Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B6-0527/2007

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0527/2007

Debates :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Balsojumi :

PV 13/12/2007 - 12.1

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0630

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 115kWORD 74k
12.12.2007
PE398.209v01-00}
PE398.211v01-00}
PE398.215v01-00}
PE398.218v01-00}
PE398.217v01-00}
PE398.223v01-00} RC1
 
B6‑0527/2007}
B6‑0529/2007}
B6‑0533/2007}
B6‑0536/2007}
B6‑0535/2007}
B6‑0541/2007} RC1
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesniedza:
   Colm Burke, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik un Mario Mauro PPE-DE grupas vārdā,
   Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson un Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā,
   Thierry Cornillet un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
   Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Marcin Libicki, Konrad Szymański un Adam Bielan UEN grupas vārdā,
   Raül Romeva i Rueda un Marie Anne Isler Béguin Zaļo/ALE grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
   UEN (B6‑0527/2007)
   GUE/NGL (B6‑0529)
   PPE-DE (B6‑2007)
   ALDE (B6‑0536/2007)
   PSE (B6‑0535/2007)
   Zaļie/ALE (B6‑0541/2007)
par austrumu Čadu

Eiropas Parlamenta rezolūcija par austrumu Čadu 

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par cilvēktiesībām Čadā,

–  ņemot vērā tā 2007. gada 26. septembra rezolūcija par EDAP operāciju Čadā un Centrālāfrikas Republikā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2007. gada 25. septembra Rezolūciju Nr. 1778 ar kuru tiek sniegta atļauja uz austrumu Čadu un Centrālāfrikas Republikas ziemeļaustrumiem nosūtīt starptautiskus miera uzturēšanas spēkus, kuru sastāvā ir EDAP misija EUFOR TCHAD/RCA,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. oktobrī pieņemto vienoto rīcību attiecībā uz EUFOR TCHAD/RCA operāciju,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2007. gada 31. jūlija rezolūciju Nr. 1769, ar kuru Dārfūrā sākotnēji uz 12 mēnešiem izveido ANO un Āfrikas Savienības (ĀS) apvienotos miera uzturēšanas spēkus (UNAMID),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā pirmdien, 2007. gada 26. novembrī, uz Čadas austrumu robežas Čadas armija nošāva vairākus simtus Čadas nemiernieku kaujiniekus; pirmdien, 3. decembrī ,Čadas armija uzsāka vēl vienu uzbrukumu Čadas nemiernieku spēkiem;

B.  tā kā bruņota cīņa starp Čadas armiju un Apvienoto demokrātijas un attīstības spēku un Pārmaiņu spēku apvienības nemierniekiem ir atsākušās pēc trauslā miera līguma, kurš tika pārkāpts novembra beigās; tā kā nemiernieku grupējumi, valdības ierēdņi un ārvalstu novērotāji — visi apstiprina, ka cīņas kopš 26. novembra ir visnežēlīgākās, kādas piedzīvotas pēc tam, kad 1990. gada decembrī pie varas nāca prezidents Idriss Deby;

C.  tā kā divpadsmit nometnēs gar Čadas austrumu robežu ar Sudānu ir uzņemti aptuveni 238 000 bēgļu no Sudānas, 44 600 bēgļu no Centrālāfrikas Republikas un 170 000 valsts iekšienē pārvietotu personu;

D.  tā kā ANO augstais komisārs bēgļu lietās (UNHCR) otrdien, 4. decembrī, brīdināja, ka dēļ cīņu uzliesmojuma starp valdības un nemiernieku spēkiem Čadas austrumos, pēdējo desmit dienu laikā ANO ir ierobežota piekļuve nometnēm, kurās patvērušies vairāki simti tūkstoši bēgļu un valsts iekšienē pārvietotu personu, un ir saasinājusies spriedze šajā teritorijā;

E.  tā kā kaujas traucē Pasaules pārtikas programmas operācijām austrumu Čadā, liedzot piekļuvi dažām bēgļu nometnēm, un novēlojot pārtikas piegādes citām; tā kā kauju dēļ Farkanas tuvumā, kur atrodas trīs bēgļu nometnes, humānās operācijas ir īpaši apgrūtinātas; tā kā vismaz vienreiz bruņoti bandīti ir uzbrukuši Pasaules pārtikas programmas kravas automašīnai, kurā atradās pārtika;

F.  tā kā pārsvarā kaujas ir koncentrētas Farkanas, Iribas, Biltinas un Geredas apkārtnē, kas atrodas ziemeļaustrumos no lielākās pilsētas Abešes, kurā atrodas operatīvā bāze vismaz divpadsmit bēgļu nometņu apkalpošanai; tā kā teritorijas bēgļu nometņu tuvumā dienvidos no Abešes, piemēram, Goz Beida arī vairs nav drošas;

G.  tā kā saskaņā ar Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas (SSKK) informāciju humānās palīdzības darbības reģionā visvairāk apdraud bruņoti laupītāji un bandīti, un militārās darbības veicina noziedzības uzliesmojumu; tā kā bandītisma gadījumu pieaugošā skaita dēļ austrumu Čadā humānās palīdzības aģentūras ir spiestas samazināt darbinieku skaitu un pārvietošanos galvenajās pilsētās, tā vēl vairāk zaudējot iespējas nodrošināt tik nepieciešamo humāno palīdzību;

