoje, neigiamai paveiks EUFOR TCHAD/RCA pajėgų veiklą, kai tik jos bus dislokuotos,

L.  kadangi tarptautinis susirūpinimas konfliktu išaugo po to, kai Jungtinės demokratijos ir plėtros pajėgos (angl. UFDD), kita sukilėlių grupuotė, pagrasino pulsianti Prancūzijos arba bet kurias kitas užsienio pajėgas, kurios bus dislokuojamos kaip EUFOR TCHAD/RCA misijos dalis,

M.  kadangi pabėgėlių stovyklose ir kitur šiame konfliktų draskomame regione klesti karo nusikaltimu laikomas seksualinis smurtas, įskaitant prievartavimą, kuris naudojamas kaip karo įrankis, o moterims ir mergaitėms kyla didžiausia užpuolimo grėsmė,

1.  pabrėžia, kad neseni smurto protrūkiai ir neramumai Čade parodo, kad būtina skubiai dislokuoti EUFOR TCHAD/RCA daugiau neatidėliojant termino; pabrėžia, kad ES valstybės narės ir JT privalo šiame regione prisiimti „atsakomybę apsaugoti“ pabėgėlius ir šalies viduje perkeltus asmenis; pabrėžia, kad šioms pajėgoms reikia suteikti visas būtinas priemones ir jos turi jas naudoti, laikydamosi tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės normų, siekdamos apginti pavojuje atsidūrusius civilius;

2.  vis dėlto, apgailestauja dėl to, kad šiai misijai nesuteikta visa įranga, kuri būtina siekiant kariams sudaryti galimybę vykdyti savo pareigas, pvz., trūksta sraigtasparnių ir medicinos priemonių;

3.  ragina ES ir jos valstybes nares gerbti priimtą politinį sprendimą ir kuo greičiau šiai misijai užtikrinti daugiau karių bei tinkamą finansinę, logistinę ir aviacinę paramą, įskaitant būtiną sraigtasparnių skaičių; pabrėžia, kad ES, kaip pasaulio veikėjos, ir jos užsienio politikos patikimumui gali kilti pavojus, jeigu ji negalės suburti pakankamo karių skaičiaus ir sutelkti reikiamos įrangos siekdama užtikrinti, kad ši misija būtų įgyvendinama;

4.  kartoja, kad svarbu užtikrinti, jog Europos pajėgos būtų neutralios ir išvengti galimų pavojų, kad pajėgos būtų vertinamos kaip prancūzų vadovaujama operacija; todėl ragina kitas valstybes nares pajėgoms skirti reikšmingą karių skaičių, o EUFOR ragina parengti nuoseklią ryšių su visuomene strategiją siekiant vietos gyventojams paskelbti apie misijos neutralumą;

5.  ragina Tarybą ir Komisiją informuoti Parlamentą apie esamas iniciatyvas (pvz., Europos gynybos agentūros iniciatyvas) siekiant išspręsti pajėgumų trūkumo esminėse srityse problemą, ypač sraigtasparnių ir medicinos priemonių problemą, ir teikti bendrus pasiūlymus dėl trumpalaikių ir ilgalaikių sprendimų, kaip humanitariniais ir ESGP įgyvendinimo tikslais užtikrinti šiuos pajėgumus;

6.  pabrėžia regioninį Darfūro krizės matmenį ir skubų poreikį panaikinti destabilizuojantį krizės poveikį humanitarinei ir saugumo padėčiai kaimyninėse šalyse ir kartoja, kad yra pasiryžęs įgyvendinti šią ES karinę perėjimą užtikrinančią operaciją, skirtą tokiam įvairių sričių JT pajėgų dislokavimui remti;

 

7.  primena savo 2007 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją, kuria pritariama vienus metus truksiančiai ESGP operacijai rytinėje Čado dalyje ir šiaurinėje CAR dalyje ir ragina Tarybą ir Komisiją pagreitinti sprendimų priėmimo procesą siekiant pradėti operaciją ir užtikrinti, kad pirmasis karių dislokavimas prasidėtų dar iki metų pabaigos, o iki kitų metų vasario mėn. arba kovo mėn. pradžios būtų užtikrintas visiškas misijos pajėgumas;

8.  teigiamai vertina tai, kad Komisija šiai misijai skyrė daugiau kaip 50 mln. eurų, įskaitant 10 mln., kurie skirti iš stabilumo priemonės šios taikos palaikymo operacijos JT policijos mokymams rengti; pastebi, kad tai įrodo nuoseklų tarpinstitucinį ES požiūrį į Europos saugumo ir gynybos politiką;

9.  apgailestauja, kad Sudano prezidentas atkakliai laikosi nuomonės, jog UNAMID pajėgos, kurias turėtų paremti EUFOR TCHAD/RCA pajėgos, turėtų būti sudarytos išimtinai iš Afrikos karių, nors tai prieštarauja atitinkamai JT Saugumo Tarybos rezoliucijai; pabrėžia, kad būtina pagreitinti JT ir Afrikos Sąjungos taikos palaikymo pajėgų dislokavimą Darfūre; ragina Sudano vyriausybę bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir siūlo į jungtinių pajėgų įgaliojimus įtraukti teisę ieškoti asmenų, kurių arešto orderius išdavė TBT, ir juos suimti;

10.  atkreipia dėmesį į tyčinių ir suplanuotų išpuolių prieš civilius gyventojus, kuriuos vykdo iš Sudano atvykstantys džandžavidų sukilėliai ir vietinės Čado arabų bei ne arabų grupuotės, dažnėjimą; atkreipia dėmesį į lytinį smurtą, persekiojimą, bauginimus ir prievartavimus, kurie šiame regione vykdomi visiškai nebaudžiamai; ragina Čado valdžios institucijas nagrinėti pranešimus dėl prievartavimo ir kitų sunkių žmogaus teisių pažeidimų bei piktnaudžiavimo ir patraukti kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn;

11.  pabrėžia šiame konfliktų draskomame regione ypatingai svarbų lytinio išnaudojimo klausimą ir akcentuoja, kad svarbu, jog UNAMID ir EUFOR TCHAD/RCA misijose dalyvaujančios valstybių narių pajėgos būtų informuotos apie tokius pažeidimus bei visais lytinio smurto problemos konflikto regione sprendimo etapais atsižvelgtų į lyčių aspektus, įskaitant specialius mokymus, kaip patenkinti ypatingus aukų poreikius; pabrėžia, kad šalys, siunčiančios savo karius ir policijos pajėgas į taikos palaikymo operacijas, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi griežtų elgesio taisyklių bei rengiami tinkami mokymai ir užtikrinama atsakomybė už lytinį smurtą; pabrėžia, kad vis dažnėjantis moterų siuntimas į taikos palaikymo operacijas ne tik padėjo pagerinti santykius su vietos bendruomenėmis, bet ir užtikrinti geresnį taikos palaikymo pajėgose tarnaujančių karių elgesį;

12.  labai nerimauja dėl pagalbos darbuotojų pranešimų, kad sukilėliai ir vyriausybė lankėsi pabėgėlių stovyklose ir bandė į savo pajėgas užverbuoti vaikų;

13.  ragina ES daryti spaudimą dėl visa apimančio taikos proceso, pasitelkti spaudimą ir paskatas siekiant paskatinti visas šalis grįžti prie derybų stalo ir surengti derybas, kuriose būtų nagrinėjami visi Čade vykstančio konflikto aspektai, įskaitant vyriausybės ir sukilėlių nesutarimus bei etninį konfliktą;

14.  ragina Čadą bendradarbiauti su Sudanu ir Libija ir sukurti ilgalaikiam politiniam sprendimui būtinas sąlygas įgyvendinant Sirte taikos susitarimą ir ragina Sudano ir Čado vyriausybes įgyvendinti savo įsipareigojimus, kuriuos jie prisiėmė pagal Tripolio ir Sirte taikos susitarimus;

15.  nerimauja dėl to, kad padaugėjo neteisėtos ginklų prekybos ir kontrabandos atvejų, ypač neteisėtų rankinių šaunamųjų ir lengvųjų ginklų;

16.  primena, kad be tikro politinio sutaikinimo proceso negali pavykti jokia taikos palaikymo misija rytinėje Čado dalyje ir šiaurinėje Centrinės Afrikos Respublikos dalyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Afrikos Sąjungai, JT Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Čado, Centrinės Afrikos Respublikos bei Sudano prezidentams, vyriausybėms ir parlamentams.