H.  tā kā Čadas prezidents Idriss Deby nesen atstādināja Vienotās pārmaiņu frontes vadītāju Mahamat Nour Abdelkerim no aizsardzības ministra amata, kas norāda uz spriedzi un nesaskaņām valdības līmenī;

I.  tā kā Padome 2007. gada 15. oktobrī pieņēma vienoto rīcību attiecībā uz EUFOR TCHAD/RCA operāciju, kas izstrādāta, lai palīdzētu aizsargāt apdraudētus civiliedzīvotājus, jo īpaši bēgļus un pārvietotās personas, veicinātu humānās palīdzības piegādes un humanitāro darbinieku brīvu pārvietošanos, palīdzot uzlabot drošību operāciju zonās un aizsargāt ANO personālu, materiāli tehnisko bāzi, iekārtas, ekipējumu, un nodrošināt drošību, kā arī darbinieku un ANO piesaistītā personāla brīvu pārvietošanos;

 

J.   tā kā EUFOR TCHAD/RCA izvietošanas termiņiem vajadzēja sākties jau novembra beigās, bet tie pakāpeniski tiek atlikti un atlikti; tā kā bija jau paredzams, ka tiklīdz oktobra beigās pienāks lietus sezonas beigas nemiernieku grupas reģionā atkal kļūs mobilākas un aktīvākas; tā kā Čadas izlūkdienesta vadītājs vaino Sudānu par nemiernieku apbruņošanu;

K.  tā kā nestabilitāte Čadas iekšienē, līdztekus nedrošībai austrumu Čadas, Dārfūras un Centrālāfrikas Republikas pierobežu reģionos negatīvi ietekmēs arī EUFOR TCHAD/RCA darbību, kad šie spēki tiks izvietoti;

L.  tā kā starptautiskās raizes par konfliktu ir saasinājušās kopš kārtējā nemiernieku grupa —Apvienotie demokrātijas un attīstības spēki draudēja uzbrukt Francijas, vai jebkuriem citiem ārvalstu spēkiem EUFOR TCHAD/RCA misijas sastāvā;

M.  tā kā kara noziegums — seksuālā vardarbība, tostarp izvarošana, tiek izmantots, kā kara ierocis, pārsvarā bēgļu nometnēs un citviet konflikta reģionā, visvairāk apdraudot sievietes un meitenes;

1.  uzsver, ka nesenā vardarbība un nemieri Čadā skaidri parāda, ka steidzami nepieciešama EUFOR TCHAD/RCA izvietošana Čadā bez jebkādas turpmākas kavēšanās; uzsver, ka ES dalībvalstīm un ANO ir pienākums šajā reģionā aizsargāt bēgļus un valsts iekšienē pārvietotas personas; uzsver, ka spēkiem jābūt nodrošinātiem ar visu nepieciešamo, un jāizmanto visi nepieciešamie līdzekļi, lai pilnīgi atbilstīgi starptautiskajiem cilvēktiesību un humanitāro tiesību aktiem aizsargātu briesmās nonākušos civiliedzīvotājus;

2.  tomēr pauž nožēlu par to, ka šai misijai joprojām trūkst īpaši svarīga aprīkojuma, lai veiktu savus pienākumus, piemēram, helikopteru un medicīniskā nodrošinājuma;

3.  aicina ES un dalībvalstis ievērot pieņemto politisko lēmumu un, cik drīz vien iespējams, nodrošināt šo misiju ar vairāk karaspēka vienībām un pienācīgu finansiālo, loģistikas un gaisa spēku atbalstu, tostarp ar nepieciešamajiem helikopteriem; uzsver, ka ES uzticamība tās ārpolitikas ziņā pasaules acīs ir apdraudēta, ja tā nespēj mobilizēt pietiekamu personālu un aprīkojumu, lai šī misija būtu rīcības spējīga;

4.  atkārtoti atgādina, cik svarīga ir Eiropas spēku neitralitāte un iespējamais risks, ja šos spēkus uztver kā Francijas vadītus; tāpēc aicina dalībvalstis piešķirt nozīmīgu karaspēka daudzumu šiem spēkiem un EUFOR, lai varētu veikt visaptverošu komunikācijas stratēģiju, izskaidrojot vietējiem iedzīvotājiem šo spēku neitrālās pilnvaras;

5.  aicina Padomi un Komisiju regulāri informēt Parlamentu par pašreizējām iniciatīvām (piemēram, Eiropas Aizsardzības aģentūrā), lai risinātu galvenās problēmas ar veiktspēju un jo īpaši attiecībā uz helikopteriem un medicīniskā atbalsta vienībām, kā arī iesniegt kopīgus priekšlikumus par īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem tam, kā nodrošināt gan humanitāro, gan EDAP mērķu sasniegšanu;

6.  uzsver Dārfūras krīzes reģionālo dimensiju un steidzamo nepieciešamību risināt problēmas, kas saistītas ar šīs krīzes destabilizējošo ietekmi uz humanitāro un drošības situāciju kaimiņvalstīs, un atgādina par savu gribu veikt šo ES militāro pārejas laika operāciju, atbalstot daudzpusīgo ANO klātbūtni;

 

7.  atgādina par savu 2007. gada 26. septembra rezolūciju par EDAP operācijas austrumu Čadā un Centrālāfrikas Republikas ziemeļos vizēšanu, un mudina Padomi un Komisiju paātrināt lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz šo operāciju, lai nodrošinātu, ka pirmā kareivju izvietošana sākas pirms gada beigām un misija ir pilnībā spējīga rīkoties nākamā gada februārī vai marta sākumā;

8.  atzinīgi vērtē Komisijas piešķirto finansējumu šai misijai vairāk nekā 50 miljonu eiro apmērā, tostarp 10 miljonu eiro finansējumu no Stabilitātes instrumenta ANO policijas apmācības sadaļai šajā miera uzturēšanas operācijā; uzskata, ka tā ir liecība ES iestāžu saskaņotai savstarpējai pieejai attiecībā uz Eiropas drošības un aizsardzības politiku;

9.  pauž nožēlu par Sudānas prezidenta uzstājību par to, ka UNAMID spēku sastāvam, kurus EUFOR TCHAD/RCA atbalstīs, jābūt tikai un vienīgi no Āfrikas, kas ir pretrunā attiecīgajai ANO Drošības padomes rezolūcijai; uzsver, ka jāpaātrina ANO-AS miera uzturēšanas spēku izvietošana Dārfūrā; mudina Sudānas valdību sadarboties ar Starptautisko Krimināltiesu un ierosina apvienoto spēku pilnvarās iekļaut to personu meklēšanu un apcietināšanu, attiecībā uz kurām Starptautiskā Krimināltiesa ir pieņēmusi lēmumu par apcietināšanu;

10.  atzīmē mērķtiecīgu un apzinātu uzbrukumu civiliedzīvotājiem eskalāciju, kurus veic džandžavīdu kaujinieki, kas pāriet robežu no Sudānas puses, kā arī vietējās Čadas arābu un ne-arābu grupas; atzīmē to apmēru, kādā šajā reģionā pilnīgi nesodīta notiek ar dzimumu saistīta vardarbība, uzmākšanās, iebaidīšana un izvarošana; aicina Čadas varas iestādes izmeklēt ziņojumus par izvarošanu un citiem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un ļaunprātību, un saukt vainīgos pie atbildības;

11.  uzsver šim konflikta reģionam īpašo seksuālās izmantošanas jautājumu un uzsver, ka dalībvalstīm, kas piešķirs karaspēka vienības UNAMID un EUFOR TCHAD/RCA spēkiem ir svarīgi zināt par šiem pārkāpumiem un pieņemt dzimumu jautājumos izprotošu pieeju visos reaģēšanas posmos uz seksuālo vardarbību šajā konfliktā, tostarp nodrošinot apmācību par upuru īpašajām vajadzībām; uzsver, ka nodrošināt stingru rīcības kodeksa ievērošanu un pienācīgu apmācību ir to valstu uzdevums, kuras piešķir savus kareivjus un policijas spēkus miera uzturēšanas operācijām, kā arī uzsver, ka par seksuālu vardarbību ir jāatbild; atzīmē, ka sieviešu līdzdalības pieaugums miera uzturēšanas spēkos ir izrādījies noderīgs ne tikai saistībā ar attiecībām ar vietējām kopienām, bet arī uzlabojot miera uzturētāju darbību;

12.  pauž dziļas bažas par palīdzības darbinieku sniegtajām ziņām, ka gan nemiernieki, gan valdības spēki ir apmeklējuši bēgļu nometnes, lai vervētu bērnus savos militārajos spēkos;

13.  mudina ES veicināt visaptverošu miera procesu, izmantojot spiedienu un stimulus, lai panāktu, ka visas puses atgriežas pie sarunu galda un lai šajās sarunās tiktu risināti jautājumi par visiem Čadas pašreizējā konflikta līmeņiem, tostarp par spriedzi starp valdību un nemierniekiem un konfliktu starp etniskajām grupām;

14.  mudina Čadu, sadarbībā ar Sudānu un Lībiju, radīt nepieciešamos nosacījumus paliekošam politiskam risinājumam, īstenojot Sirtes miera nolīgumu, un mudina Sudānas un Čadas valdības pildīt savas saistības saskaņā ar Tripoles un Sirtes nolīgumiem;

15.  pauž bažas par ieroču nelegālās tirdzniecības un kontrabandas pieaugumu, īpaši attiecībā uz kājnieku un vieglajiem ieročiem;

16.  atkārtoti uzsver, ka neviena miera uzturēšanas misija Čadas austrumu daļā un Centrālāfrikas Republikas ziemeļu daļā nebūs veiksmīga bez patiesa politiskā izlīguma procesa;

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Āfrikas Savienībai, ANO ģenerālsekretāram, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Čadas, Centrālāfrikas Republikas un Sudānas prezidentiem, valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